map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

 Tilskudd Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Endring
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 1189000 1500000 311000

Økningen handler om at det faste tilskuddet til Sandnes Musikkråd er lagt inn.

Driftstilskudd til private bydelshus 1029000  1100000  71000
Ingen endring fra 2022 til 2023. Økt tilskudd i 2021 til private bydelshus har gitt to private bydelshus et ekstra tilskudd til vedlikehold. 
Tilskudd til husleie ved bruk av Sandnes kulturhus og kinokino 830000  880000 50000
Økt med kr 50 000, politisk tiltak P22 i handlings og økonomiplanen for 2023.
Tilskudd til kulturtiltak 1775000  1400000 -375000 

Tilskudd til åpne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend, jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak i Sandnes kommune. 

Tilskudd til Barn- og unges kommunestyre (BUKS) 315000 315000 0
Midlene fordeles av BUKS på bakgrunn av innmeldte søknader fra barn og unge i Sandnes. 
Rogaland Arboret 1865000 1927000 62000
Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12. september 2013 kommet frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Grunnlaget var at Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. Framtidig organisering/eierform er utredet. Det er vedtatt 4-årig pilotprosjekt om felles drift av Arboretet og Stavanger Botaniske hage. Iverksettes fra 2022. Avtalen forlenges som ut perioden. Indeksregulert beløp 2022 er kr 18,17 per innbygger. I pilotperioden yter Sandnes et økt tilskudd på kr 450 000 per år.
Ryfylke friluftsråd KO  1242000 1288000 46000
Justeres årlig for endret folketall og deflator. Organisasjonsformen KL §27 samarbeid er utgått jamfør ny kommunelov. Friluftsrådet er omdannet til kommunalt oppgavefellesskap (ny KL kap. 19) , vedtak kommunestyret 18. oktober 2021  sak 105/21. Endringen hadde virkning fra 1. januar 2022.
Jæren friluftsråd KO  1242000 1288000 46000
Justeres årlig for endret folketall og deflator. Organisasjonsformen KL §27 samarbeid er utgått jamfør ny kommunelov. Friluftsrådet er omdannet til kommunalt oppgavefellesskap (ny KL kap. 19), vedtak kommunestyret 18. oktober 2021 sak 105/21. Endringen hadde virkning fra 1. januar 2022.
Tilskudd til idrettsformål, arrangementer, aktivitet og anlegg 3500000 3500000 0
Sist økning ble vedtatt i bystyresak, desember 2018 sak 145/18. Handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Jærmuseet 6985000 7460000 475000
Estimat-Justeres årlig i henhold til folketall per 1. januar og prisjustering. Endelig tilskudds utmåling til Jærmuseet foreligger i første kvartal 2023 og blir adressert i perioderapporten. Kraftig prisstigning er hovedårsaken til økningen.
Opera Rogaland IKS 755000 800000 45000

Sandnes kommune og Stavanger kommune har hver 50 prosent eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen. Tilskuddet har årlig hatt en jevn økning. I den økonomiske situasjonen begge eierne sto  for 2021, ble tilskuddet redusert til 2019 nivå. Kommunestyret økte tilskuddet i 2022 med kr 50 000. Det foreslås en økning på kr 45 000 i 2023. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer Opera Rogaland IKS med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, sponsorinntekter, legater og billettinntekter. 

Region Stavanger BA 1690800 1707000 16200
Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 per innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15. Tilskuddet justeres i henhold til folketall årlig. Endelig tilskudd adresseres til perioderapporten.
Sandnes Sentrum 600000 600000 0
Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS ble i 2017 satt til kr 600 000, tilskuddsnivået videreføres uendret.
Lysefjorden Utvikling AS 541000 602000 61000
Kommunen har kjøpt seg opp og eier 22,63 prosent av aksjene i Lysefjorden Utvikling AS. Årlig tilskudd prisjusteres. Den kraftige prisveksten er årsaken til økning. Endelig tilskudd adresseres til perioderapporten.
Reisemål Ryfylke AS 219920 239619 19699
Kommunen eier 5,15 prosent av aksjene i Reisemål Ryfylke AS. Årlig tilskudd prisjusteres. Kraftig prisvekst er hovedårsaken til økningen. Endelig tilskudd adresseres til perioderapporten.
Krafttak for inkluderende musikk 40000 40000 0
Nytt. Vedtatt i kommunestyret i sak 123/21.
Sandnes Historielag   10000 10000
Politisk tiltak P20 i handlings og økonomiplanen for 2023.
Sum tilskudd kultur og næring 23818720 24696619 877899

Sist oppdatert: 21.02.2023