map Kart account_circle Min side

Sandnes Havn KF

Om foretaket

Sandnes havn KF sitt formål er å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Av sist reviderte vedtekter i ksak 26/21 fremgår det at foretaket ikke skal ha erverv som formål. Eventuell utdeling av foretakets midler til kommunekassen skal skje i samsvar med bestemmelsene i havne- og farvannsloven § 32, 3. ledd.

Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet, er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.

Mål i planperioden

Foretakets visjon er: Sandnes Havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester.

  • Sandnes Havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer, som skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.
  • Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter, perioderapporter og årsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2023-2026

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2023-2026. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2023 2024 2025 2026
Driftsinntekter -18000 -18600 -18600 -18700
Driftsutgifter 19500 19600 19600 19700
Brutto driftsresultat 1500 1000 1000 1600
Finansinntekter -400 -400 -400 -400
Finansutgifter - - - -
Motpost avskrivninger -6500 -6500 -6500 -6500
Netto driftsresultat -5400 -5900 -5900 -5900
Disponeringer¹ 5400 5900 5900 5900
Årsresultat - - - -

 1) Overført investeringsregnskapet

Basisbudsjett

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene ekskludert finans om lag kr 18 millioner og driftsutgifter/kostnader inkludert avskrivninger og avsetninger til fremtidige investeringer på om lag kr 19 millioner. Avskrivningene har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap.

Kai- og varevederlag er budsjettert på samme nivå som i 2022 ut fra forventet trafikk. Leieinntekter vil øke litt i forhold til 2022.

Antall stillinger er 3. For tiden er 1 stilling vakant etter at en medarbeider har gått av med pensjon. Foretaket har gjort endringer i drift og fordeling av oppgaver med mål om å kunne utføre dagens oppgaver innenfor 2 årsverk. Men det kan være aktuelt å styrke staben med en stilling som i hovedsak brukes til forretningsutvikling og markedsarbeid.

Driftstiltak

Hoveddelen av bygningsmassen er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene.  Foretaket eier to verneverdige eiendommer, Strandgata 145 og Strandgata 157 «Polen».  Begge eiendommene har behov for oppgradering og foretaket prøver å forvalte disse på en god måte. 

De årlige driftsresultatene overføres til investeringsregnskapet. I 2023 er dette budsjettert til kr 5,4 millioner.

Investeringer

Sandnes Havn KF er miljøfyrtårn sertifisert og ser på hvilke muligheter foretaket har for å redusere energibruken på havneområdet. Av HMS og sikringshensyn er det krav om god belysning både når det skjer arbeid og av hensyn til kameraovervåking og sikring av havneområdet.  Foretaket ønsker å skifte ut dagens gamle lysarmaturer med LED lamper som kan dimmes på ulike deler av området. Dette vil redusere strømforbruket til et minimum og samtidig redusere lysforurensing som kan sjenere naboer.

For å ytterligere redusere strømforbruket vurderes det å montere solcellepaneler på takene til flere av byggene som er kontor og lagerbygg. Utforming og plassering av bygget fremstår som gunstig med tanke på lysforhold selv om dette må vurderes nøyere. Kombinasjonen av elektriske kaikraner og en stadig større andel av eltrucker vil bidra til at havnedriften blir enda mer bærekraftig.  Fullt utbygd vil solcelleanlegget ha kapasitet utover det havnen behøver og vil kunne tilby energien til leietakere før eventuelt overskudd selges til nettleverandør.

Foretaket eier gjestehavnen i indre Vågen og serviceanlegget som er lokalisert i Sandnes kulturhus. Utbygging av Havneparken har medført reduksjon i antall båtplasser i indre havn.   Sandnes skal satse på turisme og det er viktig å kunne tilby gode båtplasser til gjester som vil besøke byen.  Siden gjestehavnen ligger i bysentrum antas det at båtgjestene også bidrar til omsetning i både butikker, utesteder og kulturtilbud.  Det tas sikte på å etablere en hurtiglader for elbåter i gjestehavnen. 

Det arbeides med å etablere et flytende svømmebasseng i indre vågen.  Et slikt tilbud vil gjøre gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at det kan bli godt besøkt av gjester fra Sandnes og tilstøtende kommuner.  Plassering er avklart i godkjent regulering og prinsipper for leie- og driftsmodell er fastsatt av kommunestyret. Foretaket har satt av inntil kr 30 millioner til etablering av basseng i løpet av 2023.  Bassenget er tenkt driftet i samarbeid med Sandnes kommune.  Sandnes havn KF har mottatt Kr 5 millioner fra Sandnes Sparebanks gavefond til dette prosjektet og tar det til inntekt for at både innbyggere og næringsliv ser fordelene av et slikt tilbud i sentrum.

Bassenget ble lyst ut 10. januar 2022 som en totalentreprise med tilbudsfrist 23. mars 2022.  I utlysningsperioden startet krigen i Ukraina med påfølgende stor prisøkning og leverings usikkerhet for råvarer som stål og betong.  Det var ved fristens utløp ingen tilbud. Ut fra tilgjengelig kunnskap om markedsforholdene legges det til grunn en ny utlysing på nyåret 2023.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2023 2024 2025 2026
Investeringer 53000 36200 21900 10000
Egne inntekter/overført fra drift -5400 -5900  -5900  -5900
Bruk av fond -28400     -2200
Tilskudd fra Enova -1200 -1400 -1400 -1900
Investeringsinntekt, salg av eiendom -1800  -28900  -14600  
Finansieringsbehov/investeringer -53000 -36200 -21900 -10000

I 2023 er følgende investeringstiltak prioritert:

Tiltak Beløp
Svømmeanlegg gjestehavn kr 30 millioner
Ny bygningsdel Stradgt 149 kr 9 millioner
Polen, rehabilitering og nybygg kr 3 millioner
Ny mesanin i Strandgt 151 kr 3 millioner
Solcelleanlegg kr 8 millioner
Totalt kr 53 millioner 

Investeringer i tilknytning til havnedrift og annen investering i eiendomsmassen dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsmidler og årets inntekter. Mer detaljer om tiltak utover i planperioden framgår av styrets samlede forslag, se vedlegg.

Kommunedirektørens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter kommunedirektørens vurdering i samsvar med foretakets formål og kommunestyrets prioriteringer av virksomheten. Kommunedirektøren slutter seg til økonomiplanforslaget fra styret i Sandnes Havn KF. Når det gjelder endelig investeringsramme for utendørs svømmebasseng i indre Vågen, vil det bli lagt fram egen sak om dette når blant annet anbudskonkurranse og reguleringen er gjennomført. Kommunedirektøren har videreført tiltaket med grunnlag i at Sandnes Havn KF bidrar med kr 30 millioner til utendørs havnebasseng i gjestehavna og at kommunekassen bidrar med kr 2,5 millioner til å håndtere eventuell pris- og markedsusikkerhet.

Forslag til vedtak:

  1. Økonomiplan 2023-2026 for Sandnes Havn KF godkjennes.

  2. Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto driftsresultat på kr 5,4 millioner.

Styrets forslag til økonomiplan 2023-2026 finner du her som eget vedlegg.

Sist oppdatert: 18.04.2023