map Kart account_circle Min side

Byutvikling og teknisk, avgiftsfinansiert

Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under tjenesteområdet Byutvikling og teknisk. Det er særlig tiltak på avløpsnettet som står for de store investeringene de kommende årene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp på grunn klimaendringer og behov for fornyelse av ledningsnett og tekniske installasjoner. I planperioden vil det også gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Videre blir separering av spillvann og overvann i Hoveveien med tilgrensede nedslagsfelt et stort og viktig prosjekt de neste 3 årene. Tiltaket skal bidra til å redusere uønskede utslipp til resipient og for å redusere energikostnader ved pumping.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Avløp
KV1 Oppgradering kulvert Lurabekken 23000 8000 15000                  
Nederste del av Lurabekken er i dårlig forfatning og står i fare for å kollapse. Denne er nå under prosjektering. Øverste del av Lurabekken må tas når Lurabyen oppfyller sin forpliktelse i utbyggingsavtalen. Dette må også koordineres med bussveien og er ikke en del av dette prosjektet. Planene er under detaljprosjektering. Prosjektet blir svært krevende i gjennomføringsfasen med blant annet omlegging av en stor interkommunal pumpeledning, store rørdimensjoner og ny vei.

Det er lagt opp til ferdigstilles i 2023.

       
KV2 Ny etappe, kulvert Lurabekken 85000   5000 25000 25000 30000            
Etappe to for oppgradering av Lurabekken. Hele kulverten som Lurabekken ligger i er dårlig, flere strekk kollapser og er en sikkerhetsrisiko. Det er også behov for å øke dimensjonen for å legge til rette for økt vannføring.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2026.

       
KV3 Tilpasning til klimaendringer   8244 1000 1000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 20000 20000

Tiltaket omhandler tilpasning på spill- og overvannsnettet for å kunne håndtere klimaendringer. Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter ved økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med tilpasning til klimaendringer for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur (se sak om hovedplan i bsak 135/14).

Tiltaket er gjort om til årlig bevilgning, økende utover i perioden. 

       
KV4 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  62000 57000 5000                  

Hovedkloakken på strekningen Ganddalsgata - Vågsgata legges om for å redusere overløpsdrift til Storåna, dette gir også økt kapasitet på hovedledningen gjennom sentrum. Eksisterende hovedkloakk gjennom sentrum vil etter dette bli nedgradert og må tilpasses redusert bruk. I forbindelse med utskifting av hovedkloakken blir det også lagt nytt overvannssystem for å ta høyde for kommende klimaendringer. Dette systemet skal knyttes til eksisterende overvannsinfrastruktur i sentrum ved Langgata. Tiltak V22 og V27 fra økonomiplan 2019-2022 er slått sammen med dette tiltaket.

Status: Ferdigstilles i 2022/2023. Kr 5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport, og brukes til å dekke ettarbeid som blir fakturert i 2023.

       
KV5 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 11000 500 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Tiltaket omhandler oppfølging av avløpsstrategi i spredt bebyggelse. I forbindelse med etablering av felles private avløpsanlegg i spredt bebyggelse, vil det i mange områder være behov for tilrettelegging med offentlig infrastruktur, ledningsnett og tekniske installasjoner.

Kr 5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
KV6 Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging, med videre   5000 5000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Det er et ønske å utnytte egne ressurser bedre ved å utføre flere oppgaver selv som i dag kjøpes eksternt, og i den forbindelse er det behov for å investere i nytt utstyr framover. Økonomiske vurderinger viser at det er mer lønnsomt å eie mye av det utstyret som det fram til nå har vært leieavtaler på. Etter hvert som leieavtalene utgår, vil det derfor være behov for å kunne investere i nytt.

Tiltaket er gjort om til årlig bevilgning. Kr 5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
KV7 Hovedavløpsledning Bergevik - Myra 20500   500 10000 10000              

Utskifting av spillvannsledning og ny overvannsledning mellom Bergevik og Myra i Forsand. Eksisterende spillvannsledning må skiftes ut og samtidig skal det legges ny overvannsledning.

Kr 0,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2025.

       
KV8 Sanering Sleipnersgate - Odinsgate med flere 54000     6000 16000 16000 16000          

Et område langs Hoveveien har felles avløpsledninger, noe som medfører mye overvann som belaster ledningsnett og pumpestasjoner og gir økt risiko for uønskede utslipp og økte kostnader ved pumping og rensing. Sanering av disse felles avløpsledningene er et viktig tiltak for å oppnå ren havn. Det er i tillegg et viktig ENØK-tiltak og vil redusere investeringer innenfor tekniske installasjoner.  

       
KV9 Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt 38000 10000 28000                  
Separering av spillvann og overvann for å redusere uønskede utslipp til resipient og for å redusere energikostnader ved pumping. Dette er et viktig område å separere før omlegging av avløpsledninger i forbindelse med åpning av Storåna. I Hoveveien er det kun kommunale ledninger som skal separeres.

Kr 13 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
Vann og avløp
KV10 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering, så vel som kostnadsbesparelser. Det pågår kartlegging og utredning for prioritering av tiltak.         
KV11 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  50000 25500 20500 4000                

Et gjenstående strekk med fellesanlegg på strekningen Åsveien-Ulvanuten skal separeres, samtidig som det er behov for å endre på trykksonene og skifte ut en asbestledning. Dette vil gi en separasjon av spillvann og overvann slik at ikke spillvann ledes til elv, bekker eller sjø. I tillegg vil de øverste abonnentene i feltet få bedre trykk.

Kr 5,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
KV12 Etablering av VA-ledninger Riska - Li 24500     500 12000 12000            

Området Riska-Li består av sammensatt bebyggelse med både hus og hytter. Området regnes som spredt bebyggelse i landbruksområde, men deler av området fremstår som nokså utbygd og tettbygd, spesielt i de områdene hvor det er mange hytter. Det er ikke tilfredsstillende vannforsyning for deler av området. Private brønner har i mange tilfeller dårlig kvalitet på vannet, og det har vært tilfeller hvor innbyggere har blitt syke på grunn av kvaliteten på drikkevannet i private brønner. Det er private avløpsløsninger. Utenom området på Grønnevik er 90 prosent av avløpsanleggene ikke tilfredsstillende i henhold til dagens krav. Valg av løsning og faktiske kostnader er ikke endelig bestemt. Planlagt oppstart siste halvdel av 2025, detaljprosjektering 2024. Anslagene er basert på grove kalkyler da prosjektet ikke er detaljprosjektert.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2026.

       
KV13 Sikre brannvannsdekning og separere avløpsledninger Ganddal skole 15000         6000 9000          

Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.

       
KV14 Foren - Helleveien 21000         6000 15000          
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.         
KV15 Foren - Ringen 24000           9000 15000        
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.         
KV16 Myrveien 23000           15000 8000        
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.                     
KV17 Gamle Austråttvei 28000               15000 13000    
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.        
KV18 Klokkerveien og Bispeveien 16000               15000 1000    
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.         
KV19 VA-anlegg Ruten 2600 10 2590                  

Tiltaket gjelder VA-anlegg inkludert kummer og overvannshåndtering i forbindelse med transformasjon av Ruten byrom.

Kr 2,6 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
Renovasjon
KV20 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Tiltaket omhandler kjøp og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor det er egnet.        
KV21 Tiltak på nedlagt deponi     1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyllplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet.        
KV22 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter.

       
Samarbeidsprosjekt
KV23 Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien 60000   20000 25000 15000              
Åpning av Storåna gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna. Overslaget er svært grovt og inkluderer ny pumpestasjon med grovt anslag kr 7 millioner.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2025.

       
KV24 Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger 118000 5000 25000 25000 43000 20000            
Først påbegynnes en delstrekning som gjenstår på Forussletta. Det legges her en ny stor overvannsledning i bussveien. VA-anlegg ved Hans- og Grete-stien og Midtbergmyra legges om. Deretter etableres bussveien fra Kvadrat til og med sentrum. Her må VA-anlegg oppgraderes og legges om i hele traseen. Detaljerte anslag vil først foreligge når detaljprosjekteringen er ferdig.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2026.

       
KV25 Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata 41000   5000 15000 21000              

Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2025.

       
KV26 Oppgradering av kommunalt avløpsnett utløst av eksterne utbyggere   1500 15000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000  

I løpet av et år er det alltid behov for tiltak på det offentlige nettet i forbindelse med at andre aktører bygger ut. Dette kan for eksempel være Lyse, Statens Vegvesen eller Rogaland Fylkeskommune.

Tiltaket er gjort om til årlig bevilgning. Kr 5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
KV27 Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass i forbindelse med bussveiutbygging 15000 6000 9000                  

Når bussveien blir opparbeidet gjennom sentrum må alt arbeid i grunnen være ferdigstilt. Det innebærer videreføring av nye, klimatilpassede overvannsledninger, samt tilkobling i Langgata. Det ligger ny overvannsledning i Langgata som tas i bruk med denne sammenkoblingen. Denne ledningen vil avlaste eksisterende, og til dels overbelastede, ledninger blant annet gjennom Julie Egesgate, og er en del av klimatilpasning i sentrum. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader med å krysse under jernbanen.

Kr 9 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2023.

       
Andre tiltak
KV28 Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg 7000 6060 2940 -1000 -1000              
Viser til UMT sak 47/20 den 2. desember 2020, der det ble vedtatt å gå videre med fullskala biokullanlegg.

Kr 3,9 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022.

       
KV29 Kommunal egenandel miljøtiltak     300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Kommunen søker i lag med frivillige organisasjoner om støtte til ulike miljøtiltak fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune. Ofte er det behov for en liten egenandel for å motta denne støtten.

       
Totalsum Byutvikling og teknisk, avgiftsfinansiert 738600 132814 173830 125300 170800 122300 96800 60800 67800 51800 37800 32800

Sist oppdatert: 21.02.2023