map Kart account_circle Min side

Organisasjon

Nr Tiltaksliste Total kalkyle Bevilget før 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
OR1 Digital strategi     3800 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Digitalisering og automatisering er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommune sitt mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av digitale løsninger. Årlig bevilgning. Midlene benyttes til å nå målene i gjeldene digital strategi og for å sikre verdiøkning og effektiv bruk av sentrale løsninger.

Kr 2,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022. 

     
OR2 Nettverk - kommune felles 9000 6000 3000                  

Det er et stort behov for en kontinuerlig forbedring og utbygging av hele kommunens nettverk for å være klar til å ta i bruk nye digitale løsninger for både kommunens innbyggere og ansatte. I tillegg er det økt behov for kapasitet og utbygging for å kunne ta i bruk velferdsteknologi, og satsing på digitale verktøy for skole og barnehager samt kommunens øvrige enheter. Arbeidet må gå over flere år for å kunne få til en samlet enhetlig og sikker nettverksinfrastruktur for alle enheter i Sandnes kommune.

Status: Kr 3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022. Tiltaket planlegges ferdigstilt i 2023. 

     
OR3 Oppgradering dokumenthåndteringssystem  3800  3200  600                  

For å ha et effektivt og brukervennlig sak/arkivsystem (dokumenthåndteringssystem) er det avgjørende å følge utviklingsløpene til leverandørene. Kostnader til løpende videreutvikling og oppgradering må regnes med.

Status: tiltaket planlegges ferdigstilt i løpet av 2023.

     
OR4 Utskifting av stemmeavlukker   500   500                  

Sandnes kommune har hatt gamle stemmeavlukker, og det ble i 2017 kjøpt inn 20 nye avlukker som er universelt utformet. Det ble i 2019 kjøpt inn 50 avlukker à kr 10 000, og i 2023 er det behov for å skifte ut de siste 50 avlukkene.

     
OR5 Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem 4100   1080 3020                  

Det skal foretas et forprosjekt for å vurdere om kommunedirektøren skal gå videre med nytt sak/arkiv system (dokumenthåndteringssystem) for kommunen. Tanken er å splitte opp sak/arkivsystemet i moduler, noe som er mer framtidsrettet enn dagens løsning hvor alt er samlet i ett system. En oppsplitting vil oppfylle føringene i Sandnes kommunes digitale strategi samt føringer fra nasjonalt hold, og oppsplitting i moduler gjør oss mindre leverandøravhengige. Saksbehandlerne forholder seg til systemer (moduler) som er bedre tilpasset det fagområdet som de arbeider under, noe som igjen letter og effektiviserer hverdagen for disse. I tillegg blir det bedre kvalitet på arkivene og kontroll på dataene.

Status: Kr 3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022. Tiltaket planlegges ferdigstilt i løpet av 2023.

     
OR6 Inn-Digi-Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring 5000 2000 3000                  

Program for prosessoptimalisering som gjennomføres innenfor en ramme på kr 5 millioner, jamfør ksak 75/20. Programmet finansieres ved bruk av innovasjon og digitaliseringsfond.

Kr 3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

     
OR7 Nytt oppvekst administrativt system 6000 4332 1668                  
Nytt oppvekst administrativt system (OAS) finansieres ved bruk av digitalisering- og innovasjonsfond, jamfør bsak 98/18.

Kr 1,7 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

     
Totalsum Organisasjon  28400 16612 15588 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Sist oppdatert: 18.01.2023