map Kart account_circle Min side
HjemPerioderapporterPerioderapport per 30. april 2022Oppsummering og forslag til vedtak

Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Kommunedirektøren legger fram perioderapport per 30. april 2022 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres status på drifts- og investeringstiltak samt tekstvedtak fra økonomiplan 2022-2025 (ksak 123/21).

Økonomisk resultat i 2022 vil bli bedre enn lagt til grunn i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022.

Dette skyldes hovedsakelig økte bevilgninger til kommunene i revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) som ble offentliggjort 12. mai. Netto økning i frie inntekter til Sandnes utgjorde om lag kr 135 millioner. Se eget av avsnitt om RNB og kommuneproposisjonen.

Strømprisene er framdeles høye, og det gir seg utslag i både høyere konsesjonskraftsinntekter og høyere utgifter til strøm. Sandnes er «netto eier» av kraft og det foreslås å øke inntektene med om lag kr 100 millioner i denne perioderapporten, mens utgiftene til strøm foreslås økt med kr 35 millioner.

Totalt sett, inkludert økte utgifter til strøm, foreslås det tilleggsbevilgninger på kr 157,7 millioner, hvorav kr 3,3 millioner dekkes av egne disposisjonsfond. Utgifter tilknyttet covid-19 utgjør om lag kr 72 millioner for perioden januar-april. Kommunedirektøren foreslår full kompensasjon for disse. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 inneholder ingen øvrig kompensasjon for kommunenes koronautgifter i første halvår. I forslaget til RNB viser regjeringen til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter skal ha ferdig sin rapport 1. september. Videre kompensasjon for covid-19 i Sandnes vil avhenge av en eventuell tilleggsbevilgning.

Med de justeringene som foreslås i denne saken, vil budsjettert netto driftsresultat bli om lag kr 100 millioner bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett. Det er imidlertid mange forhold som kan påvirke det endelige regnskapsresultatet for året.

Mye av budsjettåret gjenstår og det er også en forventning om at staten skal dekke kommunenes utgifter til pandemien. Dette vil i så fall forbedre resultatet ytterligere. Strømprisene varierer mye og prognosene er usikre. Både inntekter og utgifter kan bli høyere enn det som foreslås av budsjettjusteringer nå. Prisstigning på andre varer og tjenester vil trekke i negativ retning. Det er i RNB også forutsatt at prisveksten vil bli vesentlig høyere enn forutsatt i forslag til statsbudsjett. Høyere prisvekst har foreløpig ikke gitt vesentlige utslag i kommunens driftsutgifter utover økning i strømprisen. Det forventes imidlertid økte priser på kjøp av varer og tjenester framover ved rullering av innkjøpsavtaler og inngåelse av nye avtaler. Kommunedirektøren vil også vurdere lønns- og pensjonsreserven på ny i andre perioderapport.

Prisene på byggevarer har økt betydelig det siste året og det er varslet ytterligere økning framover. Dette påvirker ikke nødvendigvis allerede påbegynte byggeprosjekter, men fører til stor usikkerhet og risiko for entreprenører og leverandører i kommunens framtidige prosjekter. Kommunedirektør følger situasjonen nøye og planlegger sine anskaffelser for å møte den økte risikoen. Økte priser og usikkerhet vil følgelig påvirke kalkylene som innarbeides i handlings- og økonomiplan for 2023-2026.

På større byggeprosjekter foreslås det en reduksjon på om lag kr 6 millioner i samlede rammer, som både gjelder endring i kalkyler og framdrift (vedlegg 3).

Sandnes har over tid hatt et høyt investeringsnivå og lånegjelden har økt. Samtidig viser handlings- og økonomiplan 2022-2025 fortsatt store investeringsbehov framover. Fjorårets og tidligere års gode resultater/mindreforbruk har medført at kommunens disposisjonsfond ved utgangen av 2021 var på 13,1 prosent av driftsinntektene. Måltallet er at nivå på disposisjonsfond i Sandnes skal være høyere enn 7 prosent av driftsinntektene. Kommunedirektøren vurderer som signalisert i sak om årsrapport og årsregnskap at det kan være klokt å benytte disposisjonsfond til å redusere lånegjelden.  Kommunedirektøren foreslår derfor i denne perioderapporten et ekstraordinært avdrag på kr 300 millioner i investeringsregnskapet. (Dette finansieres av disposisjonsfond som må regnskapsføres i drift, og deretter må overføring fra drift til investering økes for å finansiere det ekstraordinære avdraget.) Etter en slik rebalansering vil samlet nivå på disposisjonsfond være på kr 550 millioner og utgjøre om lag 9,0 prosent av driftsinntektene, forutsatt samme inntektsnivå som i 2021.

 

I perioderapporten presenteres følgende:

 • Oppsummering og forslag til vedtak
 • Økonomi - overordnet
 • Finansrapport
 • Tjenesteområdene
  • Økonomi
  • Produksjon
  • Medarbeider
  • Digitalisering
  • Driftstiltak
 • Status tekstforslag
 • Kommunale foretak

 

Som vedlegg til perioderapporten kommer:

 • Budsjettskjema tjenesteområdene (§ 5-4 2. ledd)
 • Prosjekter investeringer § 5-5 2. ledd
 • Oversikt over pågående investeringsprosjekter 
 • Budsjettjustering drift 
 • Budsjettjustering investering 
 • Covid-19 – prosjektførte utgifter januar-april
 • Oversikt disposisjonsfond
 • Digitaliseringsfondet

 

Bakgrunn

Det følger av kommuneloven, § 14-5, at kommunedirektøren minst to ganger i året skal legge fram rapporter til kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i samsvar med det vedtatte årsbudsjettet. Dersom kommunedirektøren finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik sammenlignet med vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

 

Oppsummering og forslag til vedtak

Driftsregnskapet

Virksomhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et merforbruk per april på kr 51,4 millioner. 

Driftsregnskap per 30.04.2022 Regnskap
jan-april
Budsjett
jan-april
Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst  837014 800345 36670 2129190 18500
Helse og velferd 747008 725104 21904 1633326 32600
Byutvikling og teknisk -28411 -15997 -12414 148110 9410
Organisasjon 49072 44812 4260 132308 0
Økonomi 12985 13913 -928 42931 0
Kultur og næring 57181 59481 -2300 133363 0
Kommunedirektørens stabsenheter og fellesutgifter 191265 187086 4179 664453 2300
Sum tjenesteområdene 1866114 1814744 51371 4883681 62810
           
Energi og finans -70065 -12860 -57205 -32860 0
Sum 1796050 1801884 -5834 4850821 62810

Det er et mindreforbruk innen Byutvikling og teknisk, Økonomi og Kultur og næring per 30. april 2022. Resterende områder har merforbruk per april. Alle oppgitte årsprognoser er prognoser før eventuelle budsjettjusteringer fremmet i denne saken. Unntaket er kompensasjon i forbindelse med koronautgifter og økte strømutgifter.

Oppvekst har per april et merforbruk på kr 36,7 millioner. Av disse står skolene for kr 29 millioner og det er brukt kr 27 millioner på til avtale om utvidet kompensasjonen i forbindelse med koronapandemien. Det forventes at Oppvekst ved årets slutt har et merforbruk på kr 18,5 millioner.

Helse og velferd har et merforbruk på kr 21,9 millioner per april, og beregnet merforbruk ved årets slutt er kr 32,6 millioner. Merforbruket til Helse og velferd så langt i år kan knyttes til koronapandemien. Kr 17 millioner er brukt på til avtale om utvidet kompensasjonen i forbindelse med koronapandemien. Beregnet merforbruk ved årsslutt skyldes i hovedsak NAV sine utgifter til kvalifiseringsprogrammet og at Samordningsenheten har høyere utgifter enn budsjettert til kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere fra private leverandører.

Byutvikling og teknisk har et mindreforbruk på kr 12,4 millioner per april. Av disse er kr 11,8 millioner knyttet til Kommunalteknisk infrastruktur (selvkostfinansiert). Avviket skyldes merinntekter og området gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt. Det forventes et merforbruk på kr 9,4 millioner for byutvikling og teknisk ved årets slutt.

Organisasjon har per april et merforbruk på kr 4,3 millioner, som i sin helhet skyldes covid-19 relaterte utgifter. Økonomi har kr 1 million i mindreforbruk per april som skyldes vakanser og lav vikarbruk. Begge områdene forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stabsenheter og fellesutgifter har et merforbruk per april på kr 4,2 millioner. Merforbruket er i sin helhet knyttet til Eiendom som har et merforbruk på kr 7,3 millioner. Dette skyldes hovedsakelig økte energipriser og leiepriser på eksterne bygg. Området styrer mot et merforbruk på kr 2,3 millioner ved årets slutt.

Per april er det merinntekter på rammetilskuddet med 15,4 millioner. Dette gjelder i hovedsak økt innbyggertilskudd på kr 10,5 millioner til dekning av vaksinasjonsutgifter i forbindelse med koronapandemien og kr 4,5 millioner til dekning av kommunale merutgifter til sosialhjelp på grunn av høye strømpriser i 2022. Kommunedirektøren tilrår å øke rammetilskuddet tilsvarende. 

I forbindelse med håndteringen av de ekstraordinære skatteinntektene i 2022 er trekket i innbyggertilskuddet til Sandnes kommune på om lag kr 120,8 millioner. I tillegg vil det mottas om lag kr 3 millioner til beredskap for testing i kommunene. Endret skatteanslag medfører også at trekket i inntektsutjevningen øker med om lag kr 7,6 millioner. Totalt medfører endringene i RNB 2022 at rammetilskuddet reduseres med kr 125 millioner og kommunedirektøren tilrår at rammetilskuddet justeres tilsvarende.

Akkumulert skatteinngang per april er på kr 923,8 millioner. Dette tilsvarer en skattevekst fra 2021 på 11,7 prosent. Per april ligger skatteinngangen totalt kr 34,8 millioner over budsjett. I revidert nasjonalbudsjett oppjusterte regjeringen skatteanslaget for kommunene på landsbasis med om lag kr 17,4 milliarder. Oppdatert prognosemodell fra KS viser at skatteanslaget for Sandnes kommune kan oppjusteres med kr 260 millioner.

Eiendomsskatten for 2022 vil bli om lag kr 11 millioner lavere enn budsjettert. Årsaken er den lave kraftprisen i 2020 som erstatter 2015 i snittberegningene.

Høye kraftinntekter så langt i 2022 samt prisprognoser for resten av året medfører at netto overskudd fra salg av konsesjonskraft kan økes med kr 100 millioner. Kommunedirektøren foreslår samtidig at alle merutgiftene til strøm til eget forbruk i kommunen dekkes inn av konsesjonskraftsinntektene.

Netto renteutgifter har per april et mindreforbruk på kr 2,7 millioner. Økte renteinntekter av bankinnskudd på grunn av økt rentenivå samt betydelig høyere likviditet enn opprinnelig forutsatt gir en årsprognose på renteinntekter på kr 12 millioner i merinntekter. Kommunedirektøren foreslår dermed å øke netto renteutgifter med kr 12 millioner.

Det er budsjettert med 60 flyktninger for 2022. Første anmodning ble 66 flyktninger, før ny anmodning om 360 flyktninger grunnet Ukraina-krisen. Integreringstilskuddet vil bli vurdert budsjettert opp i 2. perioderapport.

Kommunedirektøren har gjennomgått inntekter og utgifter i forbindelse med covid-19 per april. En oversikt over hva som er ført på de ulike prosjektnumrene relatert til pandemien ligger som vedlegg 6. Tjenesteområdene i Sandens kommune har så langt i 2022 hatt kostnader som følge av covid-19 på kr 71,6 millioner. Kr 46,6 millioner av disse er knyttet til avtale om utvidet kompensasjonen i forbindelse med koronapandemien som skulle sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under pandemien. Skolene står for om lag halvparten av disse utgiftene med en kostnad på kr 22 millioner, mens Helse og velferd har brukt kr 17 millioner på avtalen. Sandnes kommune har så langt i år mottatt kr 10,7 millioner i økt rammetilskudd som i hovedsak er bevilget for å dekke kostnader knyttet til vaksinering. I tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) bevilget økt rammetilskudd til kommunene til beredskap for testing for andre halvår 2022. Sandnes kommune vil motta om lag kr 3 millioner til dette. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 inneholder ingen øvrig kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. I forslaget til RNB viser regjeringen til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter skal ha ferdig sin rapport 1. september. Kommunedirektøren tilrår i perioderapporten, kompensasjon til tjenesteområdene for påløpte utgifter fram til og med april.

Budsjettjusteringer
For at kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske, foreslås det flere budsjettjusteringer i denne perioderapporten. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes i tabellen under, samt som vedlegg 4 til saksframlegget.
Område Resultatenhet Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst  SFO  Gratis kjernetid for 1. klassinger fra august  8000
Oppvekst  Oppvekst felles Covid-19 private barnehage, forskudd på tilskudd 7200
Oppvekst  Skole Læremidler 19000
Oppvekst  Flere Covid-19 utgifter jan-april 33954
Helse og velferd Helse og velferd felles E-helse 4600
Helse og velferd Legevakt Teststasjon/luftveislegevakt på Klepp 1. tertial 1776
Helse og velferd Legetjenester Kommuneoverlegevakt korona 1. tertial 337
Helse og velferd Flere Covid-19 utgifter jan-april 29206
Kultur og næring Flere Covid-19 utgifter jan-april 644
Byutvikling og teknisk KVM Klimaomstilling, egeninnsats samarbeidsprosjekt 1300
Byutvikling og teknisk Samfunn, plan og bygg Bymiljøpakken, reguleringsarbeid 1000
Byutvikling og teknisk BYTEK felles Reversering av innsparingskrav, bruk av fond -4000
Byutvikling og teknisk BYTEK felles Reversering av innsparingskrav 4000
Byutvikling og teknisk PIV  Naturskader etter storm januar 2022 910
Byutvikling og teknisk PIV  Økte strømutgifter 15000
Byutvikling og teknisk PIV  Overføring tilspillemiddelfondet 1300
Byutvikling og teknisk PIV  Tilskudd til Nordsjørittet 107
Byutvikling og teknisk PIV  Forsand, drift av toaletter 50
Byutvikling og teknisk PIV  Bruk av disposisjonsfond, kraftfond -50
Byutvikling og teknisk Flere Covid-19 utgifter jan-april 897
Økonomi Lønn Reversering bruk av fond til finansiering av 2 stillinger jamfør HØP 2020 1300
Økonomi Regnskap Flytting av årsverk fra Regnskap til Lønn, 2 årsverk -1300
Økonomi Flere Covid-19 utgifter jan-april 707
Organisasjon Flere Covid-19 utgifter jan-april 5968
Kommune felles Kommune felles Forsikringer, økt premie 1480
Kommune felles Kommune felles Disposisjonsfond 25701110 -1480
Kommune felles Kommune felles Helårsvirkning av lønnsoppgjør tilskudd, Sandnes kirkelige fellesråd 1869
Kommune felles Kommune felles Strømkostnader, Sandnes kirkelige fellesråd 400
Kommune felles Kommune felles Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentralene 1436
Kommune felles Kommune felles Disposisjonsfond 25701110 -1436
Kommune felles Kommune felles Frilager, økt tilskudd 400
Kommune felles Kommune felles Disposisjonsfond 25701110 -400
Kommune felles Eiendom Strøm 20000
Kommune felles Flere Covid-19 utgifter jan-april 252
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt skatteanslag -260000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Redusert rammetilskudd 120000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt netto salg av konsesjonskraft -100000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Avsetning til konsesjonskraftfond 25701179 65000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Redusert eiendomsskatt 11000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økte renteinntekter -12000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt overføring fra drift til investering 326792
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Bruk av disposisjonsfond til ekstraordinært avdrag i investering ( -300000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Bruk av fond til investeringprosjekter -5219
Sum     0

 

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet per 30.04.2021 Regnskap
Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Sum investeringsutgifter 200601 898774 897774
Finansieres slik:       
Kompensasjon for merverdiavgift 23063 119944 119944
Tilskudd fra andre 59422 73320 72670
Salg av varige driftsmidler 49 16926 16926
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 23863 23863
Bruk av lån 0 609347 609347
Sum investeringsinntekter 82534 843400 842750
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 0 55374 55024
Fremført til inndeking i senere år (udekket beløp) 0 0 0
Per april er det brukt 22 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 10 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter finnes i vedlegg 3 til denne sak.

Det ventes at utgiftene til investeringer blir kr 0,7 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjettet for 2022. Dette skyldes i hovedsak at flere prosjekter er utsatt, og tilhørende budsjettmidler er flyttet til neste år, samt at det søkes om ekstrabevilgning på eksisterende prosjekter (kr 70 millioner). Låneopptaket for 2022 er budsjettert til kr 609 millioner, samt kr 240 millioner i startlån. Per april er det ikke tatt opp noe i lån til finansiering av investeringer, mens det er tatt opp startlån på kr 78,6 millioner. Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 55 millioner i 2022. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt. Kommunedirektøren tilrår å styrke egenfinansiering av investeringene med kr 27,4 millioner i 1. perioderapport 2022. Låneopptak til finansiering av investeringer, eksklusivt startlån, blir etter justeringer per 30. april 2022 om lag kr 536,6 millioner.

Budsjettjusteringer
Som følge av budsjettjusteringer på investeringsområdet, reduseres låneopptaket nå med kr 27,4 millioner. Oversikt over alle investeringsprosjekter med prognose på framdrift, økonomi og mer utfyllende kommentarer finnes i vedlegg 3 til saksframlegget. Prosjektene i tabellen under er større prosjekter som allerede er vedtatt, men som det gjøres budsjettendringer på. Budsjettjusteringene gjelder i hovedsak forskyvninger mellom år. Prosjektene merket med grønn er prosjekter som budsjetteres opp med tilleggsbevilgning i perioderapporten. For ytterligere detaljer og prosjekter med mindre endringer i bevilgninger henvises det til vedlegg 3.
Ansvarlig enhet Prosjekt Beløp i hele tusen
Oppvekst/Eiendom Langgata 72 helsestasjon 27200
Helse og Velferd/Eiendom Boliger for vanskeligstilte, tun 13327
Helse og Velferd/Eiendom Foreldreinitiativet III 12700
Teknisk/Eiendom Giskehallen, rehab svømmehallen 10000
Oppvekst/Eiendom Ombygging/utvidelse Sviland skule 8290
Teknisk Fortau Figgenveien 7400
Kommune felles Salg kommunale eiendommer 3911
Helse og Velferd/Eiendom Nytt boas, Sørbø Hove (60 plasser) 2500
Helse og Velferd /Eiendom Branntekniske tiltak helsebygg 2000
Helse og Velferd  Ombygging Skeianegt. 14 1800
Oppvekst/Eiendom Vurdering skoler Riska 1000
Teknisk Gøysamyra ferdigstillelse infrastruktur 500
Teknisk/Eiendom Giskehallen nødvendige oppgraderinger 246
Oppvekst/Eiendom Brueland bhg brakker 100
Organisasjon ORG-IT - Datasikkerhet investering -445
KVM Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra -500
KVM Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet -1000
Teknisk Sørbø kirke -1500
Kommune felles Egenkapitalinnskudd -2000
Helse og Velferd/Eiendom Nytt boas, Hana gamle skole -2000
Kultur og næring Kunstnerisk utsmykking -2219
Oppvekst/Eiendom Nye barnehageplasser i sentrum -2500
Teknisk Utskifting av utrangerte gatelys, budsjett -2500
Teknisk Haakon 7. gate opparbeidelse -2900
Teknisk Tiltak demning Frøylandsvatnet -2902
Eiendom Regulering -3374
Kommune felles Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav -3667
KVM Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg -3940
KVM Optimalisering av vannforsyning Hommersåk -4000
Kommune felles Sentrumstiltak generelt -5086
Kultur og næring Kunstnerisk utsmykking -5819
Teknisk Byutviklingsprosjekter -5968
Kultur og næring Sandnes kulturhus lysrigg -8000
Teknisk Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken -9459
Teknisk Utskiftning av Bråstein bru -10000
Kommune felles Sentrum parkeringsanlegg A8 -11319
Helse og Velferd/Eiendom Boliger for vanskeligstilte, småhus -12322

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 ble tiltak P9 Figgenveien vedtatt med en investeringsramme på kr 19 millioner. Prosjektet er kalkulert til kr 29 millioner. Det er i ksak 41/22 vedtatt videreføring av ubrukte budsjettmidler på kr 2,6 millioner fra 2021 til 2022. Videre tilrår kommunedirektør å øke bevilgningen med kr 7,4 millioner.

Kommunedirektør tilrår også en ekstra bevilgning på kr 0,5 millioner til å fullføre prosjektet med støttemur og gjerde på Gøysamyrå.

For å sikre at nytt bo- og aktivitetssenter på Sørbø Hove kan fremskyndes dersom behovet oppstår tidligere, samt samordne prosjekteringen med den nye kirken, tilrår kommunedirektør å framskynde kr 2,5 millioner av 2023-bevilgningen på tiltak H1 i handlings- og økonomiplan 2022-2025 til 2022.

 

Nye prosjekter som det foreslås bevilgninger til å gjennomføre:
Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Teknisk Ny lastebil
Transport og heising utføres i dag med Scania lastebil med kran. Det er behov med fornying av bilen som i dag brukes i anleggsvirksomhet og interne prosjekter. Det er behov for en ren tippbil uten kran, med totalvekt 26 000 kg rigget for vinterdrift. Ny lastebil forventes å koste kr 2,5 millioner. Deler av anskaffelsen vil finansieres ved salg av eldre lastebiler. Kommunedirektør tilrår å bevilge kr 1,8 millioner, som tilsvarer estimert nettobeløp for anskaffelsen.
1800
Teknisk Volvo FH 500
Innkjøp av ny lastebil. Tiltaket foreslås dekket av eget disposisjonsfond.
2219
Teknisk Permanente tiltak i forbindelse med raset på Haukali
I henhold til vedtak i kommunestyret, ksak 45/22, overføres kr 3 millioner fra investeringsfondet «Ubundne investeringsfond – Salg Forsand e-verk».
3000
Teknisk Akutte tiltak i forbindelse med raset på Haukali
Påløpte utgifter til midlertidig rydding og midlertidig vei/bro.  Se egen sak i formannskapet, orienteringssak 3/22.
1300
Sum   8319
Budsjettjusteringer for alle tabellene for investering, samlet, finnes i vedlegg 5 til saksframlegget.

 

Forslag til vedtak

 1. Budsjettjusteringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til justeringer i kapittel Innledning og oppsummering og vedlegg 4 og 5.
 2. Rammen for låneopptak 2022 reduseres med kr 27 399 000. I årsoppgjørssaken (ksak 41/22) ble det vedtatt en reduksjon av låneopptak på kr 45 332 000. Nytt låneopptak for 2022 til finansiering av investeringer utgjør etter dette kr 536 616 000.
 3. Perioderapport per 30.04.2022 tas for øvrig til orientering.
 4. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer:
  • Barnehager; makspris på matpenger økes til kr 350
  • Park, idrett og vei; det innføres kontrollgebyr på kr 750/time ved uttrykning

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettjusteringer i henhold til vedtak.

Sist oppdatert: 18.01.2023