map Kart account_circle Min side

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten

Årets framskriving viser at Sandnes kommune i den kommende femårsperioden vil ha en vekst på mellom 0,8 og 1,2 prosent. Dette tilsvarer om lag 772 nye innbyggere hvert år. Se tabellen nedenfor.

Befolkningsframskriving for planperioden
(per 1. januar hvert år)
2022 2023 2024 2025 2026 Vekst
i 2023-2026 (antall)
0-2 år 3017 2982 2946 2914 2902 -77
3-5 år 3350 3244 3201 3120 3068 -217
6-9 år 4497 4517 4493 4481 4447 -191
10-12 år 3494 3581 3495 3468 3397 -134
13-15 år 3302 3339 3507 3541 3612 188
16-19 år 4088 4224 4251 4397 4477 385
20-39 år 22537 22773 22842 22762 22608 -214
40-69 år 29500 30091 30654 31151 31634 1986
70-79 år 5038 5219 5413 5627 5797 745
80+ år 2482 2596 2714 2850 3032 616
Totalt 81305 82566 83516 84311 84974 3087
Befolkningsvekst i antall 1261 950 795 663 679  
Befolkningsvekst i prosent 1,55 % 1,15 % 0,95 % 0,79 % 0,80 %  

Befolkningsframskrivingen viser moderat vekst for 2022 og 2023, men lavere vekst senere i perioden.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 27 prosent av innbyggerne er under 20 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen av befolkningen som er 67 år og eldre 11 prosent i Sandnes, sammenlignet med 15 prosent på landsbasis. Befolkningen forventes å bli eldre de kommende årene, og utviklingen viser størst økning i de eldste aldersklassene. I kapittel om helse og velferd beskrives strategier og planer for å imøtekomme veksten i antall eldre innbyggere.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Forutsetningen for befolkningsframskrivingen 2023 2024 2025 2026
Antall ferdigstilte boliger 523 523 488 479
Innflytting (ekstern) 4503 4378 4265 4290
Utflytting (ekstern) 4025 4051 4067 4078
Nettoinnflytting 478 327 198 212
Fødte 941 938 942 948
Døde 468 472 476 482
Fødselsoverskudd 473 466 466 4466

De siste årene har kommunen hatt nettovekst både fra fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, med en svak stigning de siste ti årene. Nettoinnflytting hadde en topp i 2012 med 1 618 personer. I 2021 var nettoinnflyttingen til Sandnes på 336 personer.

I det store bildet er det nå flere piler som peker mot svakere vekst, også for vår region. Men de siste kvartalstallene viser en økt tilflytting til kommunen. På litt lengre sikt har vi en stadig større andel eldre i befolkningen.Det er derfor sannsynlig at Sandnes kommune vil ha en svakere økning i befolkningsutviklingen fram mot 2040 sammenlignet med tidligere framskrivinger. Innbyggertallet til kommunen forventes å være om lag 94 000 i 2040.  

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES

 

Flytting

Sandnes har i lang tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. I perioden 2007-2015 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært innvandring fra utlandet. Sandnes er mangfoldig og har en relativt stor innvandrerandel. I dag har en av fem innbyggere i Sandnes innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam.

Vi forventer at endringene på arbeidsmarkedet får konsekvenser for nettoinnflyttingen Vi legger til grunn at det fortsatt vil være netto innflytting i de nærmeste årene, men lavere innvandring gjør at vi forventer et lavere tilflytningsoverskudd enn i tiårsperioden vi har lagt bak oss.

FØDSLSOVERSKUDD OG ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES 

Boligbygging

I den siste tiårsperioden er det bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det bygget om lag 1 000 boliger, som er det høyeste registrerte antallet. I tillegg til de demografiske driverne for befolkningsvekst, har vi i framskrivingen for Sandnes kommune med en boligkomponent. Vi gjør et estimat over framtidig boligbygging fordelt på bydeler. Nye boliger er fordelt på bydelsnivå basert på boligreservene i Sandnes. Boligreserven er et register over alle ledige boligområder. Oversikten omfatter alle vedtatte reguleringsplaner og godkjente byggeområder i kommuneplanen. Det er en tett sammenheng mellom boligbygging og befolkningsvekst.

ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER OG FOLKETILVEKST PER ÅR I SANDNES

Oversikt over ledig boligkapasitet

I vedtatte reguleringsplaner er det angitt antall boliger som er godkjent i planområdet. Når en sammenstiller dette med antall boliger som er bygget kommer en fram til hvor mange gjenværende boliger som utgjør ledig kapasitet for utbygging. Kartskissen nedenfor viser en oversikt over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel.

Framskrivingen legger til grunn boligkapasiteten per bydel og viser hvor mye som vil bli bygget i løpet av planperioden. Boligkapasiteten har også anslag over nye arealer i kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter i sentrale områder som ikke er planlagt i samme grad. 

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER

Boligreserve

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret antall boliger. 

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. Sandnes har en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. I kartene under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der man kan se detaljer for hvert område her.

BOLIGER I SANDNES KOMMUNE

Boligsammensetning

Sist oppdatert: 30.04.2024