map Kart account_circle Min side
HjemHandlings- og økonomiplanHandlings- og økonomiplan 2023-2026DriftsbudsjettSentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
  Kommunedirektørens staber
F1 Kommuneadvokat, økt stillingsressurs 0,2 årsverk 150 150 150 150
Saksmengden for område salgs- og skjenkebevillinger har økt betraktelig over tid. Det er behov for en større innsats med å kontrollere om serveringsstedene har nødvendig serveringsbevilling. Økt stillingsressurs gjør det mulig at konsulenten kan frigjøre kapasitet hos ansvarlig advokat. Behovet for økt stillingsressurs må ses i lys av at kommuneadvokatkontoret opplever økt oppdragsmengde. Dette gjelder på de fleste rettsområder, men med en hovedvekt på barnevernrett, erstatningsrett, arbeidsrett og kontraktsrett (enkeltsaker). I tillegg kommer løpende rådgivning til kommunens politiske og administrative ledelse og virksomheter, samt kurs- og opplæringsvirksomhet. 
F2 Utviklingsfond 20000      
Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 20 millioner på disposisjonsfond til utviklingsarbeid i tjenesteområdene. Midlene skal benyttes til å teste ut nye løsninger, arbeide på nye metoder og kan benyttes til frikjøp av prosjektledere. Dette for å møte de framtidige utfordringene i knyttet til demografi, økonomi, mangel på arbeidskraft og behovet for endring i måten å tilby tjenester på. Ordningen vil etableres i 2023, og kommunedirektøren kommer tilbake med opplegg for organisering, vilkår og kriterier.
F3 Utviklingsfond, finansiering -20000      
Midler til nytt utviklingsfond henter fra kommunens generelle disposisjonsfond.
F4 Kontrollutvalget 204 204 204 204
Sandnes kontrollutvalg behandlet i møtet den 3. oktober 2022 i sak 43/22 Budsjett for kontroll og tilsyn 2023. Foreslått ramme for 2023 er kr 4,982 millioner, en økning på kr 0,204 millioner.
Av budsjettdokumentet fra kontrollutvalget framgår det at økningen skyldes:
- Økt sats for møtegodtgjørelse i kommunen, antall møter i utvalget er uendret. Sum endring kr 7 498.
- Økt andel av tilskuddet i tjenester fra sekretariatet for kontrollutvalgene. Sum endring kr 10 000.
- Økt timepris med kr 50 på kjøp av tjenester fra Rogaland Revisjon IKS. Antall timer er uendret.
  Sum endring kr 0,186 millioner.
I samsvar med kommunelovens bestemmelser innstiller kontrollutvalget direkte til kommunestyret.
Samlet budsjettforslag følger derfor økonomiplan som egen sak til behandling i formannskapet og kommunestyret.
  Kommunen felles
F5 Folkehallene, drifts- og leieavtale 5 anlegg-rekalkulert 2500 2300 1700 1300

Folkehallene (Vår energi Arena Sørmarka, Vår energi Arena Sola, Vår energi Arena Randaberg og Vår energi Arena Sandneshallen) eies av Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS, og driftes av Folkehallene IKS. Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har en eierandel på henholdsvis 53,65 prosent, 30,76 prosent, 10,59 prosent og 5 prosent i de tre selskapene.

Folkehallene IKS drifter i tillegg Vår Energi Arena Forus som er eid av Forus Sportssenter AS, som igjen er eid av kommunen Stavanger (77 prosent) og Sandnes (23 prosent). Kommunene har arbeidet for å oppnå samme eierskap til Vår Energi Arena Forus som for de øvrige anleggene. Fram til eventuelle endringer i eierstrukturen er det lagt til grunn at driftskostnadene for Vår Energi Arena Forus fordeles mellom kommunene etter eierbrøken i Folkehallene, mens leien til eiendomsselskapet Forus Sportssenter AS fordeles kun mellom kommunene Stavanger (60,00 prosent), Sandnes (34,41 prosent) og Randaberg (5,59 prosent). Det er videre lagt til grunn at kommunen Sola og Randaberg kan innbyrdes bytte tildelt halltid i anleggene på Forus og i Randaberg.

De styrende organ i drifts- og eiendomsselskapene har lagt til grunn et samlet tilskudd til drift av de fem regionale anleggene i perioden 2023-2026, på henholdsvis kr 59,9 millioner, kr 59,4 millioner, kr 57,4 millioner og kr 56,2 millioner. Dette inkluderer drifts- (kr 1,5 millioner) og leiekostnader (kr 2,4 millioner) for Vår Energi Arena Forus. Selv om tilskuddet er synkende i planperioden, innebærer det likevel en vesentlig vekst fra nivået i 2022 på kr 47,6 millioner. Veksten skyldes blant annet økte kapitalkostnader som følge av økende rentenivå og økt låneopptak etter rettsmekling med entreprenør for Vår energi Arena Sola. Det er lagt til grunn investeringer på kr 30,8 millioner i de fem anleggene i perioden 2023-2026. Folkehallene IKS har i tillegg søkt kommunene om kompensasjon for kostnader/inntektsbortfall knyttet til koronapandemien, økte energikostnader og drift av Vår Energi Arena Forus i 2021/2022.

Kommunene legger til grunn et samlet tilskudd til drift av de fem anleggene på kr 58,9 millioner i 2023, hvorav Sandnes kommunes andel er på kr 19,9 millioner. Det legges videre til grunn en avtrapping av tilskudd til kr 58,4 millioner i 2024, kr 56,4 millioner i 2025 og kr 55,2 millioner i 2026. Tilskuddsnivået må ses i lys av usikkerhet knyttet til blant annet utviklingen i energi- og rentekostnader. Et økende rentenivå gir behov for å prioritere mellom planlagte investeringer i anleggene. Kommunene har ikke lagt opp til kompensasjon for kostnader/inntektsbortfall i 2021/2022. Kommunene vil imidlertid følge kostnadsutviklingen og egenkapitalsituasjonen i selskapene tett i planperioden.

Årlige tilskudd fra Sandnes 2023-2026:

  2023 2024 2025 2026
Basis 2023 17 425 17 425 17 425 17 425
Tilskudd, leie Forus Sportssenter  800 800 800 800
Tilskudd Folkehallene, 2023-2026 19 125 18 925 18 325 17 925
Sum tilskudd 5 regionale haller 19 925 19 725 19 125 18 725
Endring av tilskudd, nytt tiltak 2 500 2 300 1 700 1 300

 

F6 Rogaland brann og redning IKS (RBK)-rekalkulert 1250 1250 1300 1350

Styrets forslag til budsjett 2023 som ble endelig behandlet 06. oktober 2022, er oversendt til representantskapet for behandling. Forslaget er også oversendt kommunedirektørene. Kommunedirektørene har i sitt arbeid med tilskuddsnivået som foreslås, også sett hen til presentasjoner som selskapet ga og de signaler som ble gitt til selskapet i eiermøtet 19. august 2022. Sak med forslag om ny brannstasjonsstruktur og oppdraget om å se nærmere på kostnadsfordelingen og håndteringen av utgifter og eierskap til brannstasjonene er ikke mottatt fra representantskapet ennå. I det mottatte budsjettdokumentet gjøres det rede for omstillings- og effektiviseringsarbeidet som har blitt gjort de siste årene. Digitalisering, mer selvbetjening, effektiv organisering m.m. og fokus på hva som er selskapets kjerneoppgaver har blitt prioritert. Samtidig fremholdes at det fortsatt er et potensiale for effektivisering i selskapet og til å skape økte egne inntekter fra de ikke lovpålagte oppgavene.

Styrets forslag til budsjett 2023 utgjør for eierkommunene et tilskudd på kr 318,1 millioner, en netto økning på kr 8,9 millioner (2,88 prosent).
Foreslått brutto utgiftsvekst er kr 13,5 millioner. Økningen fordeler seg med kr 5,88 millioner i lønnsutgifter og kr 7,65 millioner i driftsutgifter.
• Lønnsutgiftene er beregnet i samsvar med virkninger av lønnsforhandlinger og fastsatte endringer i særavtalen for virksomheten, totalt kr 3,2 millioner. Det foreslås videre inndekning på kr 2,2 millioner for vikar ved ferieavvikling. Til utdanning/kursing ved brannskolen foreslås avsatt kr 0,474 millioner.
• Av driftsutgiftene økes husleien med kr 4,5 millioner som følge at to nye stasjoner i Stavanger tas i bruk. Samtidig fases Lagårdsveien ut i 2023. Omlegging til ELbil- og kjøretøypark jamfør ny forskrift er innarbeidet med kr 1,25 millioner. Selskapet har drift i 14 ulike lokaler, sum strømutgifter forslås økt med kr 1,5 million. Anslaget bygger på eierkommunenes innmeldte justeringer grunnet høy strømpris og prognoser fra eksterne leverandører. Øvrig økning på kr 0,4 millioner gjelder teknisk utstyr til beredskap og kurs/reiseutgifter knyttet til kompetansekrav.
• Egne inntekter er foreslått økt med kr 4,25 millioner, hvorav kr 3,85 millioner gjelder økte årsinntekter fra alarmer. Inntekter ved utleie i Sasiro og salg av Bjørnis-effekter (forbygging) økes med kr 0,395 millioner.
• Styret foreslår bruk av fond med kr 0,379 millioner til finansiering av definerte prosjekter.
 
Kommunedirektørene legger til grunn en økning i tilskuddet brutto med kr 11,3 millioner. Hensyntatt styrets forslag om økning av egne inntekter og bruk av fond, med til sammen kr. 4,62 millioner, er det innarbeidet netto økning i tilskuddet for 2023 på kr 6,7 millioner (2,17 prosent).
Økningen i tilskuddet gir dekning for faktiske merutgifter som økt husleie, lønnsoppgjøret, pålagt kursing, merutgifter til pålagt og omlegging til elektrisk bil- og utstyrspark. Merutgifter som følger av vikarbruk ved ferie ol. er utgifter som forventes løst innenfor rammen. Eierkommunene har fått presentert at kapasiteten i selskapet målt mot dimensjoneringsforskriften viser at selskapet i dag har en overkapasitet. Samtidig er virkninger av dette og mulige tiltak fremover er noe av det som skal sees nærmere på når oppdraget fra representantskapet er gitt.   

Samlet forslag til tilskuddsnivå for 2023 er kr 315,9 millioner (2,2 prosent). Sandnes sin eierandel er kr 24,59 prosent og totalt tilskudd utgjør kr 78,16 millioner, en økning på kr 1,247 millioner. Fra 2024 øker selskapets husleieutgifter grunnet helårsvirkningen av ny stasjon i Lervig, men da fases også eksisterende stasjon på Lagårdsveien helt ut slik at nettovirkningen nulles ut. FDV andelen av husleieutgiftene er justert ut planperioden. Endelig oppdatering skjer årlig i budsjettarbeidet. I planperioden er det ikke forutsatt ytterligere nye tiltak i brannstasjonsstrukturen. Eventuelle endring må følges opp når ny brannording er endelig godkjent i løpet av 2023.

Årlige tilskudd fra Sandnes: 

  2023 2024 2025 2026
Basis 2023 76 913 76 913 76 913 76 913
Tilskudd RBR, 2023-2026 78 160 78 160 78 160 78 160
+ Ytterligere nye stasjoner      50 100
Sum tilskudd til RBR 78 160 78 160 78 210 78 260
Endring av tilskudd, nytt tiltak 1 247 1 247 1 297 1 347
         
Feiing, kr 326,4 per pipe 6 105 6 105 6 105 6 105
Feiing, avgiftsinntekter -6 105 -6 105 -6 105 -6 105

 

F7 Lønnsreserven 134000 134000 134000 134000
Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2023. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2023 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2022. Det er tatt høyde for en lønnsvekst på 4,2 prosent i 2023. Det er videreført kr 81,1 millioner i basisbudsjettet og kommunedirektøren foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 134 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 215,1 millioner.
F8 Økte pensjonsutgifter 20000 20000 20000 20000
Etter å ha mottatt nye oppdaterte aktuarberegninger fra de tre pensjonskassene (Sandnes kommunale pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse), foreslår kommunedirektøren at pensjonsområdet økes med kr 20 millioner. Grunnen skyldes i hovedsak høy reguleringspremie. Nye anslag på lønns- og prisvekst gjør at reguleringspremien for 2022 generelt ble høyere enn anslagene gitt på høsten 2021, og dette er også gjeldende for prognosene for 2023. Det må presiseres at prognosene for 2023 er usikre. Høy reguleringspremie medfører høyere premieavvik, og dette må avskrives (amortiseres) i løpet av de neste 7 årene.

Kommunedirektøren foreslår å bruke kr 100 millioner av premiefondet også i 2023. Ved å bruke av premiefondet reduseres innbetalingen av pensjonspremien, som betyr at likviditeten forbedres med kr 100 millioner. I tillegg reduseres arbeidsgiveravgiften med kr 14,1 millioner. Totalt sett forbedres likviditeten med kr 114,1 millioner, noe som kan medføre høyere renteinntekter. Bruk av premiefond medfører også lavere premieavvik, og dermed at årlig amortisert premieavvik reduseres med kr 16 millioner de neste syv årene. Ved beregning av refusjon ressurskrevende brukere må man på ressursbruken trekke fra bruk av premiefond fra Sandnes kommunale pensjonskasse.
F9 Spesialavtaler, tiltak F15 utgår fra handlings og økonomiplan 2021-2024   -575 -575 -575
Kommune felles har ved utgangen av året lønnsutgifter til en spesialavtale, som utløper i september 2023. Kommunedirektøren har innarbeidet tilsvarende reduksjon i budsjettet.
F10 Pilot 4 år, felles drift Rogaland Arboret/Stavanger botaniske hage       -450

Utvikling av Botanisk vitensenter med utgangspunkt i prøveordning med felles drift av Stiftelsen Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage (Stavanger kommune) ble vedtatt av kommunestyret i sak 73/21 den 21. juni 2021. Varigheten er fireårig pilotperiode. I pilotperioden er samlet tilskudd på kr 8,3 millioner (justert årlig med kommunal deflator). Tilskuddet fra fylkeskommunen er kr 0,8 millioner og 45 prosent av restbeløpet fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Gjenstående 45 prosent av tilskuddet er fordelt med Stavanger kommune 70 prosent og Sandnes kommune 30 prosent. I samsvar med avtalen for pilotperioden, har kommunedirektøren videreført Sandnes sin del av tilskuddet til og med 2025. Grunntilskuddet til Arboretet er justert med deflator og folketall.

F11 Rogaland Arboret , felles drift 70 70 70 70
I pilotperioden er samlet tilskudd på kr 8,3 millioner (justert årlig med kommunal deflator for grunntilskudd) som utgjør 0,07 millioner for Sandnes kommune.
F12 Frilager 700 700 800 800

Kommunen har ut 2022 avtale med Frilager Nord-Jæren. Tilskuddet i 2022 ble i 1. perioderapport 2022 vedtatt økt til totalt kr 0,6 millioner. Avtalen gjør det mulig at barn og unge i Sandnes kan låne utstyr til å delta i friluftsaktivitet gratis, når virksomhetene eller lag/foreninger i kommunen er arrangør. Formålet er økt inkludering og at alle kan delta uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Bruken av låneordningen for friluftsutstyr og klær hos Frilager øker i Sandnes. Frilager har fått tilsagn om kr 3 millioner (fordelt over 3 år) fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å utvide tilbudet ytterligere til denne målgruppen av barn og unge. Frilager søker om å øke kommunes tilskudd fra kr 7 til kr 10 per innbygger fra 2023. Kommunedirektøren har sett dette i sammenheng med kommunens egen interne utstyrspool som drives av AKS. Drøftingene som har blitt gjort viser at det er hensiktsmessig om utstyrslageret kan overføres til Frilager. Arbeidstrenings-plassene i AKS er det grunnlag for å videreføre med andre oppgaver. Årlig tilskudd til Frilager foreslås trappet opp til kr 0,7 millioner i 2023 og 2024, deretter kr 10 per innbygger fra 2025. Endelig avtale med Frilager lages for en 4 års periode, slik at det er forutsigbarhet for begge parter. Årlig beløp justeres i samsvar med kommunal deflator.

F13 NKS 110, tilskudd 900 900 900 900

Nytt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene anskaffes nasjonalt. Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene (NKS110) er etablert som et IKS. Deltakerne er alle brann- og redningsvesen i landet. Rogaland brann og redning IKS (RBR) har en deltakerandel på 9 prosent. NKS110 sine drifts- og investeringsutgifter fordeles årlig på deltakerne. 50 prosent fordeles etter innbyggerantall og 50 prosent fordeles likt mellom deltakerne. RBR fordeler videre sin samlede andel etter folketall på samtlige kommuner som er knyttet til 110-sentralen.
NKS110 skal anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy og teknisk infrastruktur til samtlige 110-sentraler. IKSet startet opp i 2021. Anskaffelsen og implementeringen ventes å gå over 6-8 år. Styret har for 2023 lagt frem et samlet budsjettforslag på kr 99 millioner. Investeringer utgjør kr 49 millioner og drift kr 59 millioner. Budsjettforslaget fra selskapet viser at RBR sin totale andel er beregnet til kr 8,9 millioner i 2023. Det utgjør kr 16,77 pr innbygger i RBR 110-området i økt utgift.
Inkludert her er om lag kr 3,2 millioner i overførte kostnader som ligger i RBR-110 sentralen nå. Dette er utgifter knyttet til teknisk infrastruktur, lisenser mv. som fra 2023 skal håndteres sentral. Justeres for at disse utgiftene allerede ligger i budsjettet for RBR, utgjør et netto grovanslag på merutgiftene fra NKS110 til eierkommunene i RBR kr 10,8 pr innbygger for 2023. Avstemningen mellom RBR og NKS110 må gjøres frem mot 1. perioderapport, slik at endelig avgrening til eierkommunene i RBR kan behandles i der. I 2022 er Sandnes sin andel kr 1,4 millioner. Med de opplysninger som foreligger om 2023 det innarbeidet et anslag med kr 0,9 millioner til å dekke kommunens andel av NKS110.

F14 Filmkraft Rogaland, leieavtalen 365 365 365 365
Kommunen yter årlig driftstilskudd til selskapet, om lag totalt kr 1,9 millioner inkludert prisjustering. Selskapet er etablert i leide lokaler på KinoKino. Det er utarbeidet internhusleie avtale med stab eiendom. I samsvar med tidligere Sandnes Bystyre sitt vedtak legges beløpet til tilskuddet fra kommunen og Filmkraft gjør opp tilsvarende med Eiendom.
F15 Opera Rogaland IKS, tilskudd 50 50 50 50

Opera Rogaland IKS har søkt eierkommunene Sandnes og Stavanger om økning i tilskuddet fra 2023 til kr 0,9 millioner. Det utgjør en økning fra 2022 på 19 prosent. Etter drøfting med den andre aksjonæren tilrår kommunedirektøren en gradvis opptrapping av tilskuddet og har innarbeidet et tilskudd på kr 0,8 millioner i 2023 (økning på 6 prosent).  Fylkeskommunen yter i tillegg et tilskudd til selskapet og det søkes årlig om statlig tilskudd. Statlig tilskudd ble økte med om lag kr 1,2 millioner fra 2021 til 2022 og er nå på kr 2,9 millioner.

F16 IKA Rogaland IKS, økt tilskudd 62 62 62 62

Det er i mottatt budsjettforslag fra representantskapet i IKA innarbeidet en økning i samlet tilskudd på 4 prosent. Tilskuddet beregnes utfra eierbrøk og depotkapasitet (hyllemeter og digitalt) som den enkelte deltaker benytter og har reservert.

F17 Attraktiv By 500      

I 2022 mottok Sandnes kommune Attraktiv By prisen. Kommunedirektøren har innarbeidet midler i 2023 til å få fram konkrete prosjekter som kan utvikles framover. Grunnlaget for utforming av prosjekter er juryens begrunnelse, herunder barn og unges deltakelse i planlegging og byutvikling samt langsiktig og strategisk arbeid med utforming av sentrale byrom.

P29 Attraktiv By utgår -500      
F18 Attraktiv By, finansieres av disposisjonsfond -500      
Finansieres av kommune felles prosjekter fond 25701110.
P30 Finansiering utgår for Attraktiv By 500      
F19 Ryfylke friluftsråd KO, tilskudd ny båt 773      

Kommunestyret vedtok i 1. perioderapport at Sandnes gir tilsagn om tilskudd på kr 1,288 millioner til friluftsrådets anskaffelse av ny båt, tilsvarende som de andre deltakerkommunene. Etter oppfølgende arbeid med friluftsrådet slik kommunestyret ba om, er det avklart at tilskudd ytes i to rater i samsvar med prosjektets framdrift. Første rate på 40 prosent betales i oktober 2022. Andre rate på 60 prosent skal betales ut 2023 og er innarbeidet med kr 0,773 millioner.

F20 KS kontingent endring 2023 550 550 550 550

Jamfør KS sin beregning for 2023 av prisjusterte deler av kontingent og reberegning av OU-delen er det nødvendig å øke samlet budsjett med kr 0,55 millioner i forhold til basisbudsjett 2022. Det er ikke rom for å løse økningen innenfor budsjettrammen på kommune fellesområdet. Kommunedirektøren foreslår økningen innarbeidet i budsjett. Eventuelle endring i grunnlaget for OU-andelen som kommer fra KS, vil måtte behandles i perioderapporten.

F21 Forsikringer, kommune felles 1900 1900 1900 1900
Felles forsikringsordningene omfatter henholdsvis 1) skade/ulykke for barnehage/skoleelever/ barnevern og yrkesskade ansatte, 2) gruppelivsforsikring for uføre og ansatte (jamfør tariffavtalen) og 3) ansvarsforsikring. Endringer skyldes hovedsakelig økt volum og økning i grunnløpene. Ansvarsforsikring øker blant annet med grunnlag i registrerte saker og driftsutgiftene. Det ble i 1. perioderapport gjort en samlet gjennomgang av utgiftene i samarbeid med kommunens forsikringsmegler. Budsjettet ble oppjustert med kr 1,4 million og finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Justeringen videreføres i planperioden. Ny gjennomgang for 2023 viser en estimert utgiftsøkning på kr 0,55 millioner. Det er ikke rom for å løse økningen innenfor rammen på fellesområde. Kommunedirektøren foreslår økningen innarbeidet i budsjett sammen med videreføring av helårsvirkningen fra perioderapporten.
F22 IKART 650 650 650 650

Helse Stavanger HF og kommunene i foretaksområdet har siden 2013 samarbeidet om å bedre rehabiliteringstilbudet til yngre brukere med sjeldne diagnoser og kompliserte problemstillinger. I 2017 startet et samarbeidsprosjekt om ambulant rehabilitering, og i 2019 startet utprøving av modellen interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART). Vertskommuneavtale mellom Stavanger kommune og samarbeidskommuner ble inngått med to års varighet ut 2022. Offentlig PHD ble knyttet til prosjektet i 2020. Av totale utgifter til drift på kr 3,4 millioner er kr 1,2 millioner finansiert av tilskuddsordninger og kr 2 millioner er tilskudd fra de samarbeidende kommunene. Når prosjektfasen avsluttes i år, bortfaller også statlige tilskudd. Tilskuddet fra de samarbeidende kommunene øker tilsvarende. For å holde kostnadene nede jobber Stavanger kommune med å redusere driftsutgifter. Tilskuddsnivået for 2023 er estimert til om lag kr 8 per innbygger. Det utgjør for Sandnes kr 0,65 millioner. Kommunedirektøren har innarbeidet tilskudd. Eventuelle justeringer som følge av endelig driftsnivå for IKART, behandles i perioderapporten.

F23 IKART - Finansieres ved omdisponering  -650 -650 -650 -650
Finansieringen av tilskuddet til IKART samarbeidet løses ved omdisponering av midler på kommune fellesområdet, avsatt til forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektperioden har vært finansiert tilsvarende. Det vil etter dette være disponibelt kr 0,35 millioner til fortsatt innsats i nye FOU prosjekter.
F24 Sandnes kirkelige fellesråd, vedlikehold 4000      

Av mottatt forslag til økonomiplan fra Sandnes kirkelige fellesråd framgår det behov for økt tilskudd til vedlikehold av kirkebyggene i Sandnes. Tilstandskartlegging er gjort. Fellesrådet prioriterer i sitt forslag tiltak med tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik) og foreslår økt tilskudd med kr 4 millioner i 2023 og kr 2 millioner øvrige år til formålet. Type avvik som framgår varierer mellom kirkene og også for det enkelte bygg. Fellesrådet har allerede et lån i Husbanken for rehabilitering av kirkebyggene, hvor prioriteringene er behandlet av tidligere Sandnes bystyre og som det ytes statlig rentekompensasjon for. Kommunedirektøren har innarbeidet kr 4 millioner i tilskudd i 2023. Før utbetaling finner sted er det nødvendig at fellesrådet legger fram en konkret prioriteringsliste og framdriftsplan for gjennomføringen av tiltakene, og at det blir gjort en eiendomsfaglig vurdering av kommunen. Dette for å sikre at tiltakene som gjennomføres som er mest påkrevd og bidrar til økt verdibevarende vedlikehold framover. Fram mot neste økonomiplan legger kommunedirektøren til grunn at fellesrådet og eiendomsstaben har fullført tilsvarende arbeid for gjenstående prosjekter, slik at ytterligere nytt tilskudd bygger på en konkret prioritering av prosjekter med oppdaterte kalkyler, framdriftsplan mv.

F25 Stiftinga Jærmuset, tilskudd 470 470 470 470
Tilskuddet til Jærmuseet består av flere deler og alle prisjusteres årlig, men med ulike intervall jamfør avtalen. Kontingenten beregnes utfra prisjustert sats og oppdatert innbyggertall. Andelen som gjelder antikvariske bygg og anlegg slik som Thranegården prisjusteres. Det samme gjelder vertskommunetilskuddet knyttet til Vitenfabrikken. Den kraftige prisveksten som er nå, er årsaken til at beregnet samlet tilskudd for 2023 øker. Estimert økning er kr 0,47 millioner, endelig beregning behandles i perioderapporten.
  Eiendom
F26 Nye bygg, FDV eks. renhold og energi 2082 3750 4536 6335

Tiltaket gjelder utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold til nye bygg i perioden. Sats fro FDV er kr 310 per kvadratmeter.

Nye bygg - Vedlikehold / FDV eks. renhold og energi (både helårsvirkning og nye bygg) 2023 2024 2025 2026
Sviland skole liten idrettshall (helårsvirkning) 98735 98735 98735 98735
Planlegging ombygging og utvidelse Sandved Skole  494967 1187920 1187920 1187920
Nye sykehjemsplasser Sandnes     725400 1450800
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser     58900 117800
Bofelleskap for unge funksjonshemmede, skeianegaten 9 plasser 214365 428730 428730 428730
Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd       310310
Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter + 4 til boligsos   23250 46500 46500
Boligsosial handlingsplan 2022 (helårsvirkning)  310000 310000 310000 310000
Boligsosial handlingsplan 2023 310000 620000 620000 620000
Boligsosial handlingsplan 2024   248000 496000 496000
Boligsosial handlingsplan 2025     248000 496000
Boligsosial handlingsplan 2026       248000
Småhus hvert år 2022 74400 74400 74400 74400
Småhus hvert år 2023 12400 24800 24800 24800
Småhus hvert år 2024   12400 24800 24800
Småhus hvert år 2025     12400 24800
Småhus hvert år 2026       12400
Boliger øremerket rus og psykisk helse 2022 77500 77500 77500 77500
Boliger øremerket rus og psykisk helse 2023 77500 155000 155000 155000
Boliger øremerket rus og psykisk helse 2024   77500 155000 155000
Boliger øremerket rus og psykisk helse 2025     77500 155000
Boliger øremerket rus og psykisk helse 2026       77500
Luragata 31, 4 små boenheter     12400 24800
Tun Lura Nord     15500 31000
Tun ubestemt tomt  37200 37200 37200 37200
Tun Foss Eikeland  23560 23560 23560 23560
For lite FDV til boliger kjøpt i 2021 351416 351416 351416 351416
Sum økte FDV kostnader nye bygg 2082043 3750411 5261661 7059971
F27 Nye bygg, renhold 517 517 568 1542

Tiltaket gjelder utgifter til renhold av nye bygg i perioden. Sats for renhold av disse byggene er kr 270 per kvadratmeter.

Nye bygg - Renhold (både helårsvirkning og nye bygg) 2023 2024 2025 2026
Sviland skole liten idrettshall (helårsvirkning) 85995 85995 85995 85995
Planlegging ombygging og utvidelse Sandved Skole  431100 431100 431100 431100
Nye sykehjemsplasser Sandnes       631800
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser     51300 102600
Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd       270270
Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter + 4 til boligsos       20250
Sum økte kostnader renhold 517095 517095 568395 1542015

 

F28 Innleie eksterne bygg 12054 12054 12054 12054
Det er eiendomsstaben som står for innleie av bygg til bruk i kommunal virksomhet. Tiltaket inkluderer økte utgifter grunnet KPI-justering av leiekontrakter til allerede innleide bygg, samt nye bygg. 
F29 Energi, økte priser 35000 14000 1000 1000
Som følge av de høye energiprisene foreslår kommunedirektøren å øke energibudsjettet med kr 35 millioner i 2023 og kr 14 millioner i 2024. Tiltaket er beregnet ut fra årets forbruk og estimerte strømpriser i 2023 og 2024.
F30 Økt vedlikehold 35000 35000 35000 35000

Som følge av vedlikeholdsetterslep på eiendommene til Sandnes kommune foreslår kommunedirektøren å øke budsjettet på vedlikehold med kr 35 millioner i 2023. Samtidig reduseres investeringsbudsjettet med kr 32,45 millioner i 2023 og 2024. I juni 2022 ble det lagt frem en strategisk vedlikeholdsplan for eiendommene i Sandnes kommune, ref sak 56/22. Det vises her til at det foreligger et estimert økonomisk vedlikeholdsetterslep på kr 470 millioner for kommunens bygningsmasse, og at det er et årlig vedlikeholdsbehov på kr 150 millioner frem til 2030.  Kommunedirektøren fremmet forslag om at Strategisk vedlikeholdsplan ble vedtatt som styrende dokument for fremtidig vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Saken ble tatt til orientering.

  Politisk virksomhet
F31 Kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg 2430   2430  

Tiltaket omfatter Stortingsvalget i 2023 og kommune- og fylkestingsvalget i 2025. Utgiftene inkluderer blant annet IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning kurs- og opplæring av stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen. Tiltaket er en videreføring av tiltak F19 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025.

F32 Økning av valgbudsjett 400   400  

Videreføring av tiltak F20 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Utgifter knyttet til lønn/godtgjørelse i forbindelse med valg har økt de senere årene. Årsaken er innleie av studenter og annet personell til forhåndsstemmemottak og på stemmestedene. Utgifter til kjøp av datautstyr har økt på grunn av krav fra valgdirektoratet, og det er ikke mulig å få låne utstyr fra skolene som tidligere, da de nå har Chromebook. Leie av skannere og oppsett av skannesenter har også ført til merutgifter. Innkjøp av nytt datautstyr tas inn under investering. Etter flytting til nytt rådhus er det også utgifter knyttet til lagerplass for valgutstyr. I tillegg har Sandnes etter kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 en ekstra valgkrets. Budsjett for kommunevalget 2023 ble i handlings- og økonomiplan 2020–2023 vedtatt økt med kr 0,4 millioner, fra kr 2,4 millioner til kr 2,8 millioner, og det foreslås at økningen opprettholdes og videreføres til valget i 2025.

F33 Avslutningsarrangement for kommunestyret i 2023 300      
I 2019 ble det satt av kr 0,3 millioner, til avslutningsarrangement for bystyret, et arrangement med 175 inviterte gjester. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 millioner til en tilsvarende avslutning for kommunestyret i 2023.
F34 Opplæring folkevalgte 2023 200      
Kommunedirektøren foreslås å bevilge kr 0,2 millioner til opplæring folkevalgte etter kommunevalget 2023.
F35 Reduserte utgifter politisk virksomhet -2000 -2000 -2000 -2000

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer foreslår kommunedirektøren en gjennomgang av den politiske utvalgsstrukturen, jamfør tiltak P15 fra handlings- og økonomiplan 2021-2024.

P31 Utgifter politisk virksomhet 2000 2000 2000 2000
F36 Økt godtgjørelse til valgmedarbeidere 400   400  
Budsjett for godtgjørelse til valgmedarbeidere har ikke vært justert siden 2015. Sandnes kommunes godtgjørelser til eksterne valgmedarbeidere og stemmestyremedlemmer er kr 3 000 for valgdagen.  Sola kommune og Stavanger kommune betaler vesentlig mer til sine valgfunksjonærer. Økes ikke satsen så kan det bli utfordrende å rekruttere valgmedarbeidere. Skulle det bli vedtatt å ha valg over to dager og flere forhåndsstemmelokaler, må det bevilges ytterligere midler. Kommunedirektøren foreslår å videreføre økning i godtgjørelse i budsjettet i 2023 og 2025.
F37 Studieturer for utvalgene i 2024   1000    
Studieturene inngår som en del av opplæringen av folkevalgte og bør gjennomføres det første året etter kommunevalget. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på kr 1 million til studieturer for de seks faste utvalgene i 2024.
F38 Digitalisering av arbeidsprosesser for folkevalgte 225 225 225 225

I kommunestyret er det etterlyst digitale løsninger for gjennomføring av politiske møter, og kommunedirektøren og ordfører har opplyst at det er blitt jobbet med anskaffelse av dette – orienteringssak 41/21 i kommunestyret 18. oktober 2021. Sandnes kommune har gått til anskaffelse av First Agenda. Lisenser og andre årlige utgifter beregnes til kr 225 000.

F39 Storbykonferanse for eldreråd  200      

Sandnes eldreråd skal arrangere Storbykonferansen 2023 i Sandnes 5. juni – 7. juni 2023, jamfør orienteringssak 42/22 , med deltakelse av representanter fra de 10 største byene i landet. Konferansen går over tre dager med fullt program. Det søkes om kr 200 000 til foredragsholdere, middager, transport og underholdning m.m. 

F40 Storbykonferanse for eldreråd  -200      
Tiltaket finansieres av eget fond 25701118.
P32 Reiseutgifter ansatte til/fra Forsand (for ansatte ved kom.sammenslåing) 300 300 300 300
P33 Grunnlovsdag 200 200 200 200
  Totalsum sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter 257052 229442 219059 217802

Sist oppdatert: 21.02.2023