account_circle Min side
HjemVedtatte planer og strategierKlima- og miljøplan for Sandnes kommune 2020-2025

Klima- og miljøplan

Klima- og miljøplan for Sandnes 2020 – 2025 samler kommunens politikk og prioriteringer innenfor klima, energi og miljø i én felles plan.

Planen ble vedtatt av kommunestyret 19.10.2020.

Planen består av:

Overordnet rammeverk for planen er FNs bærekraftsmål, nasjonale mål og føringer for klima- og miljøpolitikken, samt regionale planer.

Visjoner og mål:

Klima- og miljøplanen skal bidra til å realisere kommunens visjon «Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn». I tillegg skal planen følge opp kommuneplanens mål:

 • Et inkluderende og mangfoldig samfunn. 
 • En attraktiv kommune. 
 • En ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler.


Planen har fem hovedkapitler:
 

 • Klima
 • Naturen
 • Forurensing 
 • Friluftsliv 
 • Miljøfyrtårnet Sandnes

Klima

Sandnes kommune skal jobbe systematisk for å nå det nasjonale målet om å redusere klimagassutslippene i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.

Det gjør vi ved å: 

 • Gjøre det lettere å gå, sykle og ta kollektivtransport i hverdagen. 
 • Legge til rette for reduserte klimagassutslipp fra egen drift.
 • Dreie innkjøpene i grønn retning og dermed skape et marked for grønne og utslippsfrie løsninger.
 • Ha en pådriverrolle og være et forbilde for innbyggere og næringsliv i miljøarbeidet. 
 • Øke andelen miljøvennlige kjøretøy.

Naturen

Sandnes kommune skal sikre at planter og dyr har levedyktige bestander, og at natur og landskap er preget av variasjon. Strandsonen og jordbruksarealene skal bevares.

Det gjør vi ved å: 

 • Ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om viktige naturverdier. 
 • Redusere forekomsten av fremmede og skadelige arter.
 • Tilrettelegge arealer for bading og opphold ved sjøen.
 • Etablere kyststi og opprettholde bygningsfri strandlinje.
 • Redusere arealet på omdisponert jordbruksjord.

Forurensing

Sandnes kommune skal forvalte vann og sjø på en måte som sikrer rekreasjon og friluftsliv. Luftkvaliteten skal være trygg for alle, og vi skal forebygge og redusere støyproblemer.

Det gjør vi ved å:

 • Ha god vannkvalitet i alle vassdrag innen 2027.
 • Ha god badevannskvalitet.
 • Gjennomføre handlingsplan mot støy.
 • Prioritere tiltak som reduserer NO2-nivå og svevestøv.
 • Gjenbruke matjord til økt matproduksjon.
 • Øke befolkningens kunnskap om håndtering og gjenvinning av avfall.
 • Legge til rette for økt gjenbruk av overskuddsmasser.

Friluftsliv

Sandnes kommune skal være en viktig friluftslivkommune på Nord-Jæren. Vi skal bevare viktige naturverdier og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen.

Det gjør vi ved å: 

 • Bevare stille områder. Stillhet og ro er et viktig premiss for mange friluftslivinteresserte.
 • Ivareta allemannsretten ved å hindre privatisering og tiltak som stenger for ferdsel.
 • Samarbeide tett med grunneiere om tilrettelegging for friluftsliv.
 • Styrke kollektivtilbudet til og fra friluftsområder.
 • Bevare naturverdier og biologisk mangfold.
 • Sikre kort avstand fra boligfelt til nære friluftsområder

Miljøfyrtårnet Sandnes

Sandnes kommune skal være et forbilde i miljøarbeidet og støtte private initiativ.

Det gjør vi ved å:

 • Øke andelen miljøvennlige kjøretøy.
 • Innføre grønn reisestrategi.
 • Jobbe for at kommunale virksomheter blir miljøfyrtårn.
 • Gi innbyggerne tilstrekkelig informasjon om miljøet.
 • Ta miljøhensyn i anskaffelser.
 • Redusere CO2 -utslipp fra kommunale bygg.
 • Arrangere og støtte kampanjer om miljø, klima og avfall.

 

Les gjerne mer om miljøfyrtårn på miljøfyrtårn.no.

Sist oppdatert: 10.02.2021