map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

Mangfoldig og bærekraftig

Kultur og næring skal utnytte potensialet i og mellom virksomhetene gjennom enhetlig kommunikasjon, intern og ekstern samhandling og utstrakt innbyggerkontakt. Sandnes kommune skal være en attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom satsning på naturkvaliteter, kulturliv, gardsturisme og idrett. Sandnes kommune skal ha et tilgjengelig, variert og inkluderende kulturtilbud bygget på storbykvaliteter, friluftsliv og landbruk.

Organisering av tjenesteområdet

Virksomhetene som inngår i Kultur og næring er:

 • Kultur
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Næring
 • Landbruk
 • Sandnes kunst- og kulturhus

Kultur og næring skal bidra aktivt for å videreføre verdiene som ligger til grunn for tildelingen av Attraktiv By pris i 2022 ved å bygge videre på å skape gode byrom og møtesteder gjennom mulighetsstudiet for kulturutvikling i sentrum. I tillegg videreføre og videreutvikle verdiene i Barnas By som handler om involvering, samskaping og identitetsbygging sammen med innbyggerne.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Gjennom Kultur og nærings sin visjon «Mangfoldig kulturliv og bærekraftig næring» skal det jobbes for et rikt og inkluderende samfunn som tar vare på og framhever mangfoldet i kommunen.

Kulturavdelingen skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bosted, livssyn og økonomi.  Kultur skal også legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal baseres på kunnskap om lokalsamfunnet, kulturlivets og frivillig sektors karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske ordninger virker. Fagplaner som kulturarenaplanen, filmstrategi, ungdomsstrategi, retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom og tilskuddsordninger for det frivillige kulturlivet er førende for dette arbeidet.

Kulturavdelingens tjenestetilbud følger opp målene om å gi tilgang på hverdagsaktiviteter, møteplasser og muligheter for å oppleve mestring og deltakelse. Tjenestene utvikles i tråd med behov og dialog på tvers av virksomhetene i kommunen og med innbyggerne. Møtesteder i nærmiljøene og inkluderende fritidstilbud er viktige innsatsfaktorer for å skape gode nærmiljø og god bokvalitet. Ungdomsundersøkelsen viser at det er en markant økning i andelen som opplever at fritidstilbudet til ungdommer er bra, og særlig er de fornøyd med lokaler der ungdommer møtes og treffes. Virksomheten vil opprettholde denne positive utviklingen ved å arbeide videre for å skape gode og tilgjengelige møtesteder for barn og ungdom i sentrum og i nærmiljøet.

SUK har pekt på behovet for å styrke tilbudene til ungdom i sentrum. Dagens leieforhold i L54 er utvidet i tid, men arealet er for lite for å imøtekomme nye behov som utvidet lokale for dans, gaming og grupperom/ samtalerom. Tiltaket er foreslått i prosjektet S1 kvartalet. Dette prosjektet er utsatt i tid, og det må jobbes for en alternativ løsning i perioden fram til 2027.Sambruksløsninger mellom flerbruksanlegg og aktivitetsanlegg gir muligheter for å ivareta behovene for gode arenaer og møteplasser for alle. Øvingslokaler for det frivillige musikklivet kan ivaretas med god sambruk med skole og andre aktiviteter. Dette forutsetter at lokalene er egnet for tiltenkt aktivitet med tilstrekkelig nærliggende lagerplass.

Økningen i befolkningstallet i kommende 15 års periode skjer hovedsakelig i bydelene Ganddal, Austrått og Lura. I 2035 vil disse tre bydelene samt Trones og sentrum ha mer enn 10 000 innbyggere hver. I Sandnes sentrum er det behov for å videreutvikle felles møtested for ungdom hvor ungdom kan møte flere tjenester og felles innsats for å støtte ungdom for mestring og deltakelse.

Skape gode og likeverdige livsvilkår for alle
Kulturavdelingens fritidstilbud legger til rette for synlige og inkluderende møteplasser som skal sikre tilgjengelighet for alle. Tilrettelagt fritid sikrer at barn og unge som trenger ekstra støtte for å delta får dette, og tilbud om aktiviteter i skolens ferier som Åpen Hall, Kongesommer, Småjobbsentral og Sommer på Ruten er viktige innsatsfaktorer for å sikre lik tilgang på gode opplevelser for alle. Sammen med oppvekstfeltet jobbes det med å sikre gode overganger for ungdom fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående skole. I kommende handlings- og økonomiplanperiode vil dette fokuseres på gjennom tverrfaglige nettverk.

Kulturavdelingen forvalter tilskuddsordningen for integrering og mangfold på vegne av IMDI. Målsetningen med tilskuddsordningen er å øke samarbeidet med frivillig sektor for å styrke inkluderingsarbeidet. Det er ønskelig å styrke effekten av dette arbeidet ved at det settes av ressurser til å koordinere felles innsats på tvers av kommunale enheter og frivillig sektor gjennom en mangfoldskoordinator.

Styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen handler om å legge til rette for gode rammevilkår for det frivillige kulturlivet, samt å styrke samhandlingen med frivilligheten. Forutsigbare tilskuddsordninger, god dialog med frivilligheten, frivilligsentralen og kommunens bydelshus er innsatsfaktorer i dette arbeidet. Det skal lages en felles frivillighetspolitikk for Sandnes kommune som skal sikre en god oversikt over dette arbeidet.

Sikre god dialog med innbyggerne
Sandnes unge kommunestyre, elevrådene og Barn og unges kommunestyre er viktige demokratiske arenaer i kommunen. Et felles innsatsområde for hele kommunen er å sikre en helhetlig og samordnet innsats for å sikre reell innflytelse i kommunens arbeid. Det er opprettet et tverrfaglig nettverk for å sikre en god koordinering og samordnet innsats på dette feltet. Prosjektet “Hva er planen” er overbyggingen til dette arbeidet og vil bli fulgt opp videre.

Nytt Sandnes ungdommens kommunestyre (SUK) konstitueres i oktober og sitter i perioden fra oktober til september. Fokus for perioden blir på opplæring og det sosiale miljøet i gruppen etter to år med pandemi og lite mulighet for samme opplæringsopplegg som er gjennomført tidligere. Ved å sørge for at gruppen er trygge på hverandre og gi dem eierskap til rollen sin, vil gruppen også få økt engasjement og på sikt gjøre det attraktivt å være en del av SUK. SUK vil også jobbe med å bli mer synlige i sosiale medier og skape en tettere bånd til elevråd og målgruppen de representerer.

Biblioteket har fått bevilget midler til å gjennomføre en idémyldring med bred innbyggerinvolvering om hva fremtidens bibliotek skal være. Arbeidet gjennomføres i løpet av høsten 2022 og resultatet vil foreligge ved slutten av året eller starten av 2023. Det vil gi nyttig innsikt samt sette premissene for det videre utviklingsarbeidet i biblioteket i flere år fremover.

Biblioteket har en viktig funksjon som møteplass for byens innbyggere og er ikke minst både nøytral og har lav terskel for bruk. Biblioteket har en sentral plassering i byen som er godt kjent for de fleste innbyggerne, men har noen utfordringer med tanke på fysisk tilgjengelighet og manglende mulighet for å tilby fasiliteter som etterspørres. Dagens leieavtale på lokaler utløper ved utgangen av 2024. Det må vurderes om avtalens opsjon på fem nye år fra 2025-2029 skal benyttes eller ikke. Vurderingen må ta høyde for resultatet av idémyldringen som gjennomføres høsten 2022 og det må utarbeides en redegjøring av hvordan endrede behov og forventninger til dagens og fremtidens bibliotek kan løses.

I 2026 feirer biblioteket 150-årsjubileum. Feiringen må planlegges i god tid i forveien for å sikre en markering med kulturinnhold og aktiviteter som favner alle deler av kommunens innbyggere.

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Undervisningen i Sandnes kulturskole organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypnings- og talentprogrammet (FoTa).

Denne tredelingen er forankret i strategiplan Sandnes kulturskole og vedtatt rammeplan for kulturskolen. Der er også kulturskolen som lokalt ressurssenter beskrevet. Kulturskolen ønsker å fortsette utviklingsarbeidet innenfor de ulike programmene i tillegg til lokalt ressurssenter, og ønsker derfor å starte arbeidet med en 10-årig utviklingsplan i januar 2023.

I 2024 feirer Sandnes kulturskole 60-årsjubileum. Planlegging av feiringen starter opp i januar 2023.

Sandnes kunst- og kulturhus skal skape kulturopplevelser av høy kvalitet og være en møteplass for befolkningen i Sandnes og omegn. De to kulturhusene Sandnes kulturhus og Kinokino skal utfylle hverandre, og gi et variert tilbud innenfor alle relevante kunstuttrykk. Arrangementene skal ivareta det nyskapende kunstuttrykk så vel som det brede kulturfeltet, og både profesjonelle og frivillige aktører skal finne seg til rette på kulturhusets scener.

I den kommende perioden er en av kulturhusets hovedprioriteringer å ferdigstille den nye konsertscenen på Kinokino, jamfør investeringstiltak K6 i handlings- og økonomiplan 2020-2023. Hovedmålsettingen er å øke aktivitetsnivået og øke omsetning og besøk ved å nå ut til yngre publikumsgrupper. Dette gjøres blant annet ved å satse på nyetablerte artister innenfor det rytmiske segmentet. Den nye salen bringer nye kulturuttrykk inn i kulturhusets program, og det tas sikte på å teste og videreutvikle nye konsepter i årene fremover.

Som følge av aktivitetsøkning gjennomgås i tillegg driftsmodellen for Kinokino, med formål å optimalisere denne i samsvar med aktivitetene.

I 2022 ble det startet et mulighetsstudium for å utrede en helhetlig renovering og videreutvikling av hele Kinokino, med formål å utnytte byggets potensial fullt ut. Konklusjoner og anbefalinger i denne vil utgjøre grunnlaget for Kinokinos målsettinger og strategier i den kommende perioden.

For å opprettholde konkurransekraft overfor andre aktører i regionen utarbeides en langsiktig plan for vedlikehold og teknisk oppgradering av Sandnes kulturhus. I tillegg til å videreutvikle programprofil og innhold.

Som følge av økt statlig bevilgning har regional arena for samtidsdans (RAS) fra høsten 2021 ansatt en ny produsent, slik at også denne delen av organisasjonen er bedre rustet for utvikling og nyskaping på scenekunstfeltet i årene fremover.

Mål 2: Sandnes kommune skal være en attraktiv kommune

En levende og attraktiv by er en felles visjon for hele kommunen. Kultur og næring er med for å tilrettelegge for dette arbeidet gjennom aktiv kultur- og næringspolitikk.

Barnas By setter søkelys på bærekraft, kreativitet og byutvikling, og verdiene bak dette felles prosjektet vil bli videreført i perioden.

En attraktiv by skal også være en by som tilbyr opplevelser og aktivitet. Tjenesteområdet skal arbeide for å gi innbyggere og turister gode opplevelser med et variert tilbud og et levende sentrum. Sandnes kommune er avhengig av godt samarbeid med arrangører for å oppnå dette. Arrangementshåndboken ble vedtatt i 2022. Dette er et verktøy for de som ønsker å legge arrangementer til Sandnes. En levende by krever god koordinering mellom ulike arrangører, institusjoner og forvaltere av uterom. Arrangementsrådgiver i Sandnes kommunesom bistår i dette arbeidet, og er bindeleddet mellom arrangører og virksomheter i kommunen.

Attraktiv kommune skal ivareta helheten i Sandnes kommune som er en by-, frilufts- og landbrukskommune. Det skal legges til rette for gode bomiljø, sosiale møteplasser og grønne områder i nærmiljøene. Varatun Gård er et kultur- og håndverksenter som er unikt. Lokalene brukes til aktiviteter i regi av håndverksforeninger og lokale amatørkunstnere som gjør en viktig kulturformidlingsjobb for ivaretakelse og formidling av håndverkstradisjoner. I tillegg har gården en arena for inkludering og mangfold gjennom å være samlingsplass for flere innvandrerforeninger, praktisk norskopplæring og felles opplevelser. Pilotprosjektet Varatun Parsellhage gir muligheter for dyrking av grønnsaker for alle tett opp mot bykjernen. Varatun kultur- og håndverksenter er det siste kommunale gårdsanlegget i Sandnes kommune, og gården vurderes som bevaringsverdig i kulturminnedelplanen for Sandnes kommune. Bygningen har behov for bygningsmessige utbedringer for å oppfylle nye krav til bruksgodkjenning for dagens bruk. Det er gjort en utredning for å se på framtidige bruksmuligheter for hele anlegget, og det er utarbeidet en grovkalkyle på kostnader for å utbedre bygningen til forskriftsmessig stand til dagens bruk. Dette forutsetter bevilgninger i kommende handlings- og økonomiplaner.

Innen Kultur og næring arbeides det for at stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier skal bevares og at Sandnes sentrum skal videreutvikles som arena for opplevelser, opphold og rekreasjon. Sandnesløftet som et felles innsatsområde for å skape en attraktiv by gjennom formidling av kulturhistorien er et innsatsområde for oppfølging av Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer som formidler av kunnskapsgrunnlaget i denne. Hovedinnsatsen de neste fire årene er å styrke innsats rettet mot identitetsbygging og formidling av kunnskapsgrunnlaget. Målet er å legge grunnlag for en god bredde og et mangfoldig kulturtilbud i byen for innbyggere og tilreisende.

Kommunens kulturinstitusjoner som arenaer for profesjonelt kulturliv er sentrale innsatsområder i byutviklingssammenheng og viktige møteplasser. Kunst og kultur er en drivkraft i samfunns- og byutviklingen og utgjør en attraksjonsverdi i sentrum. Sammen danner Vitenfabrikken, KINOKINO, Sandnes bibliotek, Sandnes kulturhus og Vågenskolen en «kulturakse». De utgjør et kulturelt tyngdepunkt og er, sammen med byrommene, viktige kulturarenaer og møteplasser i sentrum. Kultur og næring har satt i gang et prosjekt der oppdragene som er gitt av kommunestyret om utarbeidelse av mulighetsstudie for KINOKINO og idemyldring for et framtidig bibliotek ses i sammenheng med ny kulturarenaplan og en felles kulturvisjon for Sandnes.

Sandnes kunst- og kulturhus vurderer tiltak for å skape mer aktivitet på Sandnes kulturhus og Kinokino i skuldersesongene (mai-juni og august-september), og har dialog med arrangementsrådgiver, kulturaktører og utelivsnæring for å skape mer aktivitet i sentrum i sommerferien.

Attraktiv for nye næringer
Sandnes kommune skal fortsette arbeidet for å være attraktiv for nye etableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. For å få fram gode løsninger er det viktig med gode rammebetingelser og tilrettelegging av areal. Prioriteringer og prosjekter er forankret i Næringsstrategi 2021-2031. Det arbeides målrettet med kraftkrevende industri og veien mot det grønne skiftet. Sandnes kommune er med i selskapet New Kaupang som jobber for etableringer innen denne næringen.

Prinsippdokumentet ved sammenslåing av Forsand og Sandnes kommune er gjeldende og de prioriterte næringene reiseliv og havbruk gis prioritet.

 

Sandnes har fokus på det profesjonelle kulturfeltet og kultur som næring. Gjennom etableringen av det regionale filmsenteret Filmkraft Rogaland AS på Kinokino legges det til rette for ytterligere styrking og etablering av nye næringsaktører innenfor dette området. En slik satsning kan i de kommende årene føre til større aktivitet og omsetning også hos eksisterende næringsliv, både for kulturaktører og andre.

Reiseliv
Sandnes kommune sin Reiselivsstrategi 2019-2030, har som hovedmål å se muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape nye arbeidsplasser. Sandnes kommune jobber strategisk med mål om å bli helårsdestinasjon. Strategien har natur, kultur og idrett som grunnlag og helårsturisme som mål. I strategien er det tre strategiske grep; infrastruktur, næringsutvikling samt omdømme og attraktivitet. I 2022 hadde Sandnes prosjektledelse i prosjektet næringsutvikling som kan bidra til helårsturisme. Arbeidet tas med videre til 2023 med fokus på tiltak.

Regionalt næringssamarbeid
Det er regionalt samarbeid innen næringsutvikling med storbyregionen Sola og Stavanger. Samarbeidet er prosjektbasert og øvrige nabokommuner inviteres med i aktuelle prosjekter.  Prosjektet har en 3-årig pilotperiode og skal evalueres innen september 2023.

Aktivt landbruk
Sandnes kommune er en stor landbrukskommune. Skal Sandnes opprettholde nåværende matproduksjon må alt tilgjengelig jordbruksareal kunne tas i bruk. Landbruket i Sandnes skal styrkes gjennom et aktivt jordvern og satsning på bynært landbruk. Det er viktig at landbrukets næringsareal, ikke blir fortrengt til fordel for annen næring. Som del av matfylket Rogaland skal Sandnes kommune følge opp den nasjonale og regionale jordvernstrategien.

I takt med økende etterspørsel etter lokal mat, og etter å vite mer om innhold og opphav til maten, har hage- og landbruket fått mer innpass i byen. Jo tettere det bygges i Sandnes, jo viktigere blir det å sikre nære produksjonsområder, friområder og møtesteder i alle bydelene.

Lange landbrukstradisjoner har påvirket kulturlandskapet i kommunen, og et aktivt landbruk vil være viktig i satsingen på reiseliv. Det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom grunneiere og andre aktører for å få til et bredt og godt friluftstilbud som også vil kunne være del av en sammenhengende grøntkorridor.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kulturavdelingen skal legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal baseres på kunnskap om lokalsamfunnet, kulturlivets og frivillig sektors karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske ordninger virker:

 • Legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal baseres på kunnskap basert på dialog, samskaping og overordnede styringsdokumenter.
 • Videreutvikle kultur- og fritidsaktiviteter som en viktig del av kommunens felles oppvekstsatsing.
 • Følge opp resultater fra interkommunal kulturbruksundersøkelse.
 • Følge opp resultater fra Ungdomsundersøkelsen.

Arbeide for dialog, kommunikasjon, medskaping og samhandling med befolkning, foreningsliv og representative organer fra landbruksnæringen gjør nødvendige tiltak for å redusere klimautslipp og tiltak som samtidig bygger opp under målsettingen om økt matproduksjon. Arbeidet i samsvar med tidligere vedtatte prioriteringer fortsetter.

Gjennom vedtatt næringsstrategi skal Sandnes kommune utvikle sin rolle som tilrettelegger for etablering og vekst i eksisterende bedrifter.

Rollen som offentlig aktør for næringsutvikling er å bidra til:

 • Utvikling av eksisterende næring.
 • Bedriftsetablering.
 • Innovasjon og nyskaping.
 • Tilrettelegging for små og store bedrifter.
 • Samhandling mellom det offentlige og private aktører.
 • Tilgang på virkemiddelapparat.
 • Vilje til investering og verdiskapning.
 • Faktorer som oppvekst, gode bomiljøer, kultur og idrett er også med og bidrar.

Sandnes kommune satser på en bærekraftig og opplevelsesbasert aktivitetsturisme og friluftsliv. Dette skal gjenspeiles i produktutvikling og profil for egen næringsutvikling.

Biblioteket har en strategi som gjelder for perioden 2021-2024 hvor områdene kunnskap, kultur, møteplass, barn og unge og samfunnsaktør er definert som strategiske satsningsområder. Organisasjonen jobber løpende med disse gjennom definerte målsetninger, evalueringer og årlige handlingsplaner. Innen utgangen av 2024 skal det utarbeides ny strategi for neste periode.

Biblioteket har over lengre tid hatt et høyt langtidsfravær og i tillegg under pandemien bidratt med personalressurser til vaksinekontoret. Omdisponert personell er tilbake og fraværet er på vei ned, men slitasjen på personalet har satt spor. Derfor har organisasjonen et behov for å jobbe med organisasjonsutvikling og bygge en kultur med vekt på samskaping og nytenking, samt å oppdatere ledelseskompetanse. Arbeidet starter høsten 2022 og vil følges opp så lenge det er behov for det.

Arealtilgang for etablering og vekst
Kommunen har en særskilt rolle og ansvar for å bidra til at det er tilstrekkelig areal for næringsetablering.  Tilgjengelig areal skal bidra til etablering av fremtidens næringer. Areal og kraftkrevende virksomheter er i vekst og det må tilrettelegges for denne typen næringer.

Sist oppdatert: 18.01.2023