map Kart account_circle Min side

Byutvikling og teknisk, skattefinansiert

Det er en rekke investeringsprosjekter innenfor skattefinansiert del av tjenesteområdet Byutvikling og teknisk. Oppgradering av Giske svømmehall ble ferdigstilt i 2022, og det planlegges for rehabilitering av Giske idrettshall i 2025. Det er også midler til ishall og ny dobbel idrettshall i slutten av planperioden. Det ligger inne flere trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av veianlegg, der prosjektene fortau langs Figgenveien og utskifting av Bråstein bru blir noen av de største i 2023. Det er lagt inn ekstra midler til oppgradering av kommunale lekeplasser, økende utover i perioden. Det er i kommende planperiode også lagt inn midler til flere store prosjekter i forbindelse med oppgradering av sentrum.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
 Trafikksikring/tilrettelegging            
T1 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Årlig bevilgning. Kommunen gjennomfører årlig lovpålagt tilsyn av kommunens broer, og midlene benyttes der det avdekkes forhold som kan medføre fare for liv og helse. Det er eksempelvis behov for nye rekkverk og forbedringer i konstruksjoner. Prioritering gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker, og større mangler på broer og kaier føres opp som egne prosjekter i økonomiplanen.

       
T2 Rehabilitering av Figvedveien bru 5500 500 5000                  
Broen ligger i fareklasse 4 og det er skader på bærende elementer. Det anbefales full rehabilitering med nytt dekke over vernede brufundament. Rekkverk er vernet og må rehabiliteres og plasseres ut på samme sted.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfør ksak 88/22. Kr 5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022. Planlagt bygging i 2023.

       
T3 Utskiftning av Bråstein bru 10500 500 10000                  
Nødvendig skifte av kjøre-elementer på bru 1 og 2 ved Bråstein stasjon. Nå er det leid en midlertidig bro, men leie over tid vil ikke være lønnsomt.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfør ksak 88/22. Kr 10 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022. Planlagt bygging i 2023.

       
T4 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Årlig bevilgning. Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres, av økonomiske hensyn, hovedsakelig i forbindelse med øvrige gravearbeider, og samkjøres i hovedsak med vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og Statens Vegvesen.         
T5 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau     7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Årlig bevilgning. Kommunen har på grunn av sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett, og standarden er flere steder i økende forfall. Det kreves oppgraderinger for å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og at større tiltak med ny oppbygging blir nødvendig. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere forfall og holde veikapitalen best mulig. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til arbeidsprogram for Park, idrett og vei som årlig legges fram for utvalg for tekniske saker.

       
T6 Riving/ gjenoppbygging Bratteli kai 3500 50 3450                  
Rivning og gjenoppbygging av Bratteli kai, jamfør vedtak i UMT, sak 11/21.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfør ksak 88/22. Kr 3,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022. Planlagt bygging i 2023.

       
T7 Grunnerverv og opparbeiding Hugins, Munins og Odins gate 4500 500   1000 3000              
Vann og avløp skal sanere i Hugins, Munins og Odins gate. I den forbindelse settes det av midler til grunnerverv og opparbeiding for å få veiene opp til ønsket standard.        
T8/P47 Li - Riska, regulere kommunale veier 0   0   0              
Vann og avløp skal sanere i området Li - Riska. I den forbindelse settes det av midler til grunnerverv og opparbeiding for å få veiene opp til ønsket standard.        
T9 Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Årlig bevilgning. Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Dette omhandler fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. Prioritering gjøres i sak for trafikksikkerhetsplanen som behandles av kommunestyret i desember.        
T10 Opparbeidelse Haakon 7. gate, forskuttering 33600 3500 7600 22500                
I samsvar med godkjent områdereguleringsplan for Skeiane (2013105) ble detaljplan for gatetun i Haakon 7s gate utarbeidet og vedtatt i sak 44/20. Det er flere byomformingsprosjekter som grenser til gatetunet, og detaljplanen har bestemmelser knyttet til disse. Bane NOR AS eier to av feltene og har henvendt seg om forhandlinger av utbyggingsavtale for sine felt. Nærmere vurderinger viser at det er utfordrende å kun utføre rekkefølgetiltak for disse to feltene. I sak 69/21 til formannskapet ble prinsipper for en helhetlig gjennomføring og grunnlaget for å inngå utbyggingsavtale vedtatt. Kommunen forestår samlet gjennomføring av tiltakene, og det benyttes tinglyst refusjonsberegning for å sikre tilbakeføring av midlene. Brutto kalkyle eksklusiv merverdiavgift utgjør kr 26,9 millioner. Fratrukket bidrag fra Bymiljøpakken er refusjonsgrunnlaget netto kr 17,9 millioner. Med beregnet refusjonsbidrag på kr 7,7 millioner fra Bane NOR AS sine felter er behovet for kommunal finansiering på kr 10 millioner for å være fullfinansiert. Utgiften forutsettes refundert frem i tid, jamfør refusjonsberegningen. Prosjektgruppen er i arbeid med detaljering av planer for gjennomføring, og forberedelser for nødvendige søknadsbehandlinger før oppstart. Anleggsstart i området er i 2023 og ferdigstillelse i 2024.. Framdriften følges opp i samsvar med vilkår satt av Bymiljøpakken, handlingsprogrammet 2023-2026 knyttet til tilskuddet. Anleggene i Haakon 7s gate skal overtas av kommunen til drift- og vedlikehold.

Kr 4,9 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. og 2. perioderapport 2022.

       
T10 Opparbeidelse Haakon 7. gate, tilskudd -20850 -2000 -9250 -9600                
Se tekst i tiltak T9. Bidrag fra Bymiljøpakken og Bane NOR as.        
T11 Figgenveien 32059 1000 31059                  
Etablere fortau på rundt 800 meter langs Figgenveien.

Status: Det legges opp til gjennomføring av planlegging, prosjektering og anbud i 2022, med byggestart i 2023.

Kr 17 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T12 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 27500 2500                  
Status: Kr 2,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022. Siste del av tildelt pott planlegges brukt i 2023.        
T13 Torkel Haabeths gate utbedring kryss og p-plass 1100 100 1000                  
I henhold til arbeidsprogram for Park, idrett og vei. Påbegynt i 2022 og planlegges ferdigstilt i 2023.

Kr 1 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T14 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgate, forprosjekt     -3118                  
Inntektskravet gjelder en gammel utbyggingsavtale hvor Sandnes kommune har påtatt seg å ordne opp i en rundkjøring på Jærveien.            
 Friluft/folkehelse            
T15 Badeplasser 4000 1000 3000                  
Se sak 8/22 i utvalg for miljø og tekniske saker. Det er vedtatt at det skal avklares om det er mulig å utvide Holmavika parkeringsplass i 2023.        
T16 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Årlig bevilgning. Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon og er et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen. Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og personer med funksjonsnedsettelser, lettere får tilgang til en større del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og redusere framtidig vedlikehold. Endelig prioritering av områder gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker.        
T17 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Årlig bevilgning. Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg, samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsområdene øker, og det er viktig med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes også til ny gjerding der kommunen har gjerdeplikt, i tillegg til fjerning av ulovlig gjerding. Tiltakene vil kunne utløse betydelige fylkeskommunale og/eller statlige midler.

Planlagte vedtatte tiltak i perioden er utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig prioritering gjøres i ksak Handlingsprogram Aktive Sandnes hver høst.

Kr 3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022. Midlene gjelder et bidrag fra Miljødirektoratet som er øremerket friluftsprosjekter.

       
 Parker og grøntanlegg            
T18/P47 Oppgradering av kommunale lekeplasser     4500 6500 7500 7500 8000 8000 8000 8000 8000 8000
I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende, og det vil årlig være behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Mange av kommunens lekeplasser har behov for oppgradering eller utskifting, som redegjort for i osak 10/22. For å ta igjen noe av etterslepet, legges det opp til at årlig bevilgning øker til kr 5 millioner i 2023, og kr 7 og 8 millioner i henholdsvis 2024 og 2025. Prioritering gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker.        
T19 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Årlig bevilgning. Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. En rekke steder bør dreneringsrør skiftes ut med større dimensjon, og grøfter og profil på turveien økes. Størrelsen på bevilgningen muliggjør mindre tiltak i parker og grøntområder som for eksempel Sandvedparken, Stokkelandsvatnet og Rundeskogen. Midlene benyttes også til helt nødvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker.        
T20 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Årlig bevilgning. Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdraget langs Storåna, fra Ganddal til Vågen, som ble vedtatt i UTS 5/17. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Pågående tiltak er skilting, beplantninger, utbedring av stier og nye benker, i henhold til vedtatt handlingsprogram for parkdraget som behandles årlig av utvalg for tekniske saker.        
T21 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Robotgressklippere forenkler driftsoppgaver/rutiner i parker, på gravlunder, på kommunens uteområder til offentlige bygg og på idrettsplasser med mål om å opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig installert robotgressklipper er omtrent kr 40 000 for standardklipper og omtrent kr 100 000 for en klipper for fotballbane. Det vil si 12-13 standardklippere for kr 0,5 millioner. Hver standardklipper vil generelt kunne dekke plenareal på mellom 3 000 og 5 000 kvadratmeter, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. Robotklipperne vil være permanent plassert på ett sted. Dette tiltaket er svært besparende for kommunen, og ressursene som bespares benyttes til nødvendig drift og vedlikehold i kommunens områder for uteanlegg, park, grønt, idrett og gravplasser.        
T22 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark 12350   12350                  
Langs det regulerte området Åsedalen boligpark er det lagt inn parkdrag langs Storåna som nå er en lite utviklet og smal del av Storånaparkdraget. Tidligere Sandnes bystyre vedtok i sak 52/19 at det søkes innarbeidet kr 13 millioner som et bidrag til gjennomføring av gjennomgående parkdrag langs Storåna i planområdet 2013114. Det er behov for midler som en del av kommunens bidrag for å sikre en sammenhengende realisering av parkdraget. Detaljeringen skjer i forhandling om utbyggingsavtalen. Bystyret forutsatte tett samarbeid mellom kommunen og tiltakshaver i prosjektering og gjennomføring. Deler av parkområdet med elveløpet har møtt på nye planfaglige utfordringer. Det arbeides med mulige løsninger, men resultatene er ikke klare. Følgelig er heller ikke utbyggingsavtalen ferdig forhandlet eller signert.

Kr 12,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T23 Opparbeiding av aktivitetsanlegg - trimanlegg 1000 300 700                  
Det er behov for mindre aktivitetsanlegg som trimanlegg i bydelene. TrimanIeggene er i hovedsak beregnet til egenorganisert trening for voksne og eldre, og pandemien har vist hvor viktig det er med muligheten til egenorganisert aktivitet i friluft. Prioritering av bydel vil fremmes i egen sak til utvalg for tekniske saker.        
T24 Luravika badeområde, etablere permanent løsning inkludert erosjonssikring 2500 103 2397                  
På grunn av eksisterende vind-, strøm- og bølgeforhold viser det seg at dagens løsning ikke er holdbar. Anlegget slites fort ned og blir ikke så godt egnet til formålet. Det foreligger anbefalt løsning som sikrer mot videre erosjon på land.

Status: Prosjektering i 2022 og utførelse i 2023.

Kr 2,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T25 Insektsvennlig park og friområder -  tilrettelegging 2000 500 500 500 500              
Jamfør vedtak i sak 86/19, hvor kommunestyret ber kommunedirektøren starte et prosjekt for å systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre insektvennlige nytteplanter ut i byens parker og lekeplasser. Som oppfølging av vedtaket vil prosjektet omfatte tilrettelegging og omlegging av enkelte areal til en mer insektvennlig drift. Prosjektet pågår. Se ksak 114/21.        
T26 Gamleverket leke- og aktivitetsområde 6732 1189 5543                  
Gamlaverket leke- og aktivitetsområde skal fungere som offentlig friområde for beboere i området. Arealet er svært nedslitt og lite aktivitetsvennlig slik det framstår nå. Årsaken til det er at området har blitt brukt som riggplass en rekke år. Oppgradering av parken planlegges med ulike aktivitetsmuligheter som blant annet en pumptrack, og i den forbindelse må speiderhuset rives. Prosjektet er under detaljprosjektering, og det er signalisert et tilskudd på kr 0,5 millioner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank så framt kriteriene om anleggstype og kommunal delfinansiering oppfylles.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfør ksak 88/22. Planlegges ut på anbud i 2022 og opparbeiding i 2023.

Kr 5,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T27 Ras Sandvedparken, akutt tiltak 3970 1720 2250                  
Raset i Sandvedparken er midlertidig sikret. Denne sikringen er ikke god nok. Det arbeides med løsninger sammen med grunneiere for å sikre at liv og helse kan opprettholdes og parken kan gjenoppbygges i området.

Status: Ett av flere prioriterte prosjekter, jamfør ksak 88/22, som planlegges utført i 2023.

Kr 2,3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T28 Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 2988 1988 1000                  
Innløsning av areal langs Storånavassdraget, som i KP 2019-2035 er omdisponert til offentlig grøntstruktur eller regulert til grøntstruktur i eksisterende plan, i tråd med i forvaltningsplan for Storånaparkdraget. Dette tiltaket er viktig for å forbedre koblingene i parkdraget samt tilrettelegge bedre i flomsonene. Forhandlinger pågår.

Status: Delvis ferdigstilt. Ferdigstilling i 2023.

Kr 1 million er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T29/P36 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka 27 27 0                  
Jamfør tiltak T21 i handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Status: 1 av forhandlingene som har pågått er stoppet, men det jobbes med andre aktuelle områder.

Kr 2,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
 Gravplasser            
T30 Oppgradering av gravplasser     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Årlig bevilgning. Det er til sammen ni gravplasser i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre investeringstiltak for å holde gravplasser verdige og egnet til aktuell bruk. De senere årene er midlene i stor grad benyttet til dreneringstiltak. Prioritering gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker.        
T31 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600 1100 1000 500                
Utarbeidelse av bevaringsplanen er vedtatt i utvalg for tekniske saker, sak 26/19. Midlene benyttes til registrering av gravplassenes særegenhet relatert til miljø, beliggenhet, historie, bestanddeler, samt mulig restaurering og tiltak i bevaringsplanen. Tiltaket forventes å frigjøre en del areal til nye graver.        
T32 Utvidelse av Høyland kirkegård 28850 1217 1508   14250 11875            
Høyland kirkegård utvides i Au37 for å gi plass til flere graver og for å opprettholde lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune. Tiltaket omfatter planlegging og prosjektering, samt gjennomføring av utvidelse av Høyland kirkegård. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. Det er god kapasitet på Høle, Sviland og Riska, men på Høyland passerte kommunen 3 prosent-kravet i 2017. Det er betydelige utfordringer knyttet til flomsone, adkomst og Lyse sine strømledninger i området.

Status: Jobbes videre med i 2023. Selve investeringen er utsatt to år grunnet utfordringer belyst i ksak 68/22.

Kr 1,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T33/P47 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 2050   0   0 2050            
I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. Høyland gravlund gikk under dette kravet i 2017. Det opparbeides urnelund på Høyland kirkegård. Tiltaket omfatter planlegging av urnelund i Au 39 i tråd med gravplassmeldingen for Sandnes kommune. Tiltaket øker urnegravtilbudet, og vil på sikt kunne øke kremasjonsandelen i Sandnes kommune.

Status: Jobbes videre med i 2023. Selve investeringen er utsatt to år grunnet utfordringer belyst i ksak 68/22.

Kr 1,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T34 Utvidelse og opparbeidelse av areal til gravplass i Forsand 3000     3000                
Området som ligger nedenfor eksisterende gravplass, er i gjeldende kommuneplan skrevet inn som utvidelse av gravplassen. Området er skissert i reguleringsplan, planid 11122013, på Forsand.        
T35 Oppgradering bygningsmasse gravplasser     3800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Årlig bevilgning. Det er stort behov for oppgradering av bygningsmasse på kommunens gravplasser. Et av tiltakene vil være å oppgradere bårerom og tilhørende kjølekapasitet.

Kr 2,3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T36 Soma gravlund opparbeidelse gravsteder 26945 25445 1500                  
Opparbeidelse av gravfelt på Soma gravlund i tråd med arealbehov meldt opp i gravplassmeldingen, slik at lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune kan bli opprettholdt. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. På Soma nådde 3 prosentgrensen i 2021. Utvidelsen er i hovedsak ferdigstilt sommeren 2022, noen mindre arbeid gjenstår.

Status: Tilnærmet ferdig i 2022. Kr 1,5 millioner er overført fra 2022 til 2023 for sluttarbeid, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
 Idrett            
T37 Austrått svømmehall 277500 275500 2000                  
Status: Ferdigstilt oktober 2020.

Svømmehallen er overtatt høsten 2020, og det gjenstår i 2023 kun midler til avslutning av prosjektet.

Kr 2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T37 Austrått svømmehall, spillemidler og programsatsningsmidler -49735 -39735 -10000                  
Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent søknad om spillemidler og programsatsningsmidler med kr 49,735 millioner.        
T38 Rehabilitering av svømmehall  i Giskehallen, spillemidler -11500   -11500                  
Rehabilitering av Giskehallen vil utløse spillemidler på om lag kr 11,5 millioner i henhold til gjeldende regelverk.        
T39/P47 Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg     2185 475 617 617 650 650 650 650 650 650
Status: Årlig rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på idrettsbygg. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det på sikt være behov for færre oppgraderinger.

 Kr 1,8 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T40 Skifte av kunstgress     6851 5000   5000   5000   5000   5000
Kunstgressbaner har en begrenset levetid før de mister egenskaper som gjør at de er egnet til fotball. Forventet levetid på de eldste banene er 10-12 år. Utbyggingsmetode, type kunstgress og prioritering gjøres i egen byggesak. Antatt kostnad er kr 5 millioner per bane og kan utløse en tredjedel i spillemidler. Det arbeides for fullt med å utvikle kunstgressystemer med tilsvarende spillegenskaper som også er mer miljøvennlige.

Status: Grunnet økte priser er årlig bevilgning i henhold til tiltak T40 i handlings- og økonomiplan 2022-2025 for lav. Tiltaket er endret fra 2024 til å være en bevilgning som gis hvert andre år. Tidligere årlig ramme på kr 2,5 millioner vil være tilstrekkelig for 2023, sammen med overført beløp fra 2022.

Kr 4,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T41 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker     900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Planlagte tiltak omfatter oppgradering av lysanlegg, gjerder, utstyr og drenering.        
T41 Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) -500   -500                  
Tiltaket gir mulighet for spillemiddeltildeling på inntil 1/3 av kostnaden relatert til rehabiliteringen av dekket. Estimert til kr 0,5 millioner.        
T42 Ishall 63500   3500   10000 50000            
Midler til ishall er innarbeidet i henhold til kalkyle fra Norges Ishockeyforbund for klubbhallkonseptet. Anlegget er beregnet å tilfredsstille aktivitet for klubber og lag i lavere divisjoner, samt for publikum. Kommunedirektøren avventer med å utarbeide egen kalkyle for prosjektet inntil det er gjennomført egen konseptvalgutredning. Dette vil sette rammer for prosjektet, som innhold, løsning, lokalisering med mer, og vil danne et godt beslutningsgrunnlag for kalkyle, både for drift og investering.

Prosjektet er utsatt 1 år i påvente av endelig lokasjon. Dette er et pågående arbeid.

Kr 1,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T42 Ishall, spillemidler -18600               -18600      
Det forutsettes at bygging av ishall i offentlig regi vil gi spillemidler. Etter dagens regelverk beregnes kr 17 millioner for ishall. Nødvendige tilleggselementer som garderober vil utløse ytterligere kr 1,6 millioner i spillemidler. Totalt kr 18,6 millioner. Endelig utforming av ishallen vil kunne medføre at spillemiddelsatsen må justeres i tråd med regelverket. På grunn av ventetid på utbetaling av spillemidler er det ventet at utbetalingen av spillemidler kommer etter planperioden.        
T43/P47 Ny dobbel idrettshall  249875     2375 2500 125000 120000          
Det foreslås å bygge ny dobbel-idrettshall som tilfredsstiller anleggskravene for hallidretter på elitenivå, både med tanke på publikumskapasitet og takhøyde. Sandnes kommune har i dag ingen idrettshaller som tilfredsstiller kravene for kampaktivitet i de høyere divisjonene i håndball og volleyball. Det foreslås å bygge en idrettshall som har god kapasitet ved å utnytte mulighetene som ligger i å ha to hallflater i daglig bruk, og som kan omgjøres til elitearena ved behov. Hallen vil derved kunne dekke behov for både bredde og toppidrett, i tråd med ønskene fra idretten i Sandnes. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2027.        
T43 Ny dobbel idrettshall, spillemidler -18550               -18550      
Det forutsettes at bygging av dobbelt idrettshall vil gi spillemidler. Etter dagens regelverk beregnes kr 16,95 millioner for en dobbelhall med takhøyde på 12 meter. Nødvendige tilleggselementer som garderober vil utløse ytterligere kr 1,6 millioner i spillemidler totalt kr 18,55 millioner. Spillemidler til øvrige fasiliteter, som sosiale rom, eventuelt styrkerom og andre aktivitetsrom, vil kunne utløse ytterligere midler. Dette vil imidlertid avklares når prosjektet er nærmere prosjektert. Videre prosjektering vil igangsettes i påvente av endelig lokasjon. Dette er et pågående arbeid. På grunn av ventetid på utbetaling av spillemidler er det ventet at utbetalingen av spillemidler kommer etter planperioden.        
T44/P47 Giskehallen 1 rehabilitering 33250       33250              
Giskehallen tilfredsstiller ikke sikkerhetsbestemmelser for idretten og det er en risiko for at kommuneoverlegen vil stenge idrettshallen om det ikke foretas utbedringer. Rapport fra befaring 16. februar 2021 konkluderte med at det er vesentlig avvik i hallen og at det er behov for fullstendig rehabilitering for at den skal kunne være i bruk. Det er i henhold til tiltak P38 i økonomiplan for 2021-2024 utført akuttiltak med gulv sommeren 2021, men det er fremdeles store mangler i bygningen. Avviksrapport belyser blant annet lydforhold og luftkvalitet. Det foreligger i dag begrensning i bruk, gitt av vedtak av kommuneoverlege.

Det planlegges for ferdigstillelse av rehabiliteringen i 2025.

       
T45/P37 Erverv og tilrettelegging for nytt hestesportsenter 0   0 0                
Det har i 2022 pågått vurderinger av arealer hvor Sandnes og Jæren rideklubb kan reetablere sitt anlegg og aktivitet, etter kommunen omdisponerte deres nåværende areal til næringsformål. Klubben har en langsiktig leieavtale med kommunen. Arbeidet har pågått i lang tid, og det er sett på mange alternativer. Kommunestyret har behandlet saken i 2022, jamfør ksak 24/22 (unntatt offentlighet). En avventer nå endelig vedtak på ny kommuneplan, før ytterligere større arbeid igangsettes vinter 2023.        
T46 Innovasjon digital betjening haller utvikling     100 100 100              
Det er avsatt midler til innføring av tellesystem og digital hallbetjening i haller som har ambulerende tilsyn. Tiltaket skal sikre at det blir innført digitale løsninger i idrettshaller hvor kommunen har utleie. Videre skal midler brukes til å utvikle eksisterende løsning, slik at tilsynsordningen blir optimalisert med tanke på at hallene nå ikke har fast betjening.        
T47 Oppgradering lysanlegg fotballbaner     1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500      
Eksisterende lysarmaturer er kostbare i drift. Med ny LED-teknologi vil kommunen kunne spare betydelige kostnader til energi og utskifting av lyspærer. Kommunen har 10 baner hvor det bør skiftes ut armaturer. Med foreslått ramme vil kommunen kunne oppgradere 1-2 baner per år i perioden.        
T48/P47 Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion 5000   1000 4000                
Det foreligger søknad om NM i friidrett fra Sandnes IL. Mest sannsynlig vil dette avholdes i 2024. Lysanlegget oppdateres i dag med nye treningslys. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig i henhold til krav for større mesterskap. Anlegget må oppgraderes med nye hovedlys i LED. Gammelt hovedlys er fjernet i forbindelse med oppgradering av treningslys til LED.        
T49 Legge om gressbaner til kunstgressbaner 10000       10000              
Malmheim er den siste bydelen i Sandnes som ikke har kunstgress. Det er en målsetning i «Aktive Sandnes» at alle bydeler skal ha tilgang til kunstgressbane. Det bør vurderes om andre gressbaner også legges om til kunstgress. Kunstgressbaner krever mindre vedlikehold enn gressbaner og vil i så måte gi en innsparing på driftsbudsjettet.        
T50 Igangsette regulering område i Sandnes idrettspark 2500 500 2000                  
I henhold til kommuneplanbestemmelser kan nye tiltak i idrettsparken ikke iverksettes uten regulering. Det er nå mange innspill på å anlegge nye aktivitets eller klubbanlegg i den delen av idrettsparken som er uregulert. Det vises i denne sammenheng til «Aktive Sandnes». Plassering av anlegg vil kreve en reguleringsprosess.        
 Sentrumsprosjekter            
T51 Etablere parkdrag langs Storåna fra Vågen til Julie Eges gate 62000   2000 2000 29000 29000            
Som et langsiktig grep i byutviklingen, framkommet i kommune- og sentrumsplan i flere perioder, satser en på å igangsette parkdrag fra Vågen til Julie Eges gate. Prosjektet må samkjøres noe med utbyggingen av Elveparken.  

Kommunestyret godkjente utarbeidet skisseprosjekt for parkdraget i ksak 64/22. Oppstart av prosjektering igangsettes i 2023. Det forventes at reguleringsplanen blir sluttbehandlet høsten 2022. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2026.

       
T52 Plan og prosjektering av åpning av Storåna fra Julie Eges gate til Skeiane stasjon 8000 800 4200 3000                
Oppfølging av sentrumsplanen. Dette er et stort og langsiktig prosjekt. Det er få store utbyggere på den gjenstående strekningen, og tiltaket er for omfattende til at dette kan etableres kun av utbyggere. Midlene skal gå til planlegging og tekniske beregninger/løsninger. Kalkyle for utførelse vil framgå av dette arbeidet.

Kr 1,2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
T53 Oppgradering og ferdigstillelse av området mellom Ruten og jernbanen, og mellom Ruten og terminalbygningen, inkludert underganger  15000   15000                  
BaneNOR skal oppgradere stasjonen i sentrum. Under arbeidet med Ruten ble en stripe langs stasjonen ikke opparbeidet, ettersom man avventet BaneNORs arbeid. Ruten mellom parken og jernbanen samt mellom parken og stasjonsbygget, oppgradering og ferdigstilling av arealene. Sidearealer for bussveien som ikke dekkes av prosjektet. Areal utenfor kulturhuset som mangler.        
T54 Oppgradering av sentrumsarealer, inkludert Kirkegata (ungdomsaksen), Gamlatorget, Mauritz Kartevoldsplass 14000   3000 5000 6000              
Koblingen i Kirkegata mellom Langgata og Ruten er en viktig forbindelse for myke trafikanter. Denne forbindelsen har dårlig fortau og en del skråparkering.  Nytt gatetverrsnitt er angitt i gatebruksplan. Det er lagt inn midler til prosjektering i 2024 og opparbeiding i 2025 og utover. Framdrift vil kunne endres, avhengig om en avventer opparbeidelse som en del av et rekkefølgetiltak. Strekket opp til Storgata og videre opp til Tronesgeilen vil vurderes for oppgradering og sikring for myke trafikanter, som en del av satsing på "Ungdomsaksen".

Omlegging av nordre del av Langgata gågate frem til og med Gamlatorget. Det er to pågående plansaker i området og kommunen bør derfor komme videre med en plan om hva en vil i dette området slik at en kan samkjøre dette på en god måte med utbyggere, både i planfasen og videre. Oppstart prosjektering og kalkyler gir et bedre grunnlag for utbyggingsavtaler med videre.

       
 Diverse            
T55 Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift     400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr, med betydelige vedlikeholdskostnader. Det er behov for å bytte eldre utstyr og legge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder.        
T56 Kirke Sørbø 50000 500 11500 38000                
Kommunestyret vedtok i gjeldende økonomiplan å avsette kr 50 millioner til prosjektet. Av tekstforslaget som følger avsetningen framgår det at kommunestyret legger til grunn at det oppføres bydelslokaler for allmenn bruk i tilknytning til kirke på Sørbø. Bydelslokalene finansieres med tilsvarende modell som er brukt for Østerhus Arena, med kommunalt utlån og tilbakeleie, om annet ikke avtales. Samlet sak med byggeprogram, prosjektkalkyle, finansieringsplan og nødvendige avtaler med videre fremmes for kommunestyret til endelig godkjenning. En liten gruppe med representanter fra Sandnes kirken og kommunen samarbeider om prosjektet. Kirken har engasjert ekstern prosjektleder som deltar. Samlet status om utført og pågående arbeider ble lagt frem for kommunestyret i o-sak 45/22. Det framgår at det ventes at ut neste år vil arbeidet medgå til planavklaringer for parkeringsløsninger, formelle avklaringer om prosjektet med kirkeadministrasjon med videre. Modeller for finansiering utarbeides når konsept for kirkebygg med tilhørende kalkyler foreligger. Foreløpig antatt ferdigstillelse er høsten 2025/sommer 2026. Det er fremmet et innbyggerinitiativ «Dropp kirken på Sørbø – bygg flerbrukshus». Denne vil bli behandlet i kommunestyret februar 2023. Samlet status blir gitt til kommunestyret jevnlig fremover. Fram til konseptutvikling er ferdig og modeller for finansiering foreligger videreføres avsetningen uendret.

Kr 1,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022.

       
T57 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000 98 2902                  
Tiltak for å fjerne oppdemming av Frøylandsdammen, som følge av at NVE har pålagt grunneier å fjerne oppdemming. Kommunen er forpliktet gjennom vedtak i sak 42/11 i utvalg for tekniske saker til å bidra i dette arbeidet.

Status: Demning er overtatt av kommunen og prosess om nedklassifisering pågår.

Kr 2,9 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022.

       
T58 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken 9500 41 9459                  
Eksisterende kulverter og broer langs Frøylandsbekken må utbedres når oppdemmingen av Frøylandsvatnet fjernes. Utført forprosjekt viser at ingen av kulvertene vil tåle en 200-årsflom etter fjerning av demning i Frøylandsdammen.

Kr 9,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022.

       
 Totalsum Byutvikling og teknisk, skattefinansiert  903134 304916 152886 103750 136117 250442  148050 33050 -9100 31550 26550 31550

Sist oppdatert: 21.02.2023