map Kart account_circle Min side

Hovedvedtak

Vedtak

1. Med de endringer som vedtas av kommunestyret godkjenner kommunestyret det framlagte forslaget til handlings- og økonomiplan 2023-2026 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2023 fastsettes i henhold til:

 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til bevilgningsoversikt – drift i vedlegg til handlings- og økonomiplan.

 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2023:

a. Utskrivningsalternativ:

 • Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c)

b. Skattesatser og overgangsperiode:

 • Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune og 7 promille i tidligere Sandnes kommune, jfr esktl. § 11 første ledd første pkt.
 • Overgangsperiode for Nye Sandnes var tre år og startet i 2020. Fra 2023 er satsene for de to tidligere kommunene samordnet og har samme sats (7 promille) jfr esktl. § 13 tredje ledd

c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr esktl. § 25.

 

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:

 • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 240 000 000 / 22 år.
 • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 742 272 000 / 30 år.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

 

6. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i delkapittel avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.

 

7. Kommunedirektøren får fullmakt til å opprette et Utviklings- og omstillingsfond på kr 20 millioner med midler fra kommunens generelle disposisjonsfond. Regler for disponering av midlene er lagt som vedlegg til Økonomireglementet og følger som vedlegg til denne saken.

 

8. Økonomiplan 2023 - 2026 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

 • Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes tomteselskap KF med et resultat på kr 1,8 millioner.

 

9. Økonomiplan 2023 - 2026 for Sandnes Havn KF godkjennes.

 • Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto driftsresultat på kr 5,4 millioner.

 

10. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

 • Netto driftsresultat settes til 3 prosent av driftsinntektene.
 • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
 • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
 • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
 • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
 • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
 • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Sist oppdatert: 06.02.2023