map Kart account_circle Min side

Status tekstvedtak

TEKSTFORSLAG Ansvarlig Frist Status
Framtidens bibliotek Kultur og næring Høsten 2022 Ferdigstilt

Et bibliotek er ikke kun en plass for å låne bøker; et bibliotek er et møtested, en sosial arena, et sted for å utveksle ideer og argumenter. Et bibliotek skal være åpent og tilgjengelig for alle. For å få inn mest mulig ideer til hva framtidens bibliotek i Sandnes sentrum kan være og hvor det kan være, ber kommunestyret kommunaldirektøren om å invitere til en åpen og uforpliktende idemyldring om hva Biblioteket i framtiden kan bli. I tillegg skal det lages et opplegg som inviterer barn og unge til å komme med sine innspill.

KOMMENTAR: Orienteringssak til kommunestyret 30. januar 2023. Sak 4/23.

Gebyrer Byutvikling og teknisk   Påbegynt

Kommunestyret ber om en gjennomgang i løpet av våren på hvordan byggesaksgebyrer og andre gebyrer kan reduseres. Det bør legges opp til en plan om reduksjoner i løpet av en to års periode. Bemanning må tilpasses slik at de målene som settes kan innfris.

KOMMENTAR: Det planlegges lagt fram en sak til Utvalg for by- og samfunnsutvikling i løpet av første kvartal 2023.

KinoKino Kultur og næring Høsten 2022 Ferdigstilt

Det må tenkes nytt omkring KinoKino. Huset må fylles med mennesker. Den langsiktige målsettingen må derfor være å legge til rette for at det store potensialet i bygningen utnyttes fullt ut.
Vi vet at ungdommen på sikt trenger et sted å være. Og vi vet at det frivillige miljøet trenger øvingslokaler. Det er flere behov i kulturarenaplanen som ennå ikke er løst. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren se på en helhetlig og langsiktig organisering og bruk av KinoKino, sammen med Kultur og fritid og Kulturhuset.
UKNI holdes løpende oppdatert om arbeidet, arbeidet legges fram før sommeren 2022.

KOMMENTAR: Orienteringssak til kommunestyret 30. januar 2023. Sak 4/23.

Heltidskultur Organisasjon med flere Tidlig høst Påbegynt

I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Kommunestyret ber kommunedirektør starte opp nye piloter også i andre virksomheter som del av gjennomføringen av prosjekt heltid.

KOMMENTAR: Det er rekruttert en prosjektleder for heltid for de andre tjenesteområdene utenom Helse og velferd. Denne startet i stillingen 1. januar 2023 for en periode på to år. Det er lyst ut en prosjektstilling som skal ha kompetanse på arbeidstid/ressursstyring. Det vil bli etablert en partssammensatt styringsgruppe for heltidsarbeid totalt sett i kommunen slik at en kan arbeide helhetlig med de to heltidsprosjektene som er etablert. Det kartlegges og vurderes nå hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Boligsosialt arbeid Helse og velferd (boligsosialgruppen)   Ferdigstilt

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte, styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet, og til å bidra med hjelp til å eie egen bolig.
Det legges innen ny boveileder i budsjettet. Kommunen legger til grunn at nye tiltak vil kunne redusere behovene for å investere i kommunale boliger på slutten av perioden, men det må vurderes løpende. Sandnes kommune vil styrke arbeidet med boligsosialt arbeid utover punkt 3.3 i sak 116/21:
- Styrke hjelp til selvhjelp med boveileder.
- Utnytte maksimalt husbankens muligheter, som for eksempel startlån.
- Vurdere ulike konsepter for leie til eie.
- Invitere ideelle organisasjoner/stiftelser til samarbeid.
- Vurdere ulike konsepter og samarbeid med andre utbyggere/boligbyggerlag.

KOMMENTAR: Å styrke den enkeltes evne til å skaffe seg og holde på egen bolig har høyt fokus i kommunens boligsosiale arbeid. Boveiledere på NAV jobber forebyggende og støttende med å hjelpe personer som står i fare for å bli bostedsløse eller som bor i midlertidige botilbud, ut i ordinær bosituasjon. Boligtjenesten utnytter startlånsordningen i svært stor grad, og bidrar ellers gjennom råd og veiledning til at flest mulig settes i stand til å mestre et selvstendig boforhold. Samtidig preges arbeidet av at det er et svært krevende boligmarked for tiden, med stor konkurranse både i kjøps- og leiemarkedet. De tre øvrige punktene følges opp gjennom arbeidet med rullering av boligsosial handlingsplan.

Økt grunnbemanning i sykehjemmene Helse og velferd

  Påbegynt

Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i sykehjem i Sandnes. Kommunedirektøren bes særlig vurdere om investeringstiltak H6 reduseres ved at prøveprosjektet gjennomføres på et eller flere av de aktuelle sykehjemmene.
UHV får årlig rapport om prosjektet.

KOMMENTAR: To prosjektmedarbeidere ansatt. Planlagt utvidelse gjennomført. Prosjektgruppen har påbegynt kartlegging, planer og forberedelser til ytterligere utvidelser.

Vurdering av ideelle drivere Helse og velferd Høsten 2022 Påbegynt

Kommunestyret ønsker en konkret vurdering av om drift av et nytt BOAS og eventuelt omsorgsboliger i tilknytning til dette kan settes ut på anbud til kun ideelle drivere. I vurderingen må det belyses muligheter for at ideelle både kan bygge og drifte dette. Oslo kommune har god erfaring med å slippe til ideelle på dette området. Bærum er i startfasen på dette og en må derfor kunne hente mye nyttig erfaring fra disse kommunene. Saken må være klar senest høsten 2022.

KOMMENTAR: Arbeidet med informasjonsinnhenting er påbegynt, sak blir tidligst ferdig til sommeren 2023.

Heldøgnsplasser sykehjem Helse og velferd   Påbegynt

Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre at nye prosjekter for heldøgns pleie og omsorg er mulig å framskynde, dersom det viser seg at behovet oppstår tidligere enn planlagt.

KOMMENTAR: I gjeldende planer er innflytting lagt til høsten 2026. Framdriften er foreløpig ikke endret.

S1 Parkeringshus med mer Eiendom   Ikke påbegynt

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om framtidig bruk av S1 før planlegging i henhold til investeringstiltak F2 iverksettes.

KOMMENTAR: Programmering av bygget til næring, administrasjonslokaler og parkering vil utføres i løpet av 2023 og vil ta utgangspunkt i saken om kravet til offentlige parkeringsplasser etter Ruten-utbyggingen. Den saken skal behandles i mai.

Speiderhytte Byutvikling og teknisk i samarbeid med kommuneadvokat   Påbegynt

Kommunestyret ber kommunedirektør gå i dialog for utarbeidelse av avtale med speideren. Kommunestyret forutsetter også offentlig bruk av Speiderhytten etter nærmere avtale.

KOMMENTAR: Det ble funnet en plassering i et grøntområde på Riska. Dette ble omsøkt, men statsforvalteren hadde innsigelse. I ny kommuneplan er det foreslått to områder; ett på Minde ved Vannverkveien og ett på opprinnelig plassering på Riska ved Frøylandsvannet. Prosjektet avventer nå vedtak i kommuneplanen, før det kan fortsette.

Ny kirke Sørbø - bydelslokaler Kommunedirektørens stab 1. halvår 2023 Påbegynt

Det legges til grunn at det oppføres bydelslokaler for allmenn bruk i tilknytning til kirke på Sørbø. Bydelslokalene finansieres med tilsvarende modell som er brukt for Østerhus Arena, med kommunalt utlån og tilbakeleie, om annet ikke avtales. Kommunedirektøren bes om å gå i forhandlinger med Den Norske Kirke om nødvendige avtaler i henhold til lov- og regelverk. Samlet sak med byggeprogram, prosjektkalkyle, finansieringsplan og nødvendige avtaler mv. fremmes for kommunestyret til endelig godkjenning.

KOMMENTAR: Arbeidsgruppe med Den norske kirke er etablert. Statusrapport om prosjektet framlagt til formannskapet 29. august 2022 og kommunestyret 12. september 2022. Der redegjøres for tomt og regulering, kirkebygget inkludert bydelslokaler, opprettelsen av nytt sokn, økonomi og finansiering og framdrift. Avhengig av utfallet for løsninger med parkeringskjeller og eventuell omregulering, er tentativ ferdigstillelse høsten 2025/sommeren 2026. Samarbeidsmøte med Eiendom om BOAS prosjektet som har felles p-kjeller med kirkebygget er avholdt. Fellesrådet har tatt ny kontakt med Byplan om mulige løsninger på parkeringsløsningen for kirkebygget. Resultater avventes før prosjektet går videre med forberedelser av anbudsdokumenter, kalkyler mv. Sak ventes fremlagt i 1. halvår 2023, inkludert modeller for kommunal finansiering. Innbyggerinitiativ Dropp kirke på Sørbø, bygg flerbrukshus ble behandlet av kommunestyret 30. januar 2023. Stavanger Bispedømmeråd har informert om at utskillelsen av Ganddal sokn fra Gand sokn ble vedtatt 15. desember 2022.

Flomhåndtering Byutvikling og teknisk i samarbeid med kommuneadvokat   Påbegynt

For å forebygge 200/500-års flomfare i Storåna vassdraget ber kommunestyret at Bråsteinvatnet, og ved behov Stokkelandsvatnet, vurderes som flomreservoar der utløpet tilpasses nedstrøms vann/flom-kapasitet. Mulige juridiske grunneierforhold bes avklart.

KOMMENTAR: Arbeidet med vurdering er påbegynt, og planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2023.

Parlamentarisme Kommunedirektørens stab   Ikke påbegynt

Kommunestyret ønsker vurdering av innføring av parlamentarisme fra neste valgperiode. En kan se hen til forrige grundige utredning, men en må sikre formelle formkrav og utredninger for å kunne innføre parlamentarisme.

KOMMENTAR: Framgangsmåten for endring av politisk styringsform framgår av kommuneloven. Forslaget som ble framsatt i inneværende valgperiode fikk ikke nødvendig flertall for å iverksette videre utredning. Forslaget fikk 19 stemmer. Eventuell videre oppfølging avventes til konstituering i 2023 for ny valgperiode.

Tillitbasert kommune Organisasjon   Ferdigstilt

Kommunestyret støtter kommunedirektørens omstillingsprosjekt 2025 og ber om at det særskilt vurderes om ulike administrative arbeidsoppgaver kan endres til mer produksjonsrettet arbeid. Kommunestyret ønsker en tillitsbasert kommune med mest mulig rasjonell drift, der krav og dokumentasjon holdes på lavest mulig forsvarlig nivå.

KOMMENTAR: Det er startet opp et arbeid for å se nærmere på hvilke utfordringer som er knyttet til framtidens arbeidsplass og hvordan disse utfordringer best kan løses. En tillitsbasert kommune med tillitsbasert ledelse er punkter det ses nærmere på, og som også blir fulgt opp gjennom tekstforslag fra Handlings- og økonomiplan 2023-2026 om oppfølging av tillitsreformen og vurdering av deltakelse i frikommuneforsøk.

Prosjekt heltid Helse og velferd Høst 2020 Ferdigstilt

I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte opp piloter som en del av videreføringen av prosjekt heltid.

KOMMENTAR: Ved årsskiftet 2022/2023 har nesten alle avdelinger i EFF iverksatt arbeidstidsordning med årsturnus. I tillegg iverksettes årsturnus ved legevakten fra våren 2023. Prosjektet avsluttes, men planlegging og oppfølging fortsetter.

Kompetansestrategi Helse og velferd   Ferdigstilt

Kommunestyret ber kommunedirektøren sammen med de tillitsvalgte videreutvikle strategien for å sikre riktig kompetanse for rett arbeid i kommunen nå og fram i tid. Det bes i denne forbindelse se på omorganisering.

KOMMENTAR: Helse og velferds kompetansestrategi er på høring ute i virksomhetene. Vil bli iverksatt i første kvartal 2023.

Eldreboliger Helse og velferd   Påbegynt

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere behov med bemanning og framtidens boform som er omtalt i omsorgsplanen uten stedlig fast bemanning hele døgnet som alternativ til dagens tilbud.

KOMMENTAR: Gjennom prosjektet "Sandnes blir eldre" arbeides det med å innhente kunnskap om framtidige boformer både fra andre kommuner, forskning og innbyggerne selv. Målet er at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme og å utvikle boligløsninger og tjenester som bygger opp under dette. I løpet av 2023 skal det utarbeides en egen strategi for boliger for eldre. Som en del av dette rehabiliteres nå boligene i tilknytning til Åse bo- og aktivitetssenter for å prøve ut nye konsepter i tråd med målsettingen.

Storbynettverket Kommunedirektøren Løpende Påbegynt

Kommunestyret ber kommunedirektøren søke medlemskap for Sandnes i storbynettverket.

KOMMENTAR: Begrunnelser for at kommunen bør få delta i nettverket er tatt opp særskilt med politisk ledelse i KS. Siden ble kommunedirektør oppnevnt som deltaker i nasjonal ekspertgruppe for vurdering av bostøtteordningen. Gruppen avga sin rapport i mai 2022. Sandnes er blitt en av referansekommune i Kommunal- og distriktsdepartementets sitt lovarbeid om utbyggingsavtaler. Å oppnå formell deltakelse i nettverket synes krevende. Der er det ingen åpning for å utvide storbynettverket nasjonalt. Framover prioriteres derfor innsats om deltakelse i nasjonalt reform- og utviklingsarbeid, for å kunne oppnå påvirkning av rammebetingelsene. I løpet av senhøsten 2022 har prioritet vært arbeidet med omlegging av kraftskatteinntektene. I tillegg har prinsippsak om momskompensasjon for botilbud i rusvernet blitt prøvd i rettslig, og KS har vært involvert da saken er prinsipiell. Saken er anket inn for Lagmannsretten (fsak 11/22).

Eget planarbeid Byutvikling og teknisk   Påbegynt

I økonomiplanen ligger det inne flere poster på eksterne konsulenter til reguleringsarbeid og mulighetsstudier. For å redusere kostnader knyttet til bruk av eksterne konsulenter ber kommunestyret kommunedirektøren vurdere om planavdelingen kan utføre en større andel av reguleringsplaner og mindre mulighetsstudier selv.

KOMMENTAR: Det er startet et arbeid på Byplan for å vurdere hvilke planoppgaver som egner seg for egenplanlegging.

Sist oppdatert: 28.03.2023