map Kart account_circle Min side

Sentrale inntekter og utgifter

Nr Tiltakstekst 2023 2024 2025 2026
I1/P1 Formue- og inntektsskatt -2998000 -3059000 -3093000 -3117000

Det budsjetteres med kr 2 998 millioner i formues- og inntektsskatt og naturressursskatt i 2023. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret ble skatteanslaget økt ytterligere med kr 15 millioner i 2024 og kr 20 millioner i 2025 og 2026, jamfør kommunestyresak 112/22.

Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap med hjemmel i skatteloven § 18-2. Se link for ytterligere beskrivelse her

I2 Statlige rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning -2291000 -2330000 -2343000 -2359000

Rammetilskuddet budsjetteres med kr 2 291 millioner i 2023, og er basert på statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak I1) for planperioden. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.

I3 Redusert rammetilskudd i 2023, konsesjonskraft 50000      

Regjeringen la den 28. september fram en skattepakke med mål om økt omfordeling av inntekter fra naturressurser. Et av tiltakene i denne pakken er et ettårig trekk i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med inntekt fra konsesjonskraft. Regjeringen oppgir at rammetilskuddet skal reduseres med kr 2,2 milliarder fra kommuner og kr 800 millioner fra fylkeskommuner i prisområdene NO1, NO2 og NO5 hvor prisene har vært høyest. Sandnes kommune ligger i NO2. Hvordan konsesjonskraften disponeres og til hvilken pris den eventuelt selges varierer betydelig mellom kommuner og fylkeskommuner. På grunn av denne usikkerheten er det ikke avgjort hvordan trekkene fordeles mellom kommunene. Informasjon om hvordan konsesjonskraften disponeres skal samles inn og så skal endelig størrelse på reduksjonen i rammetilskudd per kommune avgjøres. Sandnes estimerer at engangsreduksjonen i rammetilskuddet blir kr 50 millioner. Merk at dette bare er et estimat og den endelige summen som trekkes kan bli både høyere og lavere.

I4 Eiendomsskatt på kraft -55000 -57000 -59000 -61000

Fra og med 1. januar 2020 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglane for petroleum» for Nye Sandnes. Nærmere spesifisert vil det si at denne skatten ble videreført i Forsand og innført for «gamle» Sandnes.

Etter overgangsreglene startet eiendomsskatten med 2 promille i 2020 for tidligere Sandnes kommune og 7 promille for tidligere Forsand kommune. I løpet av overgangsperioden er satsen årlig økt med 2 promille på anlegg i tidligere Sandnes kommune slik at den nå samsvarer med satsen på anlegg i tidligere Forsand kommune. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i 2023 for alle kraftverk og kraftnett i kommunen.

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftverk og kraftnett vil kunne utgjøre kr 55 millioner i 2023 og øke til kr 61 millioner i 2026.

I5 Konsesjonskraft -250000 -150000 -80000 -64000

Eiere av større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver. Kommunen selger så kraften videre i markedet til markedspris. Med prisprognoser basert på framtidskontrakter for salg av elektrisk energi i det nordiske kraftmarkedet samt prisprognoser fra Volue Insight, er det lagt inn en forutsetning om at gjennomsnittsprisen for årene i planperioden henholdsvis vil være 230 øre/kWh i 2023, 150 øre/kWh i 2024, 85 øre/kWh i 2025 og 70 øre/kWh i 2026. Ved disse prisene vil salg av konsesjonskraft gi en netto inntekt på kr 250 millioner i 2023, kr 150 millioner i 2024, kr 80 millioner i 2025 og kr 64 millioner i 2026. Merk at prisprognosene er usikre, spesielt langt fram i tid. Det må dermed forventes at anslaget for 2023 oppdateres i perioderapportene og ved rullering av neste års handlings- og økonomiplan når oppdaterte prognoser og priser blir kjent. 

I6 Konsesjonsavgift -11000 -11000 -11000 -11000

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller vannfallrettighetsloven plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Konsesjonsavgiften til Sandnes kommune utgjør kr 11 millioner per år i planperioden.

I7 Konsesjonsavgift avsettes kraftfond   11000 11000 11000 11000

Konsesjonsavgiftene på kr 11 millioner skal avsettes til et bundet fond for næringsutvikling (kraftfond). Midler som avsettes til fondet i 2022 er bundet opp i utbetalinger av tilsagn og forpliktelser gitt før 1. januar 2020 av tidligere Forsand kommune, som nye Sandnes er forpliktet til å følge opp. Departementet har gitt krav til hvordan vedtekter for bruk av midlene skal utformes. Retningslinjer for bruk av kraftfondet ble vedtatt i ksak 87/19.

I8 Rentekompensasjon sykehjem, omsorgsboliger og skolebygg   -12300 -11200 -10100 -9400

Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i avsnitt om utvikling i lånegjeld.

I9 Integreringstilskudd flyktninger -116222 -95707 -71318 -66738

Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til god og rask bosetting og integrering. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen forblir uendret på kr 806 800 for enslige voksne og kr 761 300 for barn og andre voksne fra 2023. Kommunedirektøren budsjetterer med bosetting av 60 flyktninger årlig i perioden. I tillegg kommer tilskudd for tidligere bosatte flyktninger.

I10/P2 Renteutgifter ordinære lån 160605 172493 182844 209742

Det budsjetteres med kr 161 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2023 og beløpet stiger til kr 210 millioner i 2026. Dette skyldes i all hovedsak forutsetning om økte investeringer og økt låneopptak i planperioden. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år. 

Kommunestyret vedtok i sak 112/22 endringer i både drift- og investeringsbudsjettet som medførte endret låneopptak, overføring mellom drift og investering samt endringer i rente- og avdragsutgiftene i planperioden.

I11/P3 Avdrag ordinære lån 284634 309596 334805 353578

Det budsjetteres med kr 285 millioner i avdrag på ordinære lån i 2023 og beløpet stiger til kr 354 millioner i 2026. Dette skyldes den økende lånegjelden. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år. 

Kommunestyret vedtok i sak 112/22 endringer i både drift- og investeringsbudsjettet som medførte endret låneopptak, overføring mellom drift og investering samt endringer i rente- og avdragsutgiftene i planperioden.

I12 Renteinntekter av bankinnskudd -59000 -59000 -55000 -55000

Det budsjetteres med kr 59 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2023. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1,5 milliarder. 

I13 Renteinntekter startlån -83200 -87900 -86100 -89300

Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør kr 83,2 millioner i 2023 og stiger til kr 89,3 millioner i 2026. Det er lagt inn tilsvarende renteutgifter i forbindelse med startlånene. 

I14 Renteutgifter startlån 83200 87900 86100 89300

Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende renteinntektene som er omtalt i tiltak I13.

I15 Renter ansvarlig lån Lyse AS  -16400 -15400 -13700 -12700

Det ansvarlige lånet som Lyse AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene utgjorde for Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Dette utgjør kr 16,4 millioner i 2023. Se omtale av renteforutsetningene samt rentenivå i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Fra og med 2020 er det forutsatt at Lyse AS kompenserer aksjonærene for reduksjonen i renteinntekter som følge av nedbetalingen på hovedstol (bsak 64/19). Kompensasjonen som tillegges årlig utbytte vil framgå av konsernstyrets tilrådning om utbytte. 

I16 Aksjeutbytte Lyse AS  -136700 -140600 -144500 -148400

Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. I 2022 ble det utdelt et utbytte til eierne på kr 650 millioner for regnskapsåret 2021. Sandnes fikk utbetalt kr 126,95 millioner. Eierstrategien overfor Lyse ble revidert og fastsatt i generalforsamlingen april 2021. I samsvar med denne har selskapet avgitt til bedriftsforsamlingen i 2022 rullerende utbytteprognose for de neste fem årene. Utbytteprognosen er oppjustert og det er for regnskapsåret 2022, i 2023 lagt til grunn et totalt utbytte til aksjonærene på kr 700 millioner. Utover i perioden er det lagt opp til en årlig økning slik at for regnskapsåret 2026 er ventet et utbytte på totalt kr 780 millioner. Kommunedirektøren har innarbeidet Sandnes sin forventning om årlig utbytte i samsvar med dette. Samtidig er kraftproduksjonen, strømpriser og rammebetingelser for kraftprodusentene i en situasjon preget av stor usikkerhet. Aksjonærene avholdt derfor eiermøtet i Lyse etter at Lyse AS avla halvårsrapporten for 2022. Den viste et overskudd etter skatt, tilordnet Lyses aksjonærer på kr 1,5 milliarder mot kr 937 millioner året før. Aksjonærene har med bakgrunn i den ekstraordinære strømprissituasjonen anmodet konsernstyret å komme tilbake med sin vurdering av muligheter for et ekstraordinært utbytte i år, eventuelt etablering av et nytt ansvarlig aksjonærlån eller andre finansielle muligheter som kan avhjelpe situasjonen. Den 28. september 2022 la regjeringen fram sitt forslag til skatteendringer. Her økes grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent med virkning fra og med i år. Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnlaget fra 2023. I tillegg kommer et høyprisbidrag på 23 prosent av priser over 70 øre/Kwh beregnet ut fra faktiske priser. Forslaget er gitt umiddelbar virkning fra 28. september 2022. Lyse AS har varslet aksjonærene om at dette gir en helt ny situasjon for selskapet, også for inneværende år. Grunnlaget for ekstra utbytte eller lignende bortfaller. 

I17 Aksjeutbytte Odeon kino Stavanger/Sandnes AS  -715 -1070 -1070 -1070

Kinobransjen hadde også i 2021 en krevende driftssituasjon som følge av covid-19 pandemien. Selskapet avla regnskapet med et marginalt overskudd. Grunnlaget for utdeling av utbytte i 2021 var ikke til stede. Med avviklingen av de siste restriksjonene, kombinert med slipp av nye filmer i år og framover, forventes det at aktiviteten gradvis tar seg opp igjen, men også her merkes at det tar tid å få publikum tilbake til salene. Selskapet har under pandemien også hatt en full gjennomgang av utgiftssiden. Samtidig er det foretatt investeringer som er finansiert av egne midler underveis, uten at inntekten økt. På dette grunnlaget forventer aksjonærene gode resultater framover. Det forventes et utbytte på kr 4 millioner i 2023, økende til kr 6 millioner fra 2024. I 2023 utgjør Sandnes sin andel kr 0,715 millioner og kr 1,07 millioner fra 2024. 

I18 Aksjeutbytte Renovasjonen IKS -2000  -2000  -2000 -2000 

Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling og dialog mellom eierne fasthold en forventning om utbytte på kr 4 millioner årlig i perioden. Sandnes sin andel utgjør kr 2 millioner. 

I19 Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF -5200 -5000 -4500 -4200

Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen utgjorde opprinnelig kr 130 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Dette utgjør kr 5,2 millioner i 2023 og reduseres til kr 4,2 millioner i 2026. Renteforutsetningene samt rentenivå er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Styret i foretaket har satt i gang et strategiarbeid om veien videre. Årsakene er manglende tomtereserver om få år og negativt driftsresultat for foretaket. Resultatene av strategiarbeidet ventes lagt fram til kommunestyret vinteren 2023. Eventuelle økonomiske virkninger som dette kan få, må kommunedirektøren komme tilbake til. 

I20 Aksjeutbytte Sandnes Parkeringsdrift AS -500 -500 -500 -500

Kommunestyret behandlet i sak 68/21 saker til generalforsamlingen i det heleide datterselskapet. Av vedtaket framgår det at aksjonæren har en framtidig forventning om årlig utbytte på kr 0,5 millioner til selskapet. Forventningen er innarbeidet i samsvar med vedtaket.

I21/P4 Overføring til investeringsregnskapet 119722 148223 89795 73141

Kommunestyret vedtok i sak 112/22 endringer i både drift- og investeringsbudsjettet som medførte endret låneopptak, overføring mellom drift og investering samt endringer i rente- og avdragsutgiftene i planperioden.

Ordinær overføring fra drift til investering utgjør nå kr 119,7 millioner i 2023. I slutten av perioden reduseres overføringen til kr 73,1 millioner i 2026. 

P5 Bruk av disposisjonsfond -18499 -2549    
 Bruk av fond vedtatt av kommunestyret i sak 112/22.
I22 Avskrivinger 340000 350000  360000  370000 

Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 340 millioner i 2023 og øker til kr 370 millioner i slutten av perioden. 

I23 Motpost avskrivinger  -340000 -350000 -360000 -370000

Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I22.

I24 Kalkulatoriske renter og avskrivinger vann  -27043 -27162 -28274 -30191

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. 

I25 Kalkulatoriske renter og avskrivinger avløp -54620 -59551 -65379 -71940

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. 

I26 Kalkulatoriske renter og avskrivinger renovasjon -759 -1311 -2837 -3574

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng.

  Sum sentrale inntekter og finansposter -5428997 -5386738 -5366734 -5370252

Sist oppdatert: 21.02.2023