map Kart account_circle Min side

Klima og miljøregnskap

Klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. Budsjettet kan brukes til å sikre måloppnåelse og at nødvendige tiltak gjennomføres til rett tidspunkt. Dette vil føre til en konkretisering av kommunens klimamål ved at klimabudsjettet viser:

  • Historiske utslipp i kommunen som grunnlag for det videre arbeidet.
  • Utslippsbudsjett som viser et tak for utslippene i kommunen år for år.
  • Hvor store reduksjoner som må gjennomføres de aktuelle årene om kommunen skal holde seg innenfor utslippsbudsjettet.
  • Aktuelle tiltak for å redusere utslippene.
  • Utslippseffekt av det enkelte tiltak år for år.
  • Eventuelle tilhørende kostnader til investering og drift.
  • Eventuelle konsekvenser av foreslått tiltak, eksempelvis konsekvenser for miljø.

Klimabudsjettet vil dermed være et styringsverktøy i klimaarbeidet, tilsvarende kommunes ordinære budsjett. Prinsippet er det samme som for det ordinære budsjettet, men fremfor å saldere budsjettet i kroner og ører vil enheten være klimagassutslipp målt i tonn CO2 ekvivalenter. Tiltak for å redusere klimagassutslipp i kommunen kan da vedtas med gitte rammer som fremdrift, økonomi og ikke minst kvantifisert utslippseffekt.

Alle kommunens aktiviteter kan ha en utslippskonsekvens, enten positiv eller negativ. Det er dermed viktig å integrere klimabudsjettet med handlings- og økonomiplanen i kommunen. På denne måten vil beslutningsgrunnlaget være så bra som mulig ved å vise anslått utslippskonsekvens fra samtlige aktiviteter, ikke bare utslippsreduserende tiltak.

Sandnes kommune vedtok 13. desember 2021 sak 123/21 at Sandnes kommune skal redusere klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med referanseåret 2015.

Avgrensninger og usikkerhet for budsjettet

Avgrensinger

Forsand og Sandnes slo seg sammen 1. januar 2020 og det som videre presenteres er fra den nye kommunen, både historisk og fremover. Dette omfatter alle direkte utslipp fra kommunen som organisasjon, bedrifter og innbyggere.

Det er Miljødirektoratets tall somligger til grunn for klimabudsjettet. Disse inkluderer utslipp i karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Utslippstallene er omregnet til CO2 ekvivalenter som beskriver effekten ulike klimagasser ville hatt i CO2 verdier, heretter omtalt CO2. Utslippstallene fra Miljødirektoratet inkluderer fysiske og direkte utslipp som skjer innenfor kommunens geografiske grenser, indirekte utslipp er ikke medtatt.

Indirekte utslipp ellers er det som oppstår utenfor kommunen, men forbrukes innenfor Sandnes sine grenser. Dette vil både være utslipp fra omkringliggende kommuner som produserer varer og tjenester for oss, men ikke minst import fra andre land. Samtidig som forbruk av varer og tjenester som blir konsumert i Sandnes generer utslipp utover kommunens grenser vil det også være utslipp som skjer i Sandnes, men forbrukes andre steder.  

Det er heller ingen offentlig tilgjengelige tall for indirekte utslipp for kommunene per nå. Utslipp knyttet til kommunens aktiviteter som bedrift finnes det beregninger for og det vil jobbes med å redusere disse på lik linje med de direkte utslippene.

Usikkerhet

I et klimabudsjett vil det være usikkerhetsmomenter til stede. Tilgjengelige data fra Miljødirektoratet har også usikkerheter i seg, blant annet knyttet til utfordringer og problemstillinger som manglende datatilgjengelighet. Historiske utslippstall vil også kunne endres i fremtiden etter hvert som Miljødirektoratets grunnlag og beregningsmetoder blir bedre. Dette betyr utslippsbudsjettet for kommunen vil kunne endres noe år for år selv om målet om 55 prosent reduksjon står ved lag.

Status i Sandnes

Klimagassutslippet deles inn i ni ulike sektorer som vist i figur 1. I 2015 hadde Sandnes kommune et utslipp på 277 516 tonn CO2, i 2020 var det et totalt utslipp på 262 508 tonn. Dette før eventuell fordeling mellom kommunene på Nord Jæren for utvalgte punktutslipp.

Utviklingen i denne perioden gir en utslippsreduksjon på 5,4 prosent. Dette er kun de direkte utslippene i kommunen og data er hentet fra Miljødirektoratet.

Figur 1: Utslipp av klimagasser i CO2-ekvivalenter fordelt på sektorer i kommunen 2015 til 2020. Data er hentet fra Miljødirektoratet.

Utslippsramme og framskriving for 2022-2030

Klimamålet til Sandnes kommune er 55 prosent reduksjon innen 2030 sammenlignet med 2015. I 2015 var utslippet i Sandnes på 277 516 tonn, en utslippsreduksjon på 55 prosent vil bety at årlige utslipp i 2030 ikke kan overstige 124 882 tonn CO2.

For å anslå hvor store utslipp det vil være i fremtiden lages en referansebane for utviklingen av utslipp frem mot 2030. Referansebanen anslår utviklingen til utslippene uten ny politikk eller nye tiltak. Sandnes har for dette klimabudsjettet en forenklet referansebane og baserer seg på tall fra SSB og Miljødirektoratet for å gi et bilde av utviklingen innenfor de ulike sektorene i årene som kommer. Referansebanen legger til grunn politikk som er vedtatt og kun tiltak som allerede er gjennomført. Tiltak som kan ventes iverksatt er ikke medregnet her.

Det er viktig å merke seg at dette kun er anslag som legger til grunn ulike trender basert på siste års utvikling i kommunen og føringer nasjonalt. Lokale forskjeller vil da forkomme også utover endring i befolkning og aktivitet. Referansebanen er ikke en prognose på fremtiden, men et anslag på utviklingen om det ikke gjennomføres nye tiltak. Den må brukes deretter og hele tiden oppdateres.

Referansebanen for Sandnes kommune viser et estimert utslipp på over 207 000 tonn CO2 i 2030. Dette betyr at det er behov for en reduksjon på over 82 000 tonn CO2 for året 2030. Tabellen under illustrerer dette.

År 2015 2030 Reduksjon
Faktiske utslipp 277516    
Utslippsramme   124882 -55 %
Referansebane/anslag   207435 -25 %
Ytterligere behov for utslippsreduksjon   82553 tonn CO2-ekv.

I figur 2 nedenfor er de faktiske klimautslippene fra 2015 til 2020 fra Miljødirektoratet illustrert, dette er kun direkte utslipp. Referansebanen er framskrivinger og utslippsrammen viser det årlige budsjettet for klimagassutslipp. Differansen mellom referansebanen og utslippsrammen gir et bilde på størrelsen av ytterligere reduksjoner som må gjøres for å nå målet år for år i perioden mot 2030. Tiltak som kan gjennomføres tidlig i perioden vil da være essensielle med at vi unngår flere år med utslipp fram mot 2030.

Figur 2: Utslippsbudsjett i forhold til utslippsframskrivning for klimautslipp frem til 2030.

Endelige utslippstall for 2021 ventes først i 2023, omtrent ett og et halvt år etter at året har gått.

Under er figur 3 som illustrerer og viser utslippsrammen som danner grunnlaget for utslippsbudsjettet. I tillegg viser figuren anslag for utslipp uten nye tiltak (referansebanen).

Figur 3: Utslippsbudsjett år for år mot 2030 sammenstilt med anslag fra referansebanen.

Se vedlegg for hele klima- og miljøbudsjettet, samt liste over tiltak.

Sist oppdatert: 18.01.2023