map Kart account_circle Min side

Saksframlegg

Behandles av

Sakstype

Møtedato

Administrasjonsutvalget 2019-2023

Utvalgssaker

21.11.2022

Formannskapet 2019-2023

Utvalgssaker

21.11.2022

Kommunestyret 2019-2023

Utvalgssaker

12.12.2022

Årsbudsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 på Sandnes kommune sine nettsider – Handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til handlings- og økonomiplan 2023-2026 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2023 fastsettes i henhold til:

 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til bevilgningsoversikt – drift i vedlegg til handlings- og økonomiplan.

 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2023:

a. Utskrivningsalternativ:

 • Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c)

b.       Skattesatser og overgangsperiode:

 • Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune og 7 promille i tidligere Sandnes kommune, jfr esktl. § 11 første ledd første pkt.
 • Overgangsperiode for Nye Sandnes var tre år og startet i 2020.  Fra 2023 er satsene for de to tidligere kommunene samordnet og har samme sats (7 promille) jfr esktl. § 13 tredje ledd

c.       Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr esktl. § 25.

 

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:

 • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 240 000 000 / 22 år.
 • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 764 245 000 / 30 år.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

 

6. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i delkapittel avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.

 

7. Kommunedirektøren får fullmakt til å opprette et utviklingsfond på kr 20 millioner med midler fra kommunens generelle disposisjonsfond.

 

8. Økonomiplan 2023 - 2026 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

 • Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes tomteselskap KF med et resultat på kr 1,8 millioner. 

 

9. Økonomiplan 2023 - 2026 for Sandnes Havn KF godkjennes.

 • Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto driftsresultat på kr 5,4 millioner.

 

10. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

 • Netto driftsresultat settes til 3 prosent av driftsinntektene.
 • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
 • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
 • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
 • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
 • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
 • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

 

Sist oppdatert: 18.01.2023