map Kart account_circle Min side
HjemHandlings- og økonomiplanHandlings- og økonomiplan 2023-2026Økonomiske rammebetingelserDen økonomiske situasjonen i Sandnes ved utgangen av 2021 sammenlignet med ASSS-kommunene

Den økonomiske situasjonen i Sandnes ved utgangen av 2021 sammenlignet med ASSS-kommunene

Data og analyser av økonomien for ASSS-kommunene – Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø finnes på KS sine nettsider og tallene for 2020 er tilgjengelige der. Det presiseres at ASSS-kommunenes regnskapsresultat for 2021 i noen grad er påvirket av ekstraordinære utgifter i forbindelse med koronasituasjonen.

Analysene viser at Sandnes har et lavt inntektsnivå og i 2021var fri disponibel inntekt kr 5 022 lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Multiplisert med antall innbyggere manglet Sandnes ved utgangen av 2021 om lag kr 400 millioner på å ha inntekter som en landsgjennomsnittlig kommune.

Sandnes har forbedret brutto driftsresultat fra 6,3 prosent i 2020 til 9,1 prosent i 2021. Endringene i brutto driftsresultat skyldes en relativt høy økning i driftsinntektene kombinert med en relativt lav økning i driftsutgiftene.

Renteutgifter i prosent av driftsinntekter var i Sandnes kommune høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene og høyere enn i resten av landet.

Netto avdrag i prosent av driftsinntekter i Sandnes kommune var høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene og høyere enn i resten av landet.

Sandnes hadde netto driftsresultat tilsvarende 6,3 prosent av driftsinntektene i 2021. Det var en generell resultatforbedring fra 2020 til 2021 for alle landets kommuner som må sees i sammenheng med at skatteveksten ble betydelig høyere enn det Regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2021. Lavere renteutgifter og økt avkastning på finansielle omløpsmidler har også bidratt til å trekke opp resultatet sist år. Betydelig økning i utgifter til energi, medisinsk- og annet forbruksmateriell, samt kjøp av andre tjenester kan på den annen side trekke resultatet i motsatt retning for ASSS-kommunene. For Sandnes bidro imidlertid økningen i strømprisen til resultatforbedring som følge av at mengden konsesjonskraft som selges er vesentlig høyere enn mengden strøm som forbrukes.

I ASSS-rapporten framkommer også analyse av produksjon og effektivitet innen grunnskole, pleie og omsorg, helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og barnehager samt summen av produksjonen i disse. Samlet produksjon av disse tjenestene var 2,7 prosent lavere i Sandnes enn ASSS-snittet. Brutto driftsutgifter var imidlertid 8,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Når vi sammenholder forskjellene i produksjon med forskjellene i brutto driftsutgifter får vi et utrykk for relativ effektivitet. Effektiviteten i Sandnes var 5,9 prosent høyere enn ASSS-snittet.

Investeringsutgiftene har vært svært høye de siste årene og i 2021 utgjorde investeringsutgiftene 22,4 prosent av brutto driftsinntekter. I 2021 er nivået redusert til 15,4 prosent. Investeringer i skolebygg, boliger og utgifter innen vann, avløp og renovasjon er de områdene med høyest investeringsutgifter i 2021. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter er redusert til 86,3 prosent av driftsinntektene i 2021, mens snittet for ASSS var 85,6 prosent.

Sist oppdatert: 18.01.2023