map Kart account_circle Min side

Byutvikling og teknisk

Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
  Park og gravlund
T1 Overtagelse av nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg og lekeplasser   1000 1000 1000
Det overtas 5 nye grøntområder på til sammen 29 428 kvm og 2 nye lekeplasser på til sammen 3 152 kvm i 2023. Grøntarealene på Ruten og Rådhusplassen overtas til vedlikehold i 2023. Økning i 2023 er innarbeidet i henhold til tiltak T3 i handlings- og økonomiplan 2022-2025. I årene som kommer etter 2023 overtas flere nye grøntarealer til vedlikehold i sentrum og bydelene.
T2 Vedlikehold av jernbaneunderganger i sentrum 150 150 150 150
Midlene skal benyttes til systematisk rengjøring og fjerning av tagging i undergangene i sentrum.
  Vei og trafikksikkerhet    
T3 Økning energi - økte priser 15000 6000    
Som følge av de høye energiprisene foreslår kommunedirektøren å øke energibudsjettet med kr 15 millioner i 2023 og kr 6 millioner i 2024. Tiltaket er beregnet ut fra årets forbruk og estimerte strømpriser i 2023 og 2024.
T4 Leie av midlertidig bro ved Bråstein 450      
Nødvending oppgraderinger i henhold til investeringstiltak T3 i HØP 2022-2025 følger ikke plan for framdrift med ferdigstillelse i 2022. Det er derfor nødvendig å leie midlertidig bro i ett år til. 
  Idrett og friluftsliv
T5 Justering av avtale for friluftsrådene  75 75 75 75
Jæren friluftsråd og Ryfylkefriluftsråd er begge vedtatt omdannet til kommunale oppgavefelleskap med virkning fra 1. januar 2022 (KST sak 105/21). Av samarbeidsavtalene for hvert av oppgavefellesskapene framgår det at deltakerne yter årlig driftstilskudd fastsatt utfra folketallet per 1. januar og årlig justert med kommunal deflator. Begge oppgavefellesskapene har en fastsatt låneramme på kr 4 millioner til egne investeringer. Samlet økning i tilskuddene til friluftsrådene er estimert til kr 0,075 millioner. Endelig nivå på kommunal deflator for 2023 er beheftet med usikkerhet.
T6 Strategi- og handlingsplan mot skadelige   -300 -300 -300
I følge vedtatt klima- og miljøplan skal kommunen kartlegge utbredelse av fremmede arter, og utarbeide en strategi og handlingsplan. Ved å kartlegge fremmede invaderende og skadelige arter, kan det settes inn målrettede tiltak før kostnadene med bekjempelse blir for store. Det søkes også eksterne midler, men det kreves ofte en egenandel i prosjektet. Det vises til egen sak, Insektvennlig kommune - Strategi og handlingsplan, som er behandlet i KST sak 114/21. Tiltaket er en oppfølging av tekstvedtak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023. I handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det vedtatt kr 0,3 millioner for 2022 og 2023. 
T7 Utarbeidelse av ny kommunedelplan "Aktive Sandnes"   -500 -500 -500
Det er behov for ekstra kapasitet til å lede prosessen med utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Det er et omfattende arbeid med en hovedrevisjon. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i desember 2017. Det er et krav fra kulturdepartementet at kommuner foretar en hovedrevisjon hvert 4. år. Normal fremdrift på en så omfattende plan er om lag 1,5 år. Forrige revisjon ble utsatt i flere runder på grunn av manglende kapasitet. Ressursen er nødvendig for å opprettholde normal fremdrift i de formelle prosessene, i tillegg til å fungere som sekretariat for en arbeidsgruppe. I handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det vedtatt kr 0,5 millioner for 2022 og 2023.
T8 Driftsmidler Giskehallen -1437 -1437 -1437 -1437
Det er innarbeidet kr 2,5 millioner i budsjettet for 2023 i driftsmidler til Giskehallen, jamfør tiltak T8 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025. Det er meldt inn at behovet er kr 1,1 millioner. Med dette som utgangspunkt, tilrår kommunedirektøren å redusere budsjettet med kr 1,4 millioner.
T9 Tildeling til spillemiddelfond 1300 1300 1300 1300
Det innarbeides en årlig overføring på kr 2 millioner til spillemiddelfondet for å gi kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg, jamfør kommunestyrevedtak, sak 76/21. Det ligger inne kr 0,7 millioner fra tiltak T14 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025 og kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 1,3 millioner for å oppnå årlig overføring. 
P26 Styrking av svømmeferdigheter 500 500 500 500
P27 Halleie Sandnes Håndballklubb 350 350 350 350
P28 Fotballhall Ganddal IL 4000      
  Klima, vann og miljø    
T10 Klimaomstilling - egeninnsats i samarbeidsprosjekter 1300 1300 600 500
Det ble i 2021 og 2022 inngått samarbeid på flere ulike prosjekter med mål om utslippsreduksjon. Dette er prosjekter som legger til grunn at kommunen bidrar i form av timer og eller andre utgifter for å utløse støtte eksternt. Noen pågående prosjekt i 2022: Bloomberg biochar (Bloomberg Philantropies), HyValue (Norce med flere), Indikatorer for bærekraftige klimatilpasningstiltak (Sintef), Interreg Biobased building materials (UIS med flere regioner i EU) samt flere relatert til biokull.
T11 Oppfølging av luftforurensning 250 250 250 250
Flere tiltak vedrørende luftkvalitet er vedtatt i gjeldende klima og miljøplan, deriblant at "Det skal i perioden vurderes etablert en egen målestasjon for luftkvalitet i Sandnes kommune". Sandnes kommune har tidligere fått avvik for manglende oppfølging av myndigheten knyttet til luftforurensning. Det er i dag ingen avsatte midler til denne oppfølgingen, samtidig som det er innført strengere krav før det må settes inn tiltak. Dette betyr mer aktiv deltakelse og større behov for oppfølging og vurdering av, og eventuell, gjennomføring av tiltak. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide midler i budsjett.
T12 Oppfølging av støy 150 150 150 150
Det er i dag ikke avsatt midler til oppfølging av støy i henhold til forurensningsloven. Kommunen har plikt til oppfølging av delegert myndighet. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide midler i budsjett.
  Samfunn, plan og bygg 
T13 Bortfall av inntekter til reguleringsplanarbeid 1000 1000 1000 1000
Gebyrinntektene til Byplan har blitt redusert de siste årene, blant annet er det slutt på de store feltutbyggingene som genererte mye gebyrinntekt. Det er også en ny innordning på kompensasjon fra Bymiljøpakken, hvor Byplan tidligere fikk kr 1,4 millioner skattefinansiert og kr 0,7 millioner til selvkost årlig (kr 1 million er budsjettert som inntekt på skattefinansiert). Disse inntektene bortfalt fra 1. januar 2022, i henhold til vedtak i Bymiljøpakken. Kompensasjon fra Bymiljøpakken er nå prosjektrettet, og det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye dette vil utgjøre for Byplan framover. Kommunedirektøren foreslår at bortfall av inntekter kompenseres, jamfør perioderapport per 30.04.2022.
  Totalsum Byutvikling og teknisk  23088 9838  3138  3038

Sist oppdatert: 21.02.2023