map Kart account_circle Min side

Oppvekst

Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
  Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter
OV1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 9023 12060 12626 11906

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Dette er en økning på 102 elever sammenlignet med elevtellingen per 1. september 2021.

Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst, og et beløp per elev på kr 72 599. Beløpet blir årlig justert basert på kommunal deflator. I perioden 2023-2026 er det forventet en økning på totalt 62 elever. Kommunedirektøren foreslår budsjettmidler til elevtallsveksten i tråd med prognosen.

OV2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst 877  877 877 877

I handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det lagt til grunn en forventning om 10 582 elever ved skolestart i 2022. Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Dette tilsvarer 29 flere elever. I driftstiltaket korrigeres det for at faktisk elevtall ble høyere enn prognosen.

OV3 Ressurser til spesialundervisning 1456 1946 2038 1922

Forventet elevtallsvekst utgjør økt behov for spesialundervisning. Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Dette er en økning på 102 elever sammenlignet med den offisielle elevtellingen per 1. september 2021.

Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst. I 2023 er det forventet en økning på totalt 54 elever. Ressurser til spesialundervisning er estimert til å utgjøre om lag kr 11 400 per elev på barnetrinnet og om lag kr 12 600 per elev på ungdomstrinnet. Satsene vil bli justert årlig basert på kommunal deflator. Kommunedirektøren har innarbeidet budsjettmidler til elevtallsveksten i tråd med prognosen.

OV4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning 142 142 142 142
I handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det lagt til grunn en forventning om 10 582 elever ved skolestart i 2022. Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Dette tilsvarer 29 flere elever. I driftstiltaket korrigeres det for at faktisk elevtall ble høyere enn prognosen.
OV5 Kleivane skole, læremiddelpakke    -852 852- -852 
Kleivane skole med plass til 392 elever sto ferdigstilt til skolestarten august 2021. Skolen har fått læremiddelpakke, som er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek. Kommunedirektøren foreslår å ta ut midlene til læremiddelpakke fra 2024.
OV6 Arbeidstidsavtalen SFS2213, ekstra kontaktlærertime  7400 7400 7400 7400

KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått ny arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen. Den innebærer at alle som er kontaktlærer for 21 elever eller flere skal få ekstra nedsatt undervisningstid med 45 minutter per uke (28,5 årsrammetimer). Elevtellingen per 1. september 2022 viser at dette vil gjelde 361 kontaktlærere. Dette utgjør kr 7,4 millioner.

OV7 Bemanning ved 4 skoler/innføringsklasser 6000 6000    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke skolene med syv nye årsverk som inkluderer fire lærere, tre miljøveiledere i tillegg til administrative kostnader. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler for to år.

OV8 Ressurser til styrking i SFO 157 210 220 208

Forventet elevtallsvekst utgjør økt behov for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med særskilte behov. Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst. I 2023 er det forventet en økning på totalt 54 elever. Ressurser til styrking i SFO er estimert til å utgjøre 10,8 prosent av midlene som går til spesialundervisning i ordinær skole. Satsene vil bli årlig justert basert på kommunal deflator. Kommunedirektøren har innarbeidet budsjettmidler til elevtallsveksten i tråd med prognose.

OV9 Korrigering av prognoser, styrking i SFO 15 15 15 15

I handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det lagt til grunn en forventning om 10 582 elever ved skolestart i 2022. Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 611 elever per 1. september 2022. Dette tilsvarer 29 flere elever. I driftstiltaket korrigeres det for at faktisk elevtall ble høyere enn prognosen.

OV10 SFO, økning i driftsutgifter 12348 12348 12348 12348
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2021 og per september 2022. Kommunedirektøren foreslår at prisene for SFO skal øke med virkning fra 1. januar 2023. En hel plass på SFO vil øke fra kr 3 139 til kr 3 255 i måneden, se vedlegg 4.
OV11 SFO, økning i gebyrinntekter -12348 -12348 -12348 -12348

For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2021 og per september 2022. Kommunedirektøren foreslår at prisene for SFO skal øke med virkning fra 1. januar 2023. En hel plass på SFO vil øke fra kr 3 139 til kr 3 255 i måneden, se vedlegg 4.

P6 Ingen økt pris SFO for 3. til 4. klasse 700 700 700 700
P7 Ingen økt pris SFO for 2. klasse frem til august  500      
OV12 SFO, inntektsmoderasjon 400 400 400 400

Prognosen for husstander som får inntektsmoderasjon har vært for lave. Inntektsmoderasjon er estimert til å utgjøre 4,9 prosent av gebyrinntektene. Kommunedirektøren foreslår budsjettmidler i tråd med prognosen. 

OV13 SFO, søskenmoderasjon 1000 1000 1000 1000

Prognosen for husstander som får søskenmoderasjon har vært for lave. Søskenmoderasjon er estimert til å utgjøre 7,6 prosent av gebyrinntektene. Kommunedirektøren foreslår budsjettmidler i tråd med prognosen. 

OV14 SLS, norskopplæring, flyktninger fra Ukraina        

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Det planlegges for å tilby norskopplæring for om lag 100 voksne fra Ukraina. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke Sandnes læringssenter med seks nye årsverk til norskopplæring for voksne. Sandnes læringssenter mottar kr 45 000 i tilskudd per deltaker til norskopplæring, noe som sannsynligvis vil dekke forventede kostnader. 

OV15 Tildeling spesialundervisning privatskoler 6000 6000 6000 6000

Sandnes kommune er forpliktet til å dekke utgiftene til spesialundervisning for elever fra Sandnes i private skoler med statstilskudd på lik linje med offentlige skoler (privatskolelov §3-6). Antall elever med behov for spesialundervisning i disse skolene har vært økende de siste årene. Kommunedirektøren foreslår en økning i budsjettmidler å dekke disse utgiftene.

P8 Tidlig innsats 3000 6000 6000 6000
P24 På hjul mot mobbing 20 20 20 20
P9 Driftstilskudd til barn og unge 90 90 90 90
OV16 SFO, gratis kjernetid 1. klassinger 18 500 18 500 18500 18500

Regjeringen har fra og med skoleåret 2022-2023 innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger. En hel plass på SFO for førsteklassinger vil være halv pris og 3 dager/uken vil være gratis, se vedlegg 4. Dette har ført til økt etterspørsel og det er gjort en beregning basert på regnskapstall for august og september 2022 at dette vil koste kommunen kr 18,5 millioner i tapte gebyrinntekter. I rammetilskudd får Sandnes kommune kr 24,3 millioner for å dekke tiltaket. Kommunedirektøren har innarbeidet budsjettmidler i tråd med prognosen. 

  Barnehagetjenester
Etter ny prognose forventes barnetallet å synke for kommunen samlet. Nedgangen fordeler seg ulikt mellom bydelene. Dette vil medføre at enkelte bydeler vil ha for få plasser, mens andre bydeler vil få flere ledige plasser i perioden. Allerede fra 2027 viser prognosene at barnetallet øker igjen. Dekningsgraden for barn med barnehageplass er i dag på 91,3 prosent. Målet er at kommunen øker dekningsgraden til minimum snittet til ASSS som ligger på 93,7 prosent. Endringer i statlige ordninger som kontantstøtte vil kunne føre til økt behov for barnehageplasser i perioden. Nedgangen vil og kunne gi ledige plasser i attraktive barnehageområder. Usikkerhet er knyttet til naturlige svingninger i fødselstall og flyttemønster.
Barnehageplasser 2022 2023 2024 2025 2026
0- åringer 977 961 956 951 953
1-2 åringer 2040 2021 1990 1963 1948
3-5 åringer 3350 3244 3202 3122 3070
Sum 0-5 år 6367 6227 6149 6036 5971
Dekningsgrad 1-5 år 91,3 % 92,6 % 93,7 % 93,7 % 93,7 %
Forventet behov for barnehageplasser (0-5 år) 4921 4876 4864 4762 4700
Overskudd barnehageplasser 0 45 57 159 221

Det arbeides med rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehagene for å øke tallet på barn i denne gruppen som søker og tar imot barnehageplass. For å nå denne målsetningen, er det behov for flere barnehageplasser i sentrum. Det er avsatt midler i investeringsbudsjettet til planlegging av sentrumsnære barnehageplasser. Selv om det ser ut til å lykkes med å få flere foreldre til minoritetsspråklige barn til å søke, så takker mange nei når de ikke får barnehageplass som de opplever som tilgjengelig (blant annet fordi de ikke har bil). Rekruttering av flere i denne gruppen vil føre til bedre språkopplæring og integrering samt at dekningsgraden går opp. 

OV17 Tilskudd private barnehager 44600 44600 44600 44600

Tilskuddssatsene for 2023 beregnes på bakgrunn av regnskap 2021 for kommunale barnehager, sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt foreldrebetaling på kr 3 000 fra 1. januar 2023. Beregnet tilskuddssats for enkeltstående barnehager er kr 243 029  for små barn og kr 119 006 for store barn, for øvrige barnehager er beregnet tilskudd kr 240 421 for små barn og kr 117 557 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats. 

Høyere tilskudd til private barnehager skyldes i hovedsak høy kommunal deflator.
OV18 Nye barnehageplasser 2600  5200  5200 5200

Sandnes kommune overtar Engleongane barnehage 1. desember 2022. I forbindelse med dette har kommunedirektøren foreslått ombygging og tilpasning av SFO-bygget på gamle Figgjo skole. Jamfør sak 86/22 foreslås barnehageplassene i Engleongane barnehage flyttet til bygg på gamle Figgjo skole (tiltak O22 investering). Ombyggingen vil gi flere barnehageplasser og kommunedirektøren foreslår å øke driftsbudsjettet.

OV19 Redusert foreldrebetaling 1567 1567 1567 1567

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2023 å redusere maksimalprisen per heltids barnehageplass fra kr 3 050 fra 1. august 2022 til kr 3 000 fra 1.januar 2023. Kommunedirektøren tilrår kr 1,6 millioner til å kompensere for reduserte foreldrepenger.

OV20 Varatun og Langgata barnehager, 2 stillinger 1600 1600    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke bemanning ved barnehagene Varatun og Langgata med to nye årsverk. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler til to år.

  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten
OV21 Videreføring av tiltakspakke 5500      

Tiltaket er en videreføring av tiltak OV27 fra HØP 2022-2025. Tiltaket ble innført på grunn av økt behov for tiltak i ungdomsgruppen etter pandemien. Tiltakspakkemidlene tilført i handlings- og økonomiplan har muliggjort en intensivering av kommunens arbeid for å fange opp og følge opp sårbare elever. Det er etablert samarbeid på tvers av skolene, ansatte i ressurssenter hos BFE og Kultur. Alle disse enhetene har fått tilført ressurser.

OV22 Videreføring av prosjekt rettet mot yngre unge grunnet covid-19  5500      

For barneskoler er det iverksatt ulike tiltak for å følge opp elever med omfattende skolefravær og forebyggende aktiviteter, blant annet iverksetting av et behandlingstiltak for disse. Dette tiltaket prøves ut i samarbeid med UiS.

Også denne tiltakspakken gir mulighet til å prøve ut samarbeidsmodeller på tvers av virksomhetene i Oppvekst og mellom Oppvekst og Kulturavdelingen, og er sentral i tjenesteutvikling for å møte Oppvekstreformen. Tiltakspakkemidlene tilført i handlings- og økonomiplan har muliggjort en intensivering av kommunens arbeid for å fange opp og følge opp sårbare elever. Det er etablert samarbeid på tvers av skolene, PPT-ansatte i ressurssenter hos BFE og Kultur. PPT og BFE er styrket med lønnsmidler fra denne tiltakspakken.

OV23 Videreføring tiltak rettet mot barn og unge   4000 4000 4000

Tiltaket er en videreføring av tiltak P3 fra HØP 2022-2025. Tiltakene OV20 og OV21 videreføres i nedskalert form. 

OV24 Bruk av kommunens generelle disposisjonsfond -11000      

Tiltak OV20 og OV21 foreslås finansiert av midler mottatt til å håndtere covid-19 og som ble avsatt på kommunens generelle disposisjonsfond (25701156).

OV25 PPT, styrking med 4 årsverk 3200 3200 3200 3200

PPT fikk fire nye årsverk tilført i 2021 for å redusere antall barnehagebarn og skoleelever som får spesialpedagogisk hjelp og undervisning. Ved å være tettere på med veiledning og kompetanseheving forventet man å se en nedgang i spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skoler og barnehager i Sandnes. Stillingene ble foreslått finansiert i to år for deretter å finansiere seg selv gjennom redusert behov. Disse hjemlene har gitt PPT mulighet til å være mer til stede i skoler og barnehager med fast tilstedeværelse de to siste årene. Det er en økning i ønske om veiledning og systemrettet arbeid ved skoler og barnehager, slik at barn/elever kan få hjelp innen barnehagens/skolens ramme, uten spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. PPT trenger å arbeide i «ny modell» over lenger tid for å se effekt på vedtaksnivå, blant annet på grunn av at skoler, barnehager og PPT trenger tid for å håndtere og bistå i tråd med nye rutiner. Det handler videre om varighet på tidligere sakkyndige vurderinger, ofte tre år på skolesaker. Det er nå kortere varighet på sakkyndige vurderinger, og det gjøres oftere vurdering av behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Pandemi og flere henvisninger knyttet opp mot psykisk helse og skolefravær, er også en del av bildet, som trolig gjør at nedgangen av henvisninger kunne vært større. Kommunedirektøren foreslår å videreføre styrkingen i PPT med fire årsverk.

OV26 HST, tilskudd fra Helsedirektoratet reduserers  3700 3700 3700 3700

Årlig mottar Helsestasjonstjenester tilskudd fra Helsedirektoratet under tilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjonstjenesten». Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste og benyttes til å finansiere årsverk. Tilskuddet har blitt redusert de siste årene. I 2023 vil Sandnes kommune motta minst om lag kr 5,8 millioner i tilskudd, mens inntektskravet er budsjettert til kr 9,5 millioner. Ifølge Helsedirektoratet er langtidsplanen for tilskuddet uvisst og man vet dermed ikke hva tilskuddet blir fra 2024. Kommunedirektøren tilrår å redusere inntektskravet med kr 3,7 millioner fra 2023.

OV27 HST, tolkeutgifter 300 300    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser. Helsestasjonstjenester har økte utgifter til tolketjenester og det foreslås å styrke budsjettet med kr 0,3 millioner i to år. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere styrkningen.

OV28 HST, 4 årsverk til flyktningarbeid 3200 3200    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke Helsestasjonstjenester med fire nye årsverk. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler til to år.

OV29 FBU, 2 lærere og administrasjonsutgifter 2400 2400    

Grunnet krigen i Ukraina er Sandnes kommune anmodet til å ta imot 360 flyktninger i 2022. Dette krever flere ressurser og det er et behov for å styrke Senter for flerspråklige barn og unge med to nye årsverk i tillegg til administrasjonskostnader knyttet til registrering av nyankomne/dialog med nærskole og innføringstilbud. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDi for hver bosatt flyktning i fem år. Tilskuddet benyttes til å finansiere oppbemanningen og det er lagt inn midler til to år.

  Totalsum Oppvekst 118447 130275 117443 116595

Sist oppdatert: 21.02.2023