map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

Nr Tiltakstekst Total kalkyle Bevilget før 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
K1 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Status: Årlig bevilgning.

Sandnes kunst og kulturhus har meldt om behov for videreføring av kr 0,3 millioner hvert år til oppgradering av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000. Med en normal aktivitet på rundt 170 arrangementer årlig, er det stor slitasje på utstyret. For å kunne gjennomføre arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret. 

     
K2/P38 Avsetning til utsmykking     1000  1000 1000  1000 1900 1900 1900 1900 1900 1900

I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2023-2026 er det lagt inn 0,2 prosent. 

     
K3/P47 Oppgradering bygningsmasse kulturbygg     2992 712 712 1187 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Status: Årlig bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på kulturbygg. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det på sikt være behov for færre oppgraderinger.

Kr 2,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022

     
K4 Filmvisningsutstyr til Sal 3 på Kinokino     300 300  300  300 300 300 300 300 300 300

Status: Rullerende bevilgning.

Det avsettes kr 0,3 millioner årlig til oppgradering av utstyr på KinoKino. 

     
K5 Filmvisningsutstyr til Sal 3 på Kinokino 1000   1000                  

Utstyr for filmvisning i Sal 3 har i lengre tid vært slitt og utdatert, og er per mai 2022 ikke lenger operativt. Reparasjon har vist seg umulig, ettersom det ikke lenger produseres deler til denne modellen.

Det avsettes midler til innkjøp av ny kinoprojektor, server og lerret. Ved et eventuelt vedlikeholds- eller oppgraderingsprosjekt for Sal 3 vil utstyret være enkelt demonterbart og mulig å bruke i videre drift. 

     
K6 Lysrigg Sandnes kulturhus 18000 3000 15000                  

Status: Ferdigstillelse utsatt grunnet lang leveringstid. Forventes ferdigstilt i 2023.

Majoriteten av kulturhusets lys- og lydutstyr har overskredet sin levetid. Utstyret er i dårlig stand og har stort vedlikeholdsbehov. En samlet kulturbransje er i ferd med å gå over til bruk av LED-lys til sceneproduksjon. Det er varslet fra både nasjonale og internasjonale myndigheter at bruk av halogenpærer i sceneproduksjon vil forbys i løpet av få år. For Sandnes kunst- og kulturhus er det viktig å ha en velfungerende og konkurransedyktig utstyrspark for lyd og lys. Dette gir gode forutsetninger for kostnadseffektiv drift, ettersom kostnader til innleie dermed minimeres. I tillegg bruker LED-pærer vesentlig mindre strøm enn halogen, og medfører dermed noe kostnadsreduksjon også på dette området. Utover lys og lyd, er det et stort behov for å skifte ut eksisterende underscenemaskineri og stoler i stor sal. Disse er fra bygget var nytt og har nå sett sin levetid. Det jobbes med å innarbeide dette i prosjektet. På grunn av flere utenforstående forhold er det lange leveringstider på materiell. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er august 2023.

kr 15 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. og 2. perioderapport 2022.

     
K7 Varatun gård  80000           2000 38000 40000      

Varatun Gård er et kultur- og håndverksenter med bydelshusfunksjoner. Dagens bruk av Varatun Gård er unik i landssammenheng. I lokalene er det i dag frivillig aktivitet i regi av unike håndverksforeninger og lokale amatør-kunstnere, som gjør en viktig kulturformidlingsjobb for ivaretakelse og formidling av håndverkstradisjoner. I tillegg har gården en stor aktivitet for å tilrettelegge for mangfold og inkludering, både i regi av frivillige organisasjoner og kommunens egen drift av tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter. Det er gjennomført en mulighetsstudie på låvebygget for å følge opp tiltak som er registrert i Sandnes kommune sin kulturarenaplan, der behov for lokaler for det frivillige kulturlivet er registrert. Det er særlig øvingslokaler for det frivillige musikklivet og «frivillighetens hus» som kan ivaretas ved oppgradering av låven på Varatun Gård.

Utbedring av låven til bruk for det frivillige kulturlivet kan bygges opp over flere år, og vil være et viktig tilskudd for å gi kulturlivet i Sandnes egnede lokaler til kulturaktivitet, jamfør kulturarenaplan. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2029.  

     
K8 IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- og kulturbygg  1000 250 250 250  250               

Årlig bevilgning. Oppgradering av publikumsnett er nødvendig for å legge til rette for gaming/LAN. Årlig bevilgning gjelder i 4 år fra 2022.  

     

K9

Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal  7200   7200                  

Liten sal på Sandnes kulturhus har vært gjenstand for kartlegging av det scenetekniske utstyret. Salen er primærscene for RAS – regional arena for samtidsdans – og benyttes også til intimkonserter. Det viser seg at deler av sceneutstyret er i dårlig stand og har overskredet sin levetid. Særlig sceneriggen er gjenstand for bekymring, og den er i dag ikke godkjent for bruk. Kostnaden for å skifte ut sceneriggen og oppgradere salens sceneteknikk til et konkurransedyktig nivå beregnes til om lag kr 7,2 millioner. 

     

K10

Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje  4000     4000                

Kulturhusets foajé benyttes i hovedsak til intimkonserter, formiddagskonserter og lavterskeltilbud. I 2021 og 2022 oppgraderes serveringstilbudet til en kafé i daglig drift. Dette fører i sin tur til ambisjoner om mer kulturaktivitet i foajéen, og derfor har dette rommets scenetekniske fasiliteter blitt kartlagt. I foajéen finnes det kun minimum av fastmontert sceneutstyr, og alt er modent for utskiftning. Ved økt aktivitetsnivå og utvidelse av programtilbudet vil det være nødvendig å oppgradere sceneteknikken med bedre og permanente lyd- og lysfasiliteter. Kostnaden ved å sette rommet i stand til å utvide programtilbudet og gjennomføre arrangementer på et konkurransedyktig nivå beregnes til om lag kr 4 millioner. 

     
K11 Oppgradering sprinkleranlegg Havremølla  700    700                  

Tiltak er planlagt sammen med Jærmuseet. Det har vært lekkasjer og tiltak må gjennomføres. Det mottas statlige midler til gjennomføringen. Avsatt beløp på kr 0,7 millioner skal dekke Sandnes kommune sin andel. 

     
K12 Kinokino sal 1 oppgradering, sikkerhetstiltak 11000 7878  3122                   

Oppgradering, inkludert sikkerhetstiltak, i henhold til tiltak K6 fra handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Status: Deler av prosjektet er forsinket på grunn av prosessen rundt bruksendring.Venter på ny brukstillatelse av sal 1.

Kr 3,1 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022

     
Totalsum Kultur og næring  122900 11128 31864 6562 2562 2787 5750 41750 43750 3750 3750

3750

Sist oppdatert: 21.02.2023