map Kart account_circle Min side

Geodata - seksjonering

GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING

(Eierseksjonsloven §15)

1. januar 2023

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.  

1.0.1      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller eventuell dokumentavgift.

1.0.2      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5      Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Seksjonering
1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
1.1.1: 1 - 3 seksjoner 11600 12150 550 5,0 %  
1.1.2: 4 - 8 seksjoner 13750 14400 650 5,0 %  
1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 700 750 50 7,0 %  
Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av satsen.
 
1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
1.2.1: 1 - 3 seksjoner 14800 15500 700 5,0 %  
1.2.2: 4 - 8 seksjoner 19000 19900 900 5,0 %  

1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

1350 1450 100 7,0 %  
Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av satsen.
 
1.3 Reseksjonering
Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
1.3.1: 1 - 3 seksjoner eller fellesareal endres 14800 15500 700

5,0 %

 
1.3.2: 4 - 8 seksjoner eller fellesareal endres 19000 19900 900 5,0 %  
1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.  1350 1450 100 7,0 %  
      
1.4 Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr punkt 1.1, 1.2 og 1.3. 3750 3950 200 5,0 %  
 
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom. 2000 2100 100 5,0 %  
      
1.6 Saker som ikke blir fullført
Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden, eller søker trekker saken.
1.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9).
      
1.7 Oppretting av eksklusive uteareal
Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
1.7.1 Tillegg for utarbeidelse av tegningsgrunnlag 1650 1750 100 6,1 %  
      
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet.
1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 % Fastsatt i forskrift
1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 % Fastsatt i forskrift
Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier eller styreleder.
      
1.9 Andre tjenester
Timepris for andre tjenester
1.9.1 Ingeniør per time 900 900 0 0,0 % I samsvar med matrikkelloven
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.
 
1.10 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
1.10.1 Tilleggsgebyr
750 700 -50 -6,7 % I samsvar med matrikkelloven

Sist oppdatert: 21.02.2023