account_circle Min side

Kultur og næring

Tjenesteområdet Kultur og næring består av virksomhetene:

 • Kulturavdelingen
 • Sandnes kunst- og kulturhus
 • Sandnes kulturskole
 • Sandnes bibliotek
 • Næring
 • Landbruk

Kultur og næring skal utnytte potensialet i og mellom virksomhetene gjennom kommunikasjon, intern og ekstern samhandling og utstrakt innbyggerkontakt. Sandnes kommune skal være en attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom satsning på naturkvaliteter, kulturliv, gardsturisme og idrett. Sandnes kommune skal ha et tilgjengelig, variert og inkluderende kulturtilbud bygget på storbykvaliteter, friluftsliv og landbruk.

Et viktig innsatsområde for Kultur og næring i 2022 var et felles prosjekt hvor målet har vært å få til en bred innbyggerinvolvering for å styrke framtidens kultursatsing. Kultur og næring har gitt i oppdrag å gjennomføre følgende:

 • Mulighetsstudie Kinokino
 • Idemyldring biblioteket
 • Oppdatere kulturarenaplan
 • Oppstart kulturvisjon for Sandnes kommune

De fire prosjektene skal ses i sammenheng. Det er innhentet et felles kunnskapsgrunnlag for disse gjennom dialogmøter, arrangementer og samlinger med eksterne og interne aktører. Strategiarbeid som går på valg av innsatsområder og prioriteringer har vært sentralt for tjenesteområdet samt å tilpasse drift og arbeidsoppgaver innenfor nye økonomiske rammer og stillinger. Kultur og næring har styrket stabsfunksjoner med et årsverk som har styrketkoordineringsarbeidet med felles kunnskapsgrunnlag og felles innsatsområder.

 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Kulturavdeling

Kulturavdelingen har gjennomført en intern omstilling for å tilpasse drift og aktiviteter opp mot reduserte rammebetingelser. To avdelinger er slått sammen til en felles avdeling for kultur- og fritidstilbud til barn og unge der vi har prioritert en videreutvikling av kultur og fritidsaktivitetene sammen med kommunens øvrige oppvekstsatsing. Kunnskapsgrunnlaget som er kommet fram gjennom blant annet ungdomsundersøkelsen har vært førende i valg av prioriteringer. Oppgaver som krever utredning og ytterligere kunnskapsinnhenting har vært nedprioritert. Oppgaver som er utsatt er deltakelse i pilotprosjekt for å utvikle modeller for å inkludere barne- og ungdomskultur i kommunale planprosesser, og kartlegging for å skaffe bedre kunnskap om barrierer for barn og unges deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter er ikke gjennomført.

Besøkstall  2018 2019 2020 2021 2022
Besøk kommunale bydelshus og fritidssentre 170 450 177 397 43 552 75 455 93 000
Besøk barn og unge på de kommunale fritidstilbudene 108 500 190 097 11 787 12 986 23 050

Kulturavdelingen har hatt fokus på å åpne opp tilbud for alle aldersgrupper, og i samarbeid med det frivillige kulturlivet jobbet for å få opp arrangement og gode møteplasser. De kommunale bydelshusene Varatun Gård og Lura Bydelshus har gjenopptatt aktiviteten for det frivillige kulturlivet og besøket har økt med 15 prosent sett opp mot året 2021.

Det driftes kommunale fritidstilbud i bydelene Riska, Bogafjell, Ganddal, Forsand, Sandnes sentrum og i Lura bydel. Møteplassene er videreutviklet i samarbeid med barn og unge, og enheten bidrar til gode oppvekstsvilkår i Sandnes med å opprettholde tilbudene også i skolens ferier. Det har vært en økning i besøket på disse tilbudene.

Ungdata-undersøkelsen bekrefter at disse tilbudene er viktige for ungdom. Sandnes utmerker seg signifikant i Ungdata med at ungdommene er fornøyde med møteplassene. Kulturavdelingen bidrar sammen med Oppvekst i “Flyt prosjekt” i regi Kronprinsparets fond. Prosjektet går over ett år der elever i 10. klasse bruker fritidsaktiviteter til å trene på livsmestringsstrategier. Målsetningen er å gi dem bedre forutsetninger til å fullføre videregående skole. Møteplassene er også blitt brukt til å bidra til trygg overgang fra barne- til ungdomsskolen gjennom arrangementer for 8. klasser.

Tilrettelagt fritid bidrar til at Sandnes kommune gir et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser. Ved hjelp av om lag 70 fritidskontakter tilrettelegges det for fritidstilbud for mennesker med spesielle behov. Tilretteleggingen skjer gjennom organisering av gjennomsnittlig 12 faste ukentlige gruppeaktiviteter eksemplifisert med Teater Egenart og Folkedansen. Det drives åpne tilbud som bassengtilbud på Austrått, klatring i Bogafjellhallen og tilpasset fritidsklubb Chill out/jr. for barn og unge på Ganddal og L54. Avdelingen samarbeider med andre aktører som teaterverksted og idrettstilbud hvor brukere innlemmes. Det ble jobbet kontinuerlig med rekruttering for å ivareta behovet til de cirka 200 brukerne med vedtak, og de andre som deltar i tilbudene via boliger og andre.

Ferietilbud barn og unge

Ferietilbud barn og unge 2019 2020 2021 2022
Kongesommer - ferieklubb 408 571 571 613
Kongesommer - Åpen hall 1 492 0 900 881
Småjobbsentral 1 400 850 904 1 177
Sommerbasen for ungdom     460 450
Folkehallene/Sandneshallen     18 973 30 000
Sommer på Ruten*     1 831 2 233

*barn og unge påmeldte til tilbudet

Totalbesøket i årets Kongesommer er 2 675. Dette inkluderer ferieklubber med påmelding og åpne tilbud. 94 barn har fått friplass, dette er en nedgang fra 2021. Flesteparten av forespørslene om friplasser kommer nå fra privatpersoner, færre enn før kommer fra interne samarbeidspartnere.  Kongesommer bidrar også til markedsføringen av i alt 15 tilbud i regi av frivillige organisasjoner, friidrett, fotball med mer. Det ble rapportert til utvalg for kultur, næring og innovasjon, jamfør sak 29/22.

Ungdom i sentrum hadde også i 2022 tilbudet «Sommerbase» i regi av Hjerte for Sandnes. 450 ungdommer deltok på kurser og organiserte aktiviteter. Folkehallene hadde åpent i Sandneshallen hver dag hele sommeren, og Åpen Hall tilbudet har derfor denne sommeren vært større enn noen gang.

Tilbudene “Sommerbasen for ungdom”, Åpne folkehaller og «Sommer på Ruten» er gjennomført for andre året som en del av «tiltakspakke for barn og unge i Sandnes». Sommer på Ruten har vært i kommunal drift der målsettingen har vært å tilby gode, varierte og gratis aktiviteter til alle barn og unge som var i byen denne sommeren jf. sak 32/22.

I 2022 ble det gjennomført en utredning for Kinokino, med formål å få oversikt over nødvendige, mulige og fremtidsrettede tiltak for å legge en helhetlig og langsiktig plan for vedlikehold, rehabilitering og fremtidig drift. Rapporten inngår som et ledd i mulighetsstudiet for Kultur og næring. Studien tar blant annet for seg muligheter for å utnytte potensialet og øke aktivitetene på Kinokino, hvor også behov hos ungdom og det frivillige feltet er utredet. Disse behovene ble også vurdert som et ledd i den bymessige utredningen for Kinokino.

Besøksutvikling

Som et ledd i arbeidet med å skape et inkluderende og mangfoldig samfunn arbeider Sandnes kunst- og kulturhus for å nå ut til så mange publikumsgrupper som mulig, også de som av forskjellige årsaker ikke benytter kulturhusets ordinære program. Blant annet har kulturhuset gjennom flere år tilbudt ukentlige gratis filmvisninger for barn på Kinokino i sommerferien. Sommeren 2022 ble det gjennomført 10 filmvisninger, av 14 planlagte. De siste fire ble avlyst grunnet tekniske problemer.

Serien Familiesøndag er kulturhusets faste tilbud til barnefamilier, med lav billettpris og varierte forestillinger for de minste. 2022 bød på åtte Familiesøndager, fire i vårsesongen og fire på høsten.

Utstillingene i Kinokino kunstsal er alltid gratis og tilgjengelig for alle, og var godt besøkt gjennom hele året. Kunstsal tilbyr gratis, guidede omvisninger i alle utstillingene, et populært tilbud som særlig benyttes av skoleverket.

RAS – Regional arena for samtidsdans har stort fokus på mangfold. I 2022 var kjønnsidentitet et særskilt tema. Blant annet var dette et tema for den ukelange festivalen Dans på Skeivå, som ble arrangert i samarbeid med FRI Rogaland og Tou.

Sandnes kulturskole

I 2022 har det vært normal drift ved Sandnes kulturskole. Året er gjennomført med ordinær undervisning, og forestillinger og konserter er gjennomført i samsvar med planen. Kulturskolen har gjennomført elleve felles elevforestillinger i egne lokaler, og kor, korps og orkester har gjennomført sine planlagte arrangement. I mars ble for første gang forestillingene i Sandnes synge, presentert gjennom fire forestillinger i Sandnes kulturhus.

Kulturskolefestivalen er nå flyttet fra før påske til skoleårets slutt i juni, og antall arrangement er redusert. Ruten ble dette året brukt som arena og festivalområde. Eventyrstien ble gjennomført som en del av arrangementet Eventyruka i slutten av september / begynnelsen av oktober. Av hensyn til sikkerheten og publikumsopplevelsen ble det satt antallsbegrensing til 10 000. I tillegg har kulturskolens elever deltatt på andres arrangement som eksempelvis Byfest og Vinterland.

Sandnes bibliotek

Å utvikle tjenestene slik at de møter fremtidens behov er en av strategiene som er satt for å oppnå målet om å være et inkluderende og mangfoldig samfunn. I samarbeid med Léva Urban Design har Sandnes bibliotek i 2022 gjennomført en idémyldring med bred innbyggerinvolvering om hva framtidens bibliotek i Sandnes skal være. Dette inngår som en del av kultur og nærings fellesprosjekt. Kort oppsummert viser medvirkningsprosessen at deltakerne ønsker seg et styrket bibliotek gjennom et bredere tilbud, mer arrangement og serveringsmuligheter som kafé. Bibliotekets rolle som møteplass vektlegges også av respondentene.

Frivillighet og mangfold

Kulturavdeling

Frivillige lag og foreninger, frivillige kulturaktører og -arrangører er alle viktige bidragsytere til at innbyggerne i Sandnes har tilgang til et bredt og variert kultur- og fritidstilbud. Kulturavdelingen har ansvar for å legge til rette for at kommunens kultur- og fritidsliv kan er variert og kan tilby gode aktiviteter for alle innbyggere. Forutsigbare rammevilkår er en viktig forutsetning, og kommunale tilskudd er et viktig virkemiddel for å stimulere til dette. Årlige driftstilskudd gir organisasjonene et handlingsrom for å kunne drive sin kjernevirksomhet.

Tilskuddsordninger 2021 2022
Tilskudd til åpne kulturarrangement og prosjekter 465 500 477 500
Tilskudd til kulturarrangement for ungdom og kulturprosjekter igangsatt av ungdom 38 000 95 500
Driftstilskudd til organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon 635 000 635 000
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger – musikk, barn og unge 1 336 000 1 390 000
Driftstilskudd til private bydelshus 1 029 000 1 029 000
Priser og stipend 120 000 120 000

Kulturavdelingen forvalter IMDi, tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Dette gjelder organisasjoner og prosjekt med adresse i Sandnes. Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgruppen er innvandrere og flyktninger, beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunnet. I 2022 ble kr 2,4 millioner stilt til disposisjon for tiltaket. 12 innvandrerorganisasjoner med adresse Sandnes ble tildelt driftstilskudd etter gitte satser, og 10 frivillige lokale organisasjoner fikk innvilget tilskudd til integreringstiltak.

Kommunale bydelshus og frivilligsentral

Driften av de kommunale bydelshusene og frivilligsentralen sørger for gode møtelokaler og andre aktiviteter for det frivillige kulturliv i Sandnes. Kulturavdelingen har dette året prioritert arbeidet for å markere Frivillighetens år 2022. Nye samarbeidsstrukturer med de frivillige råd og foreninger ble etablert, og dette bidro til å skape flere nye møtesteder og arrangement i byen. Ruten Rocks 2022, temadager for frivilligheten på Ruten og kurs for frivillige lag og foreninger.   

Frivilligsentralen bidrar til at frivillige og brukere får bedre livskvalitet. Det legges spesielt til rette for at innvandrere kan engasjere seg i frivillig arbeid. 2022 ble preget av flytting til nye og større lokaler i Langgata 76, og frivillige oppgaver knyttet til Ukraina-krisen. Etter åpning av Frivilligsentralen i nye lokaler har det vært en markant oppgang i aktiviteter og brukere. Arbeid knyttet til drift av dag- og natteravner i sentrum, samt veiledning og oppfølging av bydelsgrupper er fremdeles en viktig oppgave og trygghetsfaktor for barn og unge i byen.

Kulturarenaplanens handlingsdel følges opp.  Vedtaket om å legge NS 8178 til grunn for lokaler som skal anvendes til musikkfremføring, øving og musikkundervisning er implementert i nye byggeprosjekt som Trones skole og ombygging av Sandved skole. Oppfølging av øvrige skoler må videreføres. Behovet for ungdomslokaler i sentrum slik det ble utredet i prosjektet S1 er ikke løst. Det er gjennomført en mulighetsstudie på Varatun Gård med søknad om bruksendring for å ivareta frivillighetens behov for lokaler samt muligheter for at låven kan ivareta behovet for Frivillighetens Hus som står på tiltakslisten i Kulturarenaplanen.   

Husleietilskudd Antall Sum
2022 (ramme: 824 000) 23 kr 494 750
2021 (ramme 824 000) 21 kr 415 137
2020 (ramme 824 000) 9 kr 187 800
2019 (ramme 530 000) 26 kr 543 976

Sandnes bibliotek

Sandnes biblioteket samarbeider med flere frivillige lag og foreninger om å tilby tjenester som språktrening og leksehjelp. I 2022 har biblioteket deltatt i et prøveprosjekt med datahjelp til eldre, og etablert en dataklubb for barn og ungdom som drives av ungdommene selv. Antallet arrangementer i samarbeid med eller regi av eksterne er doblet sammenlignet med fjoråret.

Dialog med innbyggere og næringsliv

Kommunen har etter plan- og bygningsloven, og FNs barnekonvensjon plikt til å legge til rette for medvirkning. Folkehelse er et bærende element i kommunens arbeid, og godt medborgerskap en hjørnestein for å oppnå et helsefremmende samfunn. Sandnes Kommune har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra barn og unge og det tverrfaglige nettverket for medskaping (Hva er planen) skal sikre utvikling og koordinering av kommunens arbeid på dette feltet. 

I forbindelse med prosjektet med LEVA Urban Design er det gjennomført bred medvirkning hvor om lag 400 personer responderte med innspill under prosessen. Resultatet av dette arbeidet skal videreføres i 2023.

Kulturavdelingen

Kulturavdelingen har gjennom tilrettelegging av markering av Frivillighetens år etablert nye samarbeidsstrukturer med frivilligheten som har lagt grunnlag for flere store arrangement og aktiviteter. Faste dialogmøter med frivilligheten, kurs og tilrettelegging for at frivilligheten skal få vise seg fram vil videreføres. I forbindelse med søknader om arrangement i byen har kulturavdelingen dialog og oppfølging av arrangører. Innovasjonsprosjektet «Hva er planen?»  for å styrke barn og unges medborgerskap videreføres. Det tverrfaglige prosjektets mål er å videreutvikle systemet for medvirkning i kommunale planprosesser.  

Næring

Næring har dialog og samarbeider med næringslivet i Sandnes. Ressursgruppe Sandnes, Næringsforeningen i Stavanger regionen setter dagsaktuelle temaer til dagsorden gjennom næringstreff i Sandnes. Gruppen fungerer også som part i høringer, innspill og dialogmøter. Næring samarbeider med konstellasjoner innen ulike bransjer, eksempelvis gjennom klynger og organisasjoner. Samarbeid er også sentralt i prosjektsamarbeid.

 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes ble kåret til Norges mest Attraktive by 2022, som er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Juryen berømmer kommunens mange års arbeid med sentrumsutvikling, identitetsbygging, og langsiktige tydelige visjoner. Sandnes er et forbilde for andre kommuner i involveringen av barn og unge i kommunens utvikling, og juryen opplever at Sandnes ungdommens kommunestyre har reell innflytelse. Barnas By som et systematisk arbeid for medvirkning for barn og unge framheves som viktig [ST1] i Sandnes, som sammen med en lang rekke tiltak viser at kommunen ser verdien av barn og unges medvirkning i byutviklingen.  Kultur og næring har som en del av høstens konsulentoppdrag arbeidet med en felles visjon gjennom kartlegging og kunnskapsinnhenting.

Kulturavdelingen

En levende by krever god koordinering mellom ulike arrangører, institusjoner og forvaltere av uterom. Kulturavdelingen fungere som “en dør inn” og har første dialog med arrangører. I 2022 mottok avdelingen 65 henvendelser til over 100 arrangement.

Etter en lang periode med koronatiltak økte aktivitetsnivået igjen våren 2022 med stor interesse for å holde arrangementer i Sandnes sentrum. Ruten er særlig attraktiv som arena for utendørs-arrangement, med alt fra små markeringer til store konserter og idrettsarrangementer. Ny versjon av arrangementshåndboka ble vedtatt i 2022. Det totale aktivitetsnivået i Sandnes sentrum er høyt, anslagsvis er det i løpet av 2022 blitt arrangert 120 – 150 utendørs arrangementer.

I reiselivskampanjen Ut i Sandnes har kulturhistorien blitt formidlet som en integrert del. Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlagene i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer har fortellinger om byens historie og kulturminner dannet bakgrunn for turforslag for tilreisende og besøkende. Kampanjen har vært godt besøkt, formidlet på mange plattformer og regnes som et steg i rett retning for videre identitetsbygging og økt attraktivitet for Sandnes.

Eventyruka 

Barnas by 
Dette er et årlig arrangement og ble første gang arrangert i 2008, i forbindelse med at Sandnes og Stavanger‐regionen var Europeisk kulturhovedstad. Sandnes tok patent på navnet «Barnas by» i 2008, og er derfor den eneste byen i Norge som kan bruke denne betegnelsen. Barnas by handler om å tilrettelegge en attraktiv by for barn og gi barn muligheten til å si sine meninger om egen by. I år er det gjennomført arrangementer som Barnas by-verksted, barnas bruktmarked, barnas redesignkonkurranse, Barnas by-fest, barnas klassekamp med mer. Over 700 barn har deltatt på aktiviteter med påmelding og publikumstallet på åpne arrangementer er anslått til om lag 2800. Rapport Barnas By UKNI sak 30/22

17. mai
I 2022 ble 17. mai gjennomført uten restriksjoner og hadde rekordoppslutning. Rådhusplassen ble for første gang brukt til samling og oppstilling, og dette fungerte veldig bra. Ruten ble brukt til kulturprogrammet og samlet mange tilskuere.

Byfesten 
Byfesten ble arrangert i september med stor aktivitet i Sandnes sentrum, frivillighetsåret arrangerte temadag for frivillige foreninger for barn og unge på Ruten, og det var kulturnatt på byens utesteder. Det er laget en samarbeidsavtale med Sandnes Sentrum som har prosjektlederansvaret for Byfesten med tilskudd kommunen.

Ruten Rocks
Denne samlet over 100 lokale musikere innen alle aldersgrupper som spilte for om lag 2000 publikummere.

Temaarrangement på Ruten
I forbindelse med frivillighetens år fikk de frivillige lag og foreningene mulighetene for å vise seg fram for markedsføring og rekruttering til sitt arbeid. Mer enn 100 lag og foreninger deltok på tre ulike tema-arrangement. Anslått besøkstall er 3000 publikummere.

Julemarked på Varatun Gård 
Markedet ble gjennomført med et besøk på om lag 14 000 besøkende. Bondens Marked deltok for første gang i matteltet. Julemarkedet er et samarbeid med frivillige lag og foreninger og lokale håndverksprodusenter.

UKM – Ung kultur møtes
har lokalmønstringer eller festivaler i alle kommuner hvert år. I Sandnes har det normalt vært en helg på Kulturhuset eller Kinokino. De siste årene har en på grunn av smitterestriksjoner valgt å splitte dette opp i flere mindre arrangementer. I perioden 7. – 11. februar 2022 er det gjennomført 9 ulike arrangementer/verksteder under tittelen «UKMUGÅ» Disse har foregått på Kulturavdelingens arenaer rundt i bydelene og temaene har vært Cosplay, musikk, film, dans, E-sport med mer. 170 ungdommer deltok på en eller flere av aktivitetene.

Sandvedparkfestivalen 
Denne festivalen er et møtested for elever i ungdomsskolene og elever i den videregående skolen som er arrangeres av og for ungdommer for å gjøre overgang fra ungdomsskole til videregående skole trygge. Kulturavdelingens fritidsavdeling er med i arrangementet. Festivalen gikk over to dager ved skoleslutt i juni, og det var godt over 1000 ungdommer i parken per dag. I tillegg til underholdning på scenen var det en rekke poster og aktiviteter for ungdom.

Den kulturelle skolesekken

Sandnes kommune fikk tildelt kr 1 102 183 fra Kulturtanken, øremerket Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken Sandnes 2021 2022
Antall prosjekter 9 12
Antall elever på arrangmenetene 7 523 11 286

Totalt ble det i DKS Sandnes avholdt 192 forestillinger/hendelser i 2022.

Den kulturelle spaserstokken
Sandnes kommune fikk tildelt kr 117 925 fra Rogaland fylkeskommune, øremerket Den kulturelle spaserstokken 2022 Den kulturelle spaserstokken i Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Den kulturelle spaserstokken Sandnes 2021 2022
Antall turneer, 10 BOAS 3 3
Antall kirkekonserter 1 2
Antall eldre på arrangmenetene 1 254 1 320

Totalt ble det i DKSS Sandnes avholdt 32 forestillinger/hendelser i 2022.

Handlingsplan for kunst i offentlige bygg og uterom gir Sandnes kommune en unik mulighet til å styrke byens omdømme og attraktivitet. To kunstprosjekter ble ferdigstilt i 2022 på henholdsvis Malmheim skole og Langgata jordmortjeneste. Tre prosjekter ble igangsatt etter tidsplan fordi det har vært utfordrende å få engasjert kunstkonsulenter til oppdragene. I tillegg er det to pågående prosjekter som ble startet opp i 2021. Kunstverker som står på lager, blir plassert ut jevnlig til aktuelle steder. Det har vært flere større vedlikeholdsprosjekter dette året, noe som har medført en overskridelse på vedlikeholdsbudsjettet.

Utsmykkingsutvalget har gjort vedtak på mottak av to kunstgaver i 2022.  

Artoteket som ble åpent i 2019, har gått betraktelig ned i 2022. Formidlingsprosjekter i forbindelse med Artoteket har vært innstilt på grunn av ressurssituasjon.

Styrking av kommunens storbykvaliteter

Sandnes kunst- og kulturhus

I 2022 ble det gjennomført 286 arrangementer; 168 på Sandnes kulturhus, og 118 på Kinokino. 16 forestillinger ble flyttet eller avlyst. Det samlede besøket på begge hus endte om lag 23 prosent lavere sammenlignet med forrige normalår i 2019, mens antall arrangementer var omtrent på samme nivå som 2019.

Samlet besøk                                       

Målsetting 2018 2019 2020 2021 2022
80 000 71 035 66 764 22 249 35 791 51 079

Fordelt per hus                                       

Bygg Målsetting 2018 2019 2020 2021 2022
Kinokino 10 000 9 297 12 605 6 301 3 889 6 033
Sandnes kulturhus 70 000 61 738 54 159 15 948 31 902 45 046

 

Fordeling antall arrangementer Målsetting 2018 2019 2020 2021 2022
Sandnes kulturhus 150 150 161 105 143 168
Kinokino 150 115 131 73 70 118
Totalt antall arrangementer 300 265 292 178 213 286
Prosentvis fordeling Målsetting 2018 2019 2020 2021 2022
Egne arrangement 35 % 56 % 54 % 66 % 27 % 49 %
Andres arrangement 65 % 44 % 46 % 34 % 73 % 51 %
Barn og unge (prosent av antall arrangementer) 40 % 45 % 45 % 38 % 37 % 40 %

Kulturbransjen opplevde fortsatt noe langtidsvirkning av pandemien. Vårsesongen startet med restriksjoner, som ble opphevet i midten av februar. Som følge av restriksjonene og usikkerhet knyttet til varighet og støtteordninger rundt disse, ble det også i 2022 en del avlysninger og flytting av forestillinger. Høstsesongen ble imidlertid avsluttet omtrent på samme nivå som i 2019, både i antall forestillinger og besøk.

Kulturhuset hadde et tilnærmet normalt driftsår, med omtrent samme aktivitetsnivå som før pandemien. Vinteren 2021 ble serveringsområdet på kulturhuset pusset opp, og Kafé Roya inntok lokalene fra mai samme år. Høsten 2022 nedla de driften, og kulturhuset startet en prosess for å utrede om det var mulig å overta driften selv. De nødvendige vedtak og tiltak ble igangsatt, og fra årsskiftet 2023 vil Sandnes kunst- og kulturhus ha ansvar for serveringstilbudet både på Sandnes kulturhus og Kinokino.

Kinokino hadde et utfordrende driftsår. Filmfremviserne i Sal 2 og 3 hadde gått langt over forventet levetid og ved årsskiftet måtte begge kasseres, ettersom de ikke lenger lot seg reparere. I tillegg ble det avdekket en alvorlig vannlekkasje i Sal 2. Lekkasjen var utfordrende å stanse og skaden ble ikke utbedret før i oktober. Alle filmvisninger måtte derfor flyttes til den mye mindre Sal 3, hvor filmvisningene ble gjennomført med innleid utstyr. Den reduserte publikumskapasiteten ga også utslag på besøket, selv om antall arrangementer var tilnærmings vis likt som tidligere år.

Konsertscenen i Sal 1 på Kinokino stod klar fra høsten 2021. For å kunne tas i bruk måtte det søkes om bruksendring til kulturhus, ettersom bygget opprinnelig var klassifisert som kino. En forutsetning for at brukstillatelse som kulturhus kunne innvilges var at flere større avvik må utbedres innenfor en tidsramme på to år. Fortsatt gjenstår store tiltak knyttet til intern lydlekkasje, ventilasjon, universell utforming og generelt vedlikehold. Disse må utbedres før Kinokino kan nå sitt potensial – både aktivitets- og publikumsmessig. Mulige scenarier og kostnader knyttet til vedlikehold og videreutvikling ble redegjort for i en konseptvalgsutredning (sak UKNI 37/22) som ble fremlagt høsten 2022.

RAS – Regional arena for samtidsdans er en av landets største dansescener og et av 11 regionale kompetansesentra for dans. RAS tilbyr residensopphold, co-produserer forestillinger, presenterer gjestespill, organiserer turnéer for Dansenett Norge, tilbyr kompetansehevende tiltak for det lokale dansefeltet og samarbeider med flere aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til det vanlige sesongprogrammet startet RAS i 2022 en ny festival, Dans på Skeivå, i samarbeid med FRI Rogaland og Tou. Festivalen bestod av forestillinger, panelsamtaler, filmvisning og bransjemøter.

I 2022 ble det spilt 21 produksjoner, med til sammen 37 forestillinger. Det ble vist 1 dansefilm. Det ble gjennomført 15 residensopphold, med til sammen 98 residensdager. Samlet besøk var 1 828.

Kinokino kunstsal har visninger innen visuell kunst, kunsthåndverk, design, arkitektur, litteratur og film. Kunstsal har en naturlig forankring til det lokale og regionale profesjonelle kunstfeltet, men viser også nasjonal og internasjonal kunst av høy kvalitet.  

I 2022 ble det gjennomført fem utstillinger: Per Christian Browns Huset og roten, minner og metamorfoser (utstillingsstart nov. 2021), Kongruens II, med åtte lokale kunstnere fra Stasjon K (Inger Bruun, Torill Brosten, Liv Eiene, Magny Jåtun, Fie von Krogh, David Larsen Lamignan, Marianne Løvvik og Turi Gramstad Oliver), Over natten av Laila Kongevold og dialogkunstner Anja Bjørshol, Det danske hus av Markus Brendmoe og Konstruksjoner med samiske Joar Nango og stavangerkunstnerne  Solveig Landa og Tove Kommedal. I tillegg ble det gjennomført arrangement i forbindelse med utstillingene Huset og roten, minner og metamorfoser, Over natten og Det danske hus (det siste i samarbeid med Kapittel 2022). 

Totalt ble det gjennomført 30 omvisninger i forbindelse med utstillinger og arrangement. Samlet besøk var 2221.

Sandnes bibliotek

Medvirkningsprosessen om framtidens bibliotek viser at biblioteket er det flest i undersøkelsen assosierer med kultur i Sandnes. Denne sterke posisjonen skal vi ta vare på og ambisjonen er å være en attraktiv kunnskaps- og kulturaktør for både publikum, kulturlivet og organisasjoner.

Besøk 2018 2019 2020 2021 2022
Hovedbibliotek 248 316 245 746 192 514 134 146 168 334
Høle 21 801 17 864 9 940 9931 13 950
Riska 19 756 30 824 26 050 28 513 31 404
Forsand     5 946 5 000 5 451
Sum Besøk 289 873 294 434 234 450 177 590 219 139
Selvbetjent besøk 3 746 5 665 11 957 15 796
Utlån          
Hovedbibliotek 228 007 233 246 245 118 306 719 348 584
Høle 10 082 10 320 8 545 9 432 9 371 
Riska 13 624 26 568 23 777 25 393 23 391
Forsand     6 246 5 533 6 853
E-bøker 12 769 10 456 17 619  10 485 9 130
Sum utlån 264 482 280 590 283 726 358 210 398 460
Førstegangslån 182 284 195 454 181 934 196 018 207 276
Aktive lånere 10 366 8 089 9 804 9 960 11 081
Arrangement (antall)    392 251  328 510
Arrangement (besøk) 9 261 14 582 15 681 6 366 11 940
Instagram   1 050 1 184 1 363  1 441
Facebook (venner) 2 802 3 053 3 306 3 388 3 708 

Besøkstallene er på vei opp igjen, men er ikke helt tilbake der de var før pandemien. Utlånstallene har derimot gått forbi nivået fra før pandemien. Antallet som bruker selvbetjent bibliotek, øker fortsatt. I 2022 har også Riska filial fått selvbetjent bibliotek, dermed er denne ordningen nå tilgjengelig i alle filialene, i tillegg til hovedbiblioteket. Åpningstidene ved Riska filial økte med dette fra 26 til 105 timer i uken.

Antallet arrangementer har økt betraktelig og økningen fordeler seg hovedsakelig på arrangementer i samarbeid med eksterne organisasjoner, samt klassebesøk i bibliotekets egen regi. Antallet publikum til arrangementene øker også. Sammenlignet med siste normalår, 2019, er ikke publikum helt tilbake, men biblioteket har det siste året flyttet festivalen Litt Sandnes fra høsten til våren og dermed ble det ikke gjennomført festival i 2022, hvilket kan forklare en stor del av avviket.

Antall aktive lånere øker igjen etter noen år med litt lavere tall. Økningen kommer i alle aldersgrupper bortsett fra 14-18 år som ligger stabilt.

 

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kulturavdelingen

Kultur skal legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal baseres på kunnskap om lokalsamfunnet, kulturlivets og frivillig sektors karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske ordninger virker:

 • Interkommunal kulturbruksundersøkelse ble gjennomført som et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sola, Randaberg og Sandnes. Tallgrunnlaget brukes aktivt i det videre arbeidet i regionen. Sandnes kommune er også representert i Rogaland fylkeskommunes arbeid med regional kulturplan. Det skal utarbeides ny Frivilligstrategi i Sandnes kommune, og kulturavdelingen bidrar med kunnskapsgrunnlag gjennom en kartlegging gjennomført av Rogaland Revisjon.

Næringsavdelingen

Målet om å være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler er å tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser.

I henhold til prinsippdokumentet for Nye Sandnes kommune skal to næringer gis særskilt prioritet; reiseliv og havbruk. De særskilte prioriteringer er satsingsområder i næringsstrategien. For reiseliv foreligger det egen reiselivsstrategi. I storbyregion samarbeidet har Sandnes hatt prosjektledelse for prosjekt; Helårsturisme. 11 kommuner og fylkeskommunen deltok i prosjektet. Rapport foreligger.  For havbruk foregår samarbeid og satsing blant annet gjennom havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster. Det er også i samarbeid med Sandnes Tomteselskap utarbeidet en mulighetsstudie som danner grunnlag for næringsarbeid og gir strategiske retninger.

 Næringsavdelingen samarbeider på tvers i kommunen samt andre kommuner og fylkeskommunen.  Store deler av arbeidet er prosjektbasert og næringsavdelingen deltar aktivt iblant annet Nordic Edge[PM1] [RH2]  og Smartby klyngen, Stiim Aqua Cluster, Smart Care Cluster, Tunnel Safety Cluster, Skape, YAGO, New Kaupang og Stavanger regionens Europakontor. Sistnevnte er organisert av Rogaland fylkeskommune, som har en sekretariatsfunksjon i Rogaland og egne ansatte i Brussel. I tillegg følges gründermiljøene og vekstbedriftene opp gjennom samarbeid med Innovation Dock i sentrum og FOMO på Forus.

Næringsavdelingen har samarbeid med Dagens næringsliv sitt Gaselleprosjekt, sammen med Den Gule Banken Sandnes Sparebank og Sandneslauget. Dette har resultert i aktiviteter/arrangement i Sandnes, 2 Gasellekonferanser og Næringslivsdag i forbindelse med Blinkfestivalen. Det er annonser i Dagens Næringsliv, budskap er rettet mot etablererer. Det er produsert og lansert innholdsartikler om bedrifter i Sandnes.  

Sandnes kommune tilbyr etablererveiledning gjennom Skape.no, de fleste kommuner i Rogaland deltar i prosjektet. For 2022 var det 113 (totalt 563) deltakere på temakurs og 52 (totalt 271) deltakere på introduksjonskurs. Det var totalt 165 deltakere fra Sandnes, totalt var det 921 deltakere i 2022.

Næringslivsutvalget har besøkt færre bedrifter i 2022 enn normalt, med bakgrunn i covid-19. Hensikten med besøkene er å få bedre kunnskap, kompetanse og kontakt med næringslivet i Sandnes. Ordfører er leder av utvalget.  NLU fikk delegert myndighet i forbindelse med vurdering av søknader til kompensasjonsmidler, dette medførte raskere og mer effektive prosesser.

Ressursgruppen for Sandnes i Næringsforeningen i Stavangerregionen arrangerer treffpunkt-møter med dagsaktuelle temaer sammen med næringssjefen.

Næringssamarbeid storbyregionen resulterte i fellesprosjektene Energihovedstaden, Helårsturisme, Reiselivsutvikling, felles stand på ONS og Næringskonferansen i Rogaland 2022, hvor Sandnes var prosjektleder. Det er faste samarbeidsmøter hvor en ser på nye muligheter og deler erfaringer på aktuelle saker.

Bedriftsutvikling Ytre Ryfylke ble avsluttet i 2022, etter 24 år. Statsforvalter vil fortsatt følge opp næringsutvikling innen landbruk, men generell etablererveiledning vil være lik som for resten av kommunen, gjennom Skape, Lysefjorden Utvikling og Ryfylke IKS.

Oppfølging etter covid-19 fortsatte i 2022, og næringsavdelingen jobbet med tildeling av rundt 60 millioner kroner til næringslivet i en toårsperiode. Det ble gjennomført 7 tildelingsrunder, primært til reiseliv, overnatting og servering, men også andre virksomheter som var rammet av covid-19 tiltak. Dette var kritiske bidrag til næringslivet for å ivareta på arbeidsplasser og kompetanse.

Varatun parsellhage, med sine 80 parseller, har gjennom 2022 fortsatt sin drift med økt samarbeid med Varatun Gård, inkludert økt markedsføring for å fylle alle parsellene. Covid-19 begrenset sosiale aktiviteter, og med mål om inkludering og sosialisering i parsellhagen, vil dette bli lettere framover.

Havneparken bobilparkering har registrert 872 betalende gjester i 2022 og er blitt et helårstilbud, med hovedsesong fra påske til og med høstferien, og en økning gjester i Vinterlandperioden. Plassering er midlertidig i påvente av utbygging av havneområdet, men vil være samme sted også i 2023. Grunnet utbygging av bussveien er bobilparkeringsplassens plassering flyttet noe, men med samme innkjørsel og litt færre plasser, fremdeles inkludert strøm, vann og renovasjon.

For kulturbransjen generelt er det opprettet et overordnet fellesprosjekt kalt Grønt Veikart, som arbeider målrettet for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Landbruk

Jordvernmålet er sterkt i fokus i det daglige arbeidet til virksomheten, i planprosesser og i enkeltsaker, med fokus på å ivareta matjorda for matvaresikkerhet.  Det har blitt gjort et stort arbeid med kartlegging av de private jaktområdene for hjorteviltet, der målet er å få til en bedre utnyttelse av viltressursene. Dette vil også kunne redusere viltskader på jord- og skogbruksarealene, samt redusere trafikkulykker der vilt er involvert. Det er tett dialog med grunneiere for å tilrettelegge for friluftsliv, der dette lar seg kombinere med behovet til næringen.  Det er en målsetning at det blir en best mulig utnyttelse av skogressursene. 

Landbruk har søkelys på å redusere transportbehovet, ved at dette er i fokus ved konsesjons-, delings- og jordleiesaker.  Det blir informert og oppfordret til å velge miljøvennlige produksjonsmetoder, bygningsmateriell og energikilder. Det er viktig med god og effektiv skogforvaltning, for å kunne arbeide målrettet med å fremheve at skogen er en viktig bidragsyter i klimaforliket.

Sist oppdatert: 28.02.2023