map Kart account_circle Min side

Kommuneplan og bærekraft

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Gjeldende kommuneplan, vedtatt våren 2019, ble til gjennom dialog med innbyggere, næringsliv, kommunens politikere og fagfolk. Sammen ble det laget et dokument som beskriver ønsker og mål for hvordan vi vil ha det i Sandnes.

Kommuneplanen skal sikre tverrsektoriell tenkning, felles visjon og mål og omforente gjennomføringsstrategier. Som vårt felles styringsverktøy er kommuneplanen forpliktende for alle tjenesteområder.

Sandnes kommune sin overordnede visjon er «Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn». Kommuneplanen er laget med tanke på å realisere denne visjonen.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel med mål og strategier og en arealdel med kart og juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer. Samfunnsdelens tre hovedmål er:

             1. Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn
             2. Sandnes skal være en attraktiv kommune
             3. Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og Sandnes kommune jobber nå med ny utgave som skal gjelde fra 2023. I ny utgave er det økt fokus på FNs bærekraftsmål. Kommuneplanen som gjelder i dag har likevel gode bærekraftsprinsipper, uten at FN sine mål er nevnt spesifikt.

God folkehelse og bærekraftig utvikling er gitt som grunnleggende verdier og disse skal legges til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune.

Tilrettelegging for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et samfunn som fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen.

En bærekraftig utvikling innebærer en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Bærekraftig utvikling bygger på de tre likeverdige pilarene, økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft:

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle innbyggere uavhengig av bakgrunn og bosted.

Økonomisk bærekraft handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø, blant annet gjennom energiomlegging, arealbruk og utslippsreduserende tiltak.

 

Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Sandnes kommune ønsker å tilby innbyggerne sine et godt liv, der alle føler seg trygge og ivaretatt samtidig som de har muligheter for deltakelse, opplevelser og utvikling. Sandnes kommune skal jobbe for å utjevne levekårsforskjeller i befolkningen, og tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sikre flest mulig jobb og egen inntekt. Menneskelige behov skal stå i fokus ved utvikling av infrastruktur, tjenester og alt vi gjør sammen.

Per 1. juli 2022 hadde Sandnes kommune 82 244 innbyggere. Av disse er rett over 20 prosent av utenlandsk opprinnelse.

Frivillighet

Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. For å ivareta innbyggerne med særskilte behov er det viktig med frivillige støttespillere. Kommunen har et utbredt samarbeid med frivillige organisasjoner og alle tjenesteområdene har slike samarbeid som satsingsområder. Helse og velferd har en egen vedtatt strategi for frivillighet. Mange opplever det å kunne delta i frivillig arbeid som personlig utviklende og meningsfullt, samtidig som det er til stor hjelp for både enkeltpersoner og kommunen. De frivillige er med på å gjøre Sandnes kommune til et inkluderende og mangfoldig samfunn ved at de kan tilby deltakelse og hjelp som utfyller de kommunale velferdstjenestene. Både Helse og velferd og Kultur og næring har tilskuddsmidler som deles ut til gode, frivillige tiltak.

Medborgerskap

God dialog med innbyggerne er grunnpilaren i et velfungerende demokrati, og viktig for å sette den enkelte i stand til å engasjere seg i sin hverdag. Sandnes skal utnytte ny teknolog og digitaliseringsløsninger i tjenesteutforming og byutvikling. Ny teknologi og innovative samarbeidsformer gir nye muligheter og krever samarbeid mellom ansatte, innbyggere, næringsliv og akademia. Innbyggerne skal være en ressurs i utviklingen av framtidens tjenester.

 

Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes kommune er en by-, frilufts- og landbrukskommune. I Sandnes er det etablerte storby- og tettstedsområder, samtidig som det er fylkets tredje største landbrukskommune. Befolkningen er ung, og med mange nasjonaliteter. Idrettsmiljøet er i norgestoppen og det er et yrende kulturliv. Sandnes er en stor hyttekommune med viktige friluftsområder for hele regionen, med tilgang til både sjø og fjell. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie.

 

Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kommuneplanens mål nummer 3 er at Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler. Sandnes kommune skal forberede gode, bærekraftige løsninger på framtidens behov og utfordringer. Kommunen skal forvalte tilgjengelige ressurser på mest mulig effektiv måte og være en god samarbeidspartner for byens mangfoldige kunst- og kulturliv. Det skal jobbes aktivt for å tiltrekke seg nye bedrifter, næringsaktører og gründere. 

Ansvarlig kommune med omstillingsevne

Begrensede økonomiske ressurser betyr et kontinuerlig arbeid med prioritering, effektivisering og omstilling i tråd med de ressurser Sandnes kommune til enhver tid har til rådighet. Arbeidet med omstilling skal foregå gjennom åpen dialog og i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Som en ansvarlig kommune vil Sandnes kommune tilpasse sitt tjenestetilbud i tråd med den økonomiske realiteten.

Miljø og klima

Kommunen er forpliktet til å løse sine oppgaver til det beste for innbyggerne og miljøet. Miljø og klima er i dag et sentralt tema i samfunnsdebatten og det er forventet at kommunene bidrar til å oppfylle nasjonale målsettinger på dette området.

Sandnes kommune vedtok i 2020 en ny klima- og miljøplan. Sandnes kommune sluttet seg da til det nasjonale målet for klimagassutslipp som var gjeldende. I ettertid er de nasjonale målene forsterket, og Sandnes kommune har fulgt opp med tilsvarende forsterkning av egne mål. 1. generasjon klimabudsjett for Sandnes ble presentert som en del av handlings- og økonomiplanen høsten 2021 og følges opp videre i 2022.

Naturen i Sandnes skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til framtidige generasjoner. Sandnes kommune starter høsten 2022 med en egen kommunedelplan for naturmangfold. Planen vil kartfeste områder med særlig høy verdi, og synliggjøre interessekonflikter.

Digitalisering

Digital transformasjon er nødvendig for å beholde en attraktiv offentlig sektor og gjøre hverdagen enklere for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. For å få til dette må vi ta i bruk ny teknologi, være innovative og endringsvillige.  Samarbeid mellom enheter og integrering av kommunale og nasjonale systemer er avgjørende for effektiv deling av data og forenklede løsninger. Brukerens opplevelse settes i sentrum.

Ledere og medarbeidere som har et digitalt mindset og de rette kompetansene i dag og i morgen vil være sentralt for å lykkes med dette arbeidet. Fokus må derfor også være rettet mot kompetanseutvikling og rekruttering.  Kommunedirektørens ledergruppe deltar i   opplæringsprogrammet “Kompetanseløft i digital transformasjon” i regi av DigiRogaland, og tema ledelse og digital transformasjon vil også være en sentral del av lederutviklingsprogrammet som starter opp i 2023.

Alle kommunens virksomheter arbeider med utvikling av digitaliserings- og teknologiske løsninger for å utvikle, forenkle og effektivisere sine tjenester. For å kunne implementere alle nye løsninger som kommunen ønsker å ta i bruk, er det helt nødvendig å sørge for at vi er rustet til å serve og håndtere nye systemer, og har nødvendig kapasitet innen utstyr og nettverk/infrastruktur.

Ulik digital kunnskap hos innbyggerne

Mange av kommunes innbyggere har gode digitale ferdigheter og ønsker mest mulig digital kommunikasjon i samhandlingen med kommunen. Det er imidlertid fremdeles deler av befolkningen som ikke har samme mulighet og evne, eller som er skeptisk til digitale løsninger. Universell utforming, klart språk og et design som skaper gode brukeropplevelser vil være viktige for å bygge ned barrierer for bruk av digitale løsninger. Samtidig spiller Servicekontoret en viktig rolle som førstelinjetjeneste for innbyggere som har behov for assistanse i bruk av digitale løsninger, og bidrar til å øke innbyggernes digitale kunnskaper gjennom aktiv veiledning og opplæring. Biblioteket tilbyr gratis tilgang til PC og internett for innbyggere som ikke selv har tilgang til dette, og tilbyr i samarbeid med Frivilligsentralen også åpne kurs for grupper som har behov og ønske om å øke sin digitale kunnskap.

Sist oppdatert: 18.01.2023