map Kart account_circle Min side

Driftsrammer per kostrafunksjon

Funksjon   Vedtatt budsjett 2023
100 POLITISK STYRING 28894
110 KONTROLL OG REVISJON 4982
120 ADMINISTRASJON 521549
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 354737
130 ADMINISTRASJONSLOKALER 431
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -64307
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 106144
172 PENSJON 71501
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 29722
201 BARNEHAGE 786092
202 GRUNNSKOLE 1037626
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 84598
213 VOKSENOPPLÆRING 16391
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 47965
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS 73526
222 SKOLELOKALER 172477
223 SKOLESKYSS 13825
231 AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE 14642
232 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 74199
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 10086
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. 88448
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING 198916
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 50296
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 27988
244 BARNEVERNTJENESTE 55213
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 14984
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 89454
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 498722
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 629867
256 ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD 14438
261 INSTITUSJONSLOKALER 107251
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 257026
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 15537
275 INTRODUKSJONSORDNING 71876
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 33315
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 120708
283 BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG 25674
301 PLANSAKSBEHANDLING 21548
302 BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 4183
303 KART OG OPPMÅLING 7441
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 19230
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 148
321 KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG -250000
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 6902
329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 5520
330 SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK 4121
332 KOMMUNALE VEIER 114259
335 REKREASJON I TETTSTED 75260
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 84712
340 PRODUKSJON AV VANN 33900
345 DISTRIBUSJON AV VANN -40443
350 AVLØPSRENSING 54600
353 AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN 35870
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 4241
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 39690
365 KULTURMINNEFORVALTNING 1346
370 BIBLIOTEK 13833
375 MUSEER 7434
377 KUNSTFORMIDLING 16738
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 5125
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) 64923
383 KULTURSKOLER 32874
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 13156
386 KOMMUNALE KULTURBYGG 32176
390 DEN NORSKE KIRKE 49728
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 19089
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -3053000
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -2253300
841 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSAKPET -160205
850 STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK -132508
870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN -563384

Sist oppdatert: 21.02.2023