map Kart account_circle Min side

Finansiering av investeringene

Nr Prosjekt Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
I1 1100799 Startlån 240000 240000 240000 240000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. For 2022 er lånerammen på kr 240 millioner, og dette beløpet videreføres i planperioden.

I2 1100799 Avdragsinntekter startlån -140000 -150000 -160000 -170000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.

I3 9000099 Avdragsutgifter startlån 140000 150000 160000 170000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken.

I4 9000099 Bruk av startlån -240000 -240000 -240000 -240000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken, jamfør tiltak I1.

I5 9000099 Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet -23863 -23863 -23863 -23863

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med kr 4,33 millioner i avdrag fra Sandnes tomteselskap KF og kr 19,53 millioner i avdrag fra Lyse AS.

I6 9000199 Momskompensasjon på investeringer -160205 -176483 -179160 -202617

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

I7/P49 9000099 Bruk av lån (til egne investeringer) -742272 -787682 -773335 -988904

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.

I8/P48 9000199 Overføring fra drift -119722 -148223 -89795 -73141

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 119,7 millioner i 2023, synkende til kr 68,9 millioner i 2026. 

Totalsum finansiering

-1046062

-1136251 -1066153 -1288525

Sist oppdatert: 21.02.2023