Barn og unges medvirkning

Innhold

Barn og unges medvirkning

Barn og unges medvirkning er et viktig satsningsområde i Sandnes kommune. En stor del av befolkningen er unge, og kommunen er i sterk vekst. FN`s barnekonvesjon sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Barn og unges medvirkning

Vi har et system som skal ivareta denne retten.

 • Alle skoler i kommunen har elevråd. Elevrådene på hver ungdomsskole og hver videregående skole velger to representanter som møter i Sandnes unge bystyre.
 • Sandnes unge bystyre møtes hver måned for å behandle saker som angår unge i kommunen.
 • Hvert år arrangeres i tillegg Barn og unges bystyre i Sandnes. BUBS er årets store høydepunkt, der representanter for barneskole og ungdomsskole i Sandnes møtes. De fordeler midler som kommer barn og unge til gode, og tar opp tema og spørsmål barn er opptatt av. Politikere og administrasjon er til stede for å ta tak i sakene.
 • Bydelsutvalgene i Sandnes har også unge representanter. Til hvert utvalg velges to elever fra 9 trinn fra skoler i nærmiljøet.

BUBS - Barn og unges bystyre

Hovedformålet med barn- og unges bystyre (BUBS) er at alle barn og unge skal ha en mulighet til å si hva de er opptatt av, og hva som er viktig for dem. I tillegg vil elevene få opplæring i hvordan det lokale demokratiet fungerer.

BUBS består av 2 representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Sandnes og de har møte en gang i året(november). BUBS er nesten helt likt de voksne politikernes bystyre og bygger på de samme regler som bystyret har.

BUBS har et budsjett som skal fordeles ett på et større tiltak til en barneskole og en ungdomskole. Videre skal BUBS også fordele penger til flere mindre tiltak på skolene. Saker og forslag til disponering av midlene sendes inn fra den enkelte skole på forhånd. BUBS forvalter Barnas humanitære fond. Dette er et fond som hvert år gir penger til et humanitært formål.

Hvert år velges et tema som elevene kan fordype seg i og eventuelt foreberede en presentasjon på BUBS. Resultater fra dette kan du lese mer fra protokollene under.

Protokoller fra BUBS

Protokoll fra barn og unges bystyre 2018 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2017 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2016 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2015 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2014 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2013 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2012 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2011 (PDF)

Barn og unges forslag for å hindre digital mobbing i Sandnes (PDF)

Signert - Manifest mot mobbing, Sandnes (PDF)

Sandnes unge bystyre

Sandnes ungdomsråd ble opprettet i 1997. Etter endringer i vedtektene i 2014 ble det nye navnet Sandnes unge bystyre. Representantene skal være med på å sikre at barn og unges synspunkter blir hørt i beslutninger som angår dem (jf FNs barnekonvensjon, artikkel 12). Det unge bystyret skal være en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for ungdom i Sandnes.

Alle som går på ungdomsskole eller videregående skole i Sandnes kan stille til valg i Sandnes unge bystyre. Elevrådet skal sørge for at skolen har to representanter fra sin skole i bystyret.

Møteplan - SANDNES UNGE BYSTYRE

Høsten 2019:

 

Mandag 9.september
Tid:     14.15 – 16.15
Sted:    Formannskapssalen

 

19. september
BUBS-forberedende kurs
Tid:     08.15 – 13.00
Sandnes rådhus - Bystyresalen

 

Torsdag 3. oktober
Tid:     14.15 – 16.15
Sted:    Formannskapssalen

 

Mandag 4. november
Tid:     14.15 – 16.15
Sted:    Formannskapssalen

 

Torsdag 21. november
Tid:     hele dagen
Sted:    08.15 – 14.00

 

Mandag 2. desember
Tid:     14.15 – 16.15
Sted:    Formannskapssalen

 

Møteplan - DET UNGE FORMANNSKAPET

Torsdag 22. august
Tid:     14.20 – 15.45
Sted:   Møterom 4J, Rådhuset

 

Tirsdag 24. september
Tid:     14.20 – 15.45
Sted:   Møterom 4J, Rådhuset

 

Onsdag 23. oktober
Tid:     14.20 – 15.45
Sted:   Møterom 4J, Rådhuset

 

Tirsdag 1. oktober
Dialogmøte med utvalg for kultur og oppvekst
Tid: 18.00 – 1830
Sted: Formannskapssalen

 

Mandag 25. november
Tid:     14.20 – 15.45
Sted:   Møterom 4J, Rådhuset

 

Skolens medlemmer møter på møter for Sandnes unge bystyre. Ung ordfører, ung varaordfører og fem valgte formannskapsmedlemmer møter i det unge formannskapet. Sandnes unge bystyre blir involvert i planarbeid og andre saker i løpet av året, og mottar invitasjoner til konferanser som ikke kan legges inn i møteplanen på forhånd. Vi vil fortløpende sende ut informasjon om dette når det blir aktuelt.

Henvendelser til Sandnes unge bystyre
Henvendelser kan rettes til Nina Osland, rådgiver i kulturavdelingen – Sandnes kommune
Epost: nina.osland@sandnes.kommune.no Tlf: 977 14 810

Oppgaver for Sandnes unge bystyre.

Sandnes unge bystyre er høringsinstans i saker som angår barn og unge og som er til behandling i administrasjonen, i hovedutvalg, formannskap og bystyret.
SUB har ansvaret for å følge opp saker fra Barn og unges bystyre (BUBS) og ivareta alle barn og unges interesser i Sandnes.

Vedteker

Vedtekter for Sandnes unge bystyre (.DOC).

Kontakt Sandnes unge bystyre

Kontakt - Barn og unges bystyre

 • v/.Nina Osland, rådgiver i kulturavdelingen – Sandnes kommune
 • tlf: 977 14 810.
 • epost
Følg Sandnes unge bystyre på facebook

Sandnes unge bystyre på Facebook.

Les mer om det unge formannskapet her

Ung ordfører: Sanna Rana
Ung varaordfører: Vanessa Linjord

Formannskapsmedlemmer:

 • Hanne Andersen
 • Aiden Rosendal
 • Cecilie Falkeid


Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 09.02.2017 12:31
Sist endret: 27.06.2019 10:35