map Kart account_circle Min side

Tekstvedtak

Forbedre kvalitet på tilbudet til bostedsløse m.m. og bruk av ideelle organisasjoner

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme med en sak som belyser hvilke oppgaver innenfor områdene bostedsløshet, rusvern og psykiatri som ideelle organisasjoner kan levere. Saken må belyse kommunens og brukernes behov og belyse hvilken standard som forventes levert. Kommunestyret ønsker å bruke ideelle organisasjoner dersom dette gir en positiv effekt for både brukere og kommunen.

 

Utvikling Dale

Kommunestyret er opptatt av at hele kommunen tas vare på og utvikles videre. Dale representerer en viktig del av vår historie, og er unik med sin beliggenhet og beskaffenhet.

Det er viktig at dette området inkluderes i den videre utvikling av kommunen, og at Sandnes kommune legger til rette for dette gjennom aktiv medvirkning og støtte.

 

Frikommune - KS 

Det kommunale sjølstyre er under press med økte statlige normer, retningslinjer og føringer. Derfor er det gledelig at regjeringen vil sette i gang forsøksprosjektet Frikommune til våren, for å gi kommunene mer sjølstyre. Kommunestyret ber kommunedirektøren forberede søknad til prosjektet når utlysning kommer og at Sandnes kan bli en av forsøkskommunene, innenfor de områdene som det åpnes for. Formannskapet holdes løpende orientert om status. 

 

Nytt BOAS - H3

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem sak om plassering av fremtidige BOAS. Saken skal belyse kostnader, inkludert verdien av alternativ bruk av tomten, og andre forhold. Herunder bes vurdert Figgjo gamle skole.

 

Arbeidslivsfag og en mer praktisk ungdomsskole 

Ungdom etterspør mer praktisk arbeid og flere av kommunens ungdomsskoler er flinke til å legge til rette for dette gjennom egne valgfag.  Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for mer arbeidslivsfag og en mer praktisk ungdomsskole med flere valgfag.

Det bes om en orienteringssak om dette til Utvalg for oppvekst i løpet av 2023. Samtidig ber kommunestyret kommunedirektøren om å se hen til prosjektet En time teller, ved Verket skole i Moss og prosjekt Huben ved Vigrestad ungdomskule for inspirasjon i videre arbeid. 

 

Vaktmester i skolen?

Kommunestyret ber om en sak som vurderer fordeler og ulemper ved gjeninnføring av en vaktmesterordning i skolen. Det må tenkes nytt om hva en slik stilling kan inneholde.  tillegg til enkelt forefallende vedlikehold, kan personen fungere som miljøarbeider, gartner, pådriver for kjøkkenhager, ressursperson mtp. praktisk estetiske fag o.l Sakes bes forelagt kommunestyret i løpet av våren 2023.

 

Figgjo gamle skole 

Kommunestyret er opptatt å få en langsiktig løsning for etterbruk av tomten til Figgjo Gamle skole og ber kommunedirektøren utarbeide en sak i løpet av våren 2023 som bygger videre på vurderinger gjort i Ksak 19/22 vedrørende benyttelse av Figgjo Gamle Skole til et BOAS. Det må i saken vurderes en varig løsning for plassering av barnehage på Figgjo. Det vil være naturlig å vurdere kommunale arealer i tilknytning til Engleongane barnehage som et av alternativene.

 

 Strutsen barnehage 

Kommunestyret ønsker å få til en permanent løsning for Strutsen barnehage. Kommunedirektøren bes legge til rette for rask og positiv avklaring av saken. 

 

Storhall ved Høyland ungdomsskole 

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere mulighetene for å etablere storhall ved Høyland ungdomsskole og at den også skal dekke behovet for flerbrukshall ved Høyland ungdomsskole.

 

Oversikt årsverk 

Kommunestyret ber kommunedirektør i forbindelse med fremtidige årsmeldinger og årsbudsjettet legge frem minst 5-årige oversikter over antall årsverk samt utvikling av totale lønnskostnader av driftsbudsjettet i prosent.

 

Generell reduksjon investeringer

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere investeringsprosjektene i tråd med reduksjonen vedtatt i økonomiplanen.

 

Svømmeundervisning

Kommunestyret ber kommunedirektøren opprette kontakt med svømmeklubber for å vurdere en ordning hvor svømmeklubben overtar svømmeopplæringsansvaret i kommunen. Målet med ordningen må være å styrke svømmeopplæringen, samtidig som vi frigir lærerkapasitet. Det finnes lignende ordninger i andre kommuner, blant annet i Bergen og Stavanger.

 

Styrket svømmeopplæring 

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak før sommeren 2023 som viser en ordning som vil gi gratis svømmehalltilgang til barn under 10 år i følge med betalende voksen. Kommunestyret setter av 500 000.- for oppstart av gratisordning for barn.

 

Kommunale avgifter VAR

Kommunestyret er opptatt av å holde kommunale avgiftene lave. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå kostnadene både innen drift og i de enkelte investeringsprosjekter innen selvkostområdene VAR med målsetning om å effektivisere og redusere kostnader.

 

Flerbrukshall på ny skole i Riska bydel

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak før sommeren 2023 som viser kostnader og plan for realisering av flerbrukshall sammen med ny skole i Riska bydel.

 

Utvidet leksehjelp

Kommunestyret er positive til resultatene i den utvida leksehjelprapporten i SAK 122/24. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak i utvalg for Oppvekst før sommeren 2023 som viser kostnader og muligheter for innføring av utvida leksehjelp per.skole. I rapporten utvidet leksehjelp kommer det frem at enkelte skoler ønsker å opprettholde tilbudet uten ekstra finansiering og det vil være naturlig at en sak om utvidet leksehjelp gjenspeiler faktiske forhold og kostnader.  

 

Ny barnehage i Ganddal bydel

Kommunestyret vil bygge ny barnehage i Ganddal bydel og ber derfor kommunedirektøren sikre god fremdrift av områdeplan for Stokkeland. Videre ber kommunestyret om at ny barnehage reguleres inn snarest mulig for å sikre behovet for barnehageplasser i Ganddal bydel. 

 

17-mai arrangement

Kommunestyret ser at dagens finansieringsordning i forbindelse med gjennomføring av 17.mai ikke er optimal. Kommunestyret ber kommunedirektør opprette en egen post på budsjettet; «17.mai arrangement». Rammen økes med 200 000,- utover regnskapet fra årets gjennomføring. 

 

Støttekontakt

Kommunestyret ber om at retningslinjene for støttekontakt/fritidsaktiviteter for personer som bor i bofellesskap, omsorgsbolig og lignende endres. Søknader om støttekontakt skal behandles individuelt, hvor det tas utgangspunkt i søkerens totale livssituasjon, egne interesser og behov. Personer med nedsatt funksjonsevne som bor i bofellesskap eller annen type samlokalisert bolig skal ikke stilles dårligere enn andre på grunn av sin nedsatte funksjonsevne når de søker støttekontakt i Sandnes kommune. Saken legges frem for UHS.

 

Småjobbsentralen og jobb til ungdom

Kommunestyret ber kommunedirektør se på løsninger på hvordan kommunen kan ansette ungdommer til ulike oppgaver som kommunen har som vedlikehold og gartnerarbeid. Småjobbsentralen trenger flere oppdrag og ungdommen trenger sommerjobb. Dette får de til i andre kommuner og for eksempel i Oslo og Drammen har kommunen ansatt ungdom til å drive ulike aktiviteter for ungdommen. Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere å ansette ungdommer til ulike aktiviteter. Gi ungdommen oppdraget istedenfor å lage opplegg til de.

 

Utvikling av hestesportsenter

Kommunestyret er av den oppfatning at erverv av areal for nytt hestesportsenter og salg av arealet som hestesportsenteret i dag leier av kommunen kan utføres som et konsernoppdrag av Sandnes Tomteselskap KF. Kommunestyret er positivt innstilt til å bidra til realisering av nytt hestesportsenter og ser det som naturlig at bidraget etter salg og kjøp skal være en del av finansieringen av nytt hestesportsenter. Etter endelig vedtak på ny kommuneplan må det jobbes med en total finansieringsplan og det forventes at Sandnes og Jæren Rideklubb jobber med ekstern finansiering utover tippemidler og bidrag fra kommunen.

 

Foreldreinitiativ 3

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med beboerne/foreldrene slik at en finer en god løsning for å søke å reduser kostnadene på prosjektet. Her må en se på alle alternativer. Eks. mulighet for å reduser fellesareal, arealene til ansatte, billigere løsninger eller muligheten for å legge inn en ekstra boenhet. Kommunestyret ønsker en ny sak våren 2023.

 

Anskaffelser

Reserverte kontrakter gir fylkeskommunen mulighet til å inngå avtaler om innkjøp av tjenester og varer fra vekst- og attføringsbedriftene som kommunen har et eierforhold til. Kommunen skal aktivt bruke denne muligheten i anskaffelser, og ha en kontinuerlig kontakt med bedriftene for å sjekke hvilke tjenester som er aktuelle til enhver tid.

Sist oppdatert: 06.02.2023