map Kart account_circle Min side

Kommunens fellesområde

Løsninger på reetablering av offentlig parkeringsanlegg etter fjerning av plassene som var på Ruten, samt oppføring av næringsarealer som kan tilføre kommunen mer kontorlokaler prioriteres. Dette gir permanent løsning på det offentlige parkeringstilbudet og muliggjør effektive kontorlokaler i eid bygg for kommunens virksomheter som er spredt i sentrum. I Havneparken er det nye kvartaler i privat regi som er under oppføring og det ventes at flere kvartaler vil kunne komme til utvikling og salg i perioden. Markedssituasjonen påvirker fremdriften i Havneparken. SIAS (Sandnes indre havn infrastrukturselskap as) har utført tiltak i samsvar med a-kontoinnbetalingen kommunen har gjort. Resultatene er at adkomst, uteområdet har fått et løft og målet om å bedre bokvaliteten er oppnådd. Byomforming tar tid. Utviklingen av Ruten har gitt sentrum et viktig løft, noe som også kom tydelig frem i tildelingen av Attraktiv by prisen i 2022. Det strategiske langsiktige arbeidet fastholdes. Prioritet fremover er Storånaparken fra indre Vågen til Skeiane stasjon, et plangrep i sentrumsplanen som vil gi en sammenhengende grønn akse med tilknytning til Sandvedparken. Det holdes videre fast ved å kunne få etablert flytende svømmebasseng i indre Vågen. Kommunedirektøren har etter dialog med foretaket innarbeidet en økning på kr 2,5 millioner grunnet usikkerheten som råder i markedet. Endelig finansieringsandel fra kommunekassen fastsettes når resultatet av anbudskonkurransen foreligger. Gjennomføringsrisikoen ved det enkelte prosjekt er større enn tidligere, på grunn av krigen i Ukraina, prisøkning og leveranseusikkerhet på flere råvarer. Med bakgrunn i flyktningsituasjonen er planlagte solgte boliger reservert, jamfør 1. perioderapport. Som en følge av dette har kommunedirektør tatt ut tiltak F8 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, som omhandler salg av kommunale eiendommer.

Nr Tiltakstekst Total kalkyle Bevilget før 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
F1/P47 Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning og næring 675405 15746 7505 3800  28500  237500 382354          

Status: K0 KS 19/20. Byggestart 2025, ferdigstilles 2027

Kvartalet S1 i Havneparken er regulert. Nytt parkerings- og næringsbygg er i stor grad ferdigprosjektert for totalentreprise. Parkeringsanlegget, 1.-3. etasje, inneholder 225 offentlige parkeringsplasser til erstatning for plassene på Ruten. Deler av 1. etasje inkluderer forretningsarealer. Øvrige etasjer, 4.-6., inneholder næringsarealer. Eksisterende bygg ble revet i 2020 og midlertidig parkeringsplass etablert 2021. Nytt parkerings- og næringsbygg planlegges med oppstart i 2025 og forventes ferdigstilt i 2027. Næringslokalene er primært for kommunale virksomheter som i dag er i ulike leide lokaler. I henhold til tekstvedtak i kommunestyret vil det gjøres en ny gjennomgang av innhold i bygget før en går videre i prosjektet. Det arbeides også med alternative løsninger. Konkret dreier det seg om behovene kan løses ved kjøp og samarbeid og utviklingen av kvartalet A7.   

Kr 3,9 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022

     
F1 Finansiering nytt parkeringshus  -61000          -61000            

Med disponering av kr 61 millioner fra bundet fond frikjøp parkering, finansieres 168 plasser av innbetalte frikjøpsmidler. Resterende 57 offentlige plasser må finansieres ordinært, som skattefinansiert investering.

     
F2 Opparbeidelse av infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 41000  34333  6667                  

Av vedtatt områdeplan for Skeiane følger rekkefølgebestemmelser knyttet til ekstern infrastruktur og anlegg. I salgsavtalene for kommunens eiendommer vest for Jærveien har selger ansvaret for gjennomføring. Samlet kalkyle for infrastrukturtiltakene som Sandnes tomteselskap KF har utarbeidet er kr 43,4 millioner, hvorav ny overvannsledning (OV800) i Jærveien utgjør kr 5 millioner. Foretaket utøver kommunens prosjektledelse for det samlede arbeidet. Framdriften i arbeidene samordnes med kjøpernes framdrift for utbyggingsprosjektene. Oppgradering Telthusveien (kr 11,559 millioner), prosesjonsvei mellom gravlundene (kr 12,547 millioner) og nytt lager for gravlundsdriften (kr 2,772 millioner) er tiltak som er utført i første del av anlegget. Av tiltakene i andre del med nytt ventilkammer og flytting/riving av Rådhusmarka barnehage (utgjør kr 6,612 millioner), er barnehagen flyttet og utbygging pågår.  Mot slutten er det også planlagt ny vannledning (kr 4,897 millioner) i Skogsbakken. Siste oppdaterte status for anlegget er ferdigstillelse vinter/vår 2023. Opparbeidelse av ny barnehagetomt innen planområdet, er tiltak som styres av barnehagebehovsplanen.

Kr 6,7 millioner er overført fra 2022, jamfør 2. perioderapport 2022.

     
F3 Offentlige arealer     10000 10000  10000  10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Utvikling av arealer til offentlige formål med byggeklar tomtegrunn må gjennomføres flere år før selve byggeprosjektet starter. Det er behov for å komme i gang med erverv, grunnundersøkelser med videre i perioden for behov som skal løses i fremtiden. Arbeidet utføres hovedsakelig av Sandnes tomteselskap KF utfra definert oppdrag. I tillegg må forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av blant annet eksisterende kommunale eiendommer utføres. Politisk er det videre prioritert samarbeid om byutviklingsprosjekter, slik som teknisk plan for offentlig parkområde, Norestraen sør, løsninger for kulvert og offentlige områder gjennom Vågsgjerd. I tillegg til tiltak som utløses av vedtatt parkeringsstrategi for sentrum, jamfør KDP sentrum. Oppgavene omfatter prosjektering, avtaleforhandlinger og erverv i forbindelse med områder i sentrum til offentlige formål og samferdselstiltak, inkludert bussveien og sykkelstamveien i Lura nord. Det pågår arbeid med flere prosjekter parallelt. Forstudiearbeid og erverv utføres i hovedsak med grunnlag i spesifiserte oppdrag, i henhold til overordnede prioriteringer. Avhengig av arealformål skjer utførelsen i Sandnes Tomteselskap KF, i Eiendom og i Byutvikling og teknisk. Kommunedirektøren viderefører avsetningen, med kr 10 millioner årlig i planperioden.

     
F4 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     24300 24300  25300  25300 26300 26300 27300 27300 28300 28300

Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige innbetalinger av egenkapital i planperioden. Det avsettes kr 24,3 millioner i 2023 og 2024, som øker til kr 25,3 millioner fra og med 2025. Pensjonskassene må ha solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med relativt lavt rentenivå må pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og da er det behov for soliditet og egenkapital til å kunne gjøre dette. For lav egenkapital kan også bety problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode resultater vil midler kunne tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for medlemmene.

     
F5 Valg 2023 og 2025 – nytt datautstyr     500   500              

Det er behov for 30 nye datamaskiner til valglokalene, skannersenteret, forhåndsstemmemottak med flere. Det er i bruk over 50 PC-er på valgdagen; om lag 40 på stemmestedene og 10 i skannersenteret på rådhuset. Skannerne leies. Skolene har ved de siste valgene hatt datamaskiner de har stilt til disposisjon i valglokalene, men siden det nå er Chromebook som brukes i skolene har de ikke lenger denne muligheten. Dette vil medføre ytterligere økte utgifter framover, ved at det vil være behov for å kjøpe om lag 30 nye datamaskiner per valg.

Det er også behov for 30 nye datamaskiner til valget i 2025, og det foreslås midler til dette også i 2025. Dette er for utskifting av de eldste datamaskinene, slik at alle stemmestedene har 1 ny datamaskin ved hvert valg, og grunnet krav fra valgdirektoratet om at datamaskinene som benyttes til skanningen er nye og ubrukte.

     
F6 Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter      1000       1000       1000  

I 2023 er det behov for nytt utstyr for elektroniske møtedokumenter til folkevalgte.

     
F7 A-konto refusjonsbidrag til SIAS   53000 20000     33000              

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2021-2024 å foreta et a-kontooppgjør på kr 20 millioner av refusjonsbidraget til SIAS (Sandnes indre havn infrastrukturselskap as) som følge av at utbyggingen av kvartalet S1 ble utsatt. Totalt refusjonsbidrag er kalkulert til kr 53 millioner. Normalt forfaller innbetalingen når igangsettelse er gitt. Formålet med a-kontooppgjør var å bidra til å få sluttført påbegynte tiltak, som adkomst til området og arealer rundt bebygde eiendommer. Tiltakene vil bedre bokvalitet for boområdene og øke attraktiviteten for Havneparken generelt ved at det fremstår mer fullført i de utbygde delene. I sak 12/21 godkjente formannskapet refusjonsavtalen om a-kontoinnbetalingen. Oppgjør og tiltakene er utført. Det gjenstår etter dette innbetaling av kr 33,3 millioner i refusjonsbidrag til SIAS knyttet til utbyggingen av kvartalet S1. I samsvar med inngått avtale forfaller restbeløpet til betaling ved igangsettingstillatelse for utbygging av S1 kvartalet. For videre fremdrift se tiltak F1.

     
F8 Oppgradering møterom, AV-utstyr med mer, rådhuset   400  200 200                  

Det er behov for utskiftning av utstyr og oppgradering av utstyr i en del møterom. Under pandemien, hvor mye aktivitet, både administrativt og politisk, skjer digitalt, har det kommet fram et særskilt behov for AV-utstyr i møterom, formannskaps- og kommunestyresalene med mer.

     
F9 Overføring fra Sandnes Tomteselskap KF, salg av rådhusmarka  -80000  -65000    -7500  -7500              

Sandnes tomteselskap KF har på oppdrag fra tidligere Sandnes bystyre gjennomført områderegulering av Skeianeområdet. Rådhusmarka er solgt til utbygger og bygging pågår. Avtalen hjemler at 1. deloppgjør for salget, beregnet til kr 25 millioner, skjer ved overtakelse, og den er knyttet til utbyggers igangsettingstillatelse. Seneste frist er 27 måneder fra signert avtale, det vil si i 2020. Tidspunkt for 2. deloppgjør er 18 måneder etter oppgjør 1., det vil si i 2021, mens de to siste oppgjørene påregnes i 2023 og 2024 (totalt kr 15 millioner). Det er i tillegg budsjettert med og foretatt et konsernbidrag på kr 15 millioner fra Sandnes tomteselskap KF i 2018 i forbindelse med salget, slik at totaloppgjøret i perioden 2018-2024 er kr 80 millioner. Inntektsoverføringen fra foretaket til bykassen skjer med fradrag for påløpte utgifter til regulering og salgsprosess. Detaljplan ble endelig godkjent i bsak 130/19. I mai 2021 ble det gitt tillatelse til graving og felles parkeringskjeller. Det ble foretatt deloppgjør med foretaket på kr 18 millioner i 2020. Med gjeldende fremdrift påregnes sluttoppgjøret i 2025. Kommunedirektøren vil måtte gjøre ny vurdering av inntektsforutsetningen i perioderapportene, ut fra reell fremdrift i utbyggingsprosjektet.

     
F10/P44 Flytende svømmebasseng Indre Vågen  0   0                  

I et samarbeid med Sandnes Havn KF skal det etableres et oppvarmet flytende helårsbasseng i indre Vågen i Sandnes. En forutsetning for etablering av bassenget er at drift og vedlikehold av bassenget utføres av Sandnes eiendom v/Byutvikling og teknisk. Sandnes havn KF har mottatt kr 5 millioner fra Sandnes Sparebanks gavefond til prosjektet. Det tas som et klart signal om at både innbyggere og næringsliv ser fordelene av et slikt tilbud i sentrum. Prosjektet har godkjent reguleringsplan. Prinsipper for drift- og vedlikehold ble fastsatt av kommunestyret i sak 69/21. Anleggsprosjektet ble lyst ut på konkurranse (totalentreprise), og ved fristens utløp 23. mars 2022 var det ingen mottatte tilbud. I løpet av utlysningsperioden startet krigen i Ukraina, noe som ga utslag i stor prisøkning og leveringsusikkerhet for råvarer som stål og betong. Styret i Sandnes Havn KF har i sitt økonomiplanforslag videreført total kalkyle på kr 30 millioner. Kommunedirektøren har etter dialog med foretaket innarbeidet en økning på kr 2,5 millioner grunnet usikkerheten som råder i markedet. Endelig finansieringsandel fra kommunekassen fastsettes når resultatet av anbudskonkurransen foreligger. Sandnes eiendom utfører prosjektet på oppdrag fra Sandnes Havn KF.

     
P47 Generell reduksjon investering                        

I henhold til tekstvedtak har kommunedirektør innarbeidet innsparinger på henholdsvis kr 33, 45, 40 og 40 millioner i kommende planperiode. Investeringsprosjekter som har blitt redusert som følge av dette tiltaket er merket med P47 

     
F11/P45 Fokusrommene i Rådhuset  0   0                  

Det er behov for å lydisolere fokusrommene i rådhuset slik at disse rommene kan benyttes på samme måte som stillerom.

     
Totalsum Kommunens fellesområde  628805 5279 50172 30600 89800 211800  419654  36300  37300  37300 39300  38300

Sist oppdatert: 21.02.2023