map Kart account_circle Min side

Satsene er uten mva.

VAR og øvrige gebyrer

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Vanngebyr
Abonnementsgebyr per m² (bolig) 4,2 4,83 0,63 15,0 %  
Abonnementsgebyr per m² (næring) 4,2 4,83 0,63 15,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig 10,5 12,22 1,72 16,4 %  
Forbruksgebyr per m³ for bolig/næring 8 9,3 1,30 16,3 %  
Tilknytningsgebyr vann lav sats (per m² bruksareal) 25 26,5 1,50 6,0 %  
Tilknytningsgebyr vann middels sats (per m² bruksareal) 75 82 7,00 9,3 %  
Vannmålerleie per år, 4 m³/t eller mindre 179,4 188,4 9,00 5,0 %  
Vannmålerleie per år, 4,1 - 6,5 m³/t 235,8 247,6 11,80 5,0 %  
Vannmålerleie per år, 6,6 - 10,0 m³/t 276,8 290,6 13,80 5,0 %  
Vannmålerleie per år, 10,1 - 16,0 m³/t 492 541 49,00 10,0 %  
Vannmålerleie per år, 16,1 - 50,0 m³/t 594,5 684 89,50 15,1 %  
Vannmålerleie per år, 50,1 - 100,0 m³/t 666,3 766 99,70 15,0 %  
Vannmålerleie per år, 100,1 m³/t eller større 1988,5 2386 397,50 20,0 %  
Oppmøte for å lese av vannmåler 1435 1507 72,00 5,0 %  
Vanntilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 280 140 -140,00 -50,0 %  
Vanntilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 7175 7893 718,00 10,0 %  
Avløpsgebyr
Abonnementsgebyr per m² for bolig 7,6 9,4 1,8 23,7 %  
Abonnementsgebyr per m² næring 7,6 9,4 1,8 23,7 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig 15,5 19,3 3,8 24,5 %  
Forbruksgebyr per m³ for bolig og næring 15 18,7 3,7 24,7 %  
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (per m² bruksareal) 25 26,5 1,5 6,0 %  
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (per m² bruksareal) 77 82 5,0 6,5 %  
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 280 140 -140,0 -50,0 %  
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum)  8200 9020 820 10,0 %  
Renovasjonsgebyr
Beholdersystem - liten rest-, papir og matavfall (standardgebyr) 3264 3 386,4 122 3,8 %  
Beholdersystem - stor rest-, papir, matavfall og hageavfall 4 480,00 4 648,0 168 3,8 %  
Nedgravde løsninger 2752 2 855,2 103 3,7 %  
Hytte- og øyrenovasjon 2112 2 191,2 79 3,7 %  
Grunngebyr 640 664,0 24 3,8 %  
80 l restavfall 1088 1 128,8 41 3,8 %  
140 l restavfall 1664 1 726,4 62 3,8 %  
240 l restavfall 2560 2 656,0 96 3,8 %  
660 l restavfall 6400 6 640,0 240 3,8 %  
1100 l restavfall 12800 13280,0 480 3,8 %  
140 l papir/papp 320 332,0 12 3,8 %  
240 l papir/papp 320 332,0 12 3,8 %  
660 l papir/papp 960 996,0 36 3,8 %  
1100 l papir/papp 1920 1992,0 72 3,8 %  
140 l matavfall 640 664,0 24 3,8 %  
240 l matavfall   1062,4 1062   Ny i 2023
140 l bioavfall 1024 1062,4 38 3,8 %  
240 l bioavfall 2048 2124,8 77 3,8 %  
240 l hageavfall 320 332,0 12 3,8 %  
Hjemmekompostering, årlig leie 192 192,0 0 0,0 %  
Volumgebyr, nedgravd anlegg 2112 2191,2 79 3,7 %  
Volumgebyr, sentrumsløsning 2560 2656,0 96 3,8 %  
Eiendommer fritatt hytte- og øyrenovasjon 388 404,0 16 4,1 %  
Utkjøring av avfallsbeholdere (per beholder) 180 186,8 7 3,8 %  
Låsbar beholder, årlig gebyr 48 49,8 2 3,7 %  
Nøkkelbrikker 60 62,3 2 3,8 %  
Ekstrasekk, restavfall 64 66,4 2 3,8 %  
Avfallsreduserende tiltak -500 -500 0 0,0 %  
 
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Saker vedrørende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn
Saker av liten vanskelighetsgrad og  mindre konsekvenser for helse og/eller miljø 6519 6845 326 5,0 %  
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø 16195 17005 810 5,0 %  
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø 26035 27337 1302 5,0 %  
Avløpsanlegg, saks-og kontrollgebyr
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: 5432,5 5704 272 5,0 %  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: 8651 9084 433 5,0 %  
Behandling av utslippssøknad mindre tettbebyggelser > 50 pe 12976,5 13625 649 5,0 %  
Endring av utslippstillatelse 1619,5 1700 81 5,0 %  
Endring av utslippstillatelse mindre tettbebyggelser > 50 pe 3239 3401 162 5,0 %  
Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3239 3401 162 5,0 %  
Tilsyn og kontroll > 50 pe:  4858,5 5101 243 5,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med utslippstillatelse (per time medgått) 1086,5 1141 55 5,0 %  
Tømmegebyrer for slaminnhenting
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år 1340 1407 67 5,0 %  
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming 2464 2587 123 5,0 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år 1480 1554 74 5,0 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming 2660 2793 133 5,0 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år 2440 2562 122 5,0 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming 4404 4624 220 5,0 %  
Ekstra tømming av private slamavskillere (når det ikke er behov for båt) 2764 2902 138 5,0 %  
Tillegg per m³ over 10m³ 220 231 11 5,0 %  
Fritids slamskiller - tømming hver 4. år 684 718 34 5,0 %  
Minirenseanlegg - årlig tømming 2660 2793 133 5,0 %  
Minirenseanlegg - tømming på bestilling 3196 3356 160 5,0 %  
Oppmøtegebyr/bomtur 656 689 33 5,0 %  
           
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Feieavgift 
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks. mva.) 360 368 8 2,2 %  
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks. mva.) 371 379 8 2,2 %  
For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks. mva.) 91 93 2 2,2 %  
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute (eks. mva.) 125 128 3 2,4 %  
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 % administrative utgifter.
Tilsyn av næringsavfall
Tilsyn uten å avdekke avvik 662 682 20 3,0 %  
Tilsyn med avvik 1333 1373 40 3,0 %  
           
Oljeutskillere, saks- og kontrollgebyr     
Behandling av søknad om utslipp 5279 5543 264 5,0 %  
Endring av utslippstillatelse 1620 1701 81 5,0 %  
Tilsyn og kontroll 3239 3401 162 5,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med utslippstillatelse - per time medgått 1087 1141 54 5,0 %  
           
Fettutskillere, saks- og kontrollgebyr     
Behandling av søknad om påslipp 5279 5543 264 5,0 %  
Endring av påslippsavtale 1620 1701 81 5,0 %  
Tilsyn og kontroll 3239 3401 162 5,0 %  
Oppfølging av forhold i strid med påslippstillatelse - per time medgått 1087 1141 54 5,0 %  

Sist oppdatert: 27.03.2023