map Kart account_circle Min side

Innledning

Kommunens langsiktige mål og strategier

Handlings- og økonomiplanen er forankret i kommuneplanen. Kommuneplanen for Sandnes bygger på visjonen Sandnes – i sentrum for framtiden. De tre verdiene til visjonen – romslig, modig og sunn, er de kvalitetene som skal være med å gi farge og retning, og prege vår ferd mot framtiden. I det romslige ligger mangfold, toleranse og generøsitet. Det modige indikerer at vi må våge å tenke nytt, bygge handlingsrom basert på ansvarsdeling og tillit og være tydelige når vi prioriterer. Det sunne bygger på bærekraftbegrepet, med fokus på helse, miljø og trivsel.

Kommuneplanen har tre hovedmål:

  • Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn
  • Sandnes skal være en attraktiv kommune
  • Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

God folkehelse og bærekraftig utvikling er verdier som skal ligge til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune. Tilrettelegging for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et samfunn som fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen. Bærekraftig utvikling bygger på de tre pilarene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, basert på FNs bærekraftmål.

 

Sosial bærekraft er et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle innbyggere uavhengig av bakgrunn og bosted. Økonomisk bærekraft skal sørge for en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det betyr at kommunens mål må ivareta kommunens økonomiske handleevne over tid. Miljømessig bærekraft handler om å stanse klimaendringene og ta vare på naturen som en fornybar ressurs for dagens og kommende generasjoner.

Regjeringens perspektivmelding (2021) peker på endringer i befolkning og arbeidsliv, klimaendringer og endrede økonomiske forutsetninger som danner det langsiktige utfordringsbildet for landet. Hvordan disse utfordringene ser ut i et Sandnesperspektiv er sammenfattet her. Utfordringsbildet som trekkes opp gjennom perspektivmeldingen kan bare løses gjennom omfattende omstilling av kommunens tjenesteproduksjon og kommunale tilrettelegging.

Gjennom handlings- og økonomiplanen detaljeres kommunens langsiktige mål og strategier i konkret handling for dette omstillingsarbeidet i den kommende fire-årsperioden.

Sist oppdatert: 18.01.2023