map Kart account_circle Min side

Bevilgningsoversikt drift

 

  Regnskap 2021 Budsjett 2022 Vedtatt 2023 Vedtatt 2024 Vedtatt 2025 Vedtatt 2026
1 Rammetilskudd 2063930 2050000 2241000 2330000 2343000 2359000
2 Inntekts- og formueskatt 2833669 2824000 2998000 3059000 3093000 3117000
3 Eiendomsskatt 59641 63000 55000 57000 59000 61000
4 Andre generelle driftsinntekter 142211 96562 170264 146826 115576 108473
5 Sum generelle driftsinntekter 5099450 5033568 5464264 5592826 5610576 5645473
             
6 Sum bevilgninger drift, netto 4522974 4780412 5128862 5166478 5199097 5207577
             
7 Avskrivninger 336014 270000 340000 350000 360000 370000
             
8 Sum netto driftsutgifter 4858988 5050412 5468862 5516478 5559097 5577577
             
9 Brutto driftsresultat 240462 -16850 -4598 76348 51479 67896
             
10 Renteinntekter 61790 69800 165300 168800 160800 162700
11 Utbytter 126977 133750 139915 144170 148070 151970
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 49544 600 0 0 0 0
13 Renteutgifter 97149 137191 243805 260393 268944 299042
14 Avdrag på lån 279341 292404 284634 309596 334805 353578
15 Netto finansutgifter -138179 -225445 -223224 -257019 -294879 -337950
             
16 Motpost avskrivninger 336014 270000 340000 350000 360000 370000
             
17 Netto driftsresultat 438298 27711 112178 169329 116600 99946
             
Disponering eller dekning av netto driftsresultat            
             
18 Overføring til investering 226585 55024 119722 148223 89795 73141
19 Avsetninger til bundne driftsfond 76826 14135 25135 25135 25135 25135
20 Bruk av bundne driftsfond -87592 -982 0 0 0 0
21 Avsetninger til disposisjonsfond 281341 700 2000 2000 2000 2000
22 Bruk av disposisjonsfond -58863 -41766 -34679 -6029 -330 -330
23 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift 438298 27111 112178 169329 116600 99946
             
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk 0 0 0 0 0 0

Sist oppdatert: 21.02.2023