map Kart account_circle Min side

Oppvekst

Skole

Skolebehovsplan 2023–2026 viser til befolkningsframskriving for Sandnes 2021–2040, som legger til grunn en moderat forventet befolkningsvekst fram mot 2040.

I henhold til vedtaket er følgende endringer innarbeidet i handlings- og økonomiplanen:

  • Utredning, og påfølgende utvidelse av Sørbø skole til B28-skole.
  • Ferdigstillelse av ny skole på Riska er flyttet fram til 2025 (2028 i forrige handlings- og økonomiplan), som samsvarer med når forlengelsen av brukstillatelsen til paviljongbygget ved Hommersåk skole går ut.

Med utvidelse av Sørbø skole og forskyvning av ny skole på Riska, øker investeringsnivået innenfor Oppvekst i kommende planperiode. Som en konsekvens, foreslår kommunedirektøren at tiltak for skoler i sentrum, tiltak O7 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, blir flyttet lenger ut i perioden, med ferdigstillelse i 2032. Med disse endringene ligger det inne en økning på om lag kr 500 millioner i kommende planperiode for skoler sammenlignet med forrige planperiode.

Nr Tiltakstekst Total kalkyle Bevilget før 2023 2024 2025 2026  2027  2028  2029  2030  2031 2032
O1 Sviland skule – liten idrettshall, spillemidler  -4000    -4000                  

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 4 millioner i spillemidler. 

O2 Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane, spillemidler  -11500    -11500                  

Det estimeres at bygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Det ventes også kr 1 million til kunstgressbane som er en del av prosjektet Kleivane skole. På grunn av store utbetalinger til Austrått svømmehall er det antatt lang ventetid på utbetaling av spillemidler.

       
O3 Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole  182000  118556 63444                  

Status K2 (orienteringssak 32/21): Under bygging. Forventet ferdigstilt i 2023.

Det er bevilget midler til å utvide Sandved skole fra en B25 skole til en B28 skole. Prosjektet innebærer riving av eksisterende undervisning- og administrasjonsbygg og oppføring av nytt tilsvarende bygg med flere klasserom. De andre byggene beholdes, og prosjektet inkluderer ikke rehabilitering eller håndtering av vedlikeholdsetterslep for disse byggene. Nytt bygg oppføres i 2 etasjer + underetasje, samt planlegges slik at det vil være tilpasset en eventuell utvidelse til B35 skole. Utvidelse av Sandved skole vil medføre en reduksjon av antall parkeringsplasser for ansatte til fordel for mer uteareal. Uteareal vil dermed oppnå anbefalt størrelse for B28 skole. For å oppnå anbefalt uteareal ved fremtidig B35, må eksisterende bebyggelse på ett plan erstattes med ny bebyggelse i etasjer.

I tråd med betalingsplaner i prosjektet er kr 53,4 millioner overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O4/P47 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 166750 2000      9500 80750 74500           

Status: Konseptvalgutredning forventes framlagt våren 2023.

Gymsalen, bassenget og tilhørende garderobeanlegg ved Høyland ungdomsskole er i dårlig forfatning. Det er flere mulige alternativ og et alternativ kan være å rive gymsal, basseng og tilhørende garderobeanlegg. Det vil da være plass til en ny enkel flerbrukshall med tilhørende garderober og tribune på 2 460 kvadratmeter, og 1 500 kvadratmeter utendørsareal. Kalkylen inneholder også 1 000 kvadratmeter supplering av areal- og funksjonsprogrammet ved skolen. Kalkylen vil avhenge av konklusjon og vedtak i konseptvalgutredningen som forventes fremlagt våren 2023. Arbeid med regulering vil starte samtidig. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2027.

       
O4 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole, spillemidler -10500             -10500         

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Utbetaling vil komme etter utløp av planperioden.

       
O5/P33 Planlegging Sentrumsskoler - Trones, Stangeland, Sandved, Smeaheia 703500 3800       2000    1200  11500   85000 250000 350000

Kommunestyret vedtok i sak 89/20 å innarbeide midler til regulering av Trones til B35-skole, samt midler til utvidelse. Trones skole er i dag sentrumsskole og den skolen som vil måtte ta den største veksten av elever, ved utbygging i de prioriterte byutviklingsområdene. Trones skole kan avlaste både Stangeland skole og Smeaheia skole. Totalkalkylen er for B35-skole inkludert forsterket avdeling og flerbrukshall. Det er innarbeidet oppstart bygging fra 2029, med ferdigstillelse i 2032.

       
O6/P47 Varslingsanlegg skoler      7600 2375 2375  2375 2500 2500 2500 2500 2500 2500

I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. Det avsettes kr 2,5 millioner årlig for installering av talevarslingsanlegg. Dette vil tilsvare om lag fem skoler årlig.

Kr 5,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O7/P47 Oppgradering bygningsmasse skoler     9025 3800  4750  4750  5000  5000  5000  5000  5000 5000

Status: Rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på skolebygg. Tiltak prioriteres basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det på sikt være behov for færre oppgraderinger.

Kr 5,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O8/P47 Oppgradering utendørsanlegg skoler     9025  3325  4750  4750  5000  5000  5000  5000  5000 5000

Status: Rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Kr 6 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O9 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen      13500 10000 10000 10000 10000  10000  10000  10000  10000 10000

Status: Rullerende bevilgning.

Alle ansatte og elever i Sandnesskolen har hver sin digitale enhet. Disse har, som alt annet digitalt utstyr, en forventet levetid på 3-4 år. For å kunne fortsette med digitale enheter for alle elever og ansatte i Sandnesskolen vil det derfor være behov for å skifte ut en del enheter hvert år. Midler kan også dekke eventuelle kostnader for at enheter skal fungere optimalt, med tanke på blant annet printerløsning. Grunnet mange gamle maskiner er behovet for utskifting større i 2022 og 2023 enn det som har vært tilfellet i tidligere år. Det ble i 2. perioderapport gitt en tilleggsbevilgning på kr 3,5 millioner for å dekke dette. Det legges opp til tilsvarende tilleggsbevilgning i 2023. 

       
O10/P47 Ny skole Riska  525600  5000 4750 285000  228000 2850            

Status: Planlegging pågår i henhold til sak 54/22.

I henhold til vedtak i sak 54/22 planlegges det for bygging av ny B35-skole, samt flerbrukshall, på Trekanttomta. Kalkylen omfatter skolebygget, mens det i reguleringen og planleggingen tilrettelegges for flerbrukshall på tomta.

Estimert tidspunkt for ferdigstillelse er 2025. Som en konsekvens vil Hommersåk skole, Maudland skole og Kyrkjevollen skole legges ned og eiendommene fristilles til annen offentlig bruk eller salg. En ny barneskole vil gi et moderne og arealeffektivt skolebygg for alle elevene i bydelen i tråd med alle gjeldende forskrifter. Krav til blant annet universell utforming, energieffektivitet og lave vedlikeholdskostnader vil være ivaretatt. Maksimalt antall elever for en B35 skole er 980 elever. Det vises til utredning i sak 54/22 for utdypende informasjon.

       
O11/P47 Utredning avlastningsskole,Trones  6950   950            3000  3000    

Status: Planlegging pågår.

Tiltaket er planlagt for å oppgradere en fast avlastningsskole for å håndtere utbygging av Trones skole, inkludert forsterket avdeling.

Arbeidet har ikke startet opp i 2022 og kr 1 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O12/P47 Utredning skolestruktur Lura, inkludert alternativvurdering  4085        2185 1900            

Status: Planleggingsmidler innarbeidet i 2025-2026.

Med bakgrunn i alder og tilstand på Lura skole og Porsholen skole innarbeides planleggingsmidler fra 2025 til vurdering av skolestruktur ved Lura og eventuell rehabilitering/nybygg.

       
O13/P47 Utvidelse Sørbø skole 99940   1900  38000  60040              

Kommunestyret vedtok i sak 85/22 å innarbeide midler til utredning og påfølgende utvidelse av Sørbø skole til B28-skole. Det vises til skolebehovsplan 2023-2026 for utvidet beskrivelse av behov. I henhold til reguleringsplan for Lundeområdet er det utformet en grov kalkyle for et nytt påbygg med 7 klasserom, garderober, grupperom og personalrom. Kommunedirektøren foreslår at utredning og videre planlegging starter i 2023. Planlagt ferdigstilt i 2025.

       
O14 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 18500 15053  3447                  

For å kunne ta i bruk en digital enhet per elev i Sandnesskolen er en helt avhengig av å ha en trådløs infrastruktur på hver skole som er dimensjonert til at elevene kan benytte sine digitale enheter samtidig.

Status: Det er nå god nettverksdekning på skolene i Sandnes. Det er valgt å skyve på enkelte investeringer da utstyret framdeles leverer den kapasiteten som er nødvendig og kan oppdateres med nødvendige sikkerhetsløsninger. Det vil i årene fortløpende være behov for skifte og oppgradering av komponenter.

Kr 3,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       

Barnehage

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på beregnede befolkningsprognoser og tall fra barnehagebehovsplanen 2023-2027, vedtatt i ksak 86/22.

Det er et mål om å øke antall barnehageplasser i sentrumsområdene. Igangsatt konseptvalgutredning for barnehager i sentrum viser at Brueland barnehage kan utvide kapasiteten med flere avdelinger. Dette kan eventuelt avhjelpe situasjonen i Ganddal og Austrått, beskrevet i barnehagebehovsplanen. Det er videre regulert en barnehagetomt i sentrum. Tomta ligger i Skogsbakken, bak det gamle rådhuset. Det vurderes at tomta kan gi plass til en seksavdelings barnehage. Den pågående konseptvalgutredningen for barnehager i sentrum vil gi føringer for hvor og hva som bør bygges. Grunnet generelt høyt investeringsnivå og usikkerhet om hva som bør gjøres i sentrum, er nye barnehageplasser i sentrum flyttet ut av planperioden. Etter ferdigstillelse av konseptvalgutredning, og fram mot neste handlings- og økonomiplan, vil administrasjonen vurdere hva som bør gjøres for barnehageplasser i sentrum. I henhold til barnehagebehovsplanen, bør det etableres flere ordinære barnehageplasser i Figgjo for å øke dekningsgraden i bydelen, samtidig med at kommunen overtar driften av barnehageplassene i EngleOngane barnehage. Kommunedirektøren vurderer at kommunen bør benytte bygg B ved gamle Figgjo skole for å håndtere situasjonen når kommunen overtar driften av barnehageplassene i EngleOngane. Samtidig utvides kapasiteten med 1,5 avdelinger. I Austrått har Læringsverkstedet Strutsen Naturbarnehage dispensasjon for drift fram til høsten 2025. Planlagt relokalisering til Skarabakken, området AU06 er ført fram med godkjent reguleringsplan. Sandnes tomteselskap KF arbeider nå med å gjøre den byggeklar. Behovet for den kapasiteten Strutsen har inngår i barnehagebehovsplan. Kommunedirektøren har derfor hatt dialog med Læringsverkstedet AS om gjennomføringen. Ulike finansieringsmåter har blitt undersøkt. Læringsverkstedet AS er tydelige på at slik rammene for private barnehager er blitt nå etter lovendringene som er gjort, er situasjonen krevende. Tilbakemelding selskapet har gitt kommunedirektøren er at med nåværende rammevilkår ser en ikke det som mulig å reetablere drift i nye lokaler. Kommunedirektøren har med dette satt i gang arbeid med hvordan kommunen kan erstatte kapasiteten og ha det klart til august 2025. Av oppdraget som er gitt følger at løsninger må muliggjøre en byggestart høsten 2023, prioritert lokalisering er i Austrått-området.

Basert på grove anslag har kommunedirektøren innarbeidet midler i planperioden til en ny barnehage med 8 avdelinger og planlagt ferdigstillelse august 2025.

Figur 2, Barnehagedekning i Sandnes kommune 2020-2040

Figuren viser barnehagedekningen i Sandnes minus Høle og Forsand. Grunnen til at disse barnehagene ikke er lagt inn i grafen, er at begge disse barnehagene har betydelig overkapasitet, som ikke kan tildeles barn fra andre områder av byen. Dette med bakgrunn i geografisk beliggenhet og reiseavstand.

 

Nr Tiltakstekst Total kalkyle Bevilget før 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
O15/P47 Oppgradering utendørsanlegg barnehager     7600  3800  4750 4750 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Status: Årlig rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr, samt annen utendørs oppgradering. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Kr 4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O16/P47 Oppgradering bygningsmasse barnehager     8787  2137  3800  3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Status: Årlig bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på barnehagebygg. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det på sikt være behov for færre oppgraderinger.

Kr 7 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O17/P47 Kjøp av tomter til barnehageformål  36650   6650       30000          

I samsvar med vedtatt barnehagebehovsplan har kommunedirektøren innarbeidet kr 37 millioner til kjøp av tomter i planperioden. Vektingen av kommunale og private barnehager følges opp i samsvar med planen. For å ha framtidig handlingsrom til å løse behovet er det nødvendig at det avsettes midler og gis oppdrag til Sandnes tomteselskap KF om å sette i gang arbeidet med å erverve tomtene. Regulering og bygging avklares nærmere i forhold til utviklingen og behovet for plasser. Dette skjer i samarbeid mellom tjenesteområdet, Sandnes Eiendom og Sandnes Tomteselskap KF.

Behovet for nye tomter gjelder områdene Austrått, Ganddal og sentrum. Det pågår arbeid med konseptvalgutredning for barnehageplasser i sentrum. Etter konklusjon og vedtak i konseptvalgutredningen vil en kunne angi spesifikt i hvilke området det er behov for nye tomter.

Kr 7 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022

       
O18/P47 Nye barnehageplasser i sentrum  88325 500 1900     1425 46500 38000        

Status: Konseptvalgutredning forventes fremlagt våren 2023.

I henhold til vedtatt barnehagebehovsplan er det stort behov for barnehageplasser i sentrum. Det arbeides med en konseptvalgutredning som skal gi føringer for hvor og hva som bør bygges. Byggekostnad i perioden er et svært grovt estimat for en 6-avdelings barnehage, og inkluderer ikke tomtekostnader.

Grunnet generelt høyt investeringsnivå og usikkerhet om hva som bør gjøres i sentrum, er nye barnehageplasser i sentrum flyttet ut av planperioden. Etter ferdigstillelse av konseptvalgutredning, og fram mot neste handlings- og økonomiplan, vil kommunedirektøren vurdere hva som bør gjøres for barnehageplasser i sentrum.

Kr 2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
O19/P47 Ny helsestasjon  152850     950  1900       75000  75000    

Status: Planleggingsmidler innarbeides i 2024-2025.

Kommunen har flere leieavtaler som utløper i 2030. Jamfør prinsippsak (bsak 119/14) om leie eller eie, foreslår kommunedirektøren å samle flere leiekontrakter i et eid bygg fra 2030. Kalkylen på byggekostnad er basert på et svært grovt estimat og må bearbeides gjennom planleggingen for å øke presisjonsnivået.

       
O20/P47 Utredning paviljonger Sandvedhaugen og Varatun barnehage  950   950                  

Status: Planleggingsmidler innarbeides i 2023.

Sandvedhaugen barnehage og Varatun barnehage er begge bygget midlertidig. Det innarbeides midler til konseptvalgutredning med hensyn på videre bruk og eventuelle alternativer.

       
O21/P34 Nye barnehageplasser Ganddal  208000   2000  2000  5000  123000  76000          

Status: Planlegges bygging tidligst i 2028.

Ved utbygging av boligområdet i Stokkelandsmarka vil det være behov for barnehageplasser på Ganddal. Kalkylen er et svært grovt estimat for en 10-avdelings barnehage.

       
O22/P47 Ny barnehage Figgjo 11210    11210                  

Status: Planlegging pågår.

Tiltaket gjelder ombygging og tilpasning av SFO-bygget på gamle Figgjo skole. Jamfør sak 86/22 foreslås barnehageplassene i EngleOngane barnehage flyttet til bygg b på gamle Figgjo skole. Det legges opp til ferdigstillelse i 2023.

       
O23 Forsand barnehage (tilpasning vogn/soveskur) 100   100                  

Eksisterende soveskur er ikke stort nok til antall barn. 

O24 Smeaheia barnehage (skur for oppbevaring av traller) 400   400                  

Behov for å få bygget et skur ute til oppbevaring av mat-traller, melketraller med mer. I dag brukes HC-toalettet til dette. Videre er det et behov for å utvide soveskuret, da det per nå ikke er plass til alle vognene. 

       
O25/P35 Ny barnehage Skarabakken 0   0 0 0              

Læringsverkstedet kommer ikke til å relokalisere Strutsen naturbarnehage. For å erstatte disse barnehageplassene legges det opp til bygging av en ny 8 avdelings kommunal barnehage i Skarabakken, tomt AU 06. Det jobbes mot ferdigstillelse til august 2025, noe som er en stram framdrift og kommunedirektøren vil vurdere alternative løsninger i en mellomperiode om nødvendig. Ved tidspunkt for framleggelse av handlings- og økonomiplan er det begrenset med informasjon for beregning av totalkalkyle, og tallet er derfor heftet med usikkerhet. Administrasjonen vil komme tilbake mer presise kalkyler ved senere rapporteringer.

       
Totalsum Oppvekst 2179810 144909 137738 351387 336550 241850  258500  60200  121000  194500  281500  381500

Sist oppdatert: 21.02.2023