map Kart account_circle Min side

Helse og velferd

 Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
  Enhet for funksjonshemmede
P10 Drift foreldreinitiativ 3     9000 9000
P11 Støttekontakt for unge med nedsatt funksjonsevne i bolig 500 500 500 500
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
H1 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 5000 7500 10000

I samsvar med befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. KS har beregnet hvordan demografiske endringer vil påvirke veksten i utgiftsbehovet for ASSS-kommunene fram til 2028. For Sandnes antas det at utgiftsbehovet til hele pleie- og omsorgssektoren øker med kr 290 millioner frem til 2028, gjennomsnittlig kr 48 millioner per år. Kommunens egne beregninger tilsier at hjemmetjenestene bør styrkes med om lag kr 17 millioner årlig for å ivareta befolkningsveksten.

År 2022 2023 2024 2025 2026 Gjennomsnitt
Årlig økning 22981 18847 16266 14888 16432 17000

Kommunedirektøren har funnet rom til å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner hvert år i perioden. 

P12 Styrke hjemmetjenesten 1000 2000 2000 3000
P13 Dagsenter 1200 1200 1200 1200
  Helse og velferd felles og samordningstjenester
H2 Kommunale boliger, indeksregulering -300 -900 -1500 -1500

Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 at det skal foretas en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket.

H3 Omstilling 2025 -27256 -27256 -27256 -27256

Grunnet sviktende inntekter måtte kommunedirektøren innarbeide nye innsparinger i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Disse innsparingene utgjorde kr 27,3 millioner for Helse og velferd fra 2022. I handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt at innsparingen skulle finansieres ved bruk av kommunens generelle disposisjonsfond i 2022.

H4 Omstilling 2025 - reversering 27256  27256 27256 27256

Kommunedirektøren foreslår å reversere Helse og velferd sin innsparing på kr 27,3 millioner fra 2023. Dette er begrunnet i den høye befolkningsveksten blant eldre, og det økte behovet for heldøgnsomsorg og hjemmetjenester til de eldste aldersgruppene. KS har beregnet hvordan demografiske endringer vil påvirke veksten i utgiftsbehovet for ASSS-kommunene fram til 2028. For Sandnes antas det at utgiftsbehovet til pleie og omsorg øker med kr 290 millioner frem til 2028, gjennomsnittlig kr 48 millioner per år.

H5 Refusjon ressurskrevende 15000  15000 15000 15000

Nye beregninger viser at estimert refusjon for ressurskrevende brukere for 2023 er kr 15 millioner mindre enn det som er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd. Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektskravet med kr 15 millioner.

H6 E-helse 5000 5000 5000 5000
Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 22. desember 2021 at kommunene skal bruke nasjonale e-helseløsninger og betale for forvaltning og drift av dem fra 1. januar 2022. Kommunene er kompensert i statsbudsjettet for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene. E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Årskostnad for Sandnes forventes å bli opp mot kr 5 millioner, og kommunedirektøren foreslår budsjettmidler til å dekke utgiften i Helse og velferd.
H7 Samordning, kjøp av tjenester 10000 10000 10000 10000
Samordningsenheten har økt sine utgifter til kjøp av tjenester fra private betydelig siden 2017. Utgiftene gjelder blant annet kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere og BPA (Brukerstyrt personlig assistent). Enheten hadde utgifter på kr 44 millioner i 2017. Disse utgiftene har økt til kr 56 millioner i 2018, kr 67 millioner i 2019, kr 79 millioner i 2020 og kr 86 millioner i 2021. Hittil i 2022 ser utgiftene ut til å fortsette å øke, og er estimert til å bli kr 10 millioner høyere enn budsjett ved årets slutt. Kommunedirektøren foreslår en styrkning av budsjettet til samordning med kr 10 millioner fra 2023.
 H8 Samordning, årsverk kreftkoordinator 700 700 700 700

Sandnes kommune har i dag 0,5 årsverk kreftkoordinator i Samordningsenheten. Henvendelser og saker har de siste årene vært økende, og i 2021 hadde kreftkoordinator en økning på 63 prosent i oppfølging av enkeltsaker. Med denne store økningen i saker klarer ikke kreftkoordinator å rekke over alle oppgavene, og Samordningsenheten har meldt inn behov for styrking av kreftkoordinator. Kommunedirektøren foreslår at tiltaket finansieres av styrkningen på hjemmetjenester fra tiltak H6 i handlings- og økonomiplan 2022-25, som er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd.

H9 Seniorsenter, økt tilskudd 1000 1000 1000 1000

Sandnes kommune vil stå overfor store utfordringer i årene framover på grunn av den store økningen i antall eldre. Som et ledd i at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig og utsette behov for ytterligere tjenester, ønsker kommunen å fortsette satsingen på private seniorsenter. Kommunedirektøren foreslår en generell styrkning til de private, og tiltaket foreslås finansiert av styrkningen på hjemmetjenester fra tiltak H6 i handlings- og økonomiplan 2022-25, som er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd.

H10 Legetjenester, sykehjemslege Sandnes helsesenter 1100 1100 1100 1100

Legebemanningen på Sandnes helsesenter (SHS) er betydelig lavere for denne typen tjeneste i forhold til andre kommuner. Kommunen tar imot sykere pasienter enn tidligere, samtidig som antall innleggelser er økende. Kommunedirektøren tilrår å styrke Sandnes helsesenter med ett årsverk i 100 prosent stilling. Det foreslås at tiltaket finansieres av styrkningen på hjemmetjenester fra tiltak H6 i handlings- og økonomiplan 2022-25, som er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd.

H11 Fysio- og ergoterapitjenester, trygghetsalarmer  1200 1200 1200 1200

Jamfør sak 5/22 og nye satser for trygghetsalarmer tilrår kommunedirektøren å styrke Fysio- og ergoterapitjenester med kr 1,2 millioner til nye satser for trygghetsalarmer samt oppgradert utstyr. Kommunedirektøren foreslår at tiltaket finansieres av styrkningen på hjemmetjenester fra tiltak H6 i handlings- og økonomiplan 2022-25, som er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd.

H12 Tiltak finansieres av økt budsjett til hjemmetjenester -4000 -4000 -4000 -4000
Sandnes kommunen vil stå overfor store utfordringer i årene framover på grunn av den store økningen i antall eldre. Tiltakene H8 til H11 foreslås som et ledd i at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig, og utsette behov for ytterligere tjenester. Kommunedirektøren foreslår at tiltakene finansieres av styrkningen på hjemmetjenester fra tiltak H6 i handlings- og økonomiplan 2022-25, som er innarbeidet i budsjettet til Helse og velferd.
P14 Matsentralen 100 100 100 100
  Helse- og rebahiliteringstjenester
H13 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst og endring i takst 1200 1700 2100 2500

Fra 1. juli 2022 øker basistilskuddet til fastlegeordningen fra kr 653 til kr 675 per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere på fastlegelisten. Fra listeinnbygger 1 001 og opptil 2 500 øker det fra kr 526 til kr 544. Dette medfører en økt kostnad på om lag kr 0,7 millioner i året. For hele økonomiplanperioden har kommunedirektøren innarbeidet økningen i tråd med antatt befolkningsvekst.

H14 Økt basistilskudd til fastleger fra 1. mai 2023 6550 9800 9800 9800

I statsbudsjettet for 2023 foreslås det å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023 med kr 480 millioner, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Dette utgjør om lag kr 6,6 millioner for Sandnes kommune. Helårseffekten er kr 720 millioner, og kr 9,8 millioner for Sandnes kommune. Kommunedirektøren foreslår å kompensere tilsvarende. Basistilskuddet reberegnes årlig både i perioderapporter og i handlings- og økonomiplan.

H15 Økning driftstilskudd fysioterapeuter 600 600 600 600
Det er gjennomført takstoppgjør av Helse og omsorgsdepartementet. Driftstilskuddet til fysioterapeuter øker med kr 21 300 per tilskudd fra 1. juli 2022. Sandnes kommune har 27,2 driftstilskudd. Det medfører en tilleggsutgift for kommunen på om lag kr 0,6 millioner i helårsvirkning for 2022.
H16 Jæren øyeblikkelig hjelp, økt ramme 921 921 921 921
I samarbeid med de andre samarbeidskommunene (Klepp, Time og Gjesdal) er det bestemt å øke rammen med kr 2,5 millioner. Sandnes sin andel utgjør om lag kr 0,9 millioner. Bakgrunnen for økningen er at det fra 2017 til dags dato ikke har blitt tilført rammen noen nye midler utover vanlig lønnsvekst. For perioden har blant annet bemanningen blitt noe styrket, samt at takster og datalisensutgifter har økt.
H17 Legevakt, flere rettigheter etter SFS2305-avtalen 1700 1700 1700 1700

Leger som får utbetalt lønn etter SFS2305-avtalen har fått samme rettigheter som de med kommunal lønn. Dette vil da gjelde for de som jobber nattevakt på legevakten. De skal ha lønn ved fravær, slik som fast ansatte, og dette fører til økte vikarutgifter for virksomheten. Det skal også betales feriepenger og arbeidsgiveravgift. I tillegg har satsene i SFS2305-avtalen økt uten at budsjettet til Legevakten er økt tilsvarende. Kommunedirektøren tilrår kr 1,7 millioner til å kompensere for økte utgifter.

H18 Legetjenester, kommunalt legesenter 5000 5000 5000  5000

Jamfør fastlegekrisen, sak 60/22 og tiltak H10 i investeringsregnskapet, tilrår kommunedirektøren oppbygging av et kommunalt legesenter, i første omgang for fire fastlønnede fastleger. Kommunedirektøren tilrår kr 5 millioner til å dekke lønn- og driftsutgifter. Beløpet er fratrukket refusjoner og egenandeler. Basistilskudd er på om lag kr 2,5 millioner, men er statlig finansiert og kommer som frie midler til kommunen via rammetilskuddet. Disse tilfaller ikke Legetjenester. Faktisk kostnad for Sandnes kommune utgjør dermed om lag kr 2,5 millioner.

H19 Legetjenester, stabiliseringstiltak 3000 3000 3000 3000

Jamfør fastlegemangelen og sak 60/22 må Sandnes kommune sette inn tiltak som virker rekrutterende, men også stabiliserende for å beholde erfarne leger. Kommunedirektøren tilrår derfor å styrke Legetjenester med midler til stabiliseringstiltak. Tiltaket finansierer praksiskompensasjon til næringsdrivende leger som må være hjemme grunnet sykdom med inntil fem dager per år (halv praksiskompensasjon for ti dager).

H20 Legetjenester, rekrutteringstiltak 3000      

Jamfør fastlegemangelen og sak 60/22 tilrår kommunedirektøren midler til å finansiere ti rekrutteringstilskudd på kr 0,3 millioner til nye næringsdrivende fastleger i 2023. Tidligere er det blitt tilbudt tilskudd på kr 0,2 millioner, men det har ikke vært nok til å rekruttere leger til næringsdrift og kommunedirektøren tilrår en økning av tilskuddet.

H21 Legevakt, én ekstra lege natt 6100 6100 6100 6100

I budsjettet til Legevakten er det innarbeidet midler til én lege på natt. Jamfør fastlegekrisen er det vanskelig å rekruttere fastleger til en kommune hvor legen vet at man må ha nattevakt på Legevakten alene. Kommunedirektøren tilrår derfor å styrke Legevakten med midler til å dekke én ekstra lege på natt. Midlene dekker én ekstra lege på natt alle dager i året. Én nattevakt varer ni timer fra klokken 23.00, og timesatsene som benyttes til å utbetale lønn er fastsatt i SFS 2305. Ifølge samme avtale skal leger som har deltatt i legevakt med tilstedeplikt etter klokken 23.00 foregående dag, sikres åtte timer arbeidsfri dag etter legevakt, uten trekk i lønn/basistilskudd. Slik fri gir praksiskompensasjon på kr 2 865 for åtte timer og utgifter til kompensasjonen er hensyntatt i tiltaket.

P15 Fysio- og ergoterapi 1000 2000 2000 2000
P16 Ufrivillig deltid fysioterapi opphører 1800 2700 2700 2700
P17 Gratis trygghetsalarm for de med 2G eller lavere 700 700 700 700
  Sosiale tjenester
H22 Integreringstilskudd enslige mindreårige  -6879 -5056 705 2528

I budsjettgrunnlaget for 2023 er integreringstilskuddet for enslige mindreårige budsjettert med et inntektskrav på kr 9,4 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en økning i 2023 på om lag kr 6,9 millioner. Tilskuddet blir redusert utover i perioden. Økningen skyldes økt anmodningstall som følge av krigen i Ukraina.

H23 Introduksjonsprogrammet 39000 20000 5000 5000

Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 18,4 millioner i 2023. Det er forventet økt antall deltakelse i 2023 grunnet flyktninger fra Ukraina. Budsjettet oppjusteres med kr 39 millioner i 2023, synkende i perioden.

H24 NAV, økonomisk sosialhjelp 18000 18000 18000 18000

NAV hadde i 2021 et merforbruk på kr 18 millioner til økonomisk sosialhjelp. Gjennom flere år har utgiftene økt, uten at budsjettrammen er styrket tilsvarende. De økte utgiftene skyldes blant annet satsendringer på livsopphold, økte veiledende husleiesatser og prisstigning på KVP-utbetaling (følger grunnbeløpet i folketrygden). Utgiftene til midlertidig bolig har økt med nærmere kr 4 millioner siden 2018. NAV har hatt en større satsning på kvalifiseringsprogrammet de siste årene og i 2021 var deltakerantallet rekordhøyt. Kommunedirektøren tilrår å styrke budsjettrammen til kvalifiseringsprogrammet med kr 15 millioner og økonomisk sosialhjelp med kr 3 millioner.

Økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste og utmåling av sosialhjelp er basert på en skjønnsmessig individuell vurdering etter Lov om sosiale tjenester. NAV benytter de statlige veiledende satsene på økonomisk sosialhjelp som utgangspunkt i utmåling. 

H25 NAV, 2 årsverk til flyktningarbeid 1400 1400    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke NAV med to nye årsverk. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler til to år.

H26 Boligtjenesten, 4 årsverk til flyktningarbeid 2700 2700    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke Boligtjenesten med fire nye årsverk. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler til to år. Det vil benyttes to årsverk til boligkonsulent, et årsverk som konsulent med ansvar for innleie av boliger og et årsverk til miljøvaktmester.

H27  Flyktning, 8 årsverk til flyktningarbeid + drift 4200 4200    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke Flyktningenheten med åtte nye årsverk. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler til to år. Fire av årsverkene kan finansieres av ubrukte budsjettmidler innenfor gjeldene rammer til Flyktningenheten. I tillegg er det lagt inn kr 1 million til å styrke driften. Dette skal blant annet gå til å dekke økte transportkostnader (leasing-bil), økte utgifter til tolketjenester samt andre innkjøp.

  Sykehjemstjenester
H28 Lunde bo- og aktivitetssenter, 14 heldøgnsplasser    1000 12000 12000

I investeringsbudsjettet (tiltak H11) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter inn i nye lokaler blir det 14 disponible plasser på Lunde. Kommunedirektøren foreslår at det kan etableres 14 nye heldøgnsplasser for eldre, som kan tas i bruk etter oppgradering av leilighetene på bo- og aktivitetssenteret (tiltak H18).

H29 Redusert vikarbruk, effekt grunnbemanning   -4000 -6000 -6000

I tiltak P5 i handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtok kommunestyre et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i sykehjem i Sandnes. Dette er innarbeidet i budsjettet med kr 10 millioner fra 2023. Som en effekt av økt grunnbemanning vedtok kommunestyret i tiltak P6 redusert budsjett til vikarer på kr 4 millioner i 2024 og kr 6 millioner fra 2025.

  Totalsum Helse og velferd 124992 110365 113126 118849

Sist oppdatert: 21.02.2023