map Kart account_circle Min side

Plansaker

Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
Plansaker
1 Detaljregulering jfr Pbl §12-11
1.1 For arealer til og med 2 000 m² 64173 64173 0 0,0 %  
1.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 81225 81225 0 0,0 %  
1.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 96315 96315 0 0,0 %  
1.4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 128402 128402 0 0,0 %  
1.5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m² 1591 1591 0 0,0 %  
1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. 1025 1025 0 0,0 %  
1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslagMed endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. underveis 30 % av gebyr 30 % av gebyr 0 0,0 %  
1.8 ForhåndsvurderingerVed forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr 25 % av gebyr 0 0,0 %  
1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger, samt industri og lager 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2022 Vedtatt sats for 2023 Endring i beløp Endring i % Merknader
2 Reguleringsendringer, jft Pbl. § 12-14, 2. ledd
2.1 MinimumsgebyrEkslusiv endring av bestemmelser med mer 12044 12044 0 0,0 %  
2.2 For arealer til og med 2 000 m² 24090 24090 0 0,0 %  
2.3 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 40106 40106 0 0,0 %  
2.4 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 64196 64196 0 0,0 %  
2.5 For arealer over 10 000 m² 80233 80233 0 0,0 %  
2.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. 1025 1025 0 0,0 %  
2.7 Tilleggsgebyr for saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser  4100  4100 0 0,0 %  Punkt 2.1 splittet
2.8 Tilleggshøring 4100  4100 0 0,0 %  Punkt 2.1 splittet
2.9 Kunngjøring av endring av plan 4100  4100 0 0,0 %  Punkt 2.1 splittet
3 Konsekvensutredninger jamfør Pbl. § 4-2, 2 ledd
3.1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanenDette beregnes av punkt 1.1-1.7. For planer som omfattes av punkt 1.9 beregnes KU-gebyr av redusert gebyr. 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
4 Deling av eiendom jamfør Pbl. § 20-1, bokstav m
4.1 Fradeling av ny tomt i samsvar med planPer tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon. 7995  7995 0 0,0 %   
4.2 Arealoverføring i samsvar med plan 4305 4305  0 0,0 %   

Reduserte gebyrer
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen ved plansjefen fastsette passende gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen  i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrforskriften følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

 

Sist oppdatert: 21.02.2023