map Kart account_circle Min side

Eiendomsskatt

Fra og med 1. januar 2020 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» for Nye Sandnes. Det vil si at denne skatten ble videreført i Forsand og innført for «gamle» Sandnes.

Etter overgangsreglene startet eiendomsskatten med 2 promille i 2020 for tidligere Sandnes kommune og 7 promille for tidligere Forsand kommune. I løpet av overgangsperioden er satsen årlig økt med 2 promille på anlegg i tidligere Sandnes kommune slik at den nå samsvarer med satsen på anlegg i tidligere Forsand kommune. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i 2023 for alle kraftverk og kraftnett i kommunen.

Arbeidet med å taksere verk og anlegg i tidligere Sandnes ble gjennomført i 2020. Takstnemnd for eiendomsskatt har fastsatt takstgrunnlag for nettanleggene til Lyse Elnett AS, Statnett SF og Vardafjellet Vindkraft AS. Grunnlaget for beregning av skattetakst er anleggets tekniske verdi (substansverdien). For skattlegging i 2020 ble gjeldende takster (fra 2017) på eiendom i tidligere Forsand videreført, og nye takster ble benyttet for de eiendommer som blir omfattet av skatteplikt i tidligere Sandnes. Takstene i tidligere Sandnes må gjenspeile takstnivået til tidligere Forsand fra 2017. Grunnen er at takstene i de to kommunene må harmoniseres i ny kommune. Eventuell omtaksering av skattetakster kan da foretas etter 10 år i 2026 ut fra samme verdimålingstidspunkt. For kraftverk er det skatteetaten som beregner grunnlaget for eiendomsskatt. Denne verdien fastsettes på grunnlag av gjennomsnittlige inntekter og kostnader de siste 5 årene (avkastningsbasert metode). Ved takseringen kapitaliseres inntekter og kostnader med en sats fastsatt i forskrift. Kapitaliseringsfaktoren er for tiden satt til 4,5 prosent.

Regjeringen foreslår å øke grunnrentesatsen på vannkraft fra 37 prosent til 45 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2022. Grunnrenteskatten på vannkraft trekkes fra i grunnlaget for beregning av eiendomsskatten (kostnad i beregningen). Økt grunnrenteskatt vil derfor isolert sett kunne føre til redusert eiendomsskatt til kommunene. Fradraget for grunnrenteskatt ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget fastsettes som et gjennomsnitt over 5 år, slik at det vil ta noe tid før hele effekten av økt grunnrenteskatt reflekteres i eiendomsskattegrunnlaget. Endringen vil ikke få betydning for eiendomsskatten for kraftverk der eiendomsskatten fastsettes etter minimums- eller maksimumsreglene (som danner et gulv og et tak for eiendomsskattegrunnlaget). Det er foreløpig usikkert hvilke økonomiske konsekvenser økt grunnrenteskatt får for eiendomsskatten i Sandnes kommune.

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftanlegg vil kunne utgjøre kr 55 millioner i 2023 og øke til kr 61 millioner i 2026.

Sist oppdatert: 18.01.2023