Barn og unges medvirkning (BUBS)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og unges medvirkning (BUBS)

Barn og unges medvirkning er et viktig satsningsområde i Sandnes kommune. En stor del av befolkningen er unge, og kommunen er i sterk vekst. FN`s barnekonvesjon sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Barn og unges medvikrning

Vi har et system som skal ivareta denne retten.

 • Alle skoler i kommunen har elevråd. Elevrådene på hver ungdomsskole og hver videregående skole velger to representanter som møter i Sandnes unge bystyre.
 • Sandnes unge bystyre møtes hver måned for å behandle saker som angår unge i kommunen.
 • Hvert år arrangeres i tillegg Barn og unges bystyre i Sandnes. BUBS er årets store høydepunkt, der representanter for barneskole og ungdomsskole i Sandnes møtes. De fordeler midler som kommer barn og unge til gode, og tar opp tema og spørsmål barn er opptatt av. Politikere og administrasjon er til stede for å ta tak i sakene.
 • Bydelsutvalgene i Sandnes har også unge representanter. Til hvert utvalg velges to elever fra 9 trinn fra skoler i nærmiljøet.

BUBS - Barn og unges bystyre

Hovedformålet med barn- og unges bystyre (BUBS) er at alle barn og unge skal ha en mulighet til å si hva de er opptatt av, og hva som er viktig for dem. I tillegg vil elevene få opplæring i hvordan det lokale demokratiet fungerer.

BUBS består av 2 representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Sandnes og de har møte en gang i året(november). BUBS er nesten helt likt de voksne politikernes bystyre og bygger på de samme regler som bystyret har.

BUBS har et budsjett som skal fordeles ett på et større tiltak til en barneskole og en ungdomskole. Videre skal BUBS også fordele penger til flere mindre tiltak på skolene. Saker og forslag til disponering av midlene sendes inn fra den enkelte skole på forhånd. BUBS forvalter Barnas humanitære fond. Dette er et fond som hvert år gir penger til et humanitært formål.

Hvert år velges et tema som elevene kan fordype seg i og eventuelt foreberede en presentasjon på BUBS. Resultater fra dette kan du lese mer fra protokollene under.

Protokoller fra BUBS

Protokoll fra barn og unges bystyre 2016 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2015 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2014 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2013 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2012 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2011 (PDF)

Barn og unges forslag for å hindre digital mobbing i Sandnes (PDF)

Signert - Manifest mot mobbing, Sandnes (PDF)

Sandnes unge bystyre

Sandnes ungdomsråd ble opprettet i 1997. Etter endringer i vedtektene i 2014 ble det nye navnet Sandnes unge bystyre. Representantene skal være med på å sikre at barn og unges synspunkter blir hørt i beslutninger som angår dem (jf FNs barnekonvensjon, artikkel 12). Det unge bystyret skal være en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for ungdom i Sandnes.

Alle som går på ungdomsskole eller videregående skole i Sandnes kan stille til valg i Sandnes unge bystyre. Elevrådet skal sørge for at skolen har to representanter fra sin skole i bystyret.

Møteplan

Møteplan for SUB, våren 2017. (PDF)

Oppgaver for Sandnes unge bystyre.

Sandnes unge bystyre er høringsinstans i saker som angår barn og unge og som er til behandling i administrasjonen, i hovedutvalg, formannskap og bystyret.
SUB har ansvaret for å følge opp saker fra Barn og unges bystyre (BUBS) og ivareta alle barn og unges interesser i Sandnes.

Vedteker

Vedtekter for Sandnes unge bystyre (.DOC).

Kontakt Sandnes unge bystyre

Barn og unges bysyre kontaktes  Kultur

 • v/.Nina Osland
 • tlf: 977 14 810.
 • epost
 Følg Sandes unge bystyre på facebook

Sandnes unge bystyre på Facebook.

Les mer om det unge formannskapet her

Ung ordfører: Nils Gudmund Devold Midtun
Ung varaordfører: Birk Lundgren

Formannskapsmedlemmer:

 • Julie Høie Nordbø
 • Ida Katrin Refsnes
 • Ida Pollestad Brunes
 • Caroline Seldal Isaksen (vara)
 • Emily Espeland (vara)


Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Langgata 54, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 09.02.2017 12:31
Sist endret: 09.02.2017 12:31