account_circle Min side

Handlingsplan - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Innledning

Sandnes er en storkommune med mange lokalsamfunn med ulikt særpreg og historie. Stedenes kulturminner gir ankerfeste for de lokale fortellingene. Når kulturminner blir tatt godt vare på styrker de stedenes attraktivitet for de som bor der, for de som ønsker å investere der og for de som kommer på besøk. Sandnes sentrum er hovedsentrum i storkommunen som er et historisk viktig regionalt knutepunkt, tuftet på stolte handels -, håndverks-, industri- og landbrukstradisjoner.

Vil du lese handlingsplanen?

Kommunedelplan for kulturminner ble behandlet i kommunestyret 25. april 2022. Da ble handlingsdelen til kulturminneplanen vedtatt. 

For å sikre et kontinuerlig oppdatert kunnskapsgrunnlag og en kunnskapsbasert kulturminneforvaltning, ble det samtidig vedtatt at følgende skulle innarbeides i kommuneplanens bestemmelser: 

«Ved utarbeidelse av arealplaner, i konsekvensutredninger, stedsanalyser, mulighetsstudier, i byggesaker, o.l. skal Kulturminneregisteret og kulturminneplanens utdypende kunnskapsgrunnlag legges til grunn som primærkilder for kulturminneverdiene. I PBL-prosessene skal det redegjøres for hvilke historiske kilder som er tatt i bruk. Når det oppdages feil og mangler, eller når planarbeid resulterer i ny kunnskap, skal dette rapporteres til byantikvaren for sikre at kulturminneplanens kunnskapsgrunnlag kontinuerlig holdes oppdatert.»

Trykk her for å lese hele planutkastet

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Telefon: 51 33 50 00 

e-post

 Byantikvar

Gro Persson

Tlf. 48 13 68 41

e-post

Publisert: 10.01.2017

Sist endret: 10.01.2017