map Kart account_circle Min side

Helse og velferd

Innen Helse og velferd skal det investeres for i underkant av kr 1,7 milliarder i planperioden. Det legges opp til bygging av bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, med ferdigstillelse i 2024. Det satses videre på kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte som et ledd i arbeidet med boligsosial handlingsplan. I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og oppgradering av trådløst nett. Det er også lagt inn oppstart bygging av et nytt bo- og aktivitetssenter på Sørbø Hove i 2024, samt planlagt ferdigstillelse av to nye bo- og aktivitetssentre i tiårsperioden. Videre vil det også utføres nødvendige bygningsmessige oppgraderinger og branntekniske tiltak.

Foreldreinitiativ 3 (tiltak H12 i handlings- og økonomiplan 2022-2025) ble utlyst på anbud i høst. Det kom inn ett tilbud, som var langt over vedtatt bevilgning for prosjektet. På bakgrunn av dette har kommunedirektør besluttet å ikke videreføre investeringstiltaket i forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Før prosjektet vurderes på nytt, vil kommunedirektøren gjøre alternativvurderinger av prosjektet og se om det er andre løsninger som kan dekke behovet. Kommunedirektøren vil komme tilbake med sin vurdering i løpet av 2023.

Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser og utleieboliger er fjernet i forslag til statsbudsjett 2023. På bakgrunn av dette har kommunedirektøren innarbeidet bortfall av slike investeringstilskudd i forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Bortfallet av tilskuddsmidler i planperioden utgjør kr 413 millioner, henholdsvis kr 287 millioner til heldøgns omsorgsplasser og 126 millioner til utleie. Bortfallet av tilskudd medfører en tilsvarende økning i låneopptak til finansiering av investeringer.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
  Sykehjemstjenester                        
H1/P47 Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen, om lag 60 plasser 348725 1500 20425 190000 132050 4750            

Status: Under planlegging. Forventet byggestart i 2024 og ferdigstillelse tidlig i 2026.

Kommunestyret har i ksak 106/20 vedtatt en utbyggingsrekkefølge for etablering av nye sykehjemsplasser. Vedtaket fastslår at første utbygging av nye plasser legges til HUP1 på Sørbø Hove (Jonashagen).

Kommunedirektør har innarbeidet midler til planlegging i 2023, samt tomtekjøp og bygging 2024-2026.     

       
H2/P47 Nytt bo- og aktivitetssenter Lunde,  om lag 50 plasser  437725   1425 3800       200000 232500      

Status: Planleggingsmidler innarbeidet i 2023-2024. Bygging utenfor planperioden.

Helse og velferd har sett på sykehjemsbehovet framover. I tiltak H1 er det innarbeidet et bo- og aktivitetssenter med 60 plasser, med ferdigstillelse tidlig i 2026. Det foreslås at neste bo- og aktivitetssenter må ferdigstilles i 2027 (tiltak H3) og deretter ett i 2029 (tiltak H2). Rekkefølgekrav infrastruktur grovt estimert til 11 millioner. Tomtekostnad stipulert.     

       
H3/P39 Nytt bo- og aktivitetssenter Hana gamle skole, om lag 70 plasser   1000                    

Status: Utredning. Midler til regulering, forprosjekt og rivearbeider i 2022-2023. Forventet ferdigstilt i 2027.

Helse og velferd har sett på sykehjemsbehovet framover. I tiltak H1 er det innarbeidet et bo- og aktivitetssenter med 60 plasser, med ferdigstillelse tidlig i 2026. Det foreslås at neste bo- og aktivitetssenter må ferdigstilles i 2027 (tiltak H3) og deretter ett i 2029 (tiltak H2). Kommunedirektøren foreslår å avsette midler til utvikling av Hana gamle skole til kommunens behov for sentrale tjenester slik som bo- og aktivitetssenter. Sandnes eiendom har vurdert at tomten har gode forutsetninger for å utvikles til et bo- og aktivitetssenter med om lag 70 plasser. Det er utarbeidet en volumstudie som må videreføres med mulighetsstudie og omregulering til endret bruk.

Kr 2 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. perioderapport 2022.

       
P40/P47 Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 70 plasser 424150    6650    9500  250000  157000          
H4 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 9000 7200 1800                  

Flere bo- og aktivitetssenter har utdaterte sykesignalanlegg som det er vanskelig å få tak i deler til når noe blir ødelagt. Moderne sykesignalanlegg gir i tillegg nye muligheter til å bruke ulike sensorer og tilgangsstyring for pasientene. Det ferdigstilles utskifting på Austrått og Lunde i 2022. Videre er det planlagt utskifting på Lura og Byhagen i 2023. Kostnadsestimatet er kr 1,8 millioner per anlegg. Sammenlignet med tidligere økonomiplaner forslår kommunedirektør at tiltaket økes med kr 1,8 millioner for å dekke nytt anlegg på Byhagen.

       
H5/P47 Utstyr sykehjem     1500 500 475 475 500 500 500 500 500 500

Sykehjemmene mangler mye grunnleggende utstyr og det er utstyr som er modent for utskifting. Eksempel på utstyr er pasientløftere, toalettforhøyere, rullestoler med mer. Tidligere var det en årlig bevilgning til erstatning av utrangert utstyr, denne ble fjernet for flere år siden. Det er nå et etterslep på kr 2,5 millioner.    

       
H6/P47 Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg     8265 2565 2850 2850 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Status: Årlig rullerende bevilgning.

Det er stort behov for oppgradering av omsorgsbygg med tanke på tekniske anlegg og overflater. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det på sikt være behov for færre oppgraderinger.

Kr 6 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
H7/P47 Branntekniske tiltak helsebygg 38150 22000 10450 2850 2850              

Status: Forventet ferdigstilt 2025.

Det er flere pleietrengende pasienter enn tidligere som er vanskelige å evakuere ved brann. Brannvesenet gir føringer om å enten installere sprinkleranlegg i leilighetene eller å øke bemanningen. Sprinkelanlegg anses å gi lavere kostnad enn å øke bemanning på fast basis. Midlene planlegges brukt på Lura bo- og aktivitetssenter, Trones serviceleiligheter, samt Haugen 25 (EFF-boliger). Det søkes støtte fra Husbanken.

Kr 7 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.      

       
H8/P47 Utbygging av nettverk og gjestenett på bo- aktivitetssenter 7291 2600 4691                  

For å kunne utnytte digitale løsninger og velferdsteknologi optimalt må det trådløse nettet oppgraderes på bo- og aktivitetssentrene.

Status: Endret tiltaksnavn fra «Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og aktivitetssenter» siden det er sannsynlig at nettverk vil bli dekket av både Wi-Fi og 4G/5G for å finne den mest kostnadseffektive totalløsningen. Arbeidet er forsinket grunnet omprioritering av ressurser for å håndtere utfasing av kobbernettverk på mange av kommunens lokasjoner. Dette tiltaket sees også i sammenheng med utfasing av kobbernettet fra Telenor som nå er framskyndet. Ny løsning vil dekke behov for både data og telefoni samtidig.

Kr 5 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
H9 Oppgradering Åseheimen borettslag 13174 7000 6174                  

Status: Bygging pågår med forventet ferdigstilling i januar 2023.

Kommunen har kjøpt 12 leiligheter i Åseheimen borettslag gjennom 2020-2021. Leilighetene trenger en oppgradering av gulvbelegg, maling, kjøkken og bad slik at de kan brukes som et framtidsrettet tilbud innen helsetjenesten. Kontrakt er signert og arbeider er påbegynt i oktober 2022. Forventet ferdigstilling januar 2023.

I henhold til osak 47/22 og ksak 99/22 er totalrammen oppjustert til kr 13,2 millioner. Kr 6,2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.      

       
H10 Kommunalt legekontor 5000   5000                  

Kommuneoverlegen arbeider med planer om å opprette et kommunalt legekontor for å sikre befolkningen tilgang på fastleger. Her vil det påløpe kostnader til ombygging av kontorene som er leid inn. Inventar og utstyr er estimert til om lag kr 2 millioner.

       
  EFF (Enhet for funksjonshemmede)                        
H11 Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser 75410 2784 52626 20000                
Status: Prosjektering pågår. Planlagt ferdigstilt i 2024.

På Lunde bo- og aktivitetssenter er det i dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. Bofellesskapet ble opprinnelig bygget med tanke på eldre, men ble tatt i bruk for yngre med fysiske funksjonsnedsettelser. Det fungerer dårlig for denne gruppen, både med tanke på utforming og beliggenhet. Det ønskes derfor en mer sentral tomt. Kommunestyret har i sak 59/22, Konseptvalgutredning (KVU) vedtatt at prosjektet skal bygges på tomt på felt B11, Sørbø/Hove. Reguleringsplan er godkjent og det er oppstart på byggeprosjektet i slutten av 2023 og ferdigstilling i slutten av 2024.

Kr 3,4 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
H12/P41/P47 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser 44737 1741 14046 19000 9950              
Status: Planlagt byggestart i 2024 og forventet ferdigstillelse i 2025.

Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere bemanningsgrad.

Per nå kjøpes det tiltak til 5 personer i målgruppen fra private aktører som tiltaket skal erstatte.

Tiltaket forventes å gi innsparing i forhold til kjøp av tjenester. Innsparingsgevinsten vil avhenge av kostnadsnivået til eksternt kjøp og hvilke brukere som får bolig i tiltaket. Tidligere er det beskrevet potensiale for innsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie (omstillingssak juni 2016). Anslaget for innsparing er usikkert og må beregnes på nytt når boligen er ferdig og plasser er tildelt.

Kr 2,3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.  

       
H13/P42/P47 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 189832 447  7000 89650 97853 -5118            

Status: Planlagt påbegynt i 2025 og ferdigstilt i 2026.

Vågsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del av brukerne har multifunksjonshemminger. Vågsgjerd aktivitetssenter har per i dag 50 brukere pluss 4-5 tilsynsbrukere og 27 årsverk (35 ansatte). Vågsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i Holbergsgate 19 («Varnerområdet») med leiekontrakt fram til 31. desember 2019, men med opsjon om å forlenge leieforholdet til 2024. Området er under transformasjon og det er behov for å finne nye løsninger for enheten.

Et nytt senter skal dekke både dagens behov og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt, slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av nytt avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Senteret skal inneholde ulike aktivitetstilbud for brukergruppen slik at de opplever variasjon i løpet av dagen samt stimulering av ferdigheter og sanser.

Skaret avlastningssenter har en mindre avdeling, med et tilsynstilbud for skoleelever på ungdomstrinnet opp til og med videregående nivå, som ikke dekker behovet. Anslagsvis er det inntil 15 elever som trenger et slikt tilbud og dette planlegges lagt til aktivitetssenteret.

Tomten er under regulering og det må avsettes plass til gode uteområder med stier som er framkommelige for rullestoler, samt sansehage, gapahuk, lekeapparater og mulighet for en grønnsakshage.

Planleggingsmidler er innarbeidet i 2024.         

       
H14/P47 Nybygg Åsveien 156 43717 341 6801 36575                
Dagens beboere i Åsveien har flyttet til Olsokveien (tiltak H10 i handlings- og økonomiplan 2022-2025). Åsveien er i dag lite funksjonell for både beboere og ansatte og har et stort behov for oppgradering. Midlene innbefatter reguleringsendring, rivning av eksisterende bygg og nybygg med 8 leiligheter og personalbase. Konseptutredning forventes framlagt vinter 2022 og regulering kan deretter starte opp. Det er lagt opp til ferdigstillelse i 2024.

Kr 2,2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.   

       
H15/P47 Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser     4417 1567 1567 1567 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Status: Årlig rullerende bevilgning.

Behov for oppgradering / rehabilitering av leiligheter og fellesareal beløper seg til om lag kr 33 millioner, jamfør tilstandsanalyser utført i 2018. Det har ikke blitt utført vedlikehold i denne bygningskategorien, og det er merkbart på byggene og fellesareal i boligene. Det foreslås årlig bevilgning på kr 1,6 millioner til oppgraderingstiltak.

Reduksjon i bevilgning fra tidligere år henger sammen med forslag til økt bevilgning til vedlikehold i driftsbudsjettet. Ved økt vedlikehold vil det på sikt være behov for færre oppgraderinger.

Kr 3 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
H16/P47 Branntekniske tiltak EFF-boliger 10650   950 1900 1900 1900 2000 2000        

Status: Årlig rullerende bevilgning.

Kravene til denne type boliger er blitt strengere og det er behov for full gjennomgang av disse, da flere av boligene er bygd på 80- og tidlig 90-tall. Det er behov for oppgradering av brannskiller og eventuelt sprinkleranlegg.

       
H17/P47 Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med 9 leiligheter i hver 157200     950   71250     85000      
Det planlegges for to botiltak med 9 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet. Det er om lag 25 personer på venteliste til bolig der det er personell til stede hele døgnet.

Kr 1 million er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
H18/P47 Oppgradering av leiligheter på Lunde bo- og aktivitetssenter 11400     5700 5700              
Når ny bolig for unge funksjonshemmede ferdigstilles skal beboerne flytte ut fra Lunde bo- og aktivitetssenter, jamfør tiltak H11. Boligene er av normal standard og det settes av kr 12 millioner til oppgradering. Boligene kan da brukes som bofellesskap/demensboliger.        
P46 Foreldreiniativet 3 76000   36000 40000                
P46 Foreldreiniativet 3, salgssum fra beboere -14400     -14400                
P46 Foreldreiniativet 3, tilskudd -16300     -16300                
P46 Foreldreiniativet 3, salg av fire leiligheter -10000     -10000                
  Sosiale tjenester                        
H19/P47 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger.      152000 104500 57000 76000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Status: Årlig bevilgning.

Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses behov hos brukerne (som er enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig.

Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Det er 82 på venteliste per september 2022. Det er foreslått at kr 50 millioner i 2023 og 2024 øremerkes til anskaffelse av nye boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse. Det har vist seg utfordrende å framskaffe passende boliger i markedet, og det vil bli vurdert å bruke midlene til bygging av 4- til 6-mannsboliger.

Alternativet til kjøp av boliger er innleie av boliger i markedet. Dette vil gi omtrent lik belastning på driftsbudsjettet når en måler renter/avdrag/FDV* mot ekstern husleiekostnad. Den store fordelen med å eie boliger, er at Sandnes kommune da er i besittelse av eiendommen og dens verdi når leieperioden er over. Kommunedirektøren anbefaler på bakgrunn av dette å opprettholde bevilgningen til kjøp av boliger.

Midlene kan også disponeres til ombygging/nybygg av egne eiendommer til boligsosialt formål.

Kr 10 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022. Dette er av midlene som er øremerket til anskaffelse av nye boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse.

*FDV – forvaltning, drift og vedlikehold

       
H20/P47 Oppgradering av  kommunale boliger     5700 5700 5700 5700 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er stort behov for rehabilitering av kommunale boliger. Dette utføres løpende ved utflyttinger og gjør boligen i stand til å bebos av ny(e) leietaker(e).       

       
H21/P47 To småhus per år     18926 7410 7410 7410 7800 7800 7800 7800 7800 7800
Status: Årlig bevilgning.

For generell beskrivelse av småhusprosjekt henvises det til ksak 40/21.

Nye tomter som er avsatt til småhus i kommuneplan er Gramstad (Ha18 og Ha 30), Daleveien (Ha35), Varatun og Tronsholen (AU29).

Bygging pågår på Helgeland og framdriften i prosjektet gjør at kr 12,1 millioner er overført fra 2022, jamfør 1. og 2. perioderapport 2022.

       
H22 Ombygging Skeianegata 14 9800 2158 7642                  
Status: Planlegging pågår. Forventes ferdigstilt i slutten av 2023.

Vedtak om ombygging av Skeianegata 14 fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset behovene for brukere innen rus og psykiatri ble vedtatt i bsak 30/18. Prosjektet er lyst ut i markedet våren 2022 uten at det kom inn noen tilbud. Det er lyst ut på nytt høsten 2022. Gjennomføringen avhenger således av responsen i markedet.

Kr 7,2 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

       
H23/P47 Boliger for vanskeligstilte, Foss-Eikeland 16897 695 16202                  
Det planlegges for 6 boenheter på Foss-Eikeland. Tiltaket utløser reguleringsprosess. Ferdigstillelse vil avhenge av reguleringsprosess.

For tiltak H24 og H25 er det til sammen overført kr 18 millioner fra 2022, jamfør  2. perioderapport 2022.          

       
H24 Boliger for vanskeligstilte, Tun - Hesthammar 15200 2306 12894                  
Det skal bygges 4 boenheter for vanskeligstilte på Hesthammar, Hommersåk. Det foreligger godkjent rammetillatelse og konkurransen utlyses i høsten 2022. Det forventes ferdigstilling i slutten av 2023..

For tiltak H24 og H25 er det til sammen overført kr 18 millioner fra 2022, jamfør  2. perioderapport 2022.

       
H25 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -5800   -5800                  
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler. Tiltaket gjelder småhus og robustboliger. Tilskuddet utbetales kort tid etter ferdigstillelse.        
H26/P47 Strømmåler omsorgsboliger 6650   6650                  

Det avsettes kr 7 millioner til installasjon av egne strømmålere på kommunens EFF- og omsorgsboliger. Tiltaket gjennomføres så raskt som mulig. 

       
Totalsum Helse og velferd  1889334 46898 402434 491967 334805 416784 257950 300950 416450 98950 98950 98950

Sist oppdatert: 21.02.2023