map Kart account_circle Min side

Kommunale foretak

De kommunale foretakene er en del av kommunen som juridisk enhet (konsern). Etter innstilling fra foretaksstyrene, fastsetter kommunestyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak for foretaket. Lån tas opp i kommunekassen. Det følger av ny kommunelov kapittel 14 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for hele kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overføring av midler fra kommunekassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2023 og eventuelt de påfølgende årene.

Når kommunestyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet. Det er videre styrets ansvar å utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med ny kommunelov kapittel 9 med forskrifter, og kommunens økonomireglement.

Fra 1. januar 2020 har kommunen hatt to kommunale foretak, Sandnes tomteselskap KF og Sandnes Havn KF. Økonomiplanforslagene fra foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2023-2026.

På de neste sidene framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av foretaksstyrene sine forslag. Til hvert av forslagene gir kommunedirektøren sine vurderinger og tilrådning. Dersom forslaget fra foretaksstyrene avviker fra det kommunedirektøren har innarbeidet av endringer i sitt forslag, er dette særskilt omtalt. 

Sist oppdatert: 18.01.2023