map Kart account_circle Min side

Diverse

  Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Endring
Kulturminnetilskudd 300000 300000 0

Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren. 

Bidrag TV-aksjonen 283000 289500 6500

Bidrag til TV-aksjonen inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. I Sandnes kommune opprettes det en prosjektorganisasjon på kommunenivå og et budsjett for tv aksjonen settes i sak som legges fram for formannskapet for vedtak. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig. Samlet beløp i 2022 ble fastsatt til kr 283 000 (Fsak 17/22), hvorav kr 125 000 er gave fra Sandnes kommune til innsamlingsaksjonen. Prisstigningen hittil i år har vært 5,6 prosent, en økning av gavedelen på kr 6 500. Endelig beregning gjøres i saken som fremmes 1. kvartal 2023 og med finansiering av formannskapets reserverte tilleggsbevilgning.

Barn og unges kommunestyre (BUKS) tilskudd til Barnas 60 000 fond 82000 82000 0
SUK Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Endelig tilskudd som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2023.
Sum diverse tilskudd 665000 671500 6500

Sist oppdatert: 21.02.2023