map Kart account_circle Min side

Bevilgningsoversikt investering

  Regnskap 2021 Budsjett 2022 Vedtatt 2023 Vedtatt 2024 Vedtatt 2025 Vedtatt 2026
Investeringer i varige driftsmidler 912288 895774 1065930 1132750 1049353 1324225
Tilskudd til andres investeringer 2712 2000 11500 38000 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 21423 0 24300 24300 25300 25300
Utlån av egne midler 1002 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 937425 897774 1101730 1195050 1074653 1349525
             
Kompensasjon for merverdiavgift 140470 119944 160205 176482 179160 202617
Tilskudd fra andre 142209 72670 55668 26900 1000 0
Salg av varige driftsmidler 50528 16926 0 31900 7500 0
Salg av finansielle anleggsmidler 282 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 26170 23863 23863 23863 23863 23863
Bruk av lån 358303 609347 742272 787682 773335 988904
Sum investeringsinntekter 717962 842750 982008 1046827 984858 1215384
             
Videreutlån 269869 240000 240000 240000 240000 240000
Bruk av lån til videreutlån 269869 240000 240000 240000 240000 240000
Avdrag på lån til videreutlån 110581 130000 140000 150000 160000 170000
Mottatte avdrag på videreutlån 139003 130000 140000 150000 160000 170000
Netto utgifter videreutlån -28423 0 0 0 0 0
             
Overføring fra drift -226585 -55024 -119722 -148223 -89795 -73141
Avsetninger til bundne investeringsfond 51194 0 0 0 0 0
Bruk av ubundet investeringsfond -15648 0 0 0 0 -61000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -191040 -55024 -119722 -148223 -89795 -134141

Sist oppdatert: 21.02.2023