map Kart account_circle Min side

Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften. Dette har vist seg spesielt gjeldende det siste året, sett i lys av energikrisen i Europa.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Eiendom
E1/P47 Miljøtiltak, kommunale bygg     1900 1900 3325 3325 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig profil/drift av byggporteføljen. Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljøplan for Sandnes kommune.        
E2/P47 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     3610 2660 3325 3325 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandskartlegging og samkjøring med andre arbeider/prosjekt på det enkelte bygg.

Kr 1 million er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E3/P47 ITV-anlegg (kameraovervåking)     3325 950 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette, må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 million til formålet. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av en risikovurdering.

Kr 2,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E4/P47 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     285 285 285 285 300 300 300 300 300 300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Eiendomsavdelingen har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avdelingen. Nettet benyttes til kommunikasjon/overføring av datatrafikk, kameraovervåking, adgangskontroll og SD-anlegg som er avhengig av denne transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utdatert utstyr for kommunikasjon og oppgradering av teknisk nett for å sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull. Oppgraderingen skjer når IT oppgraderer sine system og hvilke bygg, som gjelder alle eiendomsavdelingen har teknisk utstyr på, avtales årlig sammen med IT for å unngå sikkerhetshull. Det avsettes kr 0,3 millioner årlig.

       
E5/P47 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     2850 1425 1425 1425 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg. For barnehager vil en nå benytte elektroniske nøkler med tilgangsstyring. Hvilke bygg som tas hvilket år prioriteres ut fra brukernes behov og sikkerhetshull i nøkkelsystemet (mistet nøkler).

Kr 1,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E6/P47 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     570 570 570 570 600 600 600 600 600 600

Status: Rullering - årsbevilgning.

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg. Kostnad for oppgraderinger er for å ivareta sikkerhet for leietakere og sikker drift samt levering av varme for byggene.

       
E7/P47 Universell utforming     7668 3587 9212 4990 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Status: Rullering - årsbevilgning.

I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt utformet innen 2030, og målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. Tilstandsanalysene utført i 2018 avdekker et behov for universell utforming i størrelsesorden kr 98 millioner. Tatt hensyn til tilstandsanalyser på bygg som enda ikke utført, kan en røft estimere et etterslep i størrelsesorden kr 150 millioner.

Kr 6,2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E8/P47 Nedgravde avfallscontainere     950 950 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur, men for nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere. Lokasjon prioriteres med bakgrunn i behov og risikovurdering.

       
E9/P47 Programvare/programmering fagservere i kommunens formålsbygg     2232 902 902 902 950 950 950 950 950 950

Eiendomsavdelingen har behov for å avløse eldre serverløsninger som ikke kan supporteres av IT-avdelingen slik at datasikkerheten opprettholdes. Det oppgraderes da til felles servere for SD-anleggene slik at en kan spare oppgraderingskostnader i framtiden, samt minske driftskostnadene på disse.

Kr 1,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E10/P47 Regulering eiendommer 17971 2416 12230 3325                

Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene må reguleres eller utredes til eget bruk eller salg. Følgende eiendommer er planlagt regulert i perioden:

Vagleleiren, Vatne skole, Vatneleiren, Figgjo gamle skole og Lura skole.

Kr 6,3 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. og 2. perioderapport 2022.

       
E11/P47 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     1425 1425 1425 1425 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det settes av midler til tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller og bo- og aktivitetssenter for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. Det foreslås at det avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i året i planperioden.

       
E12/P47 Oppgradering etter branntekniske vurderinger     950 950 1425 1425 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Som følge av gjennomgang av FDV dokumentasjon og branntilsyn er det avdekket behov for å oppgradere eksisterende brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og merking. Ved en del rehabiliteringer, endringer og påbygg er ikke den helhetlige systematikken ivaretatt i enkelte bygg. For å best ivareta personellsikkerhet og myndighetskrav må dokumentasjon og nevnte tekniske anlegg være korrekte.        
E13/P47 Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      2171                  
Det er et stort behov for en del asfaltering og remerking av parkeringsplasser på skoler og barnehager. Dette for å sikre bedre adkomst til byggene og mer oversiktlige trafikksituasjoner.

Kr 2,3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E14/P47 Radontiltak i bygg med for høye bq-verdier     1710 475 475 475 500 500 500 500 500 500
Dette er et lovpålagt tiltak. Kravet er hjemlet i Byggeteknisk forskrift § 13-5 at alle rom som har varlig opphold ikke skal ha årsmiddelverdi høyere enn 200 bq og at en er pålagt å gjøre tiltak når grensen overstiger 100 bq. Dette må Sandnes kommune som huseier dokumentere. Midlene benyttes til lovpålagte tiltak som må gjennomføres i byggene når verdiene for Radon er for høye, og det er en 5 års frekvens på målingene. Det er et stort behov for tiltak etter årets målinger siden disse kan kun gjøres i vintermånedene, og neste vinter gjennomføres nye målinger og disse vil da avdekke behov for nye tiltak i annen bygningskategori. Ved for høye verdier kan vi bli pålagt å stenge bygg/deler av bygget.

For å gjennomføre tiltakene der en finner høye verdier må det settes av en årlig bevilgning på kr 0,5 million til formålet. Tiltak prioriteres ut fra funn ved kartlegging foregående år.

Kr 1,3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E15/P47 Digitalisering og organisering av Brann og FDV-dokumentasjon for formålsbygg 4150 1300 2850                  
For å ivareta Sandnes kommune sine verdier og bidra til fornøyde brukere, er eiendomsavdelingen helt avhengige av enkel og presis tilgang til informasjon om byggene. Sandnes kommune har digitalisert sine arkiver og nå må eksisterende FDV dokumentasjon/arkiv også digitaliseres. Digitaliseringen vil føre til enklere og mer presist informasjonsuttak, spesielt for driftspersonell. Det blir mye større tilgjengelighet av informasjon på tvers av kommunens enheter, bedre grunnlag for å identifisere feilkilder, samt tettere oppfølging av aktiviteter og avvik som følge av digitaliseringen.

Kr 3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E16/P47 Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager  3950 3000 950                  

Det er behov for oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager som ikke er i henhold til dagens regelverk med hensyn til utførelse og høyder. Dette for å forebygge rømninger i barnehagesituasjon.

       
E17/P47 Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg 5700     5700                

Det er viktig at våre administrasjonsbygg og utleiebygg har brannteknisk vurdering av bygningsmassen, samt får håndtert tiltak som er påkrevd. Tiltaket omfatter i hovedsak bygg på Vatneleiren og Vagleleiren. Det foreslås avsatt kr 6 millioner i 2024.

       
E18/P47 Riving gamle bygg og brakker 4750   4750                  

Sandnes kommune har flere brakker og gamle bygg som ikke er i bruk og mangler godkjenning. Det påløper løpende driftskostnader på disse. Det foreslås avsatt kr 5 millioner i 2023 til sanering og tilbakeføring av tomtene. Dette gjelder blant annet gamle brakker på flere skolebygg.

       
E19/P47 Utskifting av kunstgress i ballbinger på uteanlegg formålsbygg     1900 950 950 475 500 500 500 500 500 500

Banene som ligger under eiendom sitt ansvarsområde begynner å bli svært slitt. Konsekvensen av manglende utskiftning er at flere av banene kan bli stengt allerede neste år. Dette gjelder banene i tilknytning til skoler som ligger under eiendom sitt eie, og er ikke det samme som kunstgresstiltaket under byutvikling og teknisk.

Kr 1 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E20/P47 Oppgraderinger av kommunale bygg     10925                  

Med vedtatt nivå på midler til oppgradering av boliger vil en risikere at det vil begynne å stå ledige boliger og småhus. Mange av boligene har en hard bruk, og det er ikke tilrådelig å tildele ny leietaker uten betydelig, men nøktern, oppgradering. Dette vil således bidra til ytterligere økning på venteliste til kommunale boliger i Sandnes. Erfaring tilsier at det må avsettes i størrelsesorden kr 20 millioner årlig til oppgraderinger for å til enhver tid kunne tildele ledig bolig til ny leietaker.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det følgelig være behov for færre oppgraderinger.

Kr 11,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E21/P47 Adgangskontroll medisinrom boas 1426 27 1399                  

Prosjekt pågår over årsskifte. Kr 1,5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E22 Aktivitetshus Lura  93000           50000 43000        

På tomten som kjøpes, jamfør tiltak E24 i handlings- og økonomiplan 2022-2025, foreslås det å bygge et aktivitetshus. Aktivitetshuset planlegges i størrelsesorden 1600 m2 og inneholder tre aktivitetsflater:

  • En stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall.
  • En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet.
  • En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet.

Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.

Det er lagt til grunn utleie til Tryggheim videregående på dagtid, og bruk av kommunens idrettslag på kveldstid. Bygget vil også innrettes slik at en kan motta størst mulig tilskudd fra spillemiddelordningen.

       
E23/P43 Nybygg Sivilforsvaret, Vagleleiren 0    -1000 -9000 -45000 11000 44000          

Reforhandlede leieavtaler med Sivilforsvaret og Rogaland brann og redning IKS om lokaler i Valgeleiren ble godkjent av formannskapet i sak 105/20. Vesentlig i forhandlingene var å få avklart om leietakerne ser for seg langsiktige leieforhold og ønsker om å delta i regulering av eiendommen. Avtalene som er inngått bekrefter dette og felles mål om å få til et framtidsrettet areal- og kostnadseffektivt senter for samfunnssikkerhet. Reguleringsplan påregnes å gå over 2-3 år, jamfør kartlagte krav som stilles til adkomst, vei, kulturmiljø, sikkerhet med videre. Grunn- og miljøundersøkelser er utført. Det tas sikte på at området er ferdig regulert til 2025. I henhold til avtalen med Sivilforsvaret skal det i prosessen utredes nybygg/ombygg av deres fasiliteter og beredskapslager spesielt. Leieavtalen med Sivilforsvaret er på 5 år pluss opsjon på 5 år, jamfør statens rammer som de er omfattet av. Deres behov må derfor løses i denne planperioden. Det er innarbeid kr 110 millioner til nybygg/ombygging. Kalkylen er på et svært grovt nivå og det skal i forkant legges fram en konseptvalgutredning som gir alternativer for videre byggeprosjekt.

Kommentar til P43: Tiltaket tas ut i sin helhet. Reversering av beløpene ble vedtatt tatt ut ett år for tidlig, noe som gjør at beløpene ikke går i null år for år. Dette vil bli justert i 2023.

       
E24/P47 Garderobeanlegg Vagleleiren 5900 4000 1900                  
Planlagt ferdigstillelse av tiltak E16 fra handlings- og økonomiplan 2020-2023. Eventuelle ytterligere tiltak som må gjennomføres i Vagleleiren sees i sammenheng med tiltak E23.

Kr 2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
E25/P47 Energieffektivisering 48070   16000 8330 14000 9740            
Som en del av måloppnåelse for bærekraftig og fornybar energi, CO2 avtrykk samt miljøplan, skal det etableres tekniske systemer for produksjon av elektrisk og vannbåren energi for formålsbygg i Sandnes kommune. Dette er et viktig bidrag for å redusere kjøp av energi fra eksterne leverandører samt å øke egenproduksjonen. Før endelig valg av løsning foretas det alternativvurderinger med tanke på måloppnåelse. Løsninger som for tiden er mest aktuelle er solcellesystemer, solfangere, varmepumpesystemer, vindturbiner eller andre tilsvarende systemer.         
Totalsum Eiendom  184917 10743 81550 25384 -5781 41262 115350 64350 21350 21350 21350 21350

Sist oppdatert: 04.05.2023