map Kart account_circle Min side

Driftsbudsjett

Netto driftsrammer på tjenesteområdene er om lag kr 4,8 milliarder i 2022 og kr 4,9 millioner i 2023 i henhold til vedtatt økonomiplan 2022-2025. Kommunedirektøren foreslår i handlings- og økonomiplan 2023-2026 nye tiltak på om lag kr 300 millioner. Beløpet inkluderer tiltak som følge av økte energipriser på kr 50 millioner og flyktningkrisen på kr 54 millioner. Flere tjenesteområder vil ha behov for å ansette nye medarbeidere i forbindelse med nye flyktninger. Ut fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven må det tilsettes fast ved opprettelse av slike midlertidige stillinger. Dette er begrunnet i at det midlertidige arbeidet ikke avviker fra det virksomhetene normalt utfører i tjenesten. Når den midlertidige perioden er avsluttet må det gjennomføres en omstillingsprosess for å få redusert antall ansatte.

Det er prioritert inn flere tiltak for tjenesteområdet Oppvekst. Det er lagt inn midler som følge av økning i barnehagebarn og elevtall. Det er også prioritert midler til ny arbeidstidsavtale mellom KS og fagforeningene, videreføring av årsverk til PPT og midler til Helsestasjonstjenester som følge av bortfall av tilskudd. Det foreslås en økning i tilskudd til private barnehager med utgangspunkt i regnskapstall for de kommunale barnehagene og økning grunnet oppdaterte deflatorer fra Statsbudsjett 2023 og økt foreldrebetaling.

Innen Helse og velferd reverseres vedtatt innsparing i forbindelse med Sandnes 2025. Reverseringen er nødvendig for å sikre omdisponering av ressurser til hjemmetjenester. Kommunedirektøren foreslår også flere tiltak for å håndtere fastlegemangelen i kommunen, blant annet å opprette et nytt kommunalt legesenter. Det foreslås også styrking av budsjett til kjøp av tjenester innen Samordning samt styrking av budsjettet til kvalifiseringsprogram og sosialhjelp hos NAV. I kommunestyremøtet 17. oktober 2022 ble det lagt inn kr 0,2 millioner i 2022 til å utvide dagsenterplassene for eldre på Rovik og Riska. Helårsvirkning fra 2023 vil være kr 1,2 millioner. Kommunedirektøren har ikke innarbeidet dette tiltaket i handlings- og økonomiplan 2023-2026, da økonomiplanprosessen var helt i sluttfasen når dette vedtaket kom i kommunestyremøtet.

Innen Byutvikling og teknisk prioriteres midler til vedlikehold av jernbaneunderganger i sentrum samt midler til arbeid med klimaomstilling. Det bevilges midler til å øke innsatsen i arbeidet med lærlingordningen og oppfølging av kommunens anskaffelser. Kommunedirektøren foreslår også midler til vedlikehold av kommunens eiendomsmasse.

Den økonomiske situasjonen er fortsatt stram, og uten økte kraftinntekter ville handlingsrommet vært begrenset. Det er nødvendig å følge den videre utviklingen i driftsutgifter og investeringer nøye, og fortsette omstillingsarbeidet i kommunen. Kommunedirektøren legger også i år fram en 10-årig investeringsplan som synliggjør behovet for kommunale investeringer utover den fireårige økonomiplanperioden.

Driftstiltak i excel-format finnes i vedlegg til handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Sist oppdatert: 18.01.2023