map Kart account_circle Min side

Byutvikling og teknisk

Kommunen og byen Sandnes skal utvikles slik at alle skal kunne trives – hver dag, og om 100 år! Sandnes fikk i 2022 prisen som Norges mest attraktive by, en anerkjennelse av helhetlig og langsiktig byutvikling over 30 år. Byutvikling og teknisk har som sin ambisjon «Me får det te!». Sandnes skal ha en infrastruktur som gir innbyggere gode muligheter for aktivitet og opplevelse, samtidig som det tas godt vare på natur, miljø og klima. Byutvikling og teknisk skal utvikle kommunen og byen slik at det blir en attraktiv og god kommune å bo, leve, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Dette skal oppnås gjennom effektive og kompetente medarbeidere som utvikler, forvalter og drifter kommunal infrastruktur med riktig funksjonalitet og kvalitet. Tjenesteområdet skal ivareta og styrke estetiske og funksjonelle verdier i samfunnsutviklingen gjennom god forvaltning av aktuelt lovverk.

 Organisering av tjenesteområdet:

Tjenesteområdet Byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, kommunal infrastruktur, renovasjon og myndighetsutøvelse.

Tjenesteområdet er organisert i fem virksomheter:

 • Samfunn, plan og bygg
 • Klima, vann og miljø
 • Park, idrett og vei
 • Kart, oppmåling og analyse
 • Bydrift

Kart, oppmåling og analyse og stab utbyggingsavtaler har funksjonsansvar på tvers av hele tjenesteområdet.

Virksomhetene ivaretar følgende ansvarsområder i kommunen:

 • Samfunnsutvikling: Utarbeidelse av overordnede planer og strategier for samfunnsutvikling, underbygget av statistikk, analyse og medvirkning.
 • Planarbeid: Utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner, områdeplaner og behandling av detaljreguleringsplaner og tekniske planer.
 • Byggesaksbehandling: Forvaltning av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Dette skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, samt sikre at det enkelte tiltak utføres forsvarlig.
 • Infrastruktur: Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal infrastruktur. Dette er inkludert vann- og avløpssystemet med tekniske installasjoner, veier, gang- og sykkelstier, byrom, parker, friluftsområder, idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder og kommunale bygg.
 • Renovasjon: Forvaltning av renovasjonsordningen for husholdninger og fritidsboliger.
 • Kart- og registerinformasjon: Ansvar for at byens innbyggere, næringsliv, administrasjon, politikere og institusjoner får tilgang til pålitelige kart- og plandata og tilhørende registerinformasjon.
 • Myndighetsutøvelse: Utøvelse av kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensingsloven, vegloven (deler), parkeringsforskriften, vegtrafikkloven, lov om friluftslivet, motorferdsel i utmark, hundehold og kirkegårder.
 • Kulturminner: Ansvar for å sikre en kunnskapsbasert kulturminneforvaltning og arbeide for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet.

Forventet utvikling frem mot 2030

I et langsiktig perspektiv fram mot 2030 vil samfunnsutviklingen påvirke ansvarsområdet til Byutvikling og teknisk på en rekke områder:

 • Byutvikling gjennom transformasjon og fortetting i sentrale områder vil kreve god dialog og nye samarbeidsformer.
 • Økt søkelys på folkehelse og hverdagsaktivitet stiller krav til gode aktivitetsanlegg og tilrettelegging for natur- og friluftsliv.
 • Et villere og våtere klima fører til større belastning på kommunalteknisk infrastruktur.
 • Krav om bærekraftige løsninger (sirkulærøkonomi 2.0) og reduksjon av klimaavtrykk stiller nye krav til både drift og planlegging.
 • Krav om reduserte CO2 utslipp og mer miljøvennlig mobilitet vil kreve bedre tilrettelegging for gående og syklende.
 • Digitalisering vil gi muligheter for økt selvbetjening og bedre publikumsløsninger.
 • Ny teknologi åpner for mer effektiv drift av bygg og anlegg.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Store deler av arbeidsområdene til Byutvikling og teknisk retter seg mot å skape gode og likeverdige levevilkår for byens innbyggere.

Gjennom arbeidet med overordnede og langsiktige planer, inkludert kommuneplanen og regionale planer, beskrives og analyseres fremtidig utvikling og konsekvenser i form av befolkningsutvikling og demografiske endringer. Dette omsettes så i konkrete behov for tiltak innenfor ulike områder, inkludert kommunalteknisk infrastruktur.

Kommuneplanen, kommunedelplan sentrum og interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) er planverktøy som blant annet skal sikre nærmiljøkvaliteter og attraktive, varierte bomiljø. Handlingsplaner som byromstrategien og byroms- og gatebruksplanen brukes for å konkretisere tilrettelegging for innbyggere og næringsliv, eksempelvis i form av gang- og sykkelforbindelser.

Reguleringsplaner legger grunnlag for at hensynet til innbyggernes levekår ivaretas ved de tiltak som planen omfatter. Kommunens digitale kulturminneregister, med tilhørende bydelsvise, kulturhistoriske kunnskapsgrunnlag, sikrer at kunnskapen om stedenes kulturarv og særlige identitet blir gjort lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Gjennomføring av vedtatte planer skal ivareta gode livsvilkår. Godkjenning og oppfølging av tiltak i vedtatte planer gjennom byggesaksbehandling og tilsyn sikrer at flere skal kunne finne seg til rette i Sandnes.

En god kommunalteknisk infrastruktur er en forutsetning for et velfungerende samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle i Sandnes kommune. Stabil og trygg vannforsyning, samt avløps- og avfallshåndtering er helt sentrale bidrag til å skape gode og likeverdige livsvilkår for alle. Videre tilbyr tjenesteområdet idrettsanlegg, friluftsområder og parker til egenorganisert og organisert aktivitet for innbyggerne. Den kommunale bygningsmassen, der kommunens tjenesteproduksjon foregår, driftes av Byutvikling og teknisk.

Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Sandnes kommune ønsker å ta vare på mangfoldet og bygge opp om det frivillige engasjementet. Byutvikling og teknisk tilrettelegger for tilgang til anlegg slik at foreningslivet kan skape gode aktivitetstilbud i bydelene. Det er etablert økonomiske støtteordninger for lagseide anlegg. Det ytes jevnlig betydelige bidrag til arrangementer til glede for både befolkningen og besøkende.

Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Byutvikling og teknisk skal ha en aktiv og god dialog med kommunens innbyggere. Kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv skal gi relevant og korrekt informasjon om det innbyggere og næringsliv vil vite. Byutvikling og teknisk benytter både individuell kommunikasjon via kanaler som epost, brev og telefon, og massekommunikasjon via kanaler som presse, tv, radio, sosiale media, internett (hjemmesider) og tjenesten Meld fra.

Det høye aktivitetsnivået på anleggssiden skal bidra til å gi et bedre tilbud til byens innbyggere. Samtidig kan publikum påføres ulemper i anleggsperioden. Informasjon om tiltakene skal komme i forkant, slik at flest mulig kan vite hva som skal skje. Det arbeides kontinuerlig med å finne bedre måter for kommunikasjon og veiledning, og tilpasse aktiviteten best mulig.

Ved utarbeidelse av kommunale planer og reguleringsplaner følger Byutvikling og teknisk aktivt opp de forventninger og krav som ligger i lov- og regelverk om involvering og brukermedvirkning. Kunnskapsgrunnlag og analyser deles på kommunens nettsider, og nye, digitale verktøy for medvirkning utvikles og utprøves.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes fikk i 2022 prisen som Norges mest attraktive by. Det er en helt konkret bekreftelse på at arbeidet mot målet om at Sandnes skal være en attraktiv kommune har lyktes.

By- og stedsutvikling i Sandnes kommune skal prioriteres i Sandnes sentrum, langs bussveien og ved eksisterende og fremtidige togstopp. Det betyr at framtidig boligbygging prioriteres til sentrale byområder og at kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum og kjerneområdet Forussletta Sør. I tillegg åpnes det for moderat boligbygging i eller i nær tilknytning til lokalsenter i de øvrige bydelene. Naturgitte kvaliteter, for eksempel tilgang til sjø og grønt, og kulturminner og kulturmiljøer skal videreføres som viktige kvaliteter.

Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Byutvikling og teknisk skal gjennom kommunedelplan for sentrum, legge til rette for å skape et attraktivt og levende sentrum som bygger på Sandnes sin identitet som en liten storby ved fjorden. En rekke aktiviteter i Byutvikling og teknisk skal bidra til dette delmålet:

 • Mulighetsstudier for fortetting med lokal tilpasning innenfor prioritert byutviklingsakse.
 • Gjennomføring av tiltak innenfor trafikksikkerhet, gange og sykkel, mobilitet og kollektivtransport.
 • Utarbeidelse av formingsveiledere som praktiske verktøy i saksbehandlingen for å nå mål gitt i gjeldende kommunedelplan og kommunedelplan for sentrum. 
 • Oppdatering av kulturminneregisteret og tilhørende kunnskapsgrunnlag for å sikre at Sandnes sentrum fortettes med kvalitet og respekt for kulturarven.
 • Prosjektet Sandnesløftet som skal skape involvering, bevissthet, begeistring og stolthet rundt Sandnes sin identitet.

I tillegg gjennomføres konkrete tiltak for å tilrettelegge for attraktive uterom og aktivitetsanlegg som innbyr til opplevelse, fysisk aktivitet og trivsel.

Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Variasjonen mellom bydelene er et viktig særpreg ved Sandnes. Sandnes skal ha et attraktivt sentrum med gode boforhold og aktivitetstilbud, og bydeler rundt sentrum med tilgang på gode boligområder og infrastruktur, bydelsfunksjoner for fritid, idrett og møteplasser. Sandnes kommune legger til grunn en strategi for lokalsenterutvikling i alle bydelene. Utviklingsstrategien for lokalsenter består av å utvikle lokalsentre med lokalt særpreg, kulturmiljø, grønne kvaliteter og sosiale møtesteder for bydelens befolkning. Lokalsentra skal betjene bydelen med nærservice og dagligvarehandel. Offentlige og private tjenestetilbud i bydelen skal fortrinnsvis lokaliseres innenfor lokalsenteret. Det skal jobbes for at lokalsentra skal ha et effektivt kollektivtransporttilbud til Sandnes sentrum.

Gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler skal blant annet sikres gjennom krav til nærmiljø og bokvalitet i overordnede planer og i reguleringsplaner. I alle reguleringsplaner for bolig skal det være gode områdekvaliteter, høy bokvalitet og en variasjon av boliger. I den påfølgende byggesaksbehandlingen skal gjennomføringen av tiltak sikres å være i tråd med plan- og bygningslov og gjeldende planer. Byutvikling og teknisk har også dialog med regionale myndigheter og transportaktører for å sikre gode transporttilbud i alle deler av kommunen, også de utenfor bussveiens influensområde.

Alle bydeler skal sikres tilstrekkelig vedlikehold av sosial infrastruktur som lekeplasser og aktivitets- og grøntområder. Veinettet skal være i en tilstand som sikrer tryggest mulig transport. Sykkel- og gangveier gis høy prioritet med hensyn til vedlikehold. 

Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte kvaliteter

Sandnes kommune har store landbruksområder og flott natur med fjord, fjell og skog. Det er en omfattende og viktig oppgave å bevare og tilrettelegge for aktiv bruk av naturområder. Bynære naturområder skal bevares og styrkes som en viktig ressurs i Sandnes kommune.

Byutvikling og teknisk tilrettelegger for at folk kan ferdes i sentrale friluftsområder, uten at dette går på bekostning av de naturgitte kvalitetene i områdene. Videre gjennomføres naturtiltak som fremmer det stedegne natur- og dyreliv.

Sandnes kommune vil lokalt følge opp Riksantikvarens forslag om at Lysefjorden får status som kulturlandskap med nasjonale interesser (KULA-område). Dette vil kunne få stor betydning for reise- og friluftslivet og den lokale verdiskapningen.

Byutvikling og teknisk har ansvaret for en rekke tiltak i Sandnes kommune sin miljø- og klimaplan. Tjenesteområdet utfører også kartleggingsarbeid og foreslår plangrep i forbindelse med overordnede planarbeider, som kommuneplan og pågående IKDP Forus. Via reguleringsplaner skal viktige stedegne naturkvaliteter sikres, og det skal legges rette for en bærekraftig bruk av områdene.

Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

Tilrettelegging for sunn mobilitet er et nasjonalt satsingsområde. Føringene fra statlig hold tilsier at veksten i persontransport skal skje i form av kollektivtransport, sykkel og gange. Flere planer og strategier er utarbeidet for å tilrettelegge for sunn mobilitet i Sandnes. Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom en egen byromsstrategi, byroms- og gatebruksplan og gjennom innmelding av aktuelle prosjekter og grep til blant annet Bymiljøpakken, nasjonal transportplan (NTP) og byvekstavtale. I reguleringsplaner skal myke trafikanter prioriteres gjennom å sikre trygge, tilgjengelige og attraktive mobilitetsløsninger. Det skal kommuniseres at det er attraktivt å gå og sykle i hverdagen ved å synliggjøre folkehelseaspektene.

Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk

Sandnes er i dag Rogalands største hyttekommune med over 2 400 registrerte fritidsboliger. I kommuneplanen er det avsatt egne områder for fritidsbebyggelse. Kommuneplanen legger føringer for en bærekraftig forvaltning av fritidsbebyggelse og allmenne friluftsinteresser. Det er særlig nødvendig med klare føringer og streng forvaltning for hytter som er bygd i LNF-områder og bygging i strandsonen. Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom overordnet planarbeid for helhetlig hyttestrategi og nye bestemmelser i ny kommuneplan. Videre skal Sandnes kommune legge til rette for robuste og bærekraftige løsninger for vann og avløp til spredtbygde deler av kommunen og i områder med fritidsbebyggelse.

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Planer og modeller for byutvikling viser hvor og hvordan vekst kan skje i Sandnes. Byutvikling og teknisk utarbeider befolkningsprognoser, boligreserveanalyser og levekårsundersøkelser med jevne mellomrom. Kommunens øvrige tjenesteområder bruker disse i vurdering av behov for sykehjemsplasser, skoler og barnehager. Overordnede planer for tilrettelegging av offentlige arealer skal ivareta kommunens behov.

Saksbehandlingen skal preges av effektive planprosesser tuftet på fagkompetanse og god dialog. Utbyggere skal bidra til å realisere infrastrukturtiltak der utbygging utløser behov for økt kapasitet. Ventede klimaendringer og planlagt vekst i folketall tas inn i hovedplaner for vann, avløp og renovasjon. Byutvikling og teknisk utreder behov for, og planlegger, robuste og funksjonelle offentlige anlegg i utbyggingsområdene, til glede for nye beboere.

Byrom, gater, elveløp og infrastruktur under bakken i sentrum oppgraderes og utvikles parallellt med realiseringen av store prosjekt i regi av private utbyggere på begge sider av indre vågen, i Langgata og i Skeiane-området. I handlings- og økonomiplanperioden vil det bli gjort følgende investeringer i kommunalteknisk infrastruktur:

 • Fullføring av Ruten, inkludert opparbeidelse av parkareal i den nordlige delen av parken, samt nytt gategulv på Olav Vs plass og i den nordre delen av Elvegaten som en del av bussvei-prosjektet.
 • Havnebad i Vågen. Det er en ambisjon om å etablere et nytt, flytende, oppvarmet ferskvannsbasseng i indre havn i løpet av perioden. Havnebadet finansieres i hovedsak av Sandnes Havn.
 • Tiltak for klimatilpassing og flomforebygging er prioritert i planen, inkludert tiltak for å redusere inntrenging av fremmedvann i avløpsnettet. Omfattende tiltak gjennomføres i tilknytning til de store elvene som går gjennom sentrum og har utløp i Vågen: Storåna og Stangelandsåna.
 • Planleggingsarbeidet for åpningen av den nederste delen av Storåna og ned gjennom Vågsgjerd gjennomføres i den første delen av planperioden. Det er også prioritert investeringsmidler til prosjektering av parkdrag langs den nordre del av Storåna, med en ambisjon om gjennomføring i siste del av planperioden.
 • Haakon VIIs gate skal oppgraderes og tilrettelegges for både gående og syklende som gatetun, og med adkomst til bebyggelsen. Oppgradering av Haakon VIIs gate finansieres delvis av Bymiljøpakken, samt utbyggingsprosjekter i området.
 • Overvannshåndteringen i sentrum forsterkes med ny overvannsledning fra Langgata gjennom Olav Kyrres gate, under jernbanen og over Olav Vs plass, og oppgradering av ledningsnettet i Julie Egesgate fra kollektivterminalen til St. Olavsgate.
 • Oppgradering av kommunal vann- og avløpsinfrastruktur i forbindelse med bymiljøpakkeprosjekter. I tilknytning til oppgraderingen av Oalsgata og bussveien mellom Kvadrat og Ruten oppgraderes og flyttes vann- og avløpstraseer, og overvannssystemet dimensjoneres for klimaendringer. De nødvendige investeringene i vann- og avløpsinfrastruktur finansieres av Sandnes kommune via gebyrinntekter, og ikke via Bymiljøpakken.

Sandnes kommune skal utøve bevisst samfunnsansvar

Byutvikling og teknisk skal bidra til at planer og tiltak følger bærekraftige prinsipper. Konsekvenser av framtidig klimautvikling i Sandnes sentrum er kartlagt. Kartleggingen viser at deler av sentrumsområdet er utsatt for flom og stormflo. I framtidige planarbeid er det nødvendig å ta høyde for og tilrettelegge i forhold til befolkningsprognoser, klima og miljø, infrastruktur og innbyggernes ønsker og behov. Byutvikling og teknisk bidrar gjennom åpne planprosesser med deling av kunnskapsgrunnlag og fakta om utfordringsbilde og langsiktige planer.

Tjenesteområdet bidrar til oppfølging av nasjonale og regionale føringer og forventninger til arealutvikling, arealforvaltning, naturressurser, sårbarhets- og risikoforhold og transportutvikling.

Reguleringsplanprosesser skal sikre løsninger som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Planprosessene skal være forutsigbare og sørge for likebehandling. Eldre bebyggelse og bystrukturer er en ressurs i en sirkulær økonomi. Ved å fremme kunnskap og sikre vern gjennom bruk kan Sandnes bidra til å konkretisere flere av FNs bærekraftmål, og samtidig styrke byens attraktivitet, identitet og konkurransekraft.

Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Klimaforliket setter mål om 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dette inkluderer et «føre var»-prinsipp for klimatilpasning og bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressursene, samt arbeide for å sikre god miljøkvalitet i jord, luft og vann. Videre omfatter dette å sikre befolkningen mulighet for helse og trivsel gjennom fysisk aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø. I egen drift og tjenesteutvikling skal tjenesteområdet også bidra til reduserte utslipp av klimagasser og ikke påføre miljøet unødig skade.

Byutvikling og teknisk skal arbeide for at kommunen når sine klimamål gjennom rollen som planmyndighet, myndighetsutøver, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. Tjenesteområdet skal ha et bevisst forhold til klimagassutslipp fra alle egne aktiviteter, på lik linje med at budsjettrammer overholdes. Dette vil kunne innebære at Byutvikling og teknisk må utføre arbeider på en ny måte som både kan være mer tidkrevende og medføre økte kostnader i starten.  

På plansiden dreier det seg om å føre en areal- og transportpolitikk som bidrar til utslippsreduksjoner og ivaretar miljø og ressurser. Reguleringsplaner søker å fremme en kortreist hverdag, med kort avstand til viktige hverdagsfunksjoner og løsninger der grønn mobilitet prioriteres. Sandnes kommune skal tilby gode muligheter for sykkel og gange i hverdagen.

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom handlingsdelen av miljø- og klimaplan for Sandnes. Byutvikling og teknisk arbeider for å legge til rette for reduserte avfallsmengder og redusert forbruk gjennom aktiviteter som hindrer matsvinn, fremme ombruk, gjenbruk og reparasjoner. Tjenesteområdet skal tilby renovasjonsordninger med størst mulig grad av gjenvinning med enkle og gode løsninger for abonnentene. Byutvikling og teknisk skal velge løsninger med lavest mulig CO2-avtrykk innenfor egne ansvarsområder og aktiviteter. Virksomheten skal tilstrebe miljøvennlig drift med redusert bruk av kjemisk plantevern og mer bruk av elektrisk verktøy, biler og maskiner. For Byutvikling og teknisk medfører dette: 

 • Det tilrettelegges for at gjenbruksasfalt og gjenbruksmasser kan benyttes i tråd med gjeldende normer og krav for kommunale anlegg. Det skal også søkes tilrettelagt for at private utbyggere som bygger kommunale anlegg kan benytte dette. 
 • Det tilrettelegges for at naturstein med lavt utslipp kan benyttes i kommunale anlegg, gjerne naturstein av lokal opprinnelse. Det skal også søkes tilrettelagt for at private utbyggere som bygger kommunale anlegg kan benytte dette. 
 • Ved utskifting av person- og varebiler under 3,5 tonn skal det søkes tilrettelagt for at slike kjøretøy kan være nullutslipp.
 • Ved anskaffelse av større kjøretøy og maskiner som ikke er omfattet av krav om nullutslipp skal det søkes tilrettelagt for nullutslippskjøretøy. Ved nye anskaffelser skal aktuelle alternativer gjennomgås. 
 • Bil og maskinpark skal søkes gjennomgått hvert år med mål om å redusere utslipp. 
 • Byutvikling og teknisk skal planlegge, forvalte og drifte slik at naturlige karbonlagre ivaretas og øker. Dette betyr bevaring av myrområder, skog og landbruksjord, i tillegg skal det arbeides for tilbakeføring med mål om økt karbonbinding og økt biologisk mangfold.  

Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur- og idrettsliv

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av infrastruktur og sin driftsorganisasjon bistå kultur- og idrettslivet slik at arrangementer kan gjennomføres og videreutvikles i hensiktsmessige lokaler og arenaer. Foreningslivet skal sikres gode vilkår på trygge anlegg for egne aktiviteter og arrangementer.

Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av nye næringsområder og kommunal infrastruktur legge til rette for at Sandnes kommune blir en foretrukken næringsadresse, der arbeidsplasser etableres i kommunen. Blant annet skal IKDP Forus videreutvikle og styrke næringsområdet Forus. Gjennom områdeplaner og kommunedelplan sentrum legges det til rette for å sikre gode næringsarealer for fremtidig utvikling. Bruk av anleggsbidragsavtaler eller avtaler om justeringsrett skal stimulere til utbygging og vekst ved å etablere nødvendig kommunalteknisk infrastruktur.

Sist oppdatert: 18.01.2023