map Kart account_circle Min side

Kultur og næring

 Nr Tiltakstekst 2023  2024  2025  2026
  Kultur, bibliotek og kulturskole 
K1 Omstilling 2025, økning billettpriser kulturhuset   -100  -100 -100

Tiltaket er en videreføring av vedtatt tiltak K7 fra handlings- og økonomiplan 2021-2024. Omsetningen på Sandnes kunst- og kulturhus er i hovedsak knyttet til arrangementer og annen publikumsrettet aktivitet. Det legges også vekt på økning i aktivitet på begge hus og større grad av utleievirksomhet. For å nå estimerte inntektskrav i årene framover foreslås det økning i billettprisene på enkelte områder. 

K2 Kulturskolen, styrke bemanning med en avdelingsleder  750 750 750 750

Sandnes kulturskoles avdeling Musikk 1 er en stor avdeling med 37 ansatte. I denne avdelingen ligger all undervisning som er knyttet til orkester og korps, strykeinstrument, blåseinstrument, slagverk og gitar. Blant annet har avdelingslederen oppfølgingsansvar for ni skolekorps, med 574 elever og 15 ansatte. Det ligger også i stillingen ansvar for kulturskolens tre orkestre med 122 musikere og 7 ansatte. Nåværende situasjon, med størrelsen på avdelingen både i elevtall og antall ansatte, er til hinder for videreutvikling av våre tilbud. Det er behov for å få tilført en stilling til, slik at vi kan dele denne store avdelingen i to.

K3 Kulturskolen, avdelingsleder finansieres av disposisjonsfond -750 -750    

Kommunedirektøren foreslår at det finansieres av eget disposisjonsfond i 2023 og 2024. 

K4 Samarbeidsavtale med Jærkommunene, frivillige tiltak landbruk 136 136 136 136

I tråd med formannskapet sitt vedtak i sak 71/21 er finansiering av Sandnes kommune sin del av samarbeidet, kr 136 200 løst ved bruk av fond i 2022. Tilskudd fra 2023 og utover skal i henhold til vedtaket innarbeides i handlings- og økonomiplan 2023-2026. Prosjektet «Frivillige tiltak i landbruket» (FTL) er en interkommunal satsing på klima- og miljøarbeidet i landbruket og en viktig del av vannforvaltningsarbeidet i Jæren vannområder.

P18 Fritidsaktiviteter for barn i fattige familier 500 500 500 500
P19  Kongesommer, inkl. småjobbsentralen 500 500 500 500
P20 Sandnes Historielag 10 10 10 10
P21 Tilskudd til kulturarrangement  40 40 40 40
P22 Husleietilskudd (kultur) 50 50 50 50
P23 Skas-Heigre pumpelag  200      
  Totalsum Kultur og næring 1436 1136 1886 1886

Sist oppdatert: 21.02.2023