map Kart account_circle Min side

Organisasjon

Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
O1 Lærlingordning   5000  10000 10000

Sandnes kommune har et mål om at antall læreplasser skal utgjøre to prosent av befolkningen, om lag 160 læreplasser.

Lærlingordningen utgjorde i 2020 en merutgift på om lag kr 15 millioner som ble dekket av virksomhetene i kommunen. Kommunestyret ble orientert om status i sak 4/21. Dette er utgifter virksomhetene ikke har budsjettmidler til. Noe av hensikten med lærlingordningen er at disse etter hvert skal bidra til en verdiskapning som for eksempel skal kunne dekke deler av vikarbehovet. Bemanningsnorm i barnehager og skoler gjør imidlertid dette mer utfordrende, og innsparinger knyttet til Sandnes 2025 gjør at virksomhetene vurderer utgifter til lærlinger opp mot reduksjoner av andre tiltak. Kr 5 millioner er innarbeidet i budsjettet for 2023 for manglende kompensasjon av utgifter til lærlingordningen. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide ytterligere kr 5 millioner i 2024 og kr 10 millioner fra 2025.

O2 Ny IT-plattform og videre drift   -6400 -6400 -6400

I handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble tiltak O4 vedtatt, og arbeidet med modernisering av kommunes IT infrastruktur er i oppstartsfasen. Kommunen har valgt en skybasert løsning som medfører at en vil leie datalagringsplass hos leverandør med en årlig leiekostnad, istedenfor å anskaffe og drifte en egen løsning. Målet med tiltaket er å øke sikkerheten, legge til rette for innovasjon, utvikling, rask og smidig implementering og anvendelse av ny teknologi, og på sikt redusere samlet ressursbruk for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av IT-plattform. Omlegging til ny plattform vil være en krevende prosess og vil i overgangsperioden kunne påvirke kommunens digitale tjenester. 

O3 Fagopplæring, 1 årsverk  700 700 700 700

Kommunen har to årsverk som følger opp 160 lærlinger. Kommunedirektøren foreslår å styrke fagopplæringen med 1 årsverk på grunn av en stor økning av antall nye lærlinger. Politikerne ble orientert om organisering og bemanningsutfordringer i sak 5/22 til administrasjonsutvalget i 2022. 

O4 Fagopplæring, 1 årsverk finansieres av disposisjonsfond i 2023 -700      

Finansieres av disposisjonsfond innenfor Organisasjon i 2023. Kommunedirektøren foreslår at bevilgning blir innarbeidet fra 2024.

O5 Frikjøp tillitsvalgte, 1,5 årsverk  1200 1200 1200 1200

Frikjøp i henhold til bestemmelser i hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser om blant annet lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedavtalen fastsetter rettigheter for frikjøp opp mot antall medlemmer. Det har vært overforbruk de siste årene og kommunedirektøren har hatt en nøye gjennomgang av inngåtte avtaler. Det viser seg at det mangler budsjett tilsvarende 1,5 årsverk. Disse merutgiftene blir i 2022 dekket innenfor tjenesteområdet, jamfør 2 perioderapport. Kommunedirektøren foreslår videre inndekning i handlings- og økonomiplanen 2023-2026.

O6 Lederutviklingsprogram 1000  1000     

Kommunens ledere skal i 2023 og 2024 igjennom et lederutviklingsprogram på fire moduler – og programmet starter med en kickoff i november 2022. Lederutviklingsprogrammet er knyttet opp mot strategi for ledelse og medarbeiderskap. Det er søkt om midler fra KS sitt OU-fond. Kommunedirektøren vil komme tilbake til eksakte nettoutgifter i perioderapporter i 2023. Tiltaket finansieres av disposisjonsfond innen Organisasjon.

O7 Lederutviklingsprogram, finansiering disposisjonsfond -1000 -1000    

Finansieres med kr 1 million i 2023 og 2024. Tiltaket finansieres av egne disposisjonsfond i Organisasjon.

  Totalsum Organisasjon 1200 500 5500 5500

Sist oppdatert: 21.02.2023