map Kart account_circle Min side

Investeringer per prosjekt

 

PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2023 2024 2025 2026
  Skole            
5631201 Sviland skule - liten idrettshall, spillemidler -4000   -4000      
5630801 Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane, spillemidler -11500   -11500      
5631301 Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole 182000 118556 63444      
5631401 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 166750 2000     9500 80750
5631401 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole, spillemidler -10500          
5632201 Planlegging Sentrumsskoler - Trones, Stangeland, Sandved, Smeaheia 703500 3800       2000
5631799 Varslingsanlegg skoler     7600 2375 2375 2375
5630299 Oppgradering bygningsmasse skoler     9025 3800 4750 4750
5630199 Oppgradering utendørsanlegg skoler     9025 3325 4750 4750
4240299 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen     13500 10000 9500 9500
5631601 Ny skole Riska 525600 5000 4750 285000 228000 2850
5632301 Utredning avlastningsskole, Trones  6950   950      
5632401 Utredning skolestruktur Lura, inkludert alternativvurdering  4085       2185 1900
5632599 Utvidelse Sørbø skole 99940   1900 38000 60040  
4240199 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 18500 15053 3447      
  Barnehage            
5640199 Oppgradering utendørsanlegg barnehager     7600 3800 4750 4750
5640299 Oppgradering bygningsmasse barnehager     8787 2137 3800 3800
5640801 Kjøp av tomter til barnehageformål 36650   6650      
5641301 Nye barnehageplasser i sentrum 88325 500 1900     1425
5641801 Ny helsestasjon 152850     950 1900  
5641601 Utredning paviljonger, Sandvedhaugen og Varatun barnehage  950   950      
5641701 Nye barnehageplasser Ganddal 208000   2000 2000 5000 123000
5640601 Ny barnehage Figgjo  11210   11210      
5641999 Forsand barnehage (tilpasning vogn/soveskur) 100   100      
5642099 Smeaheia barnehage (skur for oppbevaring av traller) 400   400      
5642199 Ny barnehage Skarabakken            
  TOTALSUM OPPVEKST  2181810 144909 137738 351387 336550 241850
  TOTALSUM OPPVEKST (BRUTTO) 2207810 144909 153238 351387 336550 241850
  Helse og velferd            
  Sykehjemstjenester            
5624201 Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen, om lag 60 plasser 348725 1500 20425 190000 132050 4750
5621501 Nytt bo- og aktivitetssenter Lunde,  om lag 50 plasser  437725   1425 3800    
5624301 Nytt bo- og aktivitetssenter Hana gamle skole, om lag 70 plasser   1000        
5624301 Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 70 plasser 424150   6650   9500 250000
2003599 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 9000 7200 1800      
2004299 Utstyr sykehjem     1500 500 475 475
5620599 Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg     8265 2565 2850 2850
5650899 Branntekniske tiltak helsebygg 38150 22000 10450 2850 2850  
5623401 Utbygging av nettverk og gjestenett på bo- aktivitetssenter 7291 2600 4691      
5624401 Oppgradering Åseheimen borettslag 8300 2126 6174      
5653599  Kommunalt legekontor 5000   5000      
  Enhet for funksjonshemmede(EFF)            
5621201 Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser 75410 2784 52626 20000    
5621101 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 5 plasser 44737 1741 14046 19000 9950  
5622101 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 189832 447 7000 89650 97853 -5118
5622701 Nybygg Åsveien 156 43717 341 6801 36575    
5622899 Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser     4417 1567 1567 1567
5653001 Branntekniske tiltak EFF-boliger 10650   950 1900 1900 1900
5653101 Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 botiltak med 9 leiligheter i hver 157200     950   71250
5623701 Oppgradering av leiligheter på Lunde bo- og aktivitetssenter 11400     5700 5700  
5621401 Foreldreiniativet 3 76000   36000 40000    
5621401 Foreldreiniativet 3, salgssum fra beboere -14400     -14400    
5621401 Foreldreiniativet 3, tilskudd -16300     -16300    
5621401 Foreldreiniativet 3, salg av fire leiligheter -10000     -10000    
  Sosiale tjenester            
5620399 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger     152000 104500 57000 76000
5620199 Oppgradering av  kommunale boliger     5700 5700 5700 5700
5620799 To småhus per år     18926 7410 7410 7410
5620901 Ombygging Skeianegata 14 9800 2158 7642      
5620601 Boliger for vanskeligstilte, Foss-Eikeland 16897 695 16202      
5620602 Boliger for vanskeligstilte, Tun - Hesthammar 15200 2306 12894      
5620699 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -5800   -5800      
 5653699 Strømmåler omsorgsboliger 6650   6650      
  TOTALSUM HELSE OG VELFERD 1889334 46898 402434 491967 334805 416784
  TOTALSUM HELSE OG VELFERD (BRUTTO) 1935834 46898 408234 532667 334805 421902
  Kultur og næring            
4540401 Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300
4630101 Avsetning til utsmykking     1000 1000 1000 1000
5610199 Oppgradering bygningsmasse kulturbygg     2992 712 712 1187
1500601 Kinokino utstyr      300 300 300 300
1501001 Filmvisningsutstyr til Sal 3 på Kinokino 1000   1000      
5611101 Lysrigg Sandnes kulturhus  18000 3000 15000      
5611799 Varatun gård  80000          
1500701 IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- og kulturbygg 1000 250 250 250 250  
1500801 Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal 7200   7200      
1500901 Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje 4000     4000    
5611601 Oppgradering sprinkleranlegg Havremølla 700   700      
1500201 Kinokino sal 1 oppgradering, sikkerhetstiltak 11000 7878 3122      
  TOTALSUM KULTUR OG NÆRING 122900 11128 31864 6562 2562 2787
  TOTALSUM KULTUR OG NÆRING (BRUTTO) 122900 11128 31864 6562 2562 2787
  Byutvikling og teknisk, skattefinansiert            
  Trafikksikring/tilrettelegging            
6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer   1000 1000 1000 1000 1000
6510999 Rehabilitering av Figvedveien bru 5500 500 5000      
6511099 Utskiftning av Bråstein bru 10500 500 10000      
6302199 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600
6804099 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau     7000 7000 7000 7000
6508699 Riving/ gjenoppbygging Bratteli kai 3500 50 3450      
6509199 Grunnerverv og opparbeiding Hugins, Munins og Odins gate 4500 500   1000 3000  
6509299 Li - Riska, regulere kommunale veier            
6503799 Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)     1000 1000 1000 1000
6509399 Opparbeidelse Haakon 7. gate, forskuttering 33600 3500 7600 22500    
6509399 Opparbeidelse Haakon 7. gate, tilskudd -20850 -2000 -9250 -9600    
6508599 Figgenveien 32059 1000 31059      
6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 27500 2500      
6506133 Torkel Haabeths gate utbedring kryss og p-plass 1100 100 1000      
7580307 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgate, forprosjekt     -3118      
  Friluft/folkehelse            
6820173 Badeplasser 4000 1000 3000      
6831299 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet     1000 1000 1000 1000
6830199 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     4000 1000 1000 1000
  Parker og grøntanlegg            
6840199 Oppgradering av kommunale lekeplasser     4500 6500 7500 7500
6820199 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400 400
6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300 300
6510801 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800 800
6821499 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark 12350   12350      
6820194 Opparbeiding av aktivitetsanlegg - trimanlegg 1000 300 700      
6820503 Luravika badeområde, etablere permanent løsning inkludert erosjonssikring 2500 103 2397      
6820195 Insektsvennlig park og friområder -  tilrettelegging 2000 500 500 500 500  
6821301 Gamleverket leke- og aktivitetsområde 6732 1189 5543      
6831401 Ras Sandvedparken, akutt tiltak 3970 1720 2250      
6831599 Innløsning av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 2988 1988 1000      
6831699 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka            
  Gravplasser            
6860199 Oppgradering av gravplasser     1000 1000 1000 1000
6860599 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600 1100 1000 500    
6860899 Utvidelse av Høyland kirkegård 28850 1217 1508   14250 11875
6860999 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 2050   0   0 2050
6861499 Utvidelse og opparbeidelse av areal til gravplass i Forsand 3000     3000    
5652901 Oppgradering bygningsmasse gravplasser     3800 1500 1500 1500
6861302 Soma gravlund opparbeidelse gravsteder 26945 25445 1500      
  Idrett            
5660401 Austrått svømmehall 277500 275500 2000      
5660401 Austrått svømmehall, spillemidler og programsatsningsmidler -49735 -39735 -10000      
5660501 Rehabilitering av svømmehall  i Giskehallen, spillemidler -11500   -11500      
5660199 Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg     2185 475 617 617
6806299 Skifte av kunstgress     6851 5000 0 5000
6805199 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker     900 900 900 900
6806599 Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) -500   -500      
5660701 Ishall 63500   3500   10000 50000
5660701 Ishall, spillemidler -18600          
5661899 Ny dobbel idrettshall  249875     2375 2500 125000
5661899 Ny dobbel idrettshall, spillemidler -18550          
5661701 Giskehallen 1 rehabilitering 33250       33250  
6805801 Erverv og tilrettelegging for nytt hestesportsenter            
6805178 Innovasjon digital betjening haller utvikling     100 100 100  
6805399 Oppgradering lysanlegg fotballbaner     1500 1500 1500 1500
6805180 Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion 5000   1000 4000    
6805409 Legge om gressbaner til kunstgressbaner 10000       10000  
6851208 Igangsette regulering område i Sandnes idrettspark 2500 500 2000      
  Sentrumsprosjekter            
6821599 Etablere parkdrag langs Storåna fra Vågen til Julie Eges gate 62000   2000 2000 29000 29000
6821599 Plan og prosjektering av åpning av Storåna fra Julie Eges gate til Skeiane stasjon 8000 800 4200 3000    
6821601 Oppgradering og ferdigstillelse av området mellom Ruten og jernbanen, og mellom Ruten og terminalbygningen, inkludert underganger  15000   15000      
6821701 Oppgradering av sentrumsarealer, inkludert Kirkegata (ungdomsaksen), Gamlatorget, Mauritz Kartevoldsplass 14000   3000 5000 6000  
  Diverse            
6010199 Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift     400 400 400 400
1205701 Kirke Sørbø 50000 500 11500 38000    
6202201 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000 98 2902      
6202399 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken 9500 41 9459      
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, SKATTEFINANSIERT 903134 304916 152886 103750 136117 250442
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, SKATTEFINANSIERT (BRUTTO) 1022869 346651 187254 113350 136117 250442
  Byutvikling og teknisk, avgiftsfinansiert            
  Avløp            
7709199 Oppgradering kulvert Lurabekken  23000 8000 15000      
7501299 Ny etappe, kulvert Lurabekken 85000   5000 25000 25000 30000
7507099 Tilpasning til klimaendringer   8244 1000 1000 15000 15000
7509502 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  62000 57000 5000      
7702299 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 11000 500 6000 500 500 500
7508499 Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging, med videre   5000 5000 1000 1000 1000
7508599 Hovedavløpsledning Bergevik - Myra 20500   500 10000 10000  
7508699 Sanering Sleipnersgate - Odinsgate med flere 54000     6000 16000 16000
7508999 Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt 38000 10000 28000      
  Vann og avløp            
7507199 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     3000 3000 3000 5000
7702125 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  50000 25500 20500 4000    
7702599 Etablering av VA-ledninger Riska - Li 24500     500 12000 12000
7504799 Sikre brannvannsdekning og separere avløpsledninger Ganddal skole 15000         6000
7502799 Foren - Helleveien 21000         6000
7504899 Foren - Ringen 24000          
7505099 Myrveien 23000          
7506999 Gamle Austråttvei 28000          
7508099 Klokkerveien og Bispeveien 16000          
7507999 VA-anlegg Ruten 2600 10 2590      
  Renovasjon            
7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     3000 3000 3000 3000
7806599 Tiltak på nedlagt deponi     1000 1000 1000 1500
7807799 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000
  Samarbeidsprosjekt            
7509799 Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien 60000   20000 25000 15000  
7508799 Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger 118000 5000 25000 25000 43000 20000
7510299 Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata 41000   5000 15000 21000  
7509999 Oppgradering av kommunalt avløpsnett utløst av eksterne utbyggere   1500 15000 5000 5000 5000
7510199 Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass i forbindelse med bussveiutbygging 15000 6000 9000      
  Andre tiltak            
7510399 Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg 7000 6060 2940 -1000 -1000  
7510499 Kommunal egenandel miljøtiltak     300 300 300 300
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, AVGIFTSFINANSIERT 738600 132814 173830 125300 170800 122300
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK, AVGIFTSFINANSIERT (BRUTTO) 738600 132814 173830 126300 171800 122300
  Organisasjonen             
1200999 Digital strategi     3800 1300 1300 1300
1202199 Nettverk - kommune felles 9000 6000 3000      
1205199 Oppgradering dokumenthåndteringssystem 3800 3200 600      
1204799 Utskifting av stemmeavlukker  500   500      
1205199 Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem  4100 1080 3020      
1201101 Inn-Digi - Prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring 5000 2000 3000      
4240399 Nytt oppvekst administrativt system 6000 4332 1668      
  TOTALSUM ORGANISASJONEN 28400 16612 15588 1300 1300 1300
  TOTALSUM ORGANISASJONEN (BRUTTO) 28400 16612 15588 1300 1300 1300
  Kommunens fellesområde            
5660299 Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning og næring 675405 15746 7505 3800 28500 237500
5660299 Finansiering nytt parkeringshus -61000         -61000
4007299 Opparbeidelse av infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 41000 34333 6667      
6506599 Offentlige arealer      10000 10000 10000 10000
1105199 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     24300 24300 25300 25300
1204699 Valg 2023 og 2025 - nytt datautstyr      500   500  
1204899 Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter     1000      
4007499 A-konto refusjonsbidrag til SIAS 53000 20000     33000  
1205699 Oppgradering møterom, AV-utstyr med mer, rådhuset 400 200 200      
4007399 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka -80000 -65000   -7500 -7500  
6806699 Flytende svømmebasseng Indre Vågen            
1205801 Fokusrommene i Rådhuset             
  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE  628805 5279 50172 30600 89800 211800
  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE (BRUTTO) 769805 70279 50172 38100 97300 272800
  Eiendom            
5650199 Miljøtiltak, kommunale bygg     1900 1900 3325 3325
5650499 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     3610 2660 3325 3325
5650399 ITV-anlegg (kameraovervåking)     3325 950 950 950
5650599 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     285 285 285 285
5650699 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     2850 1425 1425 1425
5650799 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     570 570 570 570
5651501 Universell utforming     7668 3587 9212 4990
5651199 Nedgravde avfallscontainere     950 950 950 950
5651399 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg     2232 902 902 902
5652399 Regulering eiendommer 17971 2416 12230 3325    
5651499 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     1425 1425 1425 1425
5651801 Oppgradering etter branntekniske vurderinger     950 950 1425 1425
5652201 Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      2171      
5651701 Radontiltak i bygg med for høye bq-verdier     1710 475 475 475
5652401 Digitalisering og organisering av Brann og FDV-dokumentasjon for formålsbygg 4150 1300 2850      
5641401 Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager  3950 3000 950      
5652601 Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg 5700     5700    
5652701 Riving gamle bygg og brakker 4750   4750      
5653299 Utskifting av kunstgress i ballbinger på uteanlegg formålsbygg     1900 950 950 475
5653399 Oppgraderinger av kommunale bygg     10925      
5622699 Adgangskontroll medisinrom boas 1426 27 1399      
5652899 Aktivitetshus Lura  93000          
 5662699 Nybygg Sivilforsvaret, Vagleleiren 0   -1000 -9000 -45000 11000
5660301 Garderobeanlegg Vagleleiren 5900 4000 1900      
5653799 Energieffektivisering 48070   16000 8330 14000 9740
  TOTALSUM EIENDOM 184917 10743 81550 25384 -5781 41262
  TOTALSUM EIENDOM (BRUTTO) 184917 10743 82550 34384 39219 41262
  TOTALSUM SANDNES KOMMUNE            1046062        1136250        1066153        1288525
  TOTALSUM SANDNES KOMMUNE (BRUTTO)            1102730        1204050        1119653        1354643

Sist oppdatert: 21.02.2023