map Kart account_circle Min side

Geodata - matrikkel

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

(§ 32, forskriftene § 16)

1. januar 2023

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

A. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.

B. Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

C. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

D. Klageadgang er gitt i matrikkelovens § 46.

E. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

F. Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 15. november til 15. mars. For oppmålingsarbeid knyttet til vinterstengte veier, løper saksbehandlingstiden når veiene er åpne for alminnelig ferdsel.
Jamfør «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Sandnes kommune, Rogaland»

G. Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
Arealer fra 0 – 2000 m² 29650 31000 1350 4,6 %  
Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynte 1 000 m² * 2050 2150 100 4,9 %  
1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon
Arealer fra 0 – 2000 m² 12250 12800 550 4,5 %  
Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² * 2050 2150 100 4,9 %  
1.3 Oppretting av anleggseiendom
Arealer fra 0 – 2 000 m² 34250 35800 1550 4,5 %  
Arealer fra 2001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² * 2050 2150 100 4,9 %  
* Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet. 

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende matrikkelenheter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):
• 2 – 5 matrikkelenheter: 10 prosent reduksjon
• 6 – 10 matrikkelenheter: 15 prosent reduksjon
• 11 – 25 matrikkelenheter: 20 prosent reduksjon
• 26 – 39 matrikkelenheter: 30 prosent reduksjon
• 40 og flere matrikkelenheter: 40 prosent reduksjon
For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ½ gebyr.
For fradeling av regulert felles vei eller areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes ½ gebyr.
Gebyr for 1.1 – 1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.

 
2 Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling
2.1  Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning. Det er søkers ansvar at fullføring skjer innen to år.
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet
5400 5650 250 4,6 %  
2.2 Oppretting av grunneiendom/ festegrunn/punktfeste under 30 m2 
Fradeling av punktfeste, per matrikkelenhet 14850 15550 700 4,7 %  
2.3 Uteareal for eierseksjoner
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet 5400 5650 250 4,6 %  
2.4 Arealoverføring / fradeling når alle grenselinjer er tilfredsstillende klarlagt og merket med tidligere oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning
Når alle, også nye, grenselinjer er merket og målt tidligere, per matrikkelenhet 14850 15550 700 4,7 %  
Enhver part (også kommunen) kan kreve at saken likevel skal gjennomføres med oppmøte i marka. Dette kan senest kreves under kontorforretningen.  
 
3 Grensejustering - gjelder sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 6.
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Arealer fra 0 - 500 m² 9500 9950 450 4,7 %  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
3.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1000 m² 12550 13150 600 4,8 %  

For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.6 og eventuell grensejustering inngår da i prisen.
Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
4 Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 – 500 m² 21150 22100 950 4,5 %  
Arealoverføring per nytt påbegynt 1 000 m² medfører en økning av gebyrMaksimalt 3 x satsen for areal 1 - 500 m² per matrikkelenhet. 2100 2200 100 4,8 %  
4.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 – 1 000 m² 26500 27700 1200 4,5 %  
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyr 4050 4250 200 4,9 %  
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 8 anvendes.
      
5 Klarlegging av sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt innen samme område 6850 6850 0 0,0 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 600 300 -300 -50,0 %  
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 6.
      
6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 
For inntil 2 punkt innen samme område 10600 11100 500 4,7 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 2350 2450 100 4,3 %  
Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 1.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 8.
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
7 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift
 
8 Andre tjenester
Landmåler / ingeniør, inkl utstyr per påbegynt time 1500 1500 0 0,0 %  
Ingeniør, per påbegynt time  900 900 0 0,0 %  
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet. Merverdiavgift legges til prisene etter gjeldende regler. For arbeid etter matrikkelloven beregnes ikke merverdiavgift. 
 
9 Stedfestingsavtale
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jamfør matrikkelforskriften § 44 3500 3650 150 4,3 %  
Føring av referanse til stedfestet rettighet, jfr. Matrikkelloven § 19,  Matrikkelforskriften § 44 3000 3150 150 5,0 %  
 
10 Saker som ikke blir fullført
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 8).
Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av ½ av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
 
11 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
Faktura sendes rekvirent, eller den som er ført opp i søknaden. Eventuell ny fakturamottaker må skriftlig bekrefte at de betaler, før saken er ferdig behandlet.
Skal mottaker endres etter faktura er sendt, tillegges ekstra gebyr.
Tilleggsgebyr 700 700 0 0,0 %  
      
12 Registrering av jordsameie     
Faktureres etter medgått tid, se punkt 8.

Sist oppdatert: 18.04.2023