map Kart account_circle Min side

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 4,9 milliarder. Dette er om lag kr 1,8 milliarder mer enn forrige planperiode. Økningen sammenlignet med forrige planperiode skyldes flere forhold. Flere store prosjekt har nå kommet inn i fireårs perioden, som meldt i forrige tiårsplan. Grunnet en utfordrende situasjon i markedet, som beskrevet senere i dette kapittel, har flere prosjekter blitt utsatt, og kr 400 millioner er flyttet fra investeringsbudsjett i 2022 til 2023. Prisøkning og rekalkulasjoner på eksisterende prosjekt har bidratt til høyere utgifter, tilsvarende om lag kr 570 millioner i kommende planperiode.

Investeringsbudsjett

Investeringer i et tiårig perspektiv

Kommuneloven legger sterk vekt på langsiktig og helhetlig økonomistyring, der finansielle måltall er et av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av kommunens virksomhet og økonomi over tid. Økt søkelys på langsiktig bærekraft betyr økt søkelys på kommunens gjeld. En bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep i dag for å opprettholde kommunens økonomiske bæreevne. Som et ledd i økonomistyringen synliggjør kommunedirektøren behovet for investeringer utover planperioden på fire år. Formålet er å vise hvilke investeringsprosjekter og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en tidshorisont på ti år, for å møte de økende behovene knyttet til vekst og demografisk utvikling. En slik langsiktig plan vil være et viktig styringsredskap for å forberede kommunen på de utfordringer som vil komme. Planen vil også kunne gi en god illustrasjon på investeringsbehov i de politiske beslutningsprosesser.

Det er i kommende tiårsperiode ventet flere store prosjekter som vil komme etter planperioden (2023-2026). Basert på skole- og barnehagebehovsplan, er det lagt opp til ferdigstillelse av ny skole i sentrumsområdet i 2032 og nye barnehager i sentrum og Ganddal i henholdsvis 2028 og 2029. Det ligger også inne midler til ny helsestasjon i 2029 og 2030. Videre vil det komme flere store investeringer innen Helse og velferd etter planperioden, med planlagt ferdigstillelse av to nye bo- og aktivitetssentre i henholdsvis 2027 og 2029. For Kommune felles er det ventet store investeringsutgifter i 2027 i forbindelse med bygging av nytt parkeringshus. Videre er det lagt opp til ferdigstillelse av flerbrukshall på Høyland og ny dobbel idrettshall i 2027.
Det er verdt å merke seg at investeringsbehovet i tiårsperioden vil være større enn det som framkommer av handlings- og økonomiplan 2023-2026. Det er i hovedsak store investeringsprosjekt, samt årlige bevilgninger, som ligger inne utover planperioden på fire år og fram mot 2032. Usikkerheten er større jo lenger ut i perioden man kommer, både med å vite hvilke behov og konkrete tiltak som vil være gjeldende.

Figur 1, investeringsbehov 2023-2032

Å tenke lenger fram enn tidligere er en ny måte å arbeide på for organisasjonen, og arbeidet med tiårsplanen vil utvikles i de kommende år. Figuren ovenfor viser blant annet at Byutvikling og teknisk har lavere investeringsbehov etter 2026. Erfaringsmessig vil også disse områdene ha behov for et høyere investeringsnivå etter 2026, og behovet vil avdekkes i det videre arbeidet. Selv om kommunedirektøren synliggjør behovet for investeringer i perioden 2023-2032, er det fortsatt 2023 som vil være bindende og 2024-2026 er retningsgivende.

Planperioden 2023-2026

Etter flere store skoleprosjekt i de siste planperioder, satses det videre på barn og unge i Sandnes. Det ble i kommunestyret i juni vedtatt å gå videre med prosjektet for en felles barneskole i Riska bydel, som planlegges ferdigstilt i 2025. Videre er det lagt inn midler til utvidelse av Sørbø skole, i tråd med skolebehovsplanen. Det pågår også utredning av skolestruktur i sentrum, som vil lede til store investeringsbeløp i de kommende årene. Det er lagt inn midler til dette i slutten av tiårsperioden.

I planperioden legges det opp til bygging av en ny kommunal barnehage med 8 avdelinger i Skarabakken samt tilpasninger på bygg b på gamle Figgjo skole for å ta imot barn fra EngleOngane. Tiltaket skal også gi 1,5 nye avdelinger. Tiltak for barnehager i sentrum er flyttet ut av planperioden, fram til det foreligger en anbefaling fra konseptvalgutredning som blir gjennomført høsten 2022.  Videre vil det komme en ny stor barnehage på Ganddal i tiårsperioden.

Innen Helse og velferd skal det bygges bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, med ferdigstillelse i 2024. Det satses videre på kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte som et ledd i arbeidet med boligsosial handlingsplan. I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og oppgradering av nett. Det ligger inne bygging av nytt bo- og aktivitetssenter, Jonashagen på Sørbø Hove, i 2024, samt planlagt ferdigstillelse av ytterligere to nye bo- og aktivitetssentre i tiårsperioden. Foreldreinitiativ 3 (tiltak H12 i handlings- og økonomiplan 2022-2025) ble utlyst på anbud i høst. Det kom kun inn ett tilbud, som var langt over vedtatt bevilgning for prosjektet. På bakgrunn av dette har kommunedirektør besluttet å ikke videreføre investeringstiltaket i forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Før prosjektet vurderes på nytt, vil kommunedirektøren gjøre alternativvurderinger av prosjektet og se om det er andre løsninger som kan dekke behovet. Kommunedirektøren vil komme tilbake med sin vurdering i løpet av 2023.

Innenfor skattefinansiert del av Byutvikling og teknisk legges det opp til flere trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av veianlegg de kommende årene. Det legges også opp til videre satsing innenfor idrett. Rehabilitering av Giske idrettshall planlegges ferdigstilt i 2025 og bygging av ny ishall i 2026, samt ny dobbel idrettshall i 2027. Det er i kommende planperiode også lagt inn midler til flere prosjekter i forbindelse med oppgradering av sentrum.

Innenfor gebyrfinansiert del av Byutvikling og teknisk skal det i kommende planperiode investeres for i underkant av kr 600 millioner. Dette innebærer blant annet betydelige oppgraderinger av nettet, med flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bussvei, som det største prosjektet.

Markedssituasjon og statsbudsjett 2023

Det har vært stor usikkerhet i bygg- og anleggsmarkedet gjennom 2022, med stadig økende priser og usikkerhet knyttet til materialleveranser. Både Park, idrett og vei og eiendomsstaben har opplevd utlyste konkurranser der få eller ingen leverandører har gitt tilbud. Park, idrett og vei har belyst dette i sak 15/22 i UMT og sak 88/22 i kommunestyret. Denne usikkerheten gjør det også utfordrende å kalkulere tiltak i HØP 2023-2026. Sandnes kommune benytter et kalkyleverktøy som heter Isy Calcus. Dette bygger på Norsk Prisbok og oppdateres halvårlig. For kalkyler frem i tid er det benyttet en forventet årlig prisvekst på 3 prosent. Dette innebærer at kalkylene er laget for en «normalsituasjon», og at potensielle fremtidige større svingninger ikke er innarbeidet, verken i kalkyle eller usikkerhetsavsetning.

Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser og utleieboliger er fjernet i forslag til statsbudsjett 2023. På bakgrunn av dette har kommunedirektøren innarbeidet bortfall av slike investeringstilskudd i forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Bortfallet av tilskuddsmidler i planperioden utgjør i overkant av kr 400 millioner, og medfører en tilsvarende økning i låneopptak til finansiering av investeringer.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2023-2026.

Oppsummering handlings- og økonomiplan 2023-2026

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor Byutvikling og teknisk, selvkost er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

  • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå ut over økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten politisk eller administrativt i angjeldende resultatenhet.
  • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid.

Investeringsnivået i summerer seg til kr 4,9 milliarder i den kommende planperioden, 2023-2026.

Figur 2 Samlet investeringsnivå per tjenesteområde 2023-2026, i millioner kroner.

Finansiering av investeringer

Det vil i kommende planperiode investeres for kr 4,9 milliarder. Tabellen under viser kilder til finansiering av disse. Det foreslås en egenfinansiering (tiltak I5-I6, I8) på 32 prosent i 2023 og henholdsvis 31, 25 og 25 prosent de kommende årene. Gjennomsnittlig egenfinansiering i perioden er 31 prosent.

Finansiering 2023 2024 2025 2026
Sum investeringer 1123703 1193650 1201900 1411778
Sum investeringstilskudd (spillemidler og tilskudd fra Husbanken) -55668 -9600 0 -61000
Sum salgsinntekter 0 -7500 -7500 0
Mva-kompensasjon -160205 -176483 -179160 -202617
Overføring fra drift -119722 -148223 -90904 -68921
Mottatte avdrag fra Lyse og Sandnes Tomteselskap KF -23863 -23863 -23863 -23863
Bruk av lån -764245 -827982 -900473 -1055377
Egenfinansiering 32 % 31 % 25 % 25 %

Tabell 1, oversikt investering og finansiering 2023-2026

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2022-2025

I handlings- og økonomiplan 2023-2026 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2022-2025. Det er i hovedsak prisendringer eller bedre informasjon om prosjektene som gir endrede kalkyler. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2022-2025 til økonomiplan 2023-2026.

Tiltak HØP 2022-2025 HØP 2023-2026 Endring % endring
Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning og næring 548000 690000 142000 26 %
Nytt bo- og aktivitetssenter Lunde, om lag 50 plasser 303500 438000 134500 44 %
Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse 601597 703500 101903 17 %

Nytt bo- og aktivitetssenter Hana gamle skole, om lag 70 plasser

350000 425000 75000 21 %
Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen, om lag 60 plasser 294000 367000 73000 25 %
Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger 56000 118000 62000 111 %
Etablere parkdrag langs Storåna fra Vågen til Julie Eges gate 10000 62000 52000 520 %
Ny skole Riska 504000 553000 49000 10 %
Nye barnehageplasser Ganddal 165000 208000 43000 26 %
Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 131361 171500 40139 31 %
Nybygg Åsveien 156 7500 46000 38500 513 %
Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole 218000 182000 -36000 -17 %
Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 164658 199800 35142 21 %
Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med 9 leiligheter i hver 131000 161000 30000 23 %
Sanering Sleipnersgate - Odinsgate med flere 32000 54000 22000 69 %
Regulering eiendommer 3500 18790 15290 437 %
Aktivitetshus Lura (bygging) 78000 93000 15000 19 %
Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien 47000 60000 13000 28 %
Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt 46000 38000 -8000 -17 %
Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass i forbindelse med bussveiutbygging 8000 15000 7000 88 %
Oppgradering av leiligheter på Lunde bo- og aktivitetssenter 6000 12000 6000 100 %
Plan og prosjektering av åpning av Storåna fra Julie Eges gate til Skeiane stasjon 2000 8000 6000 300 %
Oppgradering kulvert Lurabekken 18000 23000 5000 28 %
Hovedavløpsledning Bergevik - Myra 15500 20500 5000 32 %
Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten 45000 50000 5000 11 %
Etablering av VA-ledninger Riska - Li 20500 24500 4000 20 %
Opparbeidelse Haakon 7. gate, tilskudd -17000 -20850 -3850 23 %
Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 7500 11000 3500 47 %
Badeplasser 2000 4000 2000 100 %
Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata 39000 41000 2000 5 %
Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 7200 9000 1800 25 %
Ombygging Skeianegata 14 8000 9800 1800 23 %
Igangsette regulering område i Sandnes idrettspark 1000 2500 1500 150 %
Opparbeiding av aktivitetsanlegg - trimanlegg 800 1000 200 25 %
Nye barnehageplasser i sentrum 87000 88500 1500 2 %
Boliger for vanskeligstilte, Foss-Eikeland 14200 17750 3550 25 %
Boliger for vanskeligstilte, Tun - Hesthammar 12060 15200 3140 26 %
Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -10077 -5800 4277 -42 %
Figgenveien 19000 32059 13059 69 %

Tabell 2, Endrede kalkyler fra økonomiplan 2022-2025.

Endrede årlige bevilgninger for kommende 4 år

Jamfør driftstiltak tiltak F30, foreslår kommunedirektøren å øke budsjettet på vedlikehold med kr 35 millioner i 2023. Samtidig reduseres investeringsbudsjettet med kr 32,45 millioner i 2023. Reduksjonen skjer på følgende tiltak:

Nr Tiltak HØP 23-26 HØP 22-25 Endring i årlig bevilgning
O7 Oppgradering bygningsmasse skoler 4000 8000 -4000
O8 Oppgradering utendørsanlegg skoler 3500 2500 1000
O16 Oppgradering bygningsmasse barnehager 2250 4500 -2250
H5 Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg 2700 9000 -6300
H16 Oppgradering boliger med fellesareal
for personer med funksjonsnedsettelser
1650 3300 -1650
H21 Oppgradering av kommunale boliger 6000 4000 2000
K3 Oppgradering bygningsmasse kulturbygg 750 1500 -750
T40 Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg 500 1000 -500
E20 Oppgraderinger av kommunale bygg 0 20000 -20000

Tabell 3

Videre er det endringer på følgende tiltak med årlige bevilgninger:

Nr Tiltak HØP 23-26 HØP 22-25 Endring i årlig bevilgning
O9 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen 13500 10000 3500
H22 To småhus per år 7800 6400 1400
K2 Avsetning til utsmykking 1000 825 175
T19 Oppgradering av kommunale lekeplasser 5000 3000 2000
E14 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier 500 1000 -500

Tabell 4

For flere av de årlige bevilgningene ligger det inne en økning senere i perioden. Dette vil framkomme i oversikten for de respektive tiltakene.

Nye tiltak i handlings- og økonomiplan 2023-2026

I arbeidet med handlings- og økonomiplan 2023-2026 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak summert til kr 840 millioner. Nye investeringstiltak i tiårsperioden summerer seg til kr 974 millioner i tiårsperioden. Tiltakene er presentert nedenfor:

Tiltak Totalkalkyle 2023 2024 2025 2026
Oppvekst          
Utvidelse Sørbø skole 105200 2000 40000 63200  
Ny barnehage Figgjo 11800 11800      
Forsand barnehage (tilpasning vogn/soveskur) 100 100      
Smeaheia barnehage (skur for oppbevaring av traller) 400 400      
Ny barnehage Skarabakken 124000 25000 59000 40000  
Helse og velferd          
Utstyr sykehjem   1500 500 500 500
Kommunalt legekontor 5000   5000    
Strømmåler omsorgsboliger 7000 7000      
Kultur og næring          
Filmvisningsutstyr til Sal 3 på Kinokino 1000 1000      
Byutvikling og teknisk, skattefinansiert          
Ny dobbel idrettshall 250000   2500 2500 125000
Erverv og tilrettelegging for nytt hestesportsenter 20000 10000 10000    
Oppgradering og ferdigstillelse av området mellom Ruten og jernbanen, og mellom Ruten og terminalbygningen, inkludert underganger 15000 15000      
Oppgradering av sentrumsarealer, inkludert Kirkegata (ungdomsaksen), Gamlatorget, Mauritz Kartevoldsplass 14000 3000 5000 6000  
Byutvikling og teknisk, selvkost          
Ny etappe, kulvert Lurabekken 85000 5000 25000 25000 30000
Sikre brannvannsdekning og separere avløpsledninger Ganddal skole 15000       6000
Foren - Helleveien 21000       6000
Kommune felles          
Flytende svømmebasseng Indre Vågen> 2500 2500      
Fokusrommene i Rådhuset 3000 3000      
Eiendom          
Nybygg Sivilforsvaret Vagleleiren 110000   1000 10000 55000
Energieffektivisering 50000 20000 10000 10000 10000
Sum 840000 107300 158000 157200 232500

Tabell 5, Nye investeringsprosjekter 2023-2026

Tiltak Totalkalkyle 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Kultur og næring              
Varatun gård 80000 2000 38000 40000      
Byutvikling og teknisk, skattefinansiert              
Spillemidler ishall -18600     -18600      
Spillemidler ny dobbel idrettshall -18550     -18550      
Byutvikling og teknisk, selvkost              
Foren - Ringen 24000 9000 15000        
Myrveien 23000 15000 8000        
Gamle Austråttvei 28000     15000 13000    
Klokkerveien og Bispeveien 16000     15000 1000    
Sum 133850 26000 61000 32850 14000 0 0

Tabell 6, Nye investeringsprosjekter 2027-2032

Sist oppdatert: 21.02.2023