map Kart account_circle Min side

Økonomi

Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
Ø1 Lønn, to årsverk  1400 1400 1400 1400

Lønningsavdelingen har behov for et årsverk som skal ivareta systemansvaret for Visma Enterprise og HRM. Det må foretas forberedelser og opprydninger før en eventuell ny anskaffelse og/eller overgang til skyløsning. I tillegg er det behov for ekstra ressurser til  GDPR, og utvikling/digitalisering samt oppfølgning og opplæring av virksomhetsledere. Grunnet høy turnover, økt arbeidsmengde og personellsituasjon ved lønningsavdelingen, foreslås det ennå et ekstra årsverk, jamfør 2. perioderapport 2022.

Ø2 Lønn, årsverk finansieres av disposisjonsfond -1400  -1400    

To årsverk finansieres av disposisjonsfond av Økonomi i 2 år. Kommunedirektøren foreslår økt budsjettramme fra og med 2025. 

Ø3 Nytt virksomhetsstyringsverktøy   1600 1600 1600

Økonomi har behov for et verktøy som tillater effektivisering av arbeidsprosesser knyttet til analyse, planlegging, måloppfølging, rapportering og publisering av handlings- og økonomiplan, budsjett, perioderapporter og regnskap. Andre planer i kommunen kan også produseres og publiseres i løsningen. Årlig kostnad er anslått til kr 1,6 millioner. Grunnet usikker framdrift vil Økonomi dekke eventuelle utgifter i forbindelse med tiltaket innenfor egen budsjettramme i 2023. Kommunedirektøren foreslår bevilgningen fra og med 2024.

Ø4 Anskaffelser, 1 årsverk 800 800 800 800

Det er for lite ressurser til kontraktsoppfølging. Bistand fra Anskaffelser til kontraktseier i de ulike juridiske elementene i kontraktsoppfølgingen, herunder frister, ansvar, framdrift og krav til kvalitet i samsvar med innkjøpsavtalene må styrkes. Dette er også i tråd med tilbakemeldinger i arbeidet med roller, ansvar, myndighet og kjerneoppgaver (RAMKO) i økonomiavdelingen, jamfør 2. perioderapport 2022.

Ø5 Anskaffelser, 1 årsverk finansieres av disposisjonsfond -800      

Stillingen finansieres av eget disposisjonsfond i 2023. Kommunedirektøren foreslår at bevilgningen innarbeides i budsjett fra 2024.

  Totalsum Økonomi   2400 3800 3800

Sist oppdatert: 21.02.2023