map Kart account_circle Min side

Diverse

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Satser som ligger til grunn i forhandling av utbyggingsavtale:
Frikjøpsbeløp parkering per plass 358533 420344 61811 17,2 %  
Bystyret vedtok den 16. desember 2014 i sak 167/14:

a) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt.
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, når utbygger ikke kan løse parekringskrav på egen tomt. Innbetalingen avtales i forbindelse med utbyggingsavtalen. Pengene fra frikjøpet settes av på bundet fond frikjøpparkering og kan kun brukes til bygging av nye offentlige plasser. Det følger ingen rettigheter med frikjøpet. Kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig tilgjengelige plasser i fellesanlegg.
a) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt.
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjøpet inngår i parkeringsfondet til bygging av nye offentlige plasser (tilsvarende antallet frikjøpte plasser). Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes før frikjøpsbeløpet er innbetalt på parkeringsfondet.

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Parkeringsavgift
Første time 15 15 0 0,0 %  
Andre time 21 21 0 0,0 %  
Tredje time og påfølgende 32 32 0 0,0 %  

Avgiftstiden beholdes uendret til klokken 19.00 på hverdager og til kl 15.00 på lørdager.

Sandnes Havn KF

Alle skip som anløper Sandnes havn betaler et vederlag basert på skipets størrelse i bruttotonn (BT). Satsen er kr 1 per BT per påbegynt døgn. Vederlaget erstatter tidligere anløpsavgift, kaiavgift, ISPS gebyr og avfallsgebyr.
Minimumspris er kr 250 per døgn. For større mengder avfall og spesialavfall avtales det, og betales særskilt. Godsvederlag kr 10 per tonn.
Bulklaster med sand, jord, salt, kalk med videre betaler kr 7 per tonn.
Kubikklast omregnes til tonn.
Tømmer, egen tonnpris.
Alle priser er uten mva.

For mer informasjon se hjemmeside.

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Gebyr for ulovlighetsoppfølging 
Refusjonsberegninger for private utbyggere   1370      

Sist oppdatert: 21.02.2023