map Kart account_circle Min side

Det budsjetteres med lønnsvekst på 4,2 prosent i 2023 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2023-kroner.

Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 3,7 prosent i 2023, hvorav lønnsveksten er anslått til 4,2 prosent. Prisveksten anslås til 2,8 prosent, og kompenseres ikke i kommunedirektørens forslag til økonomiplan. Dette er beregnet til å utgjøre om lag kr 60-65 millioner.

I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.

For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår kommunedirektøren en lønnsreserve på totalt kr 215,1 millioner. Dette skal dekke helårsvirkning av lønnsvekst fra lønnsoppgjørene i 2022 og opp til 4,2 prosent i lønnsoppgjøret for 2023. I tillegg er det tatt høyde for:

  • lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
  • lønnsvekst i private eldresentre
  • kompetansetillegg
  • studentavlønning
  • lærlinger
  • kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.

Renteforutsetninger

Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september. Kommunedirektøren følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders NIBOR rente.

Grunnet større usikkerhet og høyere påslag i markedet den siste tiden er det i renteutgifter lagt på et påslag på 0,6 prosentpoeng i 2023, mens det for perioden 2024-2026 er lagt på et påslag på 0,25 prosentpoeng. Det er ikke lagt inn nye fastrentelån i perioden, men det forutsettes at eksisterende fastrentelån rulleres videre som fastrentelån ved forfall. Renten på de nye rullerende fastrentelånene er basert på forventede markedsrenter og Norges Banks pengepolitiske rapport. Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.

RENTEFORUTSETNINGER 2023 2024 2025 2026
3 måneders NIBOR 3,34 % 3,36 % 3,10 % 3,10 %
Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % 5,34 % 5,36 % 5,10 % 5,10 %
Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3 % 6,34 % 6,36 % 6,10 % 6,10 %
Flytende rente i Husbanken 4,24 % 4,26 % 4,00 % 4,00 %
Flytende rente på lån 3,94 % 3,61 % 3,35 % 3,35 %
Fastrente 1, kr 364 millioner, 7 år 1,47 % 1,47 % 1,47 % 1,47 %
Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år 2,49 % 2,49 % 2,49 % 3,40 %
Fastrente 3, kr 200 millioner, 10 år 1,87 % 1,87 % 1,87 % 1,87 %
Fastrente 4, kr 200 millioner, 10 år 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,12 %
Fastrente 5, kr 210 millioner, 5 år 2,15 % 2,15 % 3,40 % 3,40 %
Fastrente 6, kr 201 millioner, 10 år 2,61 % 2,61 % 2,61 % 2,61 %
Fastrente 7, kr 200 millioner, 5 år 2,13 % 3,40 % 3,40 % 3,40 %
Fastrente 8, kr 200 millioner, 10 år 2,01 % 2,01 % 2,01 % 2,01 %
Fastrente 9, kr 201 millioner, 10 år 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Fastrente 10, kr 200 millioner, 10 år 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 %
Fastrente 11, kr 149 millioner, 5 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 3,40 %
Fastrente 12, kr 190 millioner, 10 år 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,05 %
Kalkylerente for selvkostområdene, (5-årig SWAP + 0,5 %) 4,07 % 3,97 % 3,94 % 3,94 %

Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.

Sist oppdatert: 18.01.2023